Vetoomus Jyväskylän lähimetsien puolesta

Vetoomus Jyväskylän lähimetsien puolesta

 

Jyväskylän kaupungilla on käynnissä metsäohjelman laadinta, jonka tarkoituksena on linjata pitkäjänteisesti metsien suunnittelua, hoitoa ja käyttöä. Me allekirjoittaneet haluamme turvata erityisesti lähi- ja lähivirkistysmetsien monimuotoisuuden ja saavutettavuuden.

 

Sen vuoksi ehdotamme, että metsäohjelmaan otetaan mukaan seuraavat kohdat:

 

METSIEN TERVEYSHYÖTYJEN HUOMIOIMINEN

Lähimetsien lisäksi myös ulkoilu-virkistysmetsiksi määritellyt alueet tulee jättää taloudellisten tuottovaatimusten ulkopuolelle.

 

KOULU- JA PÄIVÄKOTIMETSIEN TURVAAMINEN

Koulujen ja päiväkotien lähellä sijaitsevien metsien päälle ei tule kaavoittaa uusia asuinalueita ja ne tulee säästää muilta kuin välttämättömiltä hoitotoimenpiteiltä.

 

SELKEYTTÄ TIEDOTTAMISEEN JA ASUKASKYSELYIHIN

Sen sijaan, että puhuttaisiin vain metsien hoitamisesta, kyselyissä ja tiedotteissa tulisi erottaa toisistaan eri metsänkäsittelyn tavat (mm. raivaus, harvennus, avohakkuu).

 

MONIMUOTOISUUDEN TURVAAMINEN

Kaupungin omistuksessa olevista metsistä tulisi suojella vähintään 17 %, mikä vastaisi kansainvälisiä luonnon monimuotoisuutta koskevia vähimmäistavoitteita. Suosittuja, luonnontilaisen kaltaisia virkistysmetsiä suojelemalla kaupunki pääsisi lähemmäksi tavoitetta.

 


Yksityiskohtaisempi kuvaus edellä mainituista:

METSIEN TERVEYSHYÖTYJEN HUOMIOIMINEN:


Metsällä on tutkitusti lukuisia terveysvaikutuksia, kuten stressin ja allergioiden väheneminen. Riittävän laajat, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset ja lajistoltaan monimuotoiset metsät ovat tutkitusti terveyttä edistäviä. Nämä terveyshyödyt parantavat jyväskyläläisten hyvinvointia pitkällä aikavälillä ja tuovat myös kaupungille säästöjä esimerkiksi terveydenhoitokuluissa. Lähimetsien lisäksi myös ulkoilu- ja virkistysmetsiksi määritellyt alueet tulee jättää taloudellisten tuottovaatimusten ulkopuolelle. Tällä tavoin voitaisiin paremmin turvata monimuotoiset lähimetsät ja mahdollistaa useammalle kaupunkilaiselle pääsy terveyttä edistävään metsään lähellä omaa kotia.

KOULU- JA PÄIVÄKOTIMETSIEN TURVAAMINEN:


Koulujen ja päiväkotien läheisiin metsiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Metsäohjelmaan voitaisiin määritellä erillinen käsite ”koulumetsä”. Koulumetsien hoidossa olisi erityisesti huomioituna lasten tarpeet, metsän käyttö opetuksessa sekä monimuotoisuuden turvaaminen. Koulujen lähimetsien päälle ei tule kaavoittaa uusia asuinalueita, eikä niissä pidä tehdä muuta metsän käsittelyä kuin ihmistoiminnan seurauksena syntyneiden pusikoiden raivaamista ja yksittäisten vaaralliseksi todettujen puiden kaatamisia. Avohakkuita ja harvennuksia ei tule tehdä ollenkaan. Lapset ja koulun henkilökunta voitaisiin myös osallistaa metsiä koskevien suunnitelmien laatimiseen.

SELKEYTTÄ TIEDOTTAMISEEN JA ASUKASKYSELYIHIN:

Asukaskyselyissä ja kaupungin tiedotteissa on usein puhuttu vain yleisesti ”metsänhoidosta”. Aiemmista metsäkyselyistä käy ilmi, että metsänhoito ei ole käsitteenä yksiselitteinen. Esimerkiksi kaupungin teettämän Lähimetsien arvot -kyselyn mukaan yli 80 % pitää metsänhoitoa tärkeänä, mutta kuitenkin yli puolet vastustaa puun koneellista korjuuta. Vapaamuotoisista vastauksista käy selvästi ilmi, että metsänhoitoa kaipaavat ajattelevat usein nimenomaan pusikoiden raivauksia ja yksittäisten puiden kaatamisia.

Jatkossa kyselyissä tulisikin selkeästi erottaa toisistaan esimerkiksi:
- pusikoiden raivaaminen
- yksittäisten, esim. tonttia varjostavien tai liian lähellä rakennuksia kasvavien puiden poistaminen
- harvennushakkuut
- avo-/aukkohakkuut

Näistä eri toimenpiteistä voisi kertoa myös esimerkiksi havainnollistavin kuvin: miltä metsä näyttää ennen hoitotoimenpiteitä ja sen jälkeen. Näin asukkaat voisivat paremmin ennakoida metsän käsittelyn vaikutuksia omaan asuinympäristöönsä, eikä ikäviä yllätyksiä tulisi niin helposti.

MONIMUOTOISUUDEN TURVAAMINEN

Kaupungin omistuksessa olevista metsistä tulisi suojella vähintään 17 %, mikä vastaisi kansainvälisiä luonnon monimuotoisuutta koskevia vähimmäistavoitteita.

Suojelu tulisi kohdistaa kaupungin omistuksessa oleviin luonnontilaisiin tai luonnontilaisen kaltaisiin vanhoihin (yli 100 v) metsiin. Suosittuina virkistysalueina olevia suojeluarvoja sisältäviä metsiä suojelemalla kaupunki pääsisi lähemmäs tavoitetta.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Osma Naukkarinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko turpeen energiakäyttöä vähentää ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi?