ADRESSI ISRAELIN JA JERUSALEMIN JAKAMISTA VASTAAN!

Ota yhteyttä adressin tekijään

EDUSKUNTA: Translain äänestys: Täysistunto alkaa 1.2.2023 klo 14

2023-02-01 08:30:21

EDUSKUNTA: Translain äänestys: Täysistunto alkaa 1.2.2023 klo 14
https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/taysistunnot/taysistunto-159-2022

Matteus 6:6 Vaan kuin sinä rukoilet, niin mene kammioos, ja sulje oves, ja rukoile Isääs, joka on salaisuudessa: ja Isäs, joka salaisuudessa näkee, maksaa sinulle julkisesti.
Almut, rukous ja paasto
Matteus 6
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Matt.+6%3A1&rnd=1675194366978

RIKKOIKO EVLUT KIRKKO USKONRAUHAA TOIMITTAMALLA RAAMATUT VESSAPAPERIKSI?
327283297_5802876683095456_5613526068258243147_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=ePRHUJledekAX8WdHt7&_nc_ht=scontent.frix7-1.fna&oh=00_AfBdb2nRjd0SxHtgrzbOZtHbfWjNKGyZYPE11mkHWyzptQ&oe=63DF441F
Koraanin polttaminen Suomessa on uskonrauhan rikos,
EVLUTIN RAAMATTUVESSAPAPERIRIKOS EI?!

328323099_748191283306863_8364516642051170926_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=OkSvt3hrIlsAX-lGnIm&_nc_ht=scontent.frix7-1.fna&oh=00_AfAeBpWBGSMvmdocZARRQbyZnTzeYRc0MDPPzKRKfKyRoA&oe=63DFB5DF
SUOMALAISET PYYHKIVÄT AIKOINAAN RAAMATUILLA TAKAPUOLTAAN, EIKÄ KUKAAN SITÄ PROTESTOINUT!
Muslimit raivoavat ympäri maailmaa, kun koraani poltettiin!
KUN SUOMEN EVLUT KIRKKO OTTI VUODEN 1992 RAAMATUT KÄYTTÖÖN JÄI VALTAVA MÄÄRÄ VUODEN 1933/38 KÄÄNNÖKSIÄ POISTETTAVIKSI. ERÄS EVLUTIN TYÖNTEKIJÄ TOI MINULLE LAATIKOITTAIN VUODEN 1938 RAAMATTUJA.
HÄN OLI JÄRKYTTYNYT, KUN HÄNEN PITI POISTAA RAAMATUT JA HÄNELLE SANOTTIIN LUOTETTAVALTA TAHOLTA, ETTÄ RAAMATUT MENEVÄT PAPERINKERÄYKSEEN JA NIISTÄ TULEE HYVÄÄ VESSAPAPERIA!😭😭😭😭😭😭😭
+
RAAMATTU+SINIRISTIMARSSIT -> VUODESTA 1987 ALKAEN
-> JATKUVAT JYVÄSKYLÄSSÄ JA KOKO SUOMESSA 2023 ->
JEESUKSEN SIUNAUSTA VUOTEEN 2023!
ON PROFETOITU, ETTÄ HERÄTYS ALKAA JYVÄSKYLÄSTÄ!
KATSO, ALLEKIRJOITA JA LEVITÄ -> KIITOS!🙏👍👉🤝
https://www.adressit.com/raamattumarssi
+
JUMALAN/JEESUKSEN SORMELLA KIRJOITETUT KÄSKYT!
LEVITÄ TIETOA JA ALLEKIRJOITA:
https://www.adressit.com/jumalan_kymmenen_kaskya

Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. 1.Johanneksen kirje 5:3-4

JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ FACEBOOK LIITY: https://www.facebook.com/search/top?q=jumalan%20kymmenen%20k%C3%A4sky%C3%A4

JEESUS: Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Matteus 5:17-18
+
RUKOUS SUOMEN PUOLESTA!
RUKOILE -> MATTEUS 6:6, ALLEKIRJOITA JA LEVITÄ!
https://www.adressit.com/presidentti_kyosti_kallion_rukous_ja_puhe_talvisodan_aikana_1939
+
TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE! HOVIOIKEUS ELOKUUSSA 2023!
ALLEKIRJOITA -> jo yli 16.500, RUKOILE -> MATTEUS 6:6 JA LEVITÄ!
https://www.adressit.com/tuen_ilmaus_paivi_rasaselle
+


Isänmaan asialla - ryhmä

Nyt laitetaan Jumalan luomistyön piikkiin translakikin!!! Uloskutsu!

