Vuosaaren Pohjavedenpuisto ja Ullaksenpuisto on suojeltava rakentamiselta

Ota yhteyttä adressin tekijään

KHO hylkäsi valituslupahakemuksen Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta

2023-08-21 04:27:32

Pohjavedenpuiston, Ullaksenpuiston ja Ison Kallahden puiston mittavaa, raskasta rakentamista tarkoittava asemakaava on saamassa lainvoiman. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituslupahakemuksen päätöksellään:  

 

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Päätös 18.08.2023 2399/2023 Dnro 3329/03.04.04.04.16/2022 Asia Asemakaavan hyväksymistä koskeva valituslupahakemus Muutoksenhakijat Kallahti Kallvik ry ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry Päätös, jota muutoksenhaku koskee Helsingin hallinto-oikeus, 27.10.2022, H5997/2022

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Perustelut Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on myönnettävä, jos: 1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi; 2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai 3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. Sen perusteella, mitä muutoksenhakijat ovat esittäneet ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.  

 

KHO:n päätös ei millään tavalla mitätöi painavia perusteita, joilla asukkaat ja yhdistykset vastustavat suunniteltua rakentamista. Perusteet ovat luettavissa yhdistysten valituksessa (linkki Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen sivulle).  

Kallahti Kallvik ry jatkaa asukkaiden kanssa työtä lähiluontomme säästämiseksi rakentamiselta. Etsimme keinoja ja väyliä vaikuttaa siihen, että lainvoiman saanutta asemakaavaa ei toteutettaisi. Mitä mahdollisuuksia on vaikuttaa metsien säästämiseksi kuitenkin rakentamiselta?  

Tule mukaan työhön ja taisteluun Kallahden luonnon puolesta!  

Tue Kallahti Kallvik ry:n toimintaa maksamalla jäsenmaksu (20 € 2023). Rahaa tarvitaan ensi sijassa KHO:n määräämään oikeudenkäyntimaksuun (530 euroa, kummankin yhdistyksen osuus 265 euroa). Kiitos valitustiimissä käytettävissä olleen Suomen Luonnonsuojeluliiton juristin, yhdistykselle ei tule oikeudenkäynnistä valtavia asianajokuluja, mutta oikeudenkäyntimaksukin on suuri rasite pienelle yhdistykselle, joka rahoittaa toimintaansa vain jäsenmaksuilla. Voit maksaa jäsenmaksun (tai halutessasi muun avustussumman) seuraavilla tiedoilla:

Maksettava määrä: 20,00 euroa Maksun saaja: Kallahti Kallvik ry Tilinumero: FI08 4730 0010 4611 83 Maksuviitenumero: 100 227  

Ellet ole aiemmin maksanut Kallahti Kallvik ry:n jäsenmaksua, ilmoita yhteystietosi sähköpostitse saarikoski.helena [at] gmail.com. Kerro myös ajatuksesi tai jaa kokemuksesi siitä, miten voimme toimia, mitä voimme tehdä lainvoimaisen asemakaavan mahdollistaman rakentamisen estämiseksi. Joskus näinkin mahdoton tehtävä on onnistunut Helsingissä. Ilman suuria toiveita menestyksestä taisteluun Kallahden luonnon puolesta on kuitenkin nyt käytävä!  

 

Helena Saarikoski

Puheenjohtaja, Kallahti Kallvik ry


Helena Saarikoski

Kallahden uudistus: suunnitteluperiaatteita laaditaan

2023-01-28 15:30:57

Hyvät adressin allekirjoittajat!

Helsingin kaupunkisuunnittelu on lähettänyt Kallahti Kallvik ry:lle tiedoksi Kallahden uudistuksen suunnitteluperiaatteiden osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). 

Suunnittelualue on Kallahden kaupunginosa-alue pois luettuna Pohjavedenpuisto (alue, joka on sisällytetty Meri-Rastilan itäosan asemakaavaan) ja Kallvikinniemi ja lisättynä alueen itäosassa Lillkallvikinpuistolla.

OAS: "Kallahteen valmistellaan suunnitteluperiaatteet alueen uudistamiseksi. Suunnitteluperiaatteet koskevat alueen täydennysrakentamista sekä palveluiden, liikenneratkaisuiden, virkistysalueiden ja viheryhteyksien kehittämistä." "Suunnitteluperiaatteissa tutkitaan alueen täydennysrakentamista sekä palveluiden, liikenteen ratkaisujen, virkistysalueiden ja viheryhteyksien kehittämistä. Suunnitteluperiaatteet toimivat alueelle tulevaisuudessa valmisteltavien asemakaavojen pohjana. Suunnitteluperiaatteiden tavoitteena on alueen päiväkotiverkoston kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita, asumisen rahoitus- ja hallintamuotojakauman tasapainottaminen mahdollistamalla lisärakentaminen pääasiassa nykyisillä tonteilla, kaupallisten palveluiden lisääminen sekä julkisten tilojen kohentaminen."

"Päiväkotiverkoston kehittäminen" on siis Kallahden uudistuksessa samalla paikalla kuin Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksessa oli "Meri-Rastilan puistojen parantaminen", ensimmäiseksi mainittuna tavoitteena.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja suunnitteluperiaatteiden valmisteluaineistoon voi tutustua 6.2.–3.3.2023 seuraavissa paikoissa:
 verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat .
 Vuosaaren kirjastossa, osoitteessa Mosaiikkitori 2.

6.2.-3.3.2023 välisenä aikana lähtötieto- ja tavoitepaketti asetetaan kommenteille myös KerroKantasi-sivustolle: https://kerrokantasi.hel.fi/ . Kerrokantasi-kyselyssä voi suunnittelijan arkkitehti Johanna Marttilan mukaan myös ilmaista "jos ja millä tavoin toivoo osallistuvan suunnitteluperiaatteiden laadintaan".

Suunnitteluperiaatteiden OAS-paketti ja valmisteluaineistoa esitellään Uutta Itä-Helsinkiä -verkkotapahtumassa 8.2.2023 klo 17 (tapahtumaan suositellaan kirjautumaan klo 16:45) osoitteessa https://tapahtumat.hel.fi/fi/events/helsinki:agcwdxj2am .

Kallahden_uudistus_suunnittelualue1.png

"Kallahden uudistuksen" suunnittelualue

 

Terveisin

Helena Saarikoski

Puheenjohtaja, Kallahti Kallvik ry

 

 


Helena Saarikoski

Valitus Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta; Uutelan tilanne; Östersundomin kaavoitus alkaa

2021-12-08 16:03:25

Valitus Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta

Kallahti Kallvik ry ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) jättivät 19.11.2021 Helsingin hallinto-oikeuteen valituksen Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta (kaupunginvaltuuston päätös 6.10.2021).

- Vaadimme, että Helsingin kaupunginvaltuuston päätös kumotaan ja täytäntöönpano kumotaan lainvastaisena.
- Vaadimme ensisijaisesti, että Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutos hylätään ja sen mukainen asemakaava kumotaan.
- Toissijaisesti vaadimme, että metsäisille viheralueille Pohjavedenpuistoon, Ullaksenpuistoon ja Ison Kallahden puistoon osoitettu rakentaminen kumotaan.

Perusteluiden otsikot ovat:

Puutteellinen vaikutusten arviointi
Kaavoituksen vaikutus Natura-alueeseen Kallahden niitty-, harju- ja vesialueet (FI0100063)
Lahokaviosammal
Muut kasvit, sienet ja eläimet
Lepakot
Pohjavesialue
Palvelujen riittävyydestä ja liikenteen sujuvuudesta ei ole huolehdittu
Kallahden asukkaita ei ole kuultu lain edellyttämällä tavalla

Kallahti Kallvik ry:n ja Helsyn yhteinen valitus on kokonaisuudessaan luettavissa täällä (polkuosoite partuuna.fi > projektit > pohjavedenpuisto > pdf). Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta on tehty hallinto-oikeuteen useita valituksia, samoin länsiosan asemakaavasta (hyväksytty 3.2.2021).

