Vaatimus Iitin ambulanssin (PH323) yöpäivystyksen palauttamiseksi ja peruspalvelujen hyvän saatavuuden takaamiseksi


  • PH323.jpg

Palvelutasopäätöksen vasteajat alla:palv.taso_.p_.png

 

 

Iitin terveys- ja hyvinvointipalvelujen saatavuus kotikunnassa on viime vuosina jatkuvasti huonontunut.

Terveyskeskuksen vuodeosasto, joka oli ennen lopettamista remontoitu suurilla summilla, lakkautettiin ilman että asiaa tuotiin edes kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Iittiläiset joutuvat nyt menemään esim. Lahteen katsomaan läheisiään vuodeosastolle Jalmariin.

Vanhusten ruokapalvelut lähestulkoon lopetettiin, sekä yöhoitajia otettiin pois yhdestä jos toisestakin hoivakodista. Vanhuspalveluissa on tapahtunut heikennyksiä. Lisäksi neuvolatoimintoja on siirretty Nastolaan.

Lisäksi on huoli Iitin hammashoitolan tulevaisuudesta.

 

Iittiläisten edunvalvonta on huonolla tasolla, palveluja lähtee jatkuvasti pois eikä siihen puututa asian vaatimalla tavalla. Iitin elinvoimaisuus, kuntalaisten hyvinvointi, ja kunnan houkuttelevuus kärsivät huononnusten takia.

 

Perjantaina 8.5.2020 saimme kuulla median kautta Iitin ensihoidon yöpäivystyksen lakkauttamisesta. Heti seuraavana maanantaina 11.5.2020 lakkautus jo astui voimaan.

 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä PHHYKY ei tiedottanut lakkautuspäätöksestä Iitin kuntaa. Kunnanjohtaja on kertonut medialle, että hän oli kuullut lakkautuspäätöksestä huhuja jo aiemmin, ja lähettäneensä selvityspyyntöjä PHHYKYLLE, mutta selvityspyyntöihin ei vastattu.

 

Lakkautuspäätös tuli ilmi 8.5.2020, kun Päijät-Hämeen pelastuslaitos kertoi Instagramissa, että Iitin yöpäivystys loppuu maanantaista 11.5.2020 alkaen.

Kun eri mediat alkoivat selvittää asiaa PHHYKYLTÄ, vasta silloin hyky kertoi lakkautuspäätöksestä. Omituista toiminnassa on se, että asiasta ei tiedotettu etukäteen, vaan asian käsittely PHHYKYSSÄ vaikuttaa tahalliselta salailulta. Iitin kunta sai mediatietojen mukaan virallisen lakkautuspäätöksen vasta 35 minuuttia ESS:n tekemän uutisen jälkeen. PHHYKYN terveys- ja sairaanhoitopalvelujen yhtymäjohtaja Tuomo Nieminen oli allekirjoittanut päätöksen. Nieminen kertoi ESS;lle, että yhtymähallitus teki lakkautuspäätöksen jo vuoden 2019 syksyllä. Tiedot päätöksenteosta ovat ristiriitaisia, mutta asiaa on jokatapauksessa salailtu.

 

Kuntalain 8§ todetaan näin: 

Tehtävien hoidosta järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä vastaa järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden:

1) yhdenvertaisesta saatavuudesta;

2) tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä;

3) tuottamistavasta;

4) tuottamisen valvonnasta;

5) viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.

Kunta vastaa tehtäviensä rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu on siirretty toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle.

 

Kuntalaki 1§ todetaan näin: 

"Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla."

 

 

Me allekirjoittaneet vaadimme Iitin ambulanssin (PH323) yöpäivystyksen välitöntä palauttamista.

Vetoamme siihen, että PHHYKY ei toteuta yöajan ensihoidon osalta kriteeriä yhdenvertaisesta saatavuudesta.

Päätös yöpäivystyksen lakkauttamisesta on nähdäksemme myös voimassaolevan ensihoidonpalvelutasopäätöksen vastainen.

-Lisäksi PHHYKY ei käsitellyt sunnuntaina 10.5.2020 saamaansa oikaisuvaatimusta kuntalain vaatimalla tavalla "viipymättä". Yhtymän hallitus kokoontui seuraavana päivänä maanantaina 11.5.2020, mutta ei käsitellyt oikaisuvaatimusta.

-Lisäksi PHHYKY jätti täysin kuulematta Iitin kunnan ja sen asukkaiden kannan siitä, että ensihoidon yöpäivystys lakkautetaan. Näin olisi pitänyt toimia, vähintäänkin hyvän tavan vuoksi. Asia kuitenkin koskee Iitin kuntaa ja sen asukkaita merkittävällä tavalla.

