Vuosaaren Pohjavedenpuisto ja Ullaksenpuisto on suojeltava rakentamiselta

Ota yhteyttä adressin tekijään

Kallahti Kallvik ry:n kaavamuistutus 10.11.2020

2020-11-10 21:14:19

Muistutus Kallahden metsien rakentamiskaavaa vastaan

Kallahti Kallvik ry on lähettänyt tänään 10.11.2020 Helsingin kaupungille muistutuksen niin sanotun Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutosehdotusta vastaan.

"Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutosehdotus on hylättävä Kallahden metsäalueille Pohjavedenpuistoon ja Ullaksenpuistoon sekä Ison Kallahden puistoon suunnitellun rakentamisen osalta."

Lue koko muistutus perusteluineen tästä.

Muistutus on liitteenä Kallahden asukasliikkeen projektisivulla, samoin kuin muutkin Kallahti Kallvik ry:n lausunnot.

Asemakaavaehdotus tulee muistutusten käsittelyn jälkeen viimeisteltynä kaupunkiympäristölautakuntaan alkuvuodesta 2021. Silloin on aika vaikuttaa suoraan valtuutettuihin ja lautakunnan jäseniin.

 

Tue Kallahti Kallvik ry:n toimintaa, liity jäseneksi! 

Voit liittyä Kallahti Kallvik ry:n jäseneksi maksamalla jäsenmaksun ja ilmoittamalla tietosi, vähintään nimen ja sähköpostiosoitteen, sähköpostitse pj:lle, saarikoski.helena@gmail.com.

Jäsenmaksu 2020 on kaksikymmentä euroa. Voit maksaa jäsenmaksun seuraavilla tiedoilla:

Maksettava määrä: 20,00 euroa

Maksun saaja: Kallahti Kallvik ry

Tilinumero: FI08 4730 0010 4611 83

Maksuviitenumero: 100 227

Kallahti Kallvik ry


Helena Saarikoski

Voitto Meri-Rastilassa: Rastilanrantaa ei rakenneta! - Miten käy Pohjavedenpuiston?

2020-10-20 19:01:42

Asukasliikkeen ja luonnonsuojelijoiden vuosikausien työ Meri-Rastilan metsän puolesta on kantanut!  

Kaupunkiympäristölautakunta on tänään 20.10.2020 päättänyt Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteista. Ehdotuksesta poiketen lautakunta hyväksyi yksimielisesti, että ”Meri-Rastilan rakennetun alueen täydennysrakentamista toteutetaan kunnianhimoisesti ja se tuo alueelle uusia asukkaita ja elinvoimaa. Samalla on tärkeää huolehtia yhtenäisten arvokkaiden luontoalueiden säilymisestä ja siksi Meri-Rastilan länsirannan metsän arvokkuus kokonaisuutena korostuu. Rastilanrannan osa-alue poistetaan näiden suunnitteluperiaatteiden piiristä.”

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 20.10.2020  

 

Miten käy Pohjavedenpuiston, Ullaksenpuiston ja Ison Kallahdenpuiston?

Meri-Rastilan itäosan asemakaava on nyt nähtävillä muistutuksia varten. Asemakaavassa ehdotetaan raskasta rakentamista Kallahden metsäalueille Pohjavedenpuisto–Ullaksenpuistoon. Muistutukset kaavaa vastaan on tehtävä 10.11.2020 mennessä.

Kaavakuulutus, aineistot ja ohje muistutuksen tekemiseen kaupungin sivuilla.  

Kallahti Kallvik ry:n avoin kokous on lauantaina 24.10.2020 klo 16.00 Seikkailutalolla eli villa Barrdoftilla, osoite Kallvikinniementie 10.

Keskustellaan, mitä tehdään Kallahden metsien pelastamiseksi ehdotetulta rakentamiselta. Kokoonnutaan Seikkailutalon pääoven edessä, rannan puoleisella pihalla. Kahvitarjoilu, sään salliessa ulkona, muussa tapauksessa salissa. Kaikki ovat tervetulleita kokoukseen!  

Jos haluat liittyä Kallahti Kallvik ry:n jäseneksi, katso ohjeet jäsenmaksun maksamiseen yhdistyksen sivulta > ”Liity Kallahti Kallvik ry:n jäseneksi”. Jäsenmaksu vuodelta 2020 on 20 euroa.