Kaavavalituksen käsittelyaika hallinto-oikeudessa on ollut keskimäärin 12,9 kuukautta (2020). Jos valitus hylätään hallinto-oikeudessa, on mahdollisuus hakea valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Valitusten käsittelyaikana, kun hyväksytty asemakaava ei ole saanut lainvoimaa, asemakaava-alueella on voimassa rakennuskielto (Meri-Rastilan länsiosan alueella 3.2.2021 alkaen ja itäosassa 6.10.2021 alkaen). Muun muassa puiden kaataminen rakennuskieltoalueella edellyttää erillistä maisematyölupaa. Meri-Rastilan sekä länsi- että itäosan asemakaava-alueilla meneillään olevat niin sanotut pienpuuston hoitotoimenpiteet eli puuntaimien ja nuorten puiden raivaus sekä joidenkin vanhojen puiden kaataminen ovat olleet omiaan vahingoittamaan niitä luonnonarvoja, joiden perusteella asemakaavoista on valitettu oikeuteen. Kun ”hoitotoimet” ovat rakennuskiellosta ja valituksista huolimatta jatkuneet alueella, olen tehnyt ELY-keskukseen toimenpidekieltohakemuksen Pohjavedenpuiston, Ullaksenpuiston ja Ison Kallahden puiston säästämiseksi enemmiltä hakkuilta (22.11.2021).

Lisätietoja Meri-Rastilan itäosan asemakaavavalituksesta ja Pohjaveden-, Ullaksen- ja Ison Kallahden puiston toimenpidekieltohakemuksesta: Helena Saarikoski, puh. 045 679 5527, mail saarikoski.helena (at) gmail.com.


Uutelan hakkuista ja uusista luonnonsuojelualueista

Uutelaan ollaan perustamassa kolme uutta luonnonsuojelualuetta, Rudträsk, Uutelan metsä ja Skatanniemi. Asia on huomenna 9.12.2021 ympäristö- ja lupajaoston esityslistalla.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on lähettänyt tänään kannanoton Uutelan uusista luonnonsuojelualueista jaoston jäsenille ja virkamiehille.

Ympäristö- ja lupajaoston jäseniin voi vielä yrittää vaikuttaa suorilla yhteydenotoilla. Ympäristö- ja lupajaoston jäsenet ja yhteystiedot.

Samaan aikaan Uutelassa jatkuvat niin sanotut luonnonhoitotoimenpiteet. Asukkaat ovat tutkineet järkyttyneinä toimenpiteiden tuloksia, muun muassa aukkohakkuuta ja niin sanotun pienpuuston (puiden taimien, nuorten puiden) raivaushakkuita.

Asukkaiden tuntoja on sattuvasti kuvannut Anna Tosha Einiö Vuosaari-lehdessä 25.11.2021 julkaistussa kirjoituksessaan Lisää palautetta Vuosaaren luonnonsuojelualueista.

Uudenmaan ELY-keskukselle toimitettiin marraskuun 23. päivänä toimenpidekieltohakemus koskien Uutelan ylimitoitettuja metsänhoitotoimenpiteitä. Toimenpidekiellolla haetaan hakkuiden ja pienpuuston raivaamisen välitöntä keskeytystä, jotta näiden toimien vaikutukset alueen luontoon voitaisiin arvioida perusteellisesti.

Uutelan alue on asukkaille arvokas luonnontilaisena virkistäytymisalueena merenrantaniittyineen, kallioineen ja metsäalueineen. Alueella on arvokasta eläimistöä, suoalueita ja kasvilajistoa - jopa 70 tunnettua kääpälajia. Alun perin hoitotoimenpiteitä on perusteltu asukkaille alueen luonnon monimuotoisuuden parantamisella. Tehdyt hakkuut eivät kuitenkaan ole edistäneet tätä tavoitetta. Sen sijaan monen eläin- ja kasvilajin elinehdot ovat entisestään huonontuneet.