2023-01-24 17:41:30

Nyt laitetaan Jumalan luomistyön piikkiin translakikin!!! Uloskutsu!

Päivi Räsänen
Pettymys ja suru ev. lut kansankirkon tilasta kasvaa. Valitettavasti kirkkohallitus lausunnossaan tukee lakiesitystä, jonka mukaan kuka tahansa voi muuttaa sukupuolensa ilman mitään lääketieteellistä perustelua ja joka muuttaa sukupuolen käsitteen biologiselta perustalta ihmisen omaan tunnekokemukseen pohjaavaksi. Kirkkohallitus lausunnossaan veisi lain jopa hallituksen esitystä pidemmälle esittäen perusteluja sille, miksi se tulisi ulottaa myös alaikäisille. Tässä alla lausunto, joka on tullut nyt julkiseksi:

24.11.2022
Suomen ev.lut. kirkko Eteläranta 8
Kirkkohallitus
Viite Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kirjallinen asiantuntijalausuntopyyntö asiasta HE 189/2022
vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Kirkkohallitus näkee sukupuolen vahvistamista koskevan lain tavoitteen henkilön
itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta oikeansuuntaisena ja ihmisoikeuksia kunnioittavana.
Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä edellytyksenä sukupuolen oikeudelliselle
vahvistamiselle on kohtuuton ja ihmisoikeussopimusten vastainen, ja Kirkkohallitus puoltaa
vaatimuksen poistamista. Sukupuoli-identiteettiä on pidettävä olennaisena osana yksilön
itsemääräämisoikeutta. Lisääntymiskyvyttömyyden liittäminen sukupuolen
vahvistamisprosessiin on vakava perusoikeuksia loukkaava käytäntö.
Kirkkohallitus pitää oikeutettuna, että Suomi noudattaa vuonna 2021 YK:n
ihmisoikeuskomitealta saatua suositusta (CCPR/C/FIN/CO/7) sukupuolen oikeudellisen
vahvistamisen eriyttämisestä lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista. Kirkkohallituksen
näkemyksen mukaan transsukupuolisuudessa ei ole kyse mielenterveydenhäiriöstä vaan
identiteettikokemuksesta.
Kirkkohallitus näkee myönteisenä, että lain uudistamisen yhteydessä on kuultu heitä, joita asia
koskee henkilökohtaisesti. Lakia uudistettaessa on pyritty huomioimaan lapsen oikeudet ja
lapsen edun ensisijaisuus. Kuten hallituksen esityksessä todetaan, ehdotonta ikärajaa
sukupuolen oikeudelliselle vahvistamiselle ei voida pitää lapsen oikeuksien kanssa
sopusoinnussa olevana ratkaisuna. Täysi-ikäisyysvaatimus juridisen sukupuolen vahvistamisen
edellytyksenä ei ole sopusoinnussa asiassa teetetyn selvityksen (Sanna Koulu, Selvitys
sukupuolen oikeudellista vahvistamista koskevan sääntelyn vaikutuksista lasten ja nuorten
perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen) ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa. On
tärkeää, että oikeudellisen sukupuolen vahvistamisen merkityksestä sukupuoliristiriitaa
kokevien lasten ja nuorten hyvinvointiin tuotetaan lisää tietoa.
Yhteiskunnassa esiintyy vielä paljon vanhentunutta tietoa ja väärinymmärryksiä seksuaalisesta
suuntautumisesta ja sukupuolen moninaisuudesta. Vanhentuneen tiedon ja väärinymmärrysten
aiheuttamaa kärsimystä voidaan lievittää ja korjata jakamalla luotettavaa tietoa.
Se, että henkilön ulkoinen olemus ei vastaa hänen oikeudellista sukupuoltaan, altistaa
henkilön syrjintätilanteille ja loukkaa hänen oikeuttaan yksityisyyden suojaan. YK:n CEDAWsopimuksen toimeenpanoa valvova asiantuntijakomitea on vuonna 2014 suositellut, että
Suomi muuttaa pikaisesti translakia varmistaakseen, että transsukupuolisten henkilöiden
sukupuoli vahvistetaan vaatimatta heitä mukautumaan stereotyyppisiin käsityksiin
maskuliinisesta tai feminiinisestä ulkonäöstä tai käyttäytymisestä.
Teologisesti on kyse siitä, että jokaisessa ihmisessä Jumalan kuva ja kaltaisuus näyttäytyy
yksilöllisellä ja persoonallisella tavalla. Oman itsenään jokainen ihmisyksilö on ainutlaatuinen
ja arvokas kuva Jumalasta. Luomiskertomuksessa kerrotaan, miten Jumala lopuksi katsoi
kaikkea luomaansa, ja kaikki oli hyvää (1. Moos. 1:31). Edistämällä tasa-arvoa ja transihmisten
asemaa kirkko kunnioittaa Jumalan luomistyön moninaisuutta ja rikkautta.
Vuonna 2019 julkaistun Turvallinen seurakunta asiakirjan mukaisesti turvallisuus ymmärretään
kirkossa koskettavan kaikkia inhimillisen elämän alueita. Tavoitteena on, että jokainen
ihminen kokisi tulevansa kohdatuksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Kokonaisvaltainen
näkökulma muistuttaa siitä, että vähemmistöihin kuuluvat eivät ole toiminnan objekteja, joille
suunnataan tiettyjä palveluita. Lapset, nuoret ja kaikenikäiset kirkon jäsenet muodostavat
kirkon ja kaikki suomalaiset yhdessä muodostavat suomalaisen yhteiskunnan.
Kirkkohallitus pitää tärkeänä, että lain uudistus saatetaan tämän hallituskauden aikana
päätökseen.
Pirjo Pihlaja Jarmo Kokkonen
kirkkoneuvos johtaja