Kokoukseen kutsuu Kallahti Kallvik ry:n hallitus, psta Helena Saarikoski, pj., puh. 045 679 5527.


Helena Saarikoski

Uusi adressi Vuosaaren luonnon puolesta

2020-08-30 19:30:16

Vuosaaren luonnon säilyttämisen puolesta, ylitehokasta uutta rakentamista vastaan on alettu kerätä nimiä uuteen adressiin. Adressi Pelastetaan Vuosaari! löytyy tästä osoitteesta: https://www.adressit.com/pelastetaan_vuosaari

 


Helena Saarikoski

Meri-Rastilan itäosan asemakaava hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 11.2.2020

2020-02-11 19:29:00

Meri-Rastilan itäosan asemakaavaehdotus, Ullaksenpuiston–Pohjavedenpuiston rakentamiskaava, on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 11.2.2020.

Vasemmiston Mia Hagmanin ja Noora Laakin suppea palautusesitys ei saanut kannatusta, mutta kaava hyväksyttiin kuitenkin ehdollisesti. Hyväksytyt vastaehdotukset ovat lyhyesti luontoselvitykset (Sinnemäki ja Lovén) ja viheryhteyden kehittäminen (Lovén ja Hyttinen) jatkovalmistelun ehtoina.

Hyväksytyt vastaehdotukset päätöstiedotteesta:

Kaupunkiympäristölautakunta korostaa, että kaavan loppuvalmistelussa huolehditaan siitä, että kaikki tarvittavat luontoselvitykset tehdään, niiden tulokset huomioidaan ja että ne ovat asianmukaisesti osa vuorovaikutusta. (Sinnemäki ja Lovén).

Lautakunta edellyttää jatkosuunnittelussa huomioimaan yleiskaavan kaupunkiluonto-teemakartan mukaiset viheryhteydet ja niiden kehittämisen edelleen kaava-alueella. (Lovén ja Hyttinen).

Kallahti Kallvik ry:n ja luonnonsuojeluaktivistin, varavaltuutettu Mika Välipirtin yhteistyön ansioksi voidaan lukea se, että kaavaa ei hyväksytty kuitenkaan suoraan sellaisenaan.

Välipirtin paikalle kutsuman luontoselvittäjän, kääpätutkija Olli Mannisen Pohjavedenpuistosta, Ullaksenpuistosta ja Ison Kallahden puistosta löytämä erittäin uhanalaisen lahokaviosammalen merkittävä esiintymä noin 80 erillisellä lahopuurungolla (7.2.2020) vahvisti Kallahti Kallvik ry:n toistaman vaatimuksen luontoselvityksestä ennen kaavan hyväksymistä. Tämä oli jo kaupunkisuunnittelulautakunnan ehto asemakaavaluonnoksen hyväksymiselle huhtikuussa 2017. Asemakaavaehdotuksen (21.1.2020) aineistossa on vain selvitys rakentamisen vaikutuksista läheiselle Kallahdenniemen Natura-alueelle, mutta ei lainkaan itse rakennettaviksi suunniteltujen alueiden luontoselvityksiä.

Kallahti Kallvik ry:n kaupunginvaltuutetuille ja lautakunnan jäsenille 29.1.2020 lähettämän huomautuksen mukaan yleiskaavan ja maakuntakaavan määrittelemä kehitettävä metsäverkostoyhteys Kallahdenniemeltä pohjoiseen Ullaksenpuiston ja Pohjavedenpuiston läpi ja edelleen Mustavuoreen ja Sipoonkorpeen suunniteltiin asemakaavaehdotuksessa rakennettavaksi umpeen Ullaksenpuiston ja Pohjavedenpuiston välistä. Nyt hyväksytyn vastaehdotuksen mukaan asiassa on toimittava kuten yleiskaava ja maakuntakaava määräävät.

Voidaan ehkä toivoa, että hyväksytyillä vastaehdotuksilla olisi jotakin vaikutusta suunnitteluun. Realistista on kuitenkin jäädä odottamaan valituskelpoista asemakaavapäätöstä kaupunginvaltuustosta. Kallahti Kallvik ry:llä oli perusteet ajaa kaavan huomattavasti laajempaa palautusta kuin mistä lautakunnan kokouksessa tehtiin edes ehdotusta (joka hävisi äänestyksessä luvuin kaksi vastaan kaikki muut). Toivomme, että perusteidemme lainmukaisuutta ei tarvitsisi punnita oikeudessa, mutta varustaudumme siihen, että tarvitsee.