Toimenpidekieltohakemuksen läpimenosta ei ole takeita. Käsittelyprosessi vie aikaa. ELY-keskus joutuu arvioimaan nyt ensimmäisiä kertoja tämäntyyppisiä hakemuksia Vuosaaren alueelta. Tarvittaessa ELY-keskuksen päätöksestä voidaan valittaa hallinto-oikeuteen jonkin yhdistyksen toimesta. Käsittelyprosessin aikana vuosaarelaiset voivat olla aktiivisesti yhteydessä kaupunginvaltuutettuihin. Heille voi muun muassa lähettää sähköpostitse kommentteja ja mielipiteitä koskien Vuosaaren lähimetsien hoitoa ja suojelemista.

Lisätietoja Uutelan toimenpidekieltohakemuksesta: Jussi Pakarinen, puh. 050 530 1896, mail jussi.pakarinen (at) gmail.com.

 

Nähtävänä nyt: asemakaavoja Vuosaaressa ja Östersundomissa

Tällä hetkellä on nähtävänä asukkaiden ja osallisten mielipiteitä varten muiden muassa Vuosaaren Villenkallion asemakaavaehdotus sekä Östersundomin Landbon ja Karhusaaren pohjoisosan asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (oas).

Mielipiteet Villenkallion asemakaavasta on lähetettävä 13.12. mennessä, Landbon ja Karhusaaren pohjoisosan oas:ista 20.12. mennessä.

 

Östersundomin osayleiskaavan suunnittelu alkaa

Helsingin Östersundomiin valmistellaan osayleiskaavaa kolmen kunnan yhteisen yleiskaavan kaaduttua korkeimmassa hallinto-oikeudessa. KHO totesi yhteisen yleiskaavan luonnonsuojelulain, maankäyttö- ja rakennuslain ja luontodirektiivin vastaiseksi (KHO 2021:60). Uudesta osayleiskaavasta on tarkoitus esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas) keväällä 2022.

Nyt voi osallistua vastaamalla karttakyselyyn Millainen on tulevaisuuden Östersundom?


Helena Saarikoski

Korjaus edelliseen: valituksen määräpäivä on 22.11.

2021-11-04 19:28:33

Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttamispäätöksestä (kaupunginvaltuusto 6.10.2021) on valitus jätettävä Helsingin hallinto-oikeuteen viimeistään 22.11.2021.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi 14.10.2021. Tiedoksisaantipäivä on 7. päivä tämän jälkeen, 21.10.2021. Valitusaika päättyy 30 päivän kuluttua tästä, 20.11.2021. Koska 20.11. on lauantai, valituksen viimeinen jättöpäivä on maanantai 22.11.2021 (laki säädettyjen määräaikain laskemisesta).


Helena Saarikoski

Meri-Rastilan itäosan asemakaavan tilanne

2021-11-03 07:26:59

Meri-Rastilan itäosan asemakaava hyväksyttiin valtuustossa 6.10.2021. Päätöshistoria ja kaava-aineistot ovat liitteinä valtuuston pöytäkirjassa.

Kaavan hyväksymiskuulutus on julkaistu 15.10.2021.

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella.

Kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen, eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä kunnan jäsen. Asianosaisia ovat alueella toimivat yritykset, muun muassa taloyhtiöt, ja ne rekisteröidyt yhdistykset, joiden säännöissä määriteltyyn toiminnan tarkoitukseen päätös välittömästi vaikuttaa (luonnonsuojeluyhdistykset). Myös jokainen yksityinen kuntalainen voi valittaa kaavapäätöksestä. Valitusaika hallinto-oikeuteen on 30 päivää kaavakuulutuksesta eli 14.11. asti.

Kuinka valitetaan hallinto-oikeuteen? [oikeus.fi]

Kallahti Kallvik ry on pyrkinyt vaikuttamaan suunnitteluun koko ajan lausunnoin, mielipitein, kannanotoin ja viime vaiheessa muistutuksella. Yhdistys valmistautuu nyt valittamaan asemakaavasta hallinto-oikeuteen yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa.