Päivi Räsänen
Olen tänään lähettänyt alla olevan avoimen kirjeen arkkipiispa Tapio Luomalle, sillä toivon häneltä selkeyttävää julkista kannanottoa Kirkkohallituksen hämmentävän lausunnon vuoksi.
24.1.2023
Avoin kirje arkkipiispa Tapio Luomalle kirkon kannasta lakiesitykseen sukupuolen vahvistamisesta
Arvoisa arkkipiispa,
Eduskunnassa on tänään käsiteltävänä valiokunnan mietintö hallituksen esityksestä sukupuolen vahvistamiseksi, ja samalla siihen liittyvät lausunnot ovat tulleet julkisiksi. Kirkkohallitus antoi oman lausuntonsa lakihankkeesta. Lausunto on järkyttänyt monia, sillä siinä varauksettomasti tuetaan sukupuolen vaihtamista oman ilmoituksen perusteella, vieläpä toivotaan, että uudistus vietäisiin pikaisesti läpi tällä vaalikaudella.
Esityksessä ei ole kyse sukupuolivähemmistön ihmisarvon vahvistamisesta vaan sukupuolen käsitteen muuttamisesta. Itsemäärittelyä ei ole rajattu transsukupuolisille vaan kuka tahansa voi omalla hakemuksellaan vaihtaa sukupuolensa. Mikään kansainvälinen sopimus tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös ei edellytä lakia, jolla sukupuoli vahvistettaisiin omaan ilmoitukseen perustuen.
Pidän erityisen harkitsemattomana Kirkkohallituksen lausunnon perusteluja sille, miksi omaan selvitykseen perustuva sukupuolen vaihtaminen tulisi laajentaa myös nuorille ja lapsille. Nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala lausunnossaan valiokunnalle toteaa: ”Nuoruusikäisten identiteettikehityksen keskeneräisyyden vuoksi ikärajan alentamista ei tule harkita.” Hänen lausuntonsa on erityisen painava, sillä hän on vuodesta 2011 lähtien vastannut alaikäisten sukupuolen uudelleenmäärittelystä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa, jonne hoidot on keskitetty. Hän perustelee: ”Valtaosa nuorten sukupuoliahdistuksesta johtuu nykyisestä mielenterveyden kriisistä ja siitä, että sukupuoli-identiteetti on virallisessa ja sosiaalisessa mediassa nuorille vahvasti tarjolla selityksenä lukuisiin ongelmiin ja reittinä ulos kasvukivuista ja vakavammistakin vaikeuksista… Ei ole mitään tutkimusnäyttöä, että vakavat mielenterveyden häiriöt korjaantuisivat sukupuolta korjaamalla, päinvastoin suomalaisessa tutkimuksessa havaitsimme, että monen alaikäisenä hormonaalisia hoitoja saaneet psyykkinen vointi heikkeni. On vastuutonta uusintaa uskomusta, että sukupuoliominaisuuksien tai henkilöllisyysasiakirjojen muokkaaminen poistaisi psykiatrisia ongelmia.”
Sukupuolidysforiasta kärsivät henkilöt, nuoret ja vanhemmat tarvitsevat apua ja tukea ja heidän oikeuttaan ilmaista itseään on tuettava. Tämä lakiesitys ei vahvista kenenkään ihmisoikeuksia tai ihmisarvoa. Sen sijaan se toteutuessaan uhkaisi erityisesti naisten oikeuksia ja altistaisi yhä nuoremmat hämmennykselle omasta sukupuolestaan.
Lausunnon teologiset perustelut ovat ohuet. Siinä viitataan kyllä ihmisen luotuisuuteen ja arvokkuuteen Jumalan kuvana, mikä on hyvä asia, mutta ei sanallakaan sitä, että Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. En millään usko, että piispat allekirjoittaisivat näin kevyen ja puutteellisen lausunnon.
Muistutan Kirkkohallitusta myös tohtori Martti Lutherin linjauksesta teoksessa ”Avioelämästä”: tohtori Martti Lutherilta kirjasta Avioelämästä:
“Ensinnäkin on katsottava, ketkä voivat solmia keskenään avioliiton. Ja päästäksemme sopivasti alkuun otamme 1. Moos. 1:27:n sanat: ‘Jumala loi ihmisen, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.’ Tämän sanan perusteella on varmaa, että Jumala jakoi ihmiset kahteen ryhmään. Pitää siis olla mies ja nainen. Ja tämä miellytti Jumalaa niin, että Hän itse nimittää sitä hyväksi luomisteoksi (1. Moos. 1:31). Sen vuoksi kuten Jumala on luonut itse kullekin oman ruumiin, niin sellaisena meidän se on pidettävä, eikä ole omassa vallassamme minun ruveta naiseksi tai sinun miehenpuoleksi, vaan niin kuin hän sinut ja minut loi, niin olemme: minä mies, sinä nainen. Ja tällaista hyvää luomistekoa Hän tahtoo kunnioitettavan ja pidettävän kenenkään halveksimatta hänen jumalallisena tekonaan, niin ettei mies halveksi naista eikä ilku eikä päinvastoin nainen miestä, vaan kukin pitää toisen hahmoa ja ruumista Jumalan hyvänä tekona, joka suuresti miellyttää Jumalaa itseään.”
Lähestyn teitä siksi, että eduskunnassa kunnioitetaan kirkon kantaa syvästi arvoihin liittyvissä kysymyksissä. Asian käsittely on juuri nyt ajankohtaista. Ensi viikolla siitä äänestetään ja siksi olisi tärkeää saada kirkon ylimmältä johdolta selkeä kristillisen uskon ja opin mukainen kanta, jotta Kirkkohallituksen hämmentävä lausunto ei jäisi kirkon viimeiseksi sanaksi tähän kysymykseen.


