Ei lukukausimaksuehdotukselle!

På svenska, se nedan.
In English below.

 

Helsingin yliopiston yliopistoyhteisön jäsenet: "Ei lukukausimaksuehdotukselle!"

Viime viikolla opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru lähetti lausuntokierrokselle ministeriön valmisteleman lakiluonnoksen, jossa esitetään vähintään 4000€:n pakollisia lukukausimaksuja kaikille EU/ETA -alueen ulkopuolelta tuleville korkeakouluopiskelijoille. Esitys haittaa suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälistymiskehitystä, asettaa eri taustoista tulevat opiskelijat epätasa-arvoiseen asemaan, heikentää yliopistojen autonomiaa ja on kaiken lisäksi taloudellisesti kannattamaton.


Me Helsingin yliopiston yliopistoyhteisön jäsenet vaadimme että lakimuutoksen valmistelu keskeytetään ja se jätetään kirjaamatta eduskunnalle käsiteltäväksi. Jos lakialoite tulee eduskunnalle käsiteltäväksi, vaadimme sen hylkäämistä.

Valmis adressi luovutetaan yliopiston johdolle ja valtiotason päättäjille.

Lisätietoa kieliversioiden jälkeen sekä 
http://hyy.helsinki.fi/fi/media-arkisto/uutiset/adressi-ei-lukukausimaksuehdotukselle 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Medlemmar av universitetssamfundet vid Helsingfors universitet: "Nej till förslaget om läsårsavgifter!"

Förra veckan skickade undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru ministeriets förslag om läsårsavgifter ut på remiss. Det föreslås obligatoriska läsårsavgifter på minst 4 000€ för alla högskolestuderande från utanför EU och EES -länderna. Förslaget hämmar den finländska utbildningens internationalisering, det ställer studerande med olika bakgrund i ojämlik ställning, det försämrar universitetens autonomi och dessutom är läsårsavgifterna ekonomiskt olönsamma. 

Vi, medlemmar av Helsinfors universitetets universitetssamfund, kräver att förberedandet av lagändringen avslutas och att propositionen inte lämnas till riksdagen. Om lagförslaget behandlas i riksdagen, kräver vi att det förkastas. 


Adressen överlämnas till universitetets ledning och till beslutsfattarna på statsnivå.
Tilläggsuppgiften: 
http://hyy.helsinki.fi/sv/media-arkisto/uutiset/helsingfors-universitetssamfundets-medlemmar-nej-till-f%C3%B6rslaget-om

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Members of the community at Helsinki University: "No to the proposed tuition fees!"
Last week the Minister of Education and Science, Krista Kiuru, sent a legislative proposal out for comments last week. The proposed legislation would impose mandatory tuition fees of at least 4000€ for students in higher education coming from outside the EU/EEA -area. The legislation would stand in the way of the internationalization of Finnish education, place international students at an unfair disadvantage compared to native students, weaken the autonomy of Finnish universities, and damage the Finnish economy.

We, as members of the university community at the University of Helsinki, demand that preparations for the legislation be terminated before it is submitted to parliament. If the proposed legislation reaches the parliament, we demand it be dismissed.

Upon completion, this petition will be submitted to the universities leadership as well as national decision-makers.

Additional information:
http://hyy.helsinki.fi/en/media-arkisto/uutiset/members-community-helsinki-university-no-proposed-tuition-fees 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätietoa:

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on ollut kasvattaa Suomessa opiskelevien kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrää. Vuosien 2004 ja 2013 välillä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrä onkin noussut keskimäärin 10% vuosittain.(1)

Myös Ruotsissa ja Tanskassa kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrä kasvoi vauhdikkaasti, kunnes maissa otettiin käyttöön samankaltaiset lukukausimaksut, joita Suomeen nyt esitetään. Tanskassa uusien opiskelijoiden määrä laski yli kolmanneksella, minkä lisäksi kasvu-ura on hidastunut aiemmasta. Ruotsissa pudotus oli lähes 80%. Määrä ei vieläkään ole palautunut aikaisemmalle tasolle, vaan muut maat ovat  kasvattaneet etumatkaansa kansainvälisten opiskelijoiden määrässä. (2) Myös Suomessa tehdyistä kokeiluista on saatu näyttöä siitä, että maksut karkoittavat opiskelijoita. (3) Järjestetyn maksukokeilun loppuraportti totesikin, että maksullisiin ohjelmiin on ollut vaikeaa löytää halukkaita opiskelijoita. (4)

Opiskelijamäärät ovat Ruotsissa ja Tanskassa hiukan elpyneet, mutta se on tapahtunut tavalla, joka on ristiriidassa Suomen koulutustavoitteiden kanssa. Kansainvälisten opiskelijoiden sosiaalisessa taustassa on havaittu muutoksia, kun maksujen myötä erityisesti köyhemmistä taustoista tulevien lahjakkaiden opiskelijoiden määrä on vähentynyt. Opiskelijat ovat myös aikaisempaan verrattuna valinneet entistä enemmän halpoja alemman tason tutkintoja.(2) On epäoikeudenmukaista ja maamme sivistysarvojen vastaista asettaa opiskelijoita näin rajusti epäyhdenvertaiseen asemaan varallisuuden tai kansallisuuden perusteella. Yliopistojen ja Suomen etu on että opiskelijat valitaan pätevyyden, ei varallisuuden perusteella.

Lukukausimaksut ovat myös todistetusti taloudellisesti kannattamattomia. Yliopistot jäivät Suomessa tehdyssä kokeilussa maksettavien stipendien ja hallinnollisten kustannusten seurauksena tappiolle.(3,4) Kansantaloudellisesti maksullisuus on vielä vähemmän järkevää: jokaisesta Suomeen töihin jääneestä nuoresta saadaan VATT:n ja CIMO:n arvioiden mukaan
jopa satojen tuhansien nettohyödyt julkiselle taloudelle. (1) Kansainvälisten opiskelijoiden määrän laskiessa maksujen myötä taloudelliset vaikutukset tulevat siis olemaan kielteisiä.

Toisin kuin arkijärjellä voisi luulla, ilmainen koulutus kansainvälisille opiskelijoille on kansantaloudellisesti kannattavaa. On arvioitu, että kansainvälisten opiskelijoiden kouluttaminen on kannattavaa jos edes 30% opiskelijoista jää töihin Suomeen vähintään viideksi vuodeksi.(1) Tehtyjen selvitysten mukaan 49% kansainvälisistä opiskelijoista on työllistynyt Suomeen opintojen päättymistä seuraavan vuoden aikana. Eri arvioiden mukaan on arvioitu, että 60-80% kansainvälisistä opiskelijoista haluaisi jäädä Suomeen töihin, mutta joutuu palaamaan kotimaahansa maahanmuuttopolitiikan takia.(3,4,5)

Viitteet: 
(1) CIMO Faktaa Express 4A/2014
(2) Tuition fees for international students: Nordic Council of Ministers Secretariat, 2013 
(3) Lukukausimaksukokeilu Aalto -yliopistossa, AYY, 2014.
(4) Korkeakoulujen lukukausimaksukokeilun seuranta ja arviointi - Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:16 
(5) CIMO Faktaa Express 2/2012 


Helsingin yliopiston ylioppilaskunta    Ota yhteyttä adressin tekijään

Facebook
Tulisiko lapsilisää korottaa?