Kallahti Kallvik ry:n toimintaa voit tukea maksamalla jäsenmaksun. Yhdistys tarvitsee pientä taloudellista selkänojaa oikeuteen lähtiessään. Myöhemmin, jos oikeudenkäynnistä tulee suuria kuluja, käynnistämme erikseen rahankeräyksen näiden suorittamiseksi. Jäsenmaksu vuodelle 2021 on 20 euroa. Voit maksaa jäsenmaksun seuraavilla tiedoilla:
Maksettava määrä: 20,00 euroa
Maksun saaja: Kallahti Kallvik ry
Tilinumero: FI08 4730 0010 4611 83
Pankki IBAN POPFFI22
Maksuviitenumero: 100 227
Maksa jäsenmaksu verkkopankissasi. Ilmoita tietosi yhdistykselle lomakkeella.

 

Muita valmisteilla olevia, kiisteltyjä asemakaavoja Vuosaaressa ovat muun muassa Ramsinranta IV, Ramsinniementie 18 eli Transmerin rantatontin asemakaava (2.11. kaavaehdotus on jätetty pöydälle kaupunkiympäristölautakunnassa); Furumonkuja 1 ja 3 eli villa Furumon tontin asemakaava (kaavaehdotus valmisteilla); Villenkallio eli Rastilantie 2 ja Airoparintie 1–3 (2.11. kaavaehdotus on päätetty asettaa nähtäville mielipiteitä varten).

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 2.11.2021.

Kaikki valmisteilla olevat asemakaavat saa esille Helsingin karttapalvelussa kartta.hel.fi (”Aineistot” vasemmasta palkista). Painamalla karttamerkinnän kohdalla oikealle avautuu linkkilista ko. asemakaavan aineistoihin.

[Kuva: Vuosaaressa valmisteilla olevat asemakaavat 3.11.2021, kartta.hel.fi]

2021-11-03_Valmisteilla_olevat_asemakaavat.jpg

 


Helena Saarikoski

Valtuusto hyväksyi Meri-Rastilan itäosan asemakaavan

2021-10-07 06:15:38
Meri-Rastilan itäosan asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ehdotetussa muodossa.

Kaupunginvaltuuston päätöstiedote 6.10.2021, asia 5.

Kokoonnutaan tänään 7.10. klo 17.30 Kallahden koululla,

Merilahden peruskoulu, Kallvikinniementie 1, auditorio, keskustelemaan, mitä nyt tehdään. Kokoukseen on kutsuttu vuosaarelaiset valtuutetut, varavaltuutetut ja muut kaupungin luottamustoimiin valitut.

Pelastetaan Vuosaari! Avoin kokous (FB).

(Havainnekuva 4.5.2021)

Havainnekuva_4.5_.2021_1.jpg


Helena Saarikoski

6.10.2021 valtuustossa Kallahden metsien rakentamiskaava; mielenosoitus Senaatintorilla

2021-10-01 11:47:59
Kaupunginvaltuuston esityslistalla 6.10.2021 on (asia 4) Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttaminen eli Kallahden metsien rakentamiskaava.  

Nyt voidaan yrittää vielä vaikuttaa valtuutettuihin kaavan palauttamiseksi valmisteluun. Suurista valtuustoryhmistä Vihreät ja SDP ovat julkaisseet uuden valtuustoryhmänsä yhteystiedot kootusti, mutta kaikkien valtuutettujen yhteystietoja ei ole suoraan saatavissa. Valtuustoryhmien sihteerien yhteystiedot ovat kaupungin sivulla.

Senaatintorille 6.10. klo 16-18

Valtuuston kokouksen alla 6.10. klo 16–18 on mielenosoitus Senaatintorilla. Kaikki mukaan, mieluusti Pelastetaan Vuosaari!, Pohjavedenpuisto, Kallahden metsät -plakaattien kanssa.

Eläköön metsä!

Kaadetaan kaava, ei metsää -mielenosoituksen järjestää Luonto-Liiton Metsäryhmä.

Kaadetaan kaava -kampanja Facebookissa.