2.Korinttolaiskirje:
6:15 Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
6:14 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?
6:15 Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
6:16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani."
6:17 Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani
6:18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias."


Isänmaan asialla - ryhmä

MIKAEL REIJAS KASTETTIIN 7.1.2023 OMASTA PYYNNÖSTÄÄN JA OMASTA TAHDOSTAAN JESHUA MESSIAAN NIMEEN!

2023-01-13 20:33:56

MIKAEL REIJAS KASTETTIIN 7.1.2023 OMASTA PYYNNÖSTÄÄN JA OMASTA TAHDOSTAAN JESHUA MESSIAAN NIMEEN!
ON PROFETOITU, ETTÄ HERÄTYS ALKAA JYVÄSKYLÄSTÄ!

323985303_699553295102965_4316768443627286789_n.jpg?stp=dst-jpg_p526x395&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=0ekLBqVdjlUAX-Zr7jv&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AfCLGyq9uLy0VouzvJJv5J7GiDYy3ySIMiqSrY242R_eJg&oe=63C64D8D

Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Apostolien teot 22:16
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ap.+t.+22%3A1&rnd=1673169895705

Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen JESHUA MESSIAAN NIMEEN syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Apostolien teot 2:38
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ap.+t.+2%3A1&rnd=1673169955245

Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: YKSI RUUMIS JA YKSI HENKI, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; YKSI HERRA JESHUA MÉSSIAS, YKSI USKO, YKSI KASTE; YKSI JUMALA JA KAIKKIEN ISÄ, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Efesolaiskirje 4
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ef.+4%3A1&rnd=1673169986059

"Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?" Ja hän käski kastaa heidät JESHUA MESSIAAN NIMEEN. Apostolien teot 10:47
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ap.+t.+10%3A1&rnd=1673170013711

Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta - JESHUA MESSIAAN ylösnousemuksen kautta, hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut. 1.Pietarin kirje 3:21-22
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Piet.+3%3A1&rnd=1673170042104

JESHUA vastasi ja sanoi hänelle: "Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää KAIKKI VANHURSKAUS." Silloin hän salli sen hänelle. Matteuksen evankeliumi 3:15
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Matt.+3%3A1&rnd=1673170067848

JESHUA: Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Markuksen evankeliumi 16:16
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Mark.+16%3A1&rnd=1673170103686

Filippos rupesi puhumaan, aloitti tuosta kirjoitusten kohdasta ja julisti miehelle evankeliumia JESHUASTA. Matkan jatkuessa he tulivat paikkaan, jossa oli vettä. Silloin hoviherra sanoi: "Tässä on vettä. Estääkö mikään kastamasta minua?" Filippos sanoi hänelle: "Jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista." Hoviherra vastasi: "Minä uskon, että JESHUA MESSIAS ON JUMALAN POIKA." Ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet. Apostolien teot 8
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ap.+t.+8%3A1&rnd=1673170133759

324839295_1533723653806059_5308202612112142155_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=zeGJTf0-xGwAX_HIyil&tn=5hw5ygSt6q_YM0rL&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AfBq3YXXNclHbve8wZ1W4rsexXYL3ZcQsJ7vAxU5_PdqTg&oe=63C653F0

Sentähden onkin JUMALA hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, KAIKKIA MUITA NIMIÄ KORKEAMMAN, niin että kaikkien polvien pitää JESHUAN NIMEEN NOTKISTUMAN, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että JESHUA MESSIAS ON HERRA. Filippiläiskirje 2:9-11
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Fil.+2%3A1&rnd=1673170184238

2. KÄSKY
Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

JUMALAN/JEESUKSEN SORMELLA KIRJOITETUT KÄSKYT!
LEVITÄ TIETOA JA ALLEKIRJOITA:
https://www.adressit.com/jumalan_kymmen

en_kaskya


Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. 1.Johanneksen kirje 5:3-4

JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ FACEBOOK LIITY: https://www.facebook.com/search/top?q=jumalan%20kymmenen%20k%C3%A4sky%C3%A4

JEESUS: Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Matteus 5:17-18
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Matt.+5%3A1&rnd=1673170953509

Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa; mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle, ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan: "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä"; ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista." Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.
Hebrealaiskirje 10
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Hepr.+10%3A1&rnd=1673170836747

Jumalan temppeli
Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani." Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias." 2.Korinttolaiskirje
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=2.+Kor.+6%3A1&rnd=1673340280389

Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos sen teette, ette koskaan lankea; sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan.
2.Pietarin kirje 1 https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=2.+Piet.+1%3A1&rnd=1673426220864 


325393740_619234266674039_348815079716765849_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=ABpHh6xzqX4AX_LvS6o&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AfAGIXWz3U6ezy-iQTGJBIZRPkeH6RINfJHOWBls7FuUpQ&oe=63C6C65A

LUE TARKEMMIN: 
https://www.facebook.com/juhani.starczewski.3/posts/pfbid028aepr6NtJHKCco7tCWq9mSAf3Zwzj1PBbergfihiTHr4A1zu5Y4gM4WCLHNR3Vu3l 


Isänmaan asialla - ryhmä

JEESUS lähetti pahan hengen muistuttamaan sodomasta!

2022-12-30 10:54:36

JEESUS lähetti pahan hengen muistuttamaan sodomasta...Sitten Jumala lähetti pahan hengen...Rautjärven kirkkopalo poikkesi tyypillisestä tuhopoltosta -> Mikäli vanhus todetaan tekoon syylliseksi, jäljelle jää paljon kysymyksiä. Mikä ajoi lähes 80-vuotiaan erakoituneen miehen siihen pisteeseen, että hän oli valmis tällaiseen hirmutekoon?

321881519_6071118976278027_8493015185194630683_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=P-wI5CGkhz4AX-IafMV&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AfDFnwwpfITsm_r0gRKTeWbhfOGECtABx2NlUFS31s8E_Q&oe=63B3EEDC

Entinen kirkko­herra epäilee: palavan kirkon ovia oli suljettu narulla

Entinen kirkkoherra Kari Luumi pelastautui kirkosta joulupäivän aamuna.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009289782.html

321960490_673820561086676_2706543891789841574_n.jpg?stp=dst-jpg_p403x403&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=TetkGZkRYzAAX-Fd9Vp&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AfBHm__HHNBQNvQFEM9OkQJE_TnYY5l2QWkgGtgbmHZ6Ug&oe=63B4AD0B

Paavi ja arkkipiispat käskevät kristittyjä pyytämään sodomalaisilta anteeksi!

322134392_606197207893163_3850178836764316413_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=GEJbD7Om94IAX9Sm_Td&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AfCC0B92RZ8Io0Qd1OkL2CRsdDYC-JnjFZ599gzk5F8oYA&oe=63B482B7

Sodoman ja Suomen synti

https://fi.pinterest.com/pin/649996158692279907/

 

Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä HE OVAT RIKKONEET LAIT, MUUTTANEET KÄSKYT, HYLJÄNNEET IANKAIKKISEN LIITON. Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.

 

2.Pietarin kirje:

2:6 Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät.

 

Juudaan kirje:

1:7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

 

Ilmestyskirja:

11:8 Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin.

 

Perkkaan kappeli palaa Espoossa – tuhoutuu täysin!

Tätähän Hintikka ja muut piispat ja papit sekä suomen päättäjät ovat kylväneet ja lisää tuleeeeeee....

Tulta on kylvetty ja sitä tullaan saamaan! Suomen syntien mitta alkaa olla täysi!

Katso, Jumalan lähettämä paha henki!

Rakennus tulee pelastuslaitoksen mukaan tuhoutumaan täysin.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008751849.html

 

Kotimaa: Helsingin tuomiokirkon portailla otettiin historiallinen yhteiskuva – ”Me ollaan naimisissa!”

 

Sodomiittipappi Huovisen alkusanojen jälkeen luettiin niin sodomiittiarkkipiispa emeritus Kari Mäkisen kuin nykyisen sodomiittiarkkipiispa Tapio Luoman välittämät terveiset ja siunaukset tilaisuuteen osallistuneille homo- ja lesboaviopareille.

 

”Olette löytäneet rinnallenne kumppanin, jonka kanssa haluatte elämänne jakaa. Onnittelen teitä tapahtumaan osallistuvia aviopareja ja toivotan teille Jumalan siunausta ja hänen hyvää johdatustaan”, sodomiittiarkkipiispa Luoman jättämässä viestissä luki.

 

Kirkko kylvää sodomantulta ja sitä se saa niittää! Sodomialla on tarkoitettu ”luonnotonta” seksuaalista kanssakäymistä avioliiton ulkopuolella. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden LUONNONVASTAISEEN; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia... jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät. Roomalaiset 1

 

Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, EIVÄT MIESTEN KANSSA MAKAAVAT MIEHET, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät. Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta. 1. Korinttolaiskirje 6

 

Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden, isän- ja äidinmurhaajien, tappajien, siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu. 1. kirje Timoteukselle 1

 

Sananlaskut:

22:8 Joka vääryyttä kylvää, se turmiota niittää, ja hänen vihansa vitsa häviää.

 

2.Korinttolaiskirje:

9:6 Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää.

Kuvassa voi olla 1 henkilö, taivas ja tekstissä sanotaan Sateenkaarimessu helluntaina 2023 taalla!

Galatalaiskirje:

6:7 Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.

6:8 Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se Hengestä iankaikkisen elämän niittää.

Kuvassa voi olla 5 henkilöä

Etelä-Savo Pride ry:n varapuheenjohtaja Iina Särkkä (istumassa) oli mukana järjestämässä lauantain Pride-tapahtumaa, jossa vieraili muiden muassa Esedun opiskelijatoiminnan ohjaajana työskentelevä Sanna Airas. Mikkelin pitäjänkirkossa järjestetään sunnuntaina sateenkaarimessu. Kirkon oman määritelmän mukaan sateenkaarimessu on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja heidän läheisilleen suunnattu luterilainen jumalanpalvelus. Mitähän miettii piispa Seppo Häkkinen sodomasta? Etelä-Savon ensimmäinen sateenkaarimessu saanee jatkoa jo keväällä: ”Kerran vuodessa on turhan harvoin”, sanoo pastori...