Pysykää kanavalla, Kallahti Kallvik ry tiedottaa asian etenemisestä.

Taistelu jatkuu Ullaksenpuisto–Pohjavedenpuistosta!

Helena Saarikoski, pj., puh. 045 679 5527

Kallahti Kallvik ry
Kallahden asukasliike

Tiedote on luettavissa ja jaettavissa Facebookissa.


Helena Saarikoski

Mielipide: Pelastakaa edes Pohjavedenpuisto

2020-01-20 19:50:09

Ilmastonmuutoksen edetessä ja luonnon monimuotoisuuden huvetessa Helsinki suunnittelee vanhan arvometsän tuhoamista, kymmenentuhannen Vuosaaren asukkaan lähimetsän rakentamista betonilla ja asvaltilla. Ullaksenpuisto–Pohjavedenpuisto on metsäalue tiiviisti rakennettujen Meri-Rastilan ja Kallahden asuinalueiden välissä ja elintärkeä metsäverkostoyhteys Kallvikinniemeltä pohjoiseen.

Pohjavedenpuisto on luonnontilainen metsä Kallahdessa, 7,7 hehtaaria jylhää avokalliota, kalliometsää, lehtomaista sekametsää ja vanhaa kuusikkoa. Alue täyttää mitä todennäköisimmin luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset ja EU:n luontodirektiivin luontotyyppikriteerit. Suomen Luonnonsuojeluliiton inventaariossa Pohjavedenpuisto on luokiteltu Helsingin arvometsäksi numerolla 112.

Meri-Rastilan asemakaavaehdotuksessa (21.1.2020) aiotaan tuhota yli puolet metsän ja kallion alasta rakentamisella, ilman, että kaavoituksen ehtona vaadittuja luontoselvityksiä olisi tehty.

7,7 hehtaarilla Pohjavedenpuisto on ensiarvoisen tärkeä ydinmetsä, jollaisessa luonnon monimuotoisuus on suurimmillaan. Kun metsän koko putoaa alle neljän hehtaarin, ydinmetsä ja sen monimuotoisuus menetetään ja koko metsäkuvio joutuu reunavaikutuksen alaiseksi. Helsingin metsä- ja puustoisen verkoston selvitys (2019) on asemakaavaehdotuksen liitteenä ilman, että sen ohjeita olisi noudatettu kaavoituksessa.

Järeäpuustoinen Ullaksenpuisto Pohjavedenpuiston ja Kallvikinniemen välissä on yleiskaavassa merkitty kokonaan viher- ja virkistysalueeksi. ”Aluetta kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja kulttuurialueena, joka kytkeytyy seudulliseen viherverkostoon ja merelliseen virkistysvyöhykkeeseen”, määrää yleiskaava. Kallvikinniemeltä pohjoiseen Ullaksenpuiston ja Pohjavedenpuiston kautta kulkee yleiskaavan ja maakuntakaavan määräämä kehitettävä metsäverkostoyhteys. Uudenmaan liiton zonation-analyysi (2017, 2018) on osoittanut tämän Vuosaaren parhaiten kytkeytyneeksi ekologiseksi yhteydeksi. Helsingillä on Uudellamaalla ainutlaatuinen mahdollisuus muodostaa ekologinen yhteys avomeren ja kansallispuiston välille, Kallvikinniemeltä Sipoonkorpeen, eheyttämällä vain yhteys Pohjavedenpuistosta Vuosaaren keskuspuistoon.

Metsäverkostoyhteys käytännössä katkaistaan uudessa asemakaavassa sen sijaan, että sitä kehitettäisiin.

Helsingin uuden yleiskaavan epämääräiseen esittämistapaan, ”pikselimössöön”, kohdistuvat pahimmat pelot ovat käymässä toteen Vuosaaressa. Kun mikä tahansa viheralue voidaan rakentaa sillä perusteella, että sen vieressä on rakennuksia, kaupunkisuunnittelun työpöydillä tämä merkitsee, että käytännössä kaikki viheralueet rakennetaan.

Kaavoitusosasto on toistuvasti perustellut Meri-Rastilan täydennysrakentamisen tarvetta sillä, että viereinen Kallahden kaupunginosa-alue on paljon tehokkaammin rakennettu kuin Meri-Rastila. Kallahti, mukaan luettuna Ullaksenpuisto ja Pohjavedenpuisto, on jo nyt niin tehokkaasti rakennettu kuin uusi yleiskaava määrää. Kallahden luontoalueiden rakentamista ei voida perustella Meri-Rastilan tiivistämisen tarpeella. Viher- ja virkistysalueiden tarve kasvaa asukasmäärän kasvaessa, ei pienene.

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksyessään yleiskaavan 2016 edellyttänyt, että viheralueita aletaan kaavoittaa vasta sitten, kun kaikki kaavoitusvaranto jo rakennetuilla alueilla on käytetty. Ensin täydennetään ja tehostetaan olemassa olevaa rakennuskantaa niin paljon kuin voidaan. Vasta jos on pakko, myöhemmässä vaiheessa, kajotaan luontoalueisiin.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma määrää, että ”kaupunkimetsien ja -luonnon sekä yleisten viheralueiden suunnittelussa huomioidaan toimenpiteiden vaikutukset hiilivarastoihin. - - Kaupungin omistamat metsäiset ja puustoiset alueet pidetään kasvullisina, peitteisinä ja puustollisesti monilajisina kestävän metsänhoidon toimin. - - Asemakaavoituksessa ja rakentamisessa on oleellista pyrkiä ratkaisuihin, joilla säilytetään alueen merkittävimmät hiilinielut.”

Jos koskaan missään, kaupunginvaltuuston päätöksiä on syytä noudattaa nyt Pohjavedenpuistossa.

Helena Saarikoski
Kallahti Kallvik ry, pj.

Mielipidekirjoitukseni, kun Meri-Rastilan itäisen osan asemakaavaehdotusta käsitellään huomenna Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa. Kirjoituksen voi lukea ja jakaa myös Facebookissa.


Helena Saarikoski

Meri-Rastilan itäisen osan asemakaavaehdotus lautakuntaan

2020-01-17 21:37:30

Meri-Rastilan itäisen osan asemakaavaehdotus on tulossa kaupunkiympäristölautakuntaan ensi tiistaina 21.1.2020. Pohjavedenpuiston ja Ullaksenpuiston rakentamissuunnitelmat eivät ole olennaisesti muuttuneet aiemmasta.

Kallahti Kallvik ry:n lähtökohta on, että viheralueille rakentamista ei tule sallia.  

Kaupunkisuunnittelun tänään lähettämässä uutiskirjeessä on linkit lautakunnan esityslistan liiteaineistoihin ja koko suunnitteluaineistoon (vuodesta 2015 asti).   

Tässä vaiheessa voidaan yrittää vaikuttaa kaupunkiympäristölautakunnan jäseniin, jotta asemakaavaehdotus palautettaisiin Kallahden puistometsien rakentamisen osalta. Jos teillä on yhteyksiä joihinkin lautakunnan jäseniin, tai jos teillä on oman puolueenne miehiä /naisia lautakunnassa, ottakaa ihmeessä yhteyttä ja ilmaiskaa rakentamisen vastustuksenne. Näin tekee myös Kallahti Kallvik ry, ja tässä yhteydessä mainitaan jo adressistakin. Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten yhteystiedot.

Kallahti Kallvik ry:n aikaisemmat mielipiteet ja lausunnot Vuosaaren kaavoitussuunnitelmiin ovat edelleen luettavissa Kallahden asukasliikkeen projektisivulla

Jos niin onnettomasti kävisi, että nyt esitetty asemakaavaehdotus hyväksyttäisiin kaupunkiympäristölautakunnassa, seuraa ehdotuksen nähtävilläoloaika ja mahdollisuus muistuttaa ehdotusta vastaan.  

Palataan asiaan!

