Ei enää lisätuulivoimaa Iihin!

 

  • Myllyt ja haitat iiläisille, sähkö ja hyöty Etelä-Suomeen.

  • Uusi tuulivoimarakentaminen on keskittynyt liikaa pohjoiseen ja länteen. Itä-Suomeen ja Etelä-Suomeen ei rakenneta juuri lainkaan uusia tuulivoimalaitoksia.

  • Metsästys, marjastus ja sienestys vaikeutuvat ja rajoittuvat oleellisesti tuulipuistoalueilla.

  • Lähimetsämme muuttuvat suurteollisuusalueiksi.

  • Iijoen ja Iin Haminan valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema muuttuu lopullisesti. Myllyt eivät sovi kulttuurimaisemaan ja heikentävät alueen ainutlaatuisuutta ja arvoa ja matkailullista vetovoimaa.

Ollinkorven2013myllyt.PNG

Hox! Kuva otettu vuonna 2013 ja taustallaolevien myllyjen napakorkeus on vain 140 m!

  • Onko kansainväliset sijoittajat tekemässä Iistä uutta siirtomaa Suomea?

  • Rakentaminen ei välttämättä työllistä paikallisia kuin hetkellisesti ja rajoitetusti. Merkittävin hyöty tulee maanrakennustöistä, mikäli urakan saa paikallinen yrittäjä. Itse tornien pystyttäjät ovat yleisesti ulkomailta tulevia ammattilaisia, jotka tuovat tuloja lähinnä alueen kaupoille ja majoitusliikkeille. Rakentamisen jälkeen tuulipuistot eivät työllistä paikallisia kuin satunnaisesti.

Iin kunnassa on tällä hetkellä ( 8/2019) 54 toiminnassa olevaa tuulivoimalaa ja rakenteilla on lisää 5 voimalaa Kuivaniemen Viinamäkeen, joten vuoden 2019 lopussa toiminnassa on yht. 59 myllyä. Lisäksi rakentamista odottaa 12 rakennusluvan saanutta voimalaa Olhavan Palokankaalla, jonka lisäksi Yli-Iin Pahkakoskella olevalle iiläisten ulkopalstalle on saatu lupa 32 tuulimyllylle. Vuonna 2020 toiminnassa olisi jo 103 myllyä.

Tämän lisäksi on vielä kolme tuulipuistoa selvitysvaihessa. Yksi on Pohjois-Iin ja Olhavan välille kaavaltu enimmillään 63 myllyn Ollinkorven tuulipuisto ja toinen noin 60 voimalan Yli-Olhavan tuulipuisto sekä viimeisimpänä 6 voimalan projekti Kovasimen alueelle Etelä-Iissä aivan Haukiputaan ja Iin rajalle. Mikäli  kaikki toteutuvat enimmillään, Iissä halkoisi tuulta lähes 250 tuulivoimalaa. Koko Iin kunta muuttuu yhdeksi isoksi sähköä tuottavaksi teollisuusalueeksi maalla ja lisäksi mahdollinen 80 myllyn Suurhiekan merituulipuisto merellä. Meistä asukkaista tehdään koehenkilöitä, jotka saarretaan tuulimyllyillä, joiden yhteisvaikutuksia terveyteen ja turvallisuuteen ei tiedetä. Maisemallisten vaikutusten arvioinnissa on huomioitava nimenomaan voimaloiden suuri koko, hankealueen kokonaislaajuus sekä jo lähiympäristössä olevat ja suunnitellut voimalat.

Iiläistä_Lähimetsää_(2)1.PNG

Ollinkorpeen suunnitellut myllyt ovat Suomen suurimmat ja maailman korkeimmat, lapakorkeus 300 metriä, jopa 350 metriä merenpinnasta katsottuna ja yksikköteho 5-9 MW. Vertailuksi Tampereen Näsinneulan huippu on vain 168 metrin korkeudessa. Tämän kokoiset myllyt tulevat näkymään suuressa osassa Iin kuntaa, ei vain Pohjois-Iin ja Olhavan kyläalueilla ja asukkaat, luontoarvot, virkityskäyttö, kulttuurimaisemat, harrastaminen, eläinkannat ja linnusto tulevat kärsimään niiden tuomista haitoista.