-Lisäksi viranhaltijapäätös tehtiin vain kahta päivää ennen kuin muutos astui voimaan. 7 vuorokauden tiedoksiantoajasta ja 14 vuorokauden oikaisuvaatimusajasta ei piitattu, vaan päätös astui voimaan siten, ettei siihen ehditty vaikuttaa.

 

Kymenlaakson sairaanhoitopiiristä saadun tiedon mukaan, PHHYKYN päätös aiheuttaa lisätöitä KYMSOTEN ensihoidolle.

Kymsoten edustajan mukaan, kun Kouvolan ambulanssi lähtee Iittiin, voi kouvolalaisten avunsaanti heikentyä, kun osa Kouvolan resurssista on sidottu Iittiin. Kymsote ei pidä lainkaan PHHYKYN päätöksestä lakkauttaa Iitin yöpäivystys. Kymsoten edustajan mukaan Kymsote pitää Iitin ensihoidon yöpäivystyksen lakkauttamista riskinä, koska jokainen Kouvolan alueelta Iittiin hälytetty ambulanssi nostaa riskiä siihen, että Kymsote ei pystykään vastaamaan oman vastuualueensa ensihoitotehtäviin riittävän nopeasti.

Kaiken kukkuraksi Kouvolassa on tarvittu Iitin ensihoitoyksikön apua n. 10-15 kertaa vuodessa. Nyt yöaikaan Kouvolaan ei saada edes Iitistä lisäapua, esim. suurempaan onnettomuuteen.

 

PHHYKY vetoaa Iitin yöpäivystyksen lakkauttamiseen sillä, että hälytyksiä on Iitissä öisin kovin vähän. Kiirellisissä ensihoidon tehtävissä avun saaminen paikalle mahdollisimman nopeasti on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää.

 Yhtymän terveys- ja sairaanhoitopalvelujen yhtymäjohtaja Tuomo Nieminen pohdiskeli ESS:lle, että "onko yöpäivytyksen lakkauttamisesta lopulta mitään haittaa, on muitakin kuntia joissa yöpäivytystä ei enää ole". Lisäksi Nieminen on painottanut, että ala kehittyy ja kotisairaanhoidon rooli kasvaa. Kotisairaanhoito ja ensihoito ovat kuitenkin eri asiat, eikä kotisairaanhoidon yksikköä ole Iittin sijoitettu, joten Iittiläisten avunsaanti on hidastunut jokatapauksessa.

Väittääkö yhtymän edustaja tosiaan, että esim. vaikkapa vakavassa liikenneonnettomuudessa ei ole niin väliä, kestääkö ensihoitopalvelulla vähän kauemmin saapua paikalle, tai vaikkapa, että aivoinfarktipotilaan luokse saapumisella ei ole niin kiire, puhumattakaan elvytystehtävästä. Hoitotasoinen ensihoito on tällöin saatava mahdollisimman nopeasti paikalle. 

 

Iitin ambulanssin (ensihoidon) yöpäivystyksen lakkauttamisen seurauksena, iittiläiset joutuvat odottamaan apua jatkossa esim. Kouvolasta, Nastolasta tai Lahdesta. Aikaa saapumiseen tulee kulumaan huomattavasti enemmän,  iittiläisten hätätilapotilaiden terveys ja henki vähintääkin vaarannetaan.

 

Vuonna 2015 yöpäivystys otettiin myös pois, ja sen seurauksena vasteajat eivät enää toteutuneet. Kunta sai yöpäivystyksen takaisin maksamalla satoja tuhansia lisää. Miten on mahdollista, että vasteajat nyt toteutuisivat.

 

Me allekirjoittaneet vaadimme Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä PHHYKYÄ palauttamaan Iitin ensihoidon eli ambulanssi PH323:n yöpäivystyksen välittömästi takaisin.

Lisäksi kehoitamme Iitin kunnanjohtajaa ja kunnanvaltuustoa parantamaan terveys- ja hyvinvointipalvelujen edunvalvontaa niin pian kuin mahdollista. Palvelujen huononnuksia ei saa enää tulla. Kunnan tulee järjestää peruspalvelut hyvin. Lisäksi esitämme epäluottamuslauseen PHHYKYN johtoa kohtaan, joka on lakkauttamispäätöksen ja huononnukset tehnyt.

Esimerkiksi sosiaalitoimenjohtajan virka, tai muu vastaava henkilö/taho, joka valvoisi Iitin etua asiantuntevasti SOTE-palvelujen suhteen. Me allekirjoittaneet emme hyväksy enää yhdenkään terveys- tai hyvinvointipalvelun pois vientiä/lakkautusta Iitin alueella.

 

Adressi toimitetaan Phhykyn kaikille johtokunnan jäsenille, sekä Iitin kuntaan kunnanjohtajalle ja kunnanvaltuustolle  viimeistään  Ke. 27.5.2020.

 

(allekirjoittaneiden kommentteja voidaan luovuttaa myös medialle anonyymisti)