Ei tuulivoimaa Merikarvialle

Ei tuulivoimaa Merikarvialle

Allekirjoittamalla adressi "Ei tuulivoimaa Merikarvialle" osoitat, että haluat säilyttää Merikarvian kuntana, jonka valttikortteja ovat tulevaisuudessakin viihtyisä ja rauhallinen elinympäristö sekä upea merellinen luonto, joiden vuoksi kunnassa on ilo asua ja lomailla.

Lisätietoja adressin laatijalta: Hans Falenius, puh. nro. 0405414929

Allekirjoituksesi on todellinen eko-teko! Voit myös allekirjoittaa niin, ettei nimesi näy netissä.

Allekirjoita näin: Hae adressi esim. Googlesta tekstillä "Ei tuulivoimaa Merikarvialle". Se on luettelossa ensimmäisenä. Klikkaamalla siihen avautuu adressin teksti.  Adresssin tekstin oikealla puolella näkyy "Allekirjoita tämä adressi", jonka alla on "Näytä allekirjoituslomake". Siihen klikattuasi täytä vaadittavat tiedot ja vahvista allekirjoituksesi klikkaamalla ruutuun "allekirjoita".  Kiitos!

Adressi sulkeutuu 22.9.2019. Kutsuthan kampanjaan mukaan tuttavasi samoin kuin 16 vuotta täyttäneet perheenjäsenesi.

Vapaa-ajan asukkaat huom! Ilmoitathan "Terveiset päättäjille"- ruutuun mahdollisten terveistesi ohella, että omistat kiinteistön kunnassa tai olet kesävieras.

Lisätty 30.7.2019: Tutkimus koskien ei- kuultavan infraäänen vaikutuksista terveyteen: Yksi uusimmista tukimuksista on Weichenberger et.al. (2017) käsialaa. Siihen voi tutustua mm. maailman arvostetuimman tiedeyhteisön Max Planck Instituutin julkaisemilla sivuilla. Tutkimuksen mukaan "kuulumaton  infraääni vaikuttaa tiedostamattomasti – luultavasti ulkokarvasolujen välittämän "ei-auditorisen" signaalitien kautta (Graybiel, 1972; Aitikin, 1986) - suoraan tärkeisiin emootioista ja autonomisista kontrolleista vastaaviin aivoalueisiin ja voi siten selittää tuulivoimalamelun aiheuttamiksi raportoituja terveyshaittoja." (Lähde: TEM, Tuulivoimaloiden tuottaman äänen vaikutukset terveyteen, 2017)

Tuleeko Merikarviasta sähköä tuottava tuulivoimateollisuusalue?  Mikäli Merikarvian kunnassa toteutetaan suunnitellut kolme tuulivoimahanketta - Köörtilän (9 voimalaa), Korvennevan (6 voimalaa) ja Korpi-Matin (22), ne muuttaisivat merellisen ja luonnonkauniin kuntamme kapean maa-alueen valtatie 8:n länsipuolella tuhansia hehtaareja laajaksi meluisaksi teollisuusalueeksi, jonka vaikutukset ulottuisivat kylien ja taajaman ohella myös merialueelle.

Merikarvian_kartta_(2).png

Maisemahaitat merkittäviä: Hankkeet tunkevat voimalla kunnan pienipiirteisten perinnekylien maisemaan yli 200-metrisiä vieraselementtejä pyörivine roottoreineen. Maisemahaittoja vahvistaa voimaloiden lapojen aiheuttamat välke- ja varjostus. Voimalat muuttavat myös dramaattisesti maisemaa avoimilla alueilla, koska monilta kiinteistöiltä on suora näkymä tuulivoima-alueelle. Oheisen kuvan viiden voimalan asemesta hankkeiden kaikki 39 voimalaa yötä päivää vilkkuvine lentoestevaloineen näkyvät yhdessä Jäneskeitaan ja Metsälän voimaloiden kanssa kunnan koko merialueella. Satakunnan Museon lausunnon mukaan kyseessä on merkittävä haitta.

