Luoman ja Mankin ympäristön puolesta –junavarikolle löydyttävä parempi paikka!

Me allekirjoittaneet vaadimme, että

-          Uudenmaan liitossa valmistellusta Uusimaa 2050 -maakuntakaavan kaavakartasta poistetaan raskaan raideliikenteen varikon merkintä Espoonlahden pohjukassa ja

-          maakuntaliitto käynnistää selvitystyön asianosaiskuulemisineen sopivan alueen löytämiseksi varikolle.

Kehittyvän pääkaupunkiseudun asukkaat tarvitsevat hyvin toimivan joukkoliikenteen – rata on tehokas ja ympäristöystävällinen tapa liikuttaa suuria joukkoja. Tulevaisuuden raideliikenne tarvitsee huoltotiloja ja varikoita – ne on sijoitettava alueille, missä niiden vaikutukset ihmisten jokapäiväiseen elämään, perheiden perinteisiin elinkeinoihin, arvokkaaseen ja korvaamattomaan luontoon, sukupolvien ajan kehittyneeseen kulttuuriympäristöön ja kulttuurimaisemaan ovat mahdollisimman vähäiset.

Varikkomerkintää ei ole valmisteltu avoimessa vuorovaikutuksessa

Uusimaa 2050 -maakuntakaavan valmistelu on aloitettu vuonna 2016. Asianosaisilla on ollut prosessin aikana mahdollisuus lausua kaavan sisällöstä valmistelun edetessä. Järeän junavarikon osalta näin ei ole ollut asianlaita. Raskaan junavarikon merkintä siirrettiin liitekartalta juridisesti sitovalle kaavakartalle syyskuussa 2019. Kaavaehdotus oli lausunnolla syksyllä 2018 ja siitä saadun palautteen pohjalta edelleen keväällä 2019.

Järeästä junavarikkomerkinnästä Luoman-Mankin alueella ei kukaan asianosainen – merkinnän ehdottajaa lukuun ottamatta - ole saanut lausua!

Maakuntakaavan aikahorisontti on vuosikymmenten päähän

Uusimaa 2050 -kaavan aikajänne tähtää vuoteen 2050, 30-vuoden päähän. Pääkaupunkiseutu kasvaa voimakkaasti – myös länteen. Varikolle ehdotettu sijainti ei ole perusteltu Espoonlahden pohjukassa väestökehitys ja asutuksen sekä liikenteen tarpeet ja aikajänne huomioon ottaen. Läntinen kaupunkirata ulottuu ainakin Kirkkonummelle.

Ehdotettu varikon sijainti turmelee kulttuurimaiseman ja luontoarvot

Luoman – Mankin seutu on maakunnallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa, alueella kulkee valtakunnallisesti merkittävä Vanha Rantatie, Espoonlahden Natura2000 -alue sijaitsee aivan suunnitellun varikkoalueen vieressä, alueen läpi kulkee merkittävä viheryhteys rannalta Vitträskin metsäalueelle ja ranta-alue on eräs tärkeimmistä muuttolintujen levähdyspaikoista. Suunnitellun varikkoalueen läpi virtaa Luomanpuro, jota parhaillaan entisöidään meritaimenelle. - Varikko tuhoaa myös alueella toimivien maanviljelijöiden elinkeinon.

Varikkoa ei saa sijoittaa asutuksen keskelle

Espoonlahden reuna-alueiden asutus kehittyy voimakkaasti niin Espoon kuin Kirkkonummenkin suunnilla. Perheet hakevat alueelta luonnonrauhaa, arvokasta perinnemaisemaa ja virkistystä. Varikko tuhoaa nämä toiveet.

Varikkoa suunnitellaan syvälle savikolle ja osin tulva-alueelle

Järkevää verorahojen käyttöä ei ole rakennusteknisesti erittäin huonolle maapohjalle rakentaminen, varsinkaan kun merenpinnan vaihtelu tullee lisääntymään ja tulvien todennäköisyys kasvaa. Mittava täyttömaan siirto alueelle saven stabilointeineen tulee tekemään tuhojaan suojeltujen luontoarvojen häviämiseksi maiseman pilaantumisesta puhumattakaan.

 

Skydda miljön i Bobäck och Mankby – bättre placering för tågdepån måste hittas!  

Vi som undertecknat kräver att

-          Att planbeteckningen depå för tung spårtrafik i innersta delen av Esboviken stryks ur landskapsplanen Nylandsplanen 2050 som beretts av Nylands förbund och att

-          landskapsförbundet inleder ett utredningsarbete inklusive hörande av parter för att finna ett lämpligt område för depån.

Invånarna i en huvudstadsregion i utveckling behöver en välfungerande kollektivtrafik. Framtidens spårtrafik behöver underhållslokaler och depåer. De bör placeras på områden där de så lite som möjligt påverkar människors vardag, näringar, naturen, kulturmiljön och kulturlandskapet.

Depåbeteckningen har inte beretts i öppen samverkan

Parterna har under beredningen av landskapsplanen Nylandsplanen 2050 fått uttala sig om planinnehållet (remissbehandling hösten 2018 och på basis av responsen ytterligare våren 2019). Det är dock inte fallet när det gäller den massiva tågdepån, vars placering (Bobäck- Mankby) överfördes till den juridiskt bindande plankartan först i september 2019.

Tidshorisonten för landskapsplanen omspänner decennier

Nylandsplanen 2050 sträcker sig 30 år framåt i tiden. En depåplacering i innersta delen av Esboviken är inte motiverad med tanke på befolkningsutveckling, boende, trafik och tidsram.

En depå skulle förstöra kulturlandskapet och naturvärdena  

Trakten Bobäck-Mankby är ett landskapsmässigt värdefullt kulturlandskap (Stora Strandvägen) med Esbovikens Natura2000-område intill det planerade depåområdet. Genom området går en betydande grönförbindelse och strandområdet är en av de viktigaste rastplatserna för flyttfåglar. Bobäck bäcken har restaurerats för havsöring. Området som planeras för depån är i aktiv jordbruksanvändning.

En depå får inte placeras mitt i bosättningen

En depå skulle vara förödande för de otaliga inflyttade familjer som sökt naturens frid, ett värdefullt traditionslandskap och rekreation.

Depån planeras att byggas i djup lermark och delvis på översvämningsområde

Att använda skattepengar för att bygga på byggnadsteknisk mycket dålig mark som riskerar att översvämmas är inte klokt. En depå skulle kräva mängder med utfyllning av marken och stabilisering p.g.a. lermarken, vilket skulle förstöra skyddade naturvärden och landskapet.


Pekka Seiskari, Luoman Kyläyhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään