YLE: Vaadimme välitöntä ulkopuolista selvitystä ylen tilanteesta!

Ylen journalistinen riippumattomuus on uhattu; ylen tutkivien toimittajien työtä on esimiesten taholta häiritty toistuvasti.                                        

Tämän vuoksi joukko huippujournalisteja on eronnut ylestä.                                                                                                                            

Tämä on vakavaa ja siksi vaadimme välitöntä ulkopuolista selvitystä ylen tilanteesta, koska meillä on hyvä syy epäillä sisäisen ja ulkopuolisen poliittisen painostuksen vaikuttaneen journalististen sääntöjen ohittamiseen toistuvasti jo vuosien ajan.                                                            

Kaikki lakisääteistä julkista tehtävää hoitavat organisaatiot ovat hallinto- ja julkisuuslain mukaisesti vastuullissa toiminnastaan, sen hyväksyttävyydestä ja lainmukaisuudesta.                                                                                                                                              

Julkisuuslain velvoittama viranomaistoiminnan avoimuus ei ole organisaation itsensä päätettävissä samassa mielessä kuin yksityisoikeudellisten säätiöiden tai yritysten.   YLE:n toimintaa säätelee YLE- laki, jonka 7. luku määrittelee lakisääteiset tehtävät.   Näistä lakisääteisistä tehtävistä ensimmäinen ja samalla tärkein on:                                                                                                                                                                  

1) tukea kansanvaltaa ja jokaisen osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla monipuolisia tietoja, mielipiteitä ja keskusteluja sekä vuorovaikutusmahdollisuuksia.                                                                                                                                                                      

YLE:n hallintoneuvoston tehtävänä on puolestaan valvoa muiden toimien ohella johdon toimia niin, että lakisääteiset tehtävät hoidetaan.      

 

AAA.kaupunkitaivas3_1.jpgYles journalistiska självständighet är hotad idag. Yles journalister har upplevt upprepade påtryckningar utifrån och inifrån yle. Dettä är allvarligt och vi kräver en omedelbar utomstående granskning av yles oberoende i sin journalistiska utövning. Vi har goda orsaker att anta att sådana påtryckningar har skett  som skadat journalisteras etiska regler under en längre tid. Vi har som yles finansierare laglig rätt att få ta del i ett opartiskt uppvakande av samhälleliga och politiska förfaranden för att som medborgare kunna delta i det demokratiska beslutsfattandet på bästa möjliga sätt.    Yles förvaltiningsråd har som sin uppgift att se till att man noggrant följer lag och stadgar i sina förfaranden, samt att den sköter alla sina andra uppfgifter korrekt.  

 

 

 

 

Ylen toiminta perustuu yhtiön arvoille ja strategialle.

Ylen toiminnasta säädetään Laissa Yleisradio Oy:stä. Laki muun muassa määrittelee hallintoneuvoston ja hallituksen tehtävät sekä Ylen julkisen palvelun tehtävät.

Näin toimimme – Ylen eettinen ohje

Hyväksytty hallituksessa 17.12.2015.

Tämä eettinen ohje koskee kaikkia Ylen työntekijöitä työtehtävästä tai työsuhteen muodosta riippumatta. Ohje koskee myös freelancereita ja yhteistyökumppaneita. Ohjelmatoiminnassa ja sisältötuotannossa sekä julkaisutoiminnassa noudatamme hyvää journalistista tapaa, joka on määritelty Journalistin ohjeessa sekä Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisissä ohjeissa.

Ylen ja yleläisten toimintaa ohjaavat arvot – luotettavuus, riippumattomuus ja ihmisen arvostaminen. Arvot ovat perusta, johon yleläiset ja Yle yhtiönä sitoutuvat kaikessa toiminnassaan. Eettinen ohje kiteyttää ne periaatteet, joiden avulla saavutamme ja säilytämme luotettavuuden, riippumattomuuden ja toimimme ihmistä arvostaen.

Yle yhteiskunnassa

Kunnioitamme ihmisoikeuksia.
Edistämme sananvapautta.
Toimimme oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.
Yle yhtiönä

Noudatamme yhtiöyhtenäisiä linjauksia, toimintaperiaatteitamme ja ohjeitamme sekä vastuullisuutta esimerkiksi taloushallinnossa, sisäisessä valvonnassa, tietoturvassa ja tietosuojassa.
Kannustamme työntekijöitä ilmoittamaan kaikista väärinkäytöksistä, valvonnan ja kirjanpidon puutteista sekä mahdollisista ongelmista, kuten lahjontaa, petosta tai varkautta koskevista epäilyistä.
Edistämme omalla toiminnallamme kestävää kehitystä.
Noudatamme hyvän hallinnon periaatteita.
Emme hyväksy lahjontaa.
Ylen vastuu työnantajana

Rekrytoimme, tarjoamme kehittymismahdollisuuksia ja palkitsemme kaikkia työntekijöitämme suoritusten ja osaamisen perusteella iästä, sukupuolesta, sukupuolisesta suuntautumisesta, rodusta, uskonnosta, kansallisuudesta, etnisestä taustasta, poliittisista mielipiteistä tai muusta vastaavasta riippumatta.
Arvostamme henkilöstöämme ja panostamme hyvän työkulttuurin kehittämiseen. Emme salli syrjintää, ahdistelua tai kiusaamista. Huolehdimme henkilöstömme terveellisistä ja turvallisista työolosuhteista.
Noudatamme työehtosopimuksia ja työlainsäädäntöä.
Journalistin ohjeet
Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet - OTS
Sosiaalisen median toimintalinjaukset
Lapset ja nuoret Ylessä
Yleläisen vastuu

Viestimme rehellisesti ja avoimesti. Muistamme, että yhtiön edustajina toimillamme on vaikutusta yhtiön maineeseen. Kuten muissakin yhtiöissä, yhtiön sisäiset tiedot säilytetään sisäisinä.
Käyttäessämme kansalaisoikeuksiamme kuten sananvapautta ja yhdistymismisvapautta, harkitsemme ennalta toimintamme vaikutukset Ylen maineelle.
Pidämme hyvää huolta Yleisradion aineellisesta ja aineettomasta omaisuudesta.
Emme anna tai ota vastaan lahjoja, maksuja tai muita etuja, jotka voivat vaikuttaa lahjan saajan päätöksentekoon.Työntekijöiden vastaanottamista lahjoista ovat sallittuja vain kohtuulliset tarjoilut ja vieraanvaraisuus niin, etteivät ne vaaranna luotettavuuttamme ja riippumattomuuttamme.
Emme käytä työssä saamiamme tietoja tai yhtiön omaisuutta henkilökohtaisen edun tavoitteluun. Emme suosi omistamiamme tai lähipiirimme omistamia yrityksiä tehdessämme yhteistyötä Yleisradion nimissä. Jos etu tai sopimus koskee tai voi tulla koskemaan lähipiiriämme, siirrämme asian toisen yleläisen hoidettavaksi.

Toimintaamme ohjaavat seuraavat lait ja säännöstöt

Lait

Laki Yleisradio Oy:stä (Finlex)
Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä, joka määrittelee mm. vastaavien toimittajien vastuut (Finlex)
Laki valtion tv- ja radiorahastosta, jossa säädetään Ylen rahoituksesta (Finlex)
Laki yleisradioverosta (Finlex)


Christine Candolin    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Christine Candolin voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…