Päihtymisen rangaistavuus on poistettava

Me allekirjoittaneet vaadimme, että arvalla päätetty mutta monen ihmisen hyvinvointia heikentävä huumausaineen käyttörikos poistetaan Suomen rikoslaista.

Suomen rikoslaissa sanotaan:

-----
Rangaistuksen mittaaminen
4 § (13.6.2003/515)
Yleisperiaate

Rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen.
-----

Vuonna 2001 hallitus päätti, ettei doping-aineiden käyttö ole rangaistava teko. Perustelu kuului: "Yleisen rikosoikeudellisen periaatteen mukaan rangaistavaa ei tulisi olla oman terveyden tai muiden omien etujen vaarantaminen tai vahingoittaminen”.
Monet doping-aineet aiheuttavat tunnetusti väkivaltaista käytöstä ja persoonallisuuden muutoksia, joten ne ovat selkeästi haitallisia myös muille ihmisille. Niiden käyttö on silti ennen kaikkea terveydellinen ongelma, jota ei tule hoitaa kriminaalipolitiikalla.

Suurin osa laittomista päihteistä ei aiheuta itsessään väkivallan uhkaa sivullisille. Tässä suhteessa "pahat" aineetkaan eivät automaattisesti tee kenestäkään vaarallista, vaan häiriöitä aiheuttavat väärinkäyttäjät ovat pieni vähemmistö kaikista käyttäjistä. Käyttäjät aiheuttavat suoraa vahinkoa ainoastaan omalle terveydelleen, eikä tämäkään ole automaattista.

Rikoslain tehtävä ei ole antaa terveydellisiä ohjeita tai moraalisia viestejä. Rikos on teko, joka aiheuttaa selkeää, todennettavissa olevaa vahinkoa jollekulle toiselle ja lain tarkoitus on ilmoittaa soveltuvat, kaikin puolin kohtuulliset rangaistukset erilaisista rikoksista. Kun teko ei todennettavasti ole vahingoittanut muita kuin tekijää itseään, sitä ei tule pitää rikoksena eikä siitä saa langettaa juridista rangaistusseuraamusta.

Rikoksesta tuomitseminen on vakava toimenpide, jolla voi olla hyvinkin pitkäaikaisia vaikutuksia tuomitun elämänlaatuun. Menettelyä tulee soveltaa tarkasti harkiten, teon konkreettiset seuraukset huomioiden ja vain silloin, kun on mahdollista osoittaa rikoksen uhri. Laki tai sen soveltaminen ei saa aiheuttaa enempää vahinkoa kuin teko itsessään, ja oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti rangaistuksen on vastattava tekoa.

Päihtymisen rangaistavuus on poistettava rikoslaista kokonaan, tai vähintään lopetettava sen toteuttaminen kokonaan. Päihteet ovat henkilön terveydentilaan vaikuttava tekijä, ja Suomen perustuslain 2. luvun 6. pykälän 1.-2. momentissa todetaan:

-----
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
-----

Tämä adressi tullaan toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön tämän vuoden (2007) loppuun mennessä.