20190806_123425_(2).jpg

Lähtökohtaisesti itse tuulivoimassa ei ole vikaa, mutta tavassa, jolla tuulivoiman lisärakentamista ajetaan liian lähelle asutusta niin koko Suomessa kuin Iissäkin. Tällä hetkellä ei ole tarpeeksi tutkittua, puolueetonta tietoa tuulivoiman aiheuttamista lyhyt- ja pitkäkestoisista vaikutuksista eikä melu-, varjostus- ja paineaaltojen vaikutuksista lähialueiden ihmisten terveyteen. Tuulivoimaloiden tehon ja pyyhkäisykorkeuden kasvaessa ja pohjoisen ilmasto-olosuhteiden takia tehdyt tutkimukset, selvitykset ja meluohjeistukset myllymäärien kasvaessa eivät vastaa enää todellista tilannetta. Nämä kaikki yhdessä osaltaan lisäävät tuulivoimatuotantoon kohdistuvaa pelkoa ja vastustusta.

Tuuli ja tulot halutaan maksimoida, mutta samalla unohdetaan itse asukkaat, kuntalaiset. Iissä tuotettava sähkö siirretään Ruuhka-Suomen tarpeisiin ja tuotanto vaatii myös uuden siirtolinjan rakentamisen Pohjois-Ruotsista Etelä-Suomeen. Tämän kaiken maksaa jokainen suomalainen sähkönkäyttäjä nousevina siirtohintoina.

Myös maisema Iijoesta pohjoiseen päin muuttuu täysin ja isot tuulivoimalat valtaavat kulttuuri- ja maalaismaiseman ja häiritsevät kotipihoilla asuinviihtyvyyttä ja vähentävät niin vapaa-ajan kuin vakituisesti asuttujen kiinteistöjen arvoja.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisussa 2017 tuulivoimaloiden tuottaman äänen vaikutukset ihmisten terveyteen todetaan, että jatkoselvitystä tarvitaan. Parhaillaanonkin käynnissä TEMin jatkoselvitys tuulivoiman aiheuttamista mahdollisista äänihaitoista, joka valmistuu vuoden 2020 helmikuussa. Tutkimuksen tekevät VTT, Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos sekä THL eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Mielestämme tämä selvitys tulee valmistua ja on otettava huomioon ennen osayleiskaavan valmistelua.

Ollinkorven rakentaja Ilmatar Windpower Oy kertoo, että heidän oli alun perin tarkoitus tuottaa tuulisähköä itse, mutta on nyt valinnut välittäjän roolin eli he rakentavat ja toimittavat voimaloita kansainvälisille sijoittajille. He antavat ikäänkuin kasvot ulkomaiselle, kasvottomalle kumppaniyhtiölle. He laittavat projektit vireille, hoitavat lupa-asiat ja viestinnän tuulivoimapaikkakunnalla ja jossain vaiheessa sitten myyvät omistajuutensa ulkomaiselle yhtiölle tai sijoittajalle, koska omat rahat eivät riitä viemään hanketta loppuun.

Entä mahdollisen konkurssin tai monimutkaisten sijoitusjärjestelyn jälkeen, onko enää jäljellä muuta tahoa kuin maanomistaja, jonka velvollisuuksiin kuuluu alueen maisemointi ja mahdollisista ympäristöhaitoista vastaaminen?

Iin kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian vuosille 2018-2025 kokouksessaan 19.3.2018. Hyväksytyn kuntastrategian mukaisesti Iin kunnan tulee tarjota kaikille asukkaille tasapuolisesti terveellinen ja turvallinen kasvu- ja asuinympäristö. Lisäksi siinä painotetaan asukkaiden osallisuutta ja että, kunnan toiminta on avointa ja päätöksenteko perustuu aitoon kuulemiseen. Yhteisöllisyys ja sen vahvistaminen ymmärretään yhdeksi kunnan voimavaraksi. Siksi vaadimme, että kuntalaisten ja erityisesti nyt selvittelyvaiheessa olevien tuulipuistojen sijoittelussa huomioidaan meidän kaikkien asukkaiden kannanotot ja mielipiteet ja vaadimme myös, ettei Iin kunnanvaltuusto hyväksy osayleiskaavoitusta näille uusille tuulipuistoille. Päätösten vaikutus ympäristöömme tulee näkymään sukupolvia eteenpäin ja tuhoaa niitä arvoja, jotka ovat houkutelleet ja houkuttelevat myös tänään asukkaita kuntaamme.

Ei lisätuulivoimaa enää Iihin ja Pohjois-Iihin ja muihin lähikyliin, joki on jo menetty, seuraavaksi menetämme lähimetsät ja maiseman – meitä Ollinkorventaa nyt ja pahasti!

Kiitos, kun allekirjoitat! Ja muista, että allekirjoitus tulee hyväksyä vielä sähköpostisi kautta.


Anita Sievänen, puheenjohtaja Pohjois-Iin kyläyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään