Vaadimme ettei Saarijärven Leinnevankankaan tuulivoimahanketta toteuteta, eikä Saarijärven kaupunki kaavoita aluetta tuulivoima-käyttöön

A462C549-6145-4301-8AFA-8E1DC0701E68.jpeg
Me allekirjoittaneet vaadimme ettei Saarijärven Leinnevankankaan tuulivoimahanketta toteuteta, eikä Saarijärven kaupunki kaavoita aluetta tuulivoima-käyttöön. 


Vaadimme että Leinnevankankaan alue luonnon virkistyskäytössä ja harrastuksissa tulisi säilyttää. 

Vaadimme ettei Leinnevankankaan ja sitä ympäröivän alueen monipuolista luontoa turmeltaisi, eikä vaikeutettaisi eläinten elinolosuhteita. 

Päivitys Leinnevankankaan tuulivoimahankkeen tilanteeseen 11.4.2023:
Pohjan Voima Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Saarijärven Leinnevankankaalle.
Saarijärven kaupunginhallitus päätti 12.9.2022 olla käynnistämässä kyseistä kaavoitusaluetta.
Pohjan Voima Oy jätti uuden kaavoitusaloitteen 9.1.2023. Muutokset aiempaan kaavoitusaloitteeseen olivat mm. hankealueen pieneneminen ja Keski-Suomen Liitolle toimitetut selvitykset eläimistöstä, maisemavaikutuksista ja Natura-arvioinnista.
Tämä kaava-aloite palautettiin valmisteluun kaupunginhallituksen kokouksessa 11.4.2023.
 
 
Leinnevankankaan alueella ja välittömässä läheisyydessä on paljon luonnon virkistyskäyttöä, kuten marjastus, sienestys, kalastus, ulkoilu ja retkeily. Kaavaillulla alueella ja sen välittömässä läheisyydessä kulkee maakuntaura, jolla on vaellus- ja hiihtomahdollisuus luonnonrauhassa. Saarijärven kaupungilla on suunnitteilla maastopyöräilyreitti maakuntauralle. Maakuntauran varrella ja muualla hankealueen ympärillä on useita tuli- ja yöpymispaikkoja, jotka ovat aktiivisessa käytössä. Maakuntaura johtaa lähellä sijaitsevaan Pyhä-Häkin kansallispuistoon, joka tuo alueelle paljon ulkona liikkuvia ihmisiä ja luontoharrastajia. Reitti johtaa myös Kannonkosken Piispalan nuorisokeskukseen. Molemmat kohteet tuovat Saarijärvelle matkailijoita. Aluetta sivuaa hiljainen alue, jotka ovat jo Suomessa vähälukuisia.
 
Leinnevankankaalla ja sen lähiympäristössä on rikas eläimistö. Siihen kuuluu lähes kaikkia Suomessa esiintyviä luonnonvaraisia eläimiä, kuten suurpetoeläimiä, jotka ovat rauhoitettuja lajeja. Aivan melualueen vieressä on kuukkeleiden pesimäalue, joka on yksi eteläisimmistä. Siellä on maanomistajan ylläpitämä lintujen ruokintapaikka ja laavu kävijöille. Kuukkeli on Suomessa silmälläpidettävä laji, ja niiden reviiri kärsii hakkuista, koska laji reagoi voimakkaasti aukeisiin alueisiin. 

Leinnevankankaan alueella ja lähiympäristössä on paljon riistaeläimiä ja alueen vaikutuksen alle jää runsaasti metsästysmaita. Suunnitellun tuulivoimapuiston alueella on toimii viisi metsästysseuraa.
 
Kaavaillun tuulivoimahankkeen alueella on järviä, lampia, jokia ja puroja. Tuulivoima vaikuttaa luonnossa eniten linnuston lisäksi vesistöjen elämään. Vesistöt ovat kalaisia ja suosittuja kalastuskohteita. Suomen ympäristökeskuksen vesinäytteiden mukaan Kouranjärvi ja Horonjärvi ovat säilyneet vedenlaadultaan hyvänä, eivätkä ole rehevöityneet. Alueelle virtaa esimerkiksi kunnostetut Pohjapuro ja Pöykynjoki. Pöykynjoessa on alkuperäistä taimenkantaa, ja molemmissa puroissa on harjuksia. Nämä lajit viittaavat siihen, että purojen vesi on laadultaan vähintäänkin kohtalaista.
 
Keski-Suomen liiton tekemässä maakuntakaavassa Leinnevankankaan aluetta ei ole mainittu tuulivoimapotentiaalisena alueena. Kyseisessä maakuntakaavassa mainitaan alueiden maisemallinen herkkyys, ja siihen on kirjattu millaiset maisematyypit kestävät tuulivoimaa hyvin ja mitkä huonosti. Maakuntakaavaan kirjattujen kriteerien mukaan suunniteltu hankealue kestää huonosti tuulivoimarakentamista. Leinnevankankaan hankealueella ei ole selkeää ajallista luonnetta tuulivoimarakentamiseen, ja sen maisemallinen herkkyys on suuri. Maisema on pienipiirteinen, ja vaikutusalueella on maisemallisesti arvoa luonto- tai kulttuurimatkailulle. 
 
Ympäristön hyväksi tarvitsemme hiilinieluja, joita metsät ovat. Leinnevankankaan tuulivoimahankkeen alueella on erittäin paljon puustoa, joka toimii hiilinieluna. Ne kaatamalla hiilinielu vähenee paljon, mutta voimaloiden rakennus vapauttaa lisää maahan sitoutunutta hiiltä ilmakehään. Isot maanrakennustyöt aiheuttavat kuormitusta vesistöissä. Maisema pilaantuu, ja se voi laskeea lähialueen kiinteistöjen arvoa.
 
Leinnevankankaan hankealueen välittömässä läheisyydessä on Sadeharjun pohjavesialue, sekä luonnonsuojelualue Soidinneva. Hankealueen sisälle jää suoalueita, jotka ovat tärkeä osa luonnon monimuotoisuutta. Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Suot sitovat luonnontilaisena itseensä paljon hiiltä.
 
Suomen tunnetuimpia piirteitä on luonnon hiljaisuus ja puhtaus, eikä sitä tulisi turmella pelkän rahan takia.

Adressin voi allekirjoittaa sähköisenä tai paperisena. Paperinen versio löytyy tämän adressin laatijalta. 
Kiitos kun allekirjoitat!
 
C228CEF1-D87C-4113-AB48-98465A1214F9.jpeg

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mirva Liukkonen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…