Helena Saarikoski, Kallahti Kallvik ry

Puh. 045 679 5527

 

Meri-Rastilan itäisen osan asemakaavaehdotus 21.1.2020, havainnekuva

Havainnekuva_kuva_21.1_.2020_.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Helena Saarikoski

Mielipiteet Vartiokylänlahdesta 26.4. mennessä; Kevätsiivoustalkoot 4.5.2019

2019-04-24 17:51:16

Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet  

Helsinki valmistelee Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteita ja kaavarunkoa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä mielipiteitä varten perjantaihin 26.4.2019 asti: https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/oas/1411-00.pdf.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteella helsinki.kirjaamo@hel.fi. Näkemyksiään Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteista, tärkeistä paikoista ja kehittämiskohteista voi kertoa myös karttakyselyssä https://app.maptionnaire.com/fi/5467/ samoin perjantaihin 26.4. asti.  

Kallahti Kallvik ry lausuu osallisena kaupungille mielipiteen Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteista. Mielipide julkaistaan 26.4. jälkeen asukasliikkeen projektisivulla https://partuuna.fi/pohjavedenpuisto/, jossa ovat luettavissa myös yhdistyksen aiemmat kaavoituslausunnot.  

Meri-Rastilan asemakaavaehdotus on jälleen siirtynyt. Suunnittelija Linda Wikstenin antaman tiedon mukaan asemakaava on jaettu kahtia, koska eri osat tulevat toteutettaviksi eri aikaan, ja ensimmäinen osa tulisi kaupunkiympäristölautakuntaan ”kesän jälkeen” ja toinen osa mahdollisesti loppusyksystä. Em. projektisivulla nähtävänä oleva Kallahti Kallvik ry:n lausuntoluonnos Meri-Rastilan asemakaavaehdotukseen on edelleen kehitteillä, kunnes nähdään, minkälainen ehdotus lautakuntaan lopulta tuodaan.  

Kevätsiivoustalkoot 4.5.2019  

Loistava tilaisuus tutustua lähiotteella suojelukohteisiimme!

Toukokuun ensimmäisenä lauantaina 4.5.2019 klo 12–16 pidetään Ullaksenpuiston – Pohjavedenpuiston kevätsiivoustalkoot. Talkoissa siivotaan maastosta luontoon kuulumatonta roskaa, ei siis haravoida metsänpohjia vaan poimitaan roskapihdeillä muovia, lasia ja paperia jätesäkkeihin. Roskapihtien ja jätesäkkien jakelupiste on bussin 560 pysäkin ”Kallvikinniemi” luona Pohjavedenpuiston puolella, Leikosaarentien alikulun lähellä olevan moolok-roskiksen tienoilla. Omat vesipullot ja mahdolliset työkäsineet mukaan!  

Kallahti Kallvik ry:n jäsenmaksu 2019  

Kallahti Kallvik ry:n jäsenmaksu vuodelle 2019 on vuosikokouksen päätöksellä kymmenen euroa. Voit maksaa verkkopankissa seuraavilla tiedoilla:  

Maksun saaja: Kallahti Kallvik ry

Pankkitili: FI08 4730 0010 4611 83 (BIC POPFFI22)

Maksettava määrä: 10,00 €

Maksuviitenumero: 100 227

Ellet ole aikaisemmin maksanut yhdistyksen jäsenmaksua tai jos maksaja pankissa on joku muu kuin jäsen itse, ilmoita yhdistykselle jäsentietosi, nimi, osoite ja sähköpostiosoite, joko verkkoasioinnissa osoitteessa https://holvi.com/shop/Kallahti/product/b7652194ee5a0e132e34b75a2b5aa89f/ tai sähköpostilla puheenjohtajalle, saarikoski.helena@gmail.com.    


Helena Saarikoski

Esityslista 27.3. & Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet

2019-03-26 17:27:21

Avoin vuosikokous 27.3.2019

Kallahti Kallvik ry:n vuosikokous on huomenna keskiviikkona 27.3.2019 klo 18 osoitteessa Kaivonkatsojantie 9 F 7. krs, kerhohuone (erillistalo Pohjavedenpuiston kävelytien varrella).

Avoin kokous, kaikki tervetulleita. Voit osallistua keskusteluun kokouksessa myös liittymättä yhdistyksen jäseneksi.

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Kallahden asukasliikkeen toimintakertomus 2017–2018, toiminnantarkastuskertomus, vastuuvapaus vuoden 2018 hallitukselle ja puheenjohtajalle
5. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen valinta vuodeksi 2019
Valitaan puheenjohtaja ja 2–8 muuta hallituksen varsinaista jäsentä sekä 0–8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on yhdistyksen vuosikokouksien välinen.
6. Määrätään yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2019.
7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019
– Dronningenin huvila villa Kuhlefelt. Yhdistyksen tavoitteena on saada kaupungin omistama nyt suljettuna kylmillään oleva huvila avoimeksi asukkaiden käyttöön.
– Kaupungin asemakaavoitusyksikkö pyytää yhdistykseltä mielipidettä Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteista (osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.3.2019), 26.4.2019 mennessä.
– Muut toimintasuunnitelmat vuodelle 2019
8. Muut asiat
9. Ilmoitusasiat
10. Kokouksen päättäminen

Kallahti Kallvik ry

Puheenjohtaja Helena Saarikoski, 045 679 5527

 

Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet

Helsingin asemakaavoitusosasto pyytää mielipiteitä Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteista. Yleiskaavasta (2016) juontuvat asuinalueet Puotilan rannassa, Meri-Rastilan länsirannan metsässä ja Rastilan leirintäalueella ovat suunnitelmassa. Alueille suunnitellaan asuntoja yhteensä 7500 uudelle asukkaalle. Lisäksi tarkoituksena on parantaa ja kehittää viheralueiden reittejä ja palveluja.

Kaikille avoin karttakysely on avoinna 26.4. asti osoitteessa https://app.maptionnaire.com/fi/5467/.

Kallahti Kallvik ry on listattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa osalliseksi, jolta pyydetään kirjallista mielipidettä. Yhdistys lausuu kaupungille mielipiteen Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteista määräpäivään 26.4. mennessä. Voit tulla vuosikokoukseen keskustelemaan yhdistyksen mielipiteestä tai osallistua halutessasi mielipiteen muodostamiseen lähettämällä sähköpostia os. saarikoski.helena@gmail.com.

 

Vartiokylänlahti_suunnittelu1.jpg


Helena Saarikoski

Kutsu: Kallahti Kallvik ry:n avoin vuosikokous 27.3.2019

2019-03-19 19:29:53

Kallahti Kallvik ry:n hallitus kutsuu

avoimeen vuosikokoukseen

keskiviikkona 27.3.2019 klo 18 Kaivonkatsojantie 9:n kerhohuoneessa, F-rappu 7. krs (erillistalo Pohjavedenpuiston kävelytien varrella).

Kokouksessa tarkastetaan Kallahden asukasliikkeen toiminta 2017–2018, valitaan yhdistyksen hallitus ja määrätään jäsenmaksu vuodelle 2019, ja ideoidaan ja suunnitellaan kaupunginosayhdistyksen tulevaa toimintaa.

Kaikki tervetulleita mukaan toimintaan Kallahden puolesta!

Kokous on avoin, voit osallistua keskusteluun vaikket olisi yhdistyksen jäsen, ja uusia jäseniä otetaan myös kokouksen alla.

Lisätietoja yhdistyksestä ja voit ilmoittautua jäseneksi (vaikka et pääsisi kokoukseen): https://holvi.com/shop/Kallahti/.
Jos haluat liittyä yhdistyksen jäseneksi, täytä tietosi verkkokaupan "tilauslomakkeeseen" ja lähetä lomake. Lomakkeen lähettäminen verkkokaupasta on ilmaista; yhdistys laskuttaa vuoden 2019 jäsenmaksun vuosikokouksen jälkeen.

Kallahden asukasliikkeen projektisivulla https://partuuna.fi/pohjavedenpuisto/ on kerrottu laajemmin asukasliikkeen ja yhdistyksen toiminnasta syksystä 2017 lähtien. Muun muassa Kallahti Kallvik ry:n tähän mennessä antamat lausunnot ja mielipiteet Kallahtea koskeviin eri kaavoitussuunnitelmiin ovat nähtävillä tällä sivulla.