Peittoon_mökkimaisema_(2).png

Vakavia terveyshaittoja: Sosiaali- ja terveysministeriö vertaa sisämeluasetuksen suunnitteluvaiheessa suurten voimaloiden melua häiritsevyydeltään rock-konsertin meluun. Voimaloiden sijaitessa ainoastaan 600 metristä alle 2 km etäisyyksillä kylistä, vakituisista ja vapaa-ajan asunnoista on selvää, että meluhaitat ylittävät merkittävän haitan kynnyksen. Riittävien suojaetäisyyksien puuttuessa monet kunnan asukkaista ja vapaa-ajan asukkaista - mukaan lukien taajaman toimintoihin päivittäin osallistuvat koululaiset ja päiväkotilapset - tulevat altistumaan liialliselle meluhaitalle ja infraäänille. Moni joutuu muuttamaan pois omasta kodistaan melusaasteen vuoksi.

Video melusaasteesta:  https://www.youtube.com/watch?v=a-wKRjOc8O8

Infraäänistä voi lukea hyödyllistä tietoa oheisesta linkistä.

https://www.linkedin.com/pulse/tuulivoimaloiden-infra%C3%A4%C3%A4ni-levi%C3%A4%C3%A4-nopeasti-ja-kauas-peltoniemi/

Maailman terveysjärjestö: WHO toteaa 2018 EU:lle laatimissa melua koskevissa ohjeistuksissa tuulivoimamelun aiheuttavan samoja vakavia terveyshaittoja kuin liikenne- ja lentomelun. Niistä WHO mainitsee mm. univaikeudet, sydän- ja verisuonitaudit, tinnituksen ja keskenmenot. Tanska on monien muiden maiden ohella kieltänyt voimaloiden rakentamisen maa-alueelle ja Puola mm. on päättänyt lähivuosina purkaa kaikki maalle rakennetut voimalat.

Hankealueiden arvokkaiksi todetut luontoarvot vaarassa tuhoutua: Kaavojen mukaan hankealueilla ja sähkönsiirtoreiteillä vaikutusalueineen on arvokkaita luontoarvoja, jotka ovat joko uhanalaisia, vaarantuneita tai silmillä pidettäviä luontotyyppejä sekä eläin- ja lintulajeja. Näiden lajien erikoissuojelusta on säädetty ympäristönsuojelulaissa, luonnonsuojelulaissa, vesilaissa, metsälaissa, EU:n lintu- ja luontodirektiivissä sekä Naturaa koskevassa direktiivissä. Lisäksi muinaismuistoja koskeva säädös suojelee alueilta löydettyjä tervahautoja. Osa lajeista on kansainvälisesti merkittäviä, kuten esim. uhanalaisten luontotyyppien perusteella suojeltu 450 ha kokoinen Kakkurinevan-Mankanevan Natura 2000-alue, josta samoin kuin muistakin Merikarvian luontoarvoista me kaikki voimme olla ylpeitä.

Tuulivoimaketju törmäysriski hankealueiden pesimä- ja muuttolinnuille: Köörtilän, Korpi-Matin ja Korvennevan hankkeet muodostavat yhdessä Satakunnan kolmen muun jo toiminnassa olevan hankkeen kanssa huomattavan laajan, pitkän ja korkean muutonvastaisen esteen Satakunnan rannikolla 35 km leveällä alueella kulkeville lintujen päämuuttoreiteille. Satakunnan kautta muuttavien satojen tuhansien lintujen joukossa muuttavat myös monet lintudirektiivin isokokoiset linnut, mm. merikotka, metsähanhi, laulujoutsen ja kurki, joiden on todettu helposti törmäävän voimaloihin. Satakuntaliitto on vaihemaakuntakaavan 2 suunnittelun yhteydessä 2018 päättänyt, että linnustovaikutusten vuoksi Satakunnan mannermaalle ei tule uusia tuulivoimapuistoja.

Luontoarvot jääneet taka-alalle: Hankkeiden suunnittelussa luontoarvot ovat jäänet teknis-taloudellisten intressien jalkoihin. Kaavat on laadittu sen varaan, että hankkeille myönnettäisiin useita luontoa koskevia poikkeamislupia. EU:n luontodirektiivin 9 §:n mukaan Natura-alueen heikentäminen on mahdollista ainoastaan, mikäli tarve on kansallisesti pakottava, eikä muita vaihtoehtoja ole. Luontodirektiivin mukaan yksityinen hanke, esim. tuulivoimahanke ja sen taloudelliset tavoitteet eivät kuulu niiden kansallisten pakottavien poikkeusten joukkoon, jonka perusteella Natura 2000-verkoston heikentäminen olisi sallittua. Luonnonsuojelulain lisäksi lintudirektiivin artiklan 2 kohdan mukaan direktiiviä sovelletaan laajalti koskemaan hankealueilla esiintyvien direktiivilintujen pesiä, munia ja elinympäristöjä. On huomattava, että suojelu koskee myös yhtä ainoata yksilöä. Kiistakysymyksissä EU-direktiivit ovat kansallisten lakien yläpuolella. Luvan myöntämien tällaisille hankkeille on luontodirektiivin 9 § mukaan kielletty.

Tuulivoimahankkeet aiheuttavat kiinteistön omistajille mittavat taloudelliset tappiot: Merikarvialehti kirjoittaa toukokuun lopulla, 28.5.2019, että maanmittauslaitoksen tietojen mukaan Merikarvialla vapaa-ajan kiinteistöjen hinnat ovat vuosina 2017-2018 romahtaneet lähes 50 %. Tahtomattaan asianosaisiksi joutuneet vakituiset ja vapaa-ajanasukkaat menettävät kaiken, jonka vuoksi ovat juuri Merikarvian valinneet asuin- ja kesänviettopaikakseen.

Tuulivoimaloiden vaikutukset kuntatalouteen: Merikarvian tuulivoimahankkeet vaikuttavat negatiivisesti myös kuntatalouteen. Tuulivoimaloista saatujen kiinteistöverojen määrä vähentää valtion tukien määrää, osa kiinteistöveroista siirretään verohallinnon tiedon mukaan maakuntatasolle kattamaan sotepalvelujen kustannuksia. On jopa mahdollista, että maakuntauudistuksen myötä kunta menettää kokonaan voimaloiden kiinteistöverot. Voimaloiden kallein osa on konehuone, joka ei kuulu kiinteistöverotuksen piiriin, joten verotuloja kertyy huomattavasti kunnan arviointeja vähemmän. Kun mukaan lasketaan vielä 2,5 % vuotuinen vähennys, poismuutosta aiheutunut verotulojen ja palvelujen tarpeiden väheneminen, kaikki yhdessä vaikuttavat negatiivisesti kuntatalouteen. Tästä esimerkkinä on naapurikuntamme Honkajoki, jonka talous on pahasti miinuksella tuulivoimaloiden kiinteistöveroista huolimatta. ”Honkajoki listattiin kriisikuntien joukkoon”, SK. 1.6.2019. Tuulivoimat eivät pelasta kuntataloutta Merikarviallakaan, joten ei ole ainoatakaan syytä, miksi kunta pilattaisiin hyödyttömällä tuulivoimalla.

Taloustaito-lehdessä 6.6.2019 Teemu Lehtinen, veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtaja toteaa näin: "Hallitusohjelman suurin veropoliittinen kysymysmerkki liittyy valmisteilla olevaan sote-uudistukseen. Jatkovalmistelun pohjaksi on valittu maakuntamalli ja myös maakuntaveroa aletaan valmistella."

Hintalappu on myös kunnalle valtava: Hintalappu on yksittäisten ihmisten menetyksien ja kärsimyksien ohella myös kunnalle valtava ja peruuttamaton, koska seurannaisvaikutukset olisivat luontotuhon ohella väestön huonovointisuus, kaupan ja matkailun hiipuminen, kiinteistöveron rapautuminen, verotulojen väheneminen, työpaikkojen menetykset, maisema-alueiden ja terveellisen elinympäristön menetyksen myötä myös kunnan elinvoimaisuuden menetys. Näin ollen tuulivoimahankkeissa voittajia ovat ainoastaan hankevastaavat, ulkomaalaiset työntekijät ja voimaloita valmistavat tahot. Myös korvauksia saavat maanomistajat ovat häviäjiä, koska moni heistäkin ja heidän perheenjäsenistään tulee altistumaan voimaloiden haittavaikutuksille.

Useat kunnat ovat näistä syistä ajoissa ymmärtäneet hylätä tuulivoiman. Viimeksi juhannusviikolla Lemlahden tuulivoimapuiston suunnittelusta luovuttiin kunnan kuultua asukkaita ja vapaa-ajan asunnon omistajia. Hankkeelle etsitään uusi sijainti kauempana asutuksesta.


Hans Falenius ja Jarmo Mikkola    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Hans Falenius ja Jarmo Mikkola voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…