Helena Saarikoski

"Meri-Rastilan itäosan" asemakaava kaupunginhallituksessa

2021-09-19 14:01:32

Kaupunginhallituksen esityslistalla 20.9.2021 (Asia/27) on Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttaminen (nro 12571). Tämä Kallahden asuinalueen metsien, Pohjavedenpuiston ja Ullaksenpuiston, rakentamista tarkoittava asemakaava on tulossa kaupunginhallituksesta valtuuston hyväksyttäväksi 6.10.2021.

Valtuutettuihin voi vaikuttaa nyt!

Valtuuston jäsenet on lueteltu kaupungin sivulla mutta yhteystiedot on tällä hetkellä valitettavasti vain valtuustoryhmien sihteereille

Luonto-Liiton Metsäryhmän /Suomen Luonnonsuojeluliiton kampanjan ”Kaadetaan kaava, ei metsää” mukaan: Vaadimme Helsinkiä perumaan jo vireillä olevat arvokkaiden luontokohteiden kaavahankkeet ja lopettamaan metsien päälle kaavoittamisen. Kaavahankkeet, jotka osoittavat rakentamista kaupunkimetsiin, uusitaan, ja suunnitteilla olevien vastaavien kaavojen valmistelu lopetetaan.


Helena Saarikoski

Asemakaava lautakunnassa 4.5.2021

2021-05-02 10:56:27

Meri-Rastilan itäosan asemakaava eli Kallahden asuinalueen metsien rakentamiskaava on tullut muistutusten jälkeen uudestaan kaupunkiympäristölautakuntaan hyväksyttäväksi.

Esityslista 4.5.2021, asia 8.

Kaavasta ovat muistuttaneet muiden muassa Helsingin luonnonsuojeluyhdistysvuosaarelaisyhteisöt ja Kallahti Kallvik ry.

Luontoristiriitoja, joista järjestöt ovat muistuttaneet, ei ole tarkistetussakaan asemakaavaehdotuksessa ratkaistu.

Tässä vaiheessa voidaan yrittää vaikuttaa lautakunnan jäseniin, jotta Meri-Rastilan itäosan asemakaava palautettaisiin valmisteluun. Lautakunnan jäsenten yhteystiedot.


Helena Saarikoski

Kallahti Kallvik ry:n kaavamuistutus 10.11.2020

2020-11-10 21:14:19

Muistutus Kallahden metsien rakentamiskaavaa vastaan

Kallahti Kallvik ry on lähettänyt tänään 10.11.2020 Helsingin kaupungille muistutuksen niin sanotun Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutosehdotusta vastaan.

"Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutosehdotus on hylättävä Kallahden metsäalueille Pohjavedenpuistoon ja Ullaksenpuistoon sekä Ison Kallahden puistoon suunnitellun rakentamisen osalta."

Lue koko muistutus perusteluineen tästä.

Muistutus on liitteenä Kallahden asukasliikkeen projektisivulla, samoin kuin muutkin Kallahti Kallvik ry:n lausunnot.

Asemakaavaehdotus tulee muistutusten käsittelyn jälkeen viimeisteltynä kaupunkiympäristölautakuntaan alkuvuodesta 2021. Silloin on aika vaikuttaa suoraan valtuutettuihin ja lautakunnan jäseniin.

 

Tue Kallahti Kallvik ry:n toimintaa, liity jäseneksi! 

Voit liittyä Kallahti Kallvik ry:n jäseneksi maksamalla jäsenmaksun ja ilmoittamalla tietosi, vähintään nimen ja sähköpostiosoitteen, sähköpostitse pj:lle, saarikoski.helena@gmail.com.

Jäsenmaksu 2020 on kaksikymmentä euroa. Voit maksaa jäsenmaksun seuraavilla tiedoilla:

Maksettava määrä: 20,00 euroa

Maksun saaja: Kallahti Kallvik ry

Tilinumero: FI08 4730 0010 4611 83

Maksuviitenumero: 100 227

Kallahti Kallvik ry


Helena SaarikoskiJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…