Kallahti Kallvik ry
Puheenjohtaja Helena Saarikoski, puh. 045 679 5527

 

Kuva: Kallahden kaupunginosa-alue Helsingin Vuosaaressa. Helsingin karttapalvelu kartta.hel.fi.Kallahti_kaupunginosa-alue_kartta.hel_.fi_1.png


Helena Saarikoski

Asemakaavasuunnitelma Ramsinranta IV; Kallahti Kallvik ry:n mielipide

2018-12-01 17:33:48

Helsinki on kaavoittamassa Meri-Rastilan etelärantaan Ison Kallahden ja Pikku Kortlahden rannoille rakentamista noin kuudellesadalle uudelle asukkaalle. Suunnitelman mukaan Vuoranta kunnostetaan palvelutaloksi, rantametsät muutetaan puistoksi ja rantareitti rakennetaan yhtenäiseksi Vuorannasta Ramsinkannakselle ja kannaksen poikki Vartiokylänlahden puolelle.  

Asemakaavasuunnitelma nimellä Ramsinranta IV on nähtävillä. Paikalliset asukkaat ja muut osalliset voivat kertoa mielipiteensä 8.12.2018 asti.  

Kallahti Kallvik ry on lähettänyt eilen alla olevan mielipiteen kaupungille.  

Kallahti Kallvik ry on antanut tähän mennessä kolme lausuntoa eri kaavoitushankkeista: lausunnon Meri-Rastilan asemakaavasuunnitelmaan (3.11.2018), palautteen Uusimaakaava 2050 -luonnokseen (15.11.2018) ja mielipiteen Ramsinranta IV -asemakaavasuunnitelmaan (1.12.2018). Kunnes yhdistys saa omat nettisivut aikaiseksi, lausunnot ovat nähtävillä (pdf:inä) Pohjavedenpuisto-sivulla.  

Lisätietoja Kallahti Kallvik ry:stä ja mahdollisuus liittyä jäseneksi maksamalla jäsenmaksun (15 euroa 2018) verkkoasioinnissa holvi.com/shop/kallahti. Jos haluat liittyä jäseneksi ilman verkkoasiointia, tai jos haluat esim. kommentoida yhdistyksen kaavoituslausuntoja, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen, Kallahti Kallvik ry:n pj. Helena Saarikoski, saarikoski.helena@gmail.com.

Kallahti Kallvik ry: Mielipide Ramsinranta IV -asemakaavasuunnitelmasta (OAS 6.11.2018), 1.12.2018

Kallahti ja Ramsinkannas on kytketty toisiinsa yleiskaava 2050 -tasolla kehitettävän metsäverkostoyhteyden välityksellä. Ison Kallahden rantavyöhyke, mukaan luettuna suunnittelualueeseen kuuluva Pikku Kortlahden ranta ja Ramsinkannas, on maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö suojeltuine höyrylaiva-ajan huvilaasutukseen kuuluvine rakennuksineen.

Suunnittelualue on pääosin järeäpuustoista luonnonvaraisesti uudistuvaa vanhaa metsää Ramsinniemen, Rastilan nevan ja Kallvikinniemen luonnonsuojelualueiden ja Natura 2000 -alueen välimailla. Pikku Kortlahden ranta suunnittelualueella on luonnontilainen hiekkaranta (suojeltu luontotyyppi, luonnonsuojelulaki 29 §) ja rannan Ramsinkannaksen puoleisessa päässä on laajahko tervaleppäkasvusto, joka saattaa täyttää suojeltavan tervaleppäkorven tunnusmerkit (LSL 29 §, luonnonsuojeluasetus 10 §). Ramsinkannaksen puron ympäristö eli läntinen kaavalohko on tärkeää lepakkoaluetta ja alajuoksun ympäristö on lisäksi arvokas lintualue. Kapea suunnittelualue Ramsinkannaksella rajautuu sekä etelästä että
pohjoisesta luonnonsuojelualueisiin tai laajoihin yhtenäisiin metsäalueisiin. Helsingin metsäverkoston tarkoitus on estää luontoalueiden eristäminen saarekkeiksi, koska eristyneet luontosaarekkeet kaupunkirakenteen keskellä eivät ole omiaan säilymään monimuotoisena luontona.

Suunnittelualue on arvokasta luontoaluetta sekä itsessään että ympäristövaikutuksiltaan, ja alueella on tehtävä luontoinventaario ennen muita suunnitelmia, ja on varauduttava tekemään suojeltavia luontoarvoja turvaavat investoinnit yhtäaikaisesti mahdollisen muun rakentamisen kanssa (kaupunkiympäristölautakunnan päätös 17/12.12.2017).

