Vuosaaren Pohjavedenpuisto ja Ullaksenpuisto on suojeltava rakentamiselta

Helsingin Meri-Rastilan suunnitteilla oleva asemakaava uhkaa tuhota Pohjavedenpuiston ja Ullaksenpuiston luontoarvot, pohjaveden muodostumisalueen ja viheryhteyden Kallvikinniemeltä Niinisaareen ja Mustavuoreen.

Ullaksenpuiston länsiosassa ja Pohjavedenpuiston itäosassa kulkee kehitettäväksi merkitty viheryhteys Kallvikinniemen Natura2000-alueelta Vuosaaren koillispuolelle Mustavuoreen asti. Asemakaavasuunnittelussa viheryhteyttä ei ole kunnioitettu eikä kehitetty, vaan yhteys aiotaan tuhota lopullisesti rakentamalla täyteen kerrostaloja ja katuja.

Pohjavedenpuiston harjukallio, Kallvikinniemen ainutlaatuisen hiekka- ja soraharjun jatke mantereelle päin, ja alue harjukalliosta itään kuuluvat Vuosaaren erittäin tärkeään pohjavesialueeseen, josta on määrä kriisitilanteessa ottaa talousvesi ja vesi Helsingin aluepuolustusjoukkojen käyttöön. Pohjavedenpuiston harjukallio muodostaa hyvälaatuista kalliopohjavettä. Meri-Rastilan uudessa asemakaavassa suunnitellaan rakentaa puolet Pohjavedenpuiston kalliosta täyteen korkeita asuinkerrostaloja - itse asiassa kuoria pohjavettä muodostava sälöinen gabrokallio pois ja rakentaa harjun ytimenä olevalle kiinteälle kalliolle - ja muuttaa jäljelle jäävä pikkukallio nykyisestä luonnontilaisesta kalliometsästä liikunta- ja virkistysalueeksi, jolle voitaisiin rakentaa esimerkiksi liikuntapaikkoja.

Puistojen käyttäjämäärä lisääntyisi nykyisestä tuhansilla uusilla asukkailla itse puistoalueella ja lisäksi puiston läpi ohjattaisiin sekä raskasta että kevyttä liikennettä omilla väylillään. Jokseenkin luonnontilaisena säilynyt monimuotoinen vanha metsä arvokkaine eläin-, kasvi- ja sienilajistoineen ei kestä suunniteltua rakentamista, ei myöskään pohjavesi. Vuosaaren pohjavesi on huonontunut sekä laadultaan että määrältään huomattavasti 1990-luvun lopun rakentamisen seurauksena. Uutta huonontamista uudella rakentamisella ei tarvita. Pohjavesi on EU-direktiivin ja lain suojelema; pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton eikä siihen voida antaa mitään poikkeuslupia. Pohjaveden muodostumisalueen tuhoamista rakentamalla ei voida sallia.

Jos koko Helsinkiin rakennettaisiin yhtä tiheästi uusia asuntoja suhteessa nykyiseen asukasmäärään kuin Meri-Rastilaan nyt suunnitellaan rakennettavan, Helsingin väkiluku nousisi 1,6 miljoonaan asukkaaseen. Vuoteen 2050 mennessä ei ole nähtävissä läheskään miljoonan asukkaan väestöennustetta.

Meri-Rastilaa ei pidä rakentaa ylikansoitetuksi ja sekä palveluiltaan että viheralueiltaan alimitoitetuksi niin kuin asemakaavassa nyt suunnitellaan. Yhteisörakennetta ja paikallista identiteettiä tulee vahvistaa rajaamalla suunnittelualueet kaupunginosa-alueiden mukaisesti eikä pyrkiä tuhoamaan vetämällä suunnittelualueiden rajat mielivaltaisesti kartalla paikallisista oloista ja asukkaiden näkemyksistä piittaamatta. Ullaksenpuisto ja Pohjavedenpuisto tulee irrottaa Meri-Rastilan suunnittelualueesta ja suunnitella osana Kallahden aluetta, johon ne kuuluvat. Sekä Meri-Rastilassa että Kallahdessa tulee säilyttää riittävästi luonnonmukaisia metsäalueita, jotka ovat keskeisiä alueiden identiteetin ja asumisviihtyisyyden ja -terveyden tekijöitä. Vuosaaren pohjavesi on suojeltava niin kuin laki edellyttää.


Helena Saarikoski    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Helena Saarikoski näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…