Yleiskaavan 2050 kaupunkiluonto-teemakartassa on selkeä "kehitettävä metsäverkostoyhteys" Kallahdenharjun suojelualueen ja (tulevan) Meri-Rastilan metsien luonnonsuojelualueen välillä. Tämä yhteys kulkee oleellisesti Ramsinranta IV:n asemakaavamuutosalueen kautta. Vaikka teemakartta ei ole tältä osin oikeusvaikutteinen, se on selkeä poliittinen tahdonilmaus kaupungilta, joten sitä on kaavoituksessakin noudatettava. Ramsinranta IV -luonnoksen läntinen osa ja itäisen osan neljä rannanpuoleisinta kerrostaloa samoin kuin puistoalue Ramsinkannaksen yli heikentävät oleellisesti tätä
metsäyhteyttä osana laajempaa ekologista verkostoa. Asuinrakennuksen ja sen rantasaunan välistä pihapiirissä kulkeva noin kymmenen metriä leveä ”rantaraitti” ei riitä tarvittavaksi metsäverkostoyhteydeksi.

Puistoalue Ramsinkannaksen poikki 50–100 metriä leveänä vyönä katkaisisi tarpeettomasti ja ekologista kytkeytymistä vakavasti haitaten Meri-Rastilan – Ramsinniemen yhtenäisen laajan metsäalueen.

Ranta-alueen muuttaminen metsästä puistoksi ja rakennettava rantaraitti uhkaavat rikkoa kaupunkiluontorakenteen ja merellisen ja metsäisen kaupunkikuvan ja tuhota suojeltavat kulttuuri- ja luontoarvot.

Pikku Kortlahden hiekkaranta on paitsi suojeluarvoiltaan, myös virkistyksellisesti erittäin arvokas ja kannatamme sen tekemistä helpommin saavutettavaksi rantareittiä selventämällä ja kunnostamalla rantasauna yleiseen käyttöön. Rantareitti on suojelualueella toteutettava hienovaraisesti ja kiinteäaineisesti päällystämättömin kapein poluin (ei asvaltti- tai sementtiraitteja), jotta suojeltavat kulttuuriarvot, luontoarvot ja ympäristöyhteydet eivät vaarannu ja jotta säilytetään rannan ja rantametsän harvinainen, erityinen ja olennainen virkistysarvo: luonnonmukaisuus, kauneus ja villi tunnelma.

Liite: Ote Helsingin yleiskaavan (2016) teemakartasta Kaupunkiluonto

Merkinnät ”luonnonsuojelualue” (Ramsinniemi, Rastilan neva) ja ”suojeltavaksi tarkoitettu alue” (Meri-Rastilan länsirannan metsä) ovat oikeusvaikutteisia. Muut merkinnät, ”ekologinen yhteys” (Ramsinniemi – Mustavuori), ”kehitettävä metsäverkostoyhteys” (Ramsinkannas – Kallvikinniemi), ”siniverkosto” (puro, merialue).
(http://www.yleiskaava.fi/yleiskaava/aineistot/)

- Runkoyhteys (Ramsinniemi – Mustavuori)
Runkoyhteydet käsittävät Helsingin keskeiset vihersormet, jotka muodostavat laajemmat, suhteellisen katkeamattomat yhteydet. Runkoyhteydet ovat tärkeimpiä yhteyksiä ja niiden toimivuus tulisi turvata kaupunkiekologisina yhteyksinä. Runkoyhteydet koostuvat keskeisistä metsäisistä yhteyksistä [--].
- Verkoston osana kehitettävä yhteys (Ramsinkannas – Kallvikiniemi, rantavyöhyke)
Metsäverkoston osana kehitettävät yhteydet käsittävät poikittaisia yhteyksiä runkoyhteyksiin nähden ja nämä toimivat metsäalueita itä-länsi-suunnassa yhdistävinä. [--] Tyypillisesti yhteydet ovat nykyisin katkonaisia. Näiden yhteyksien kehittämisessä tulisi kiinnittää huomioita jatkuvuuden säilymiseen ja tarvittaessa eläimistön liikkumisesteiden poistamiseen.
(https://kartta.hel.fi/)

Yleiskaava_2016_teemakartta_Kaupunkiluonto1.jpg


Helena SaarikoskiJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…