Kuvassa voi olla ulkoilu

Jos JEESUS olisi halunnut varjella Rautjärven kirkon, niin kyllä hän olisi sen tehnyt!

JEESUS: Vielä äsken te olitte minun kansaani, nyt te olette nousseet minua vastaan!

322009460_691055755930154_2172368846094491289_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=z86nU7rOgogAX-R1O5y&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AfCRycJVGxj7drj5y5ZaFKMjWgxD5wjXgdSwAQ1JgIKGRw&oe=63B48BA6

KIRKKOPALO 28.12.2022 Tänä vuonna jo kaksi kirkkopaloa ja molemmat kristillisten juhlapyhien aikaan

– 2010-luvulla useita tuhoisia kirkkopaloja

Kuvassa voi olla ulkoilu

https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/tana-vuonna-jo-kaksi-kirkkopaloa-ja-molemmat-kristillisten-juhlapyhien-aikaan-2010-luvulla-useita-tuhoisia-kirkkopaloja/

 

Kuva on turun tuomitusta kirkosta:

Kuvassa voi olla sisätila

KATSO:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02JGCjxk572TBioJQ2rLuUHVuo5u1zhaxATkjnb1mJsQAzxAKotpjhVAHoKNcS5JSRl&id=100073638495936


Isänmaan asialla - ryhmä

Jeesus ja joulu!

2022-12-20 12:31:20

David Pawson Jeesus ja joulu!
https://www.youtube.com/watch?v=O42ZQR1Xftk
-
משה זאב kirjoittaa:
Jeshuan syntymäpäivän vietto on 300-luvun antisemitistisen Rooman kirkon korvausteologian tuote.
http://www.kolumbus.fi/gematria/Jeshuan%20syntymapaiva.htm

Se on yksi niistä juhlista, joilla on korvattu heidän hylkäämänsä Jumalan asettamat juhla-ajat (3 Moos. 23. luku).
Vasta noin vuonna 200 kirkkoisät Clement Alexandrialainen ja Hippolytus Roomalainen esittävät että Jeshua olisi syntynyt joulukuun 25. päivä.
Ensimmäinen historiallinen maininta joulusta löytyy vuoden 354 roomalaisesta kalenterista. Tällöin 25. joulukuuta olleeseen Sol Invictuksen eli Voittamattoman auringon päivään yhdistettiin Jeshuan syntymäpäivä.
Alkuseurakunta ja apostolit eivät pakanallista syntymäpäivienviettotapaa huomioineet mitenkään.
Sana tuli lihaksi syksyllä, ilmeisesti lehtimajanjuhlan aikaan, mutta koska Hänellä ei oikeasti ole syntymäpäivää ei sitä alussa juhlittu vuosittain.
Johanneksen evankeliumi:
1:1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
1:2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
1:3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
1:4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.
1:5 Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.

TEITÄ MINÄ KUTSUN, MIEHET!
https://parempiavioliitto.fi/tapahtumat/miesten-viikonloppu-kiponniemi/
Miehen elämässä on paljon haasteita, jotka raastavat sinne ja tänne — paineita ja vastuita, jotka pitäisi täyttää. Ja itsellekin olisi hyvä saada aikaa.
Parempi avioliitto ry ja Kiponniemen toimintakeskus järjestävät yhdessä Miesten viikonlopun 2023, joilla puhutaan miestä koskettavista asioista niiden oikeilla nimillä. Alustajina on tavallisia miehiä, kaikkien tarina on omanlaisensa.
Keskustelut pienryhmissä tarjoavat mahdollisuuden
luottamukselliseen, aitoon ja rehelliseen kohtaamiseen. Kristillinen usko tuodaan esiin omakohtaisesti ja mutkattomasti. Tapahtumaa ei striimata, vaan haluamme kokea yhteyttä yhdessä.
Miten toiminnan kristillisyys näkyy tapahtumissa?
Ilmoittaudu
Hinnat
Kurssimaksu sisältää ohjelman, ruokailut ja majoituksen omilla liinavaatteilla.
Kurssimaksu 21.12. asti 150 €
Kurssimaksu 22.12.–15.1. 180 €
Kurssimaksu 16.–20.1. 210 €
Erityisruokavalio, lisäveloitus 10 € / vrk
Kurssimaksu ryhmänohjaajalle 100 €
Majoitukseen ja erityisruokavalioihin liittyvät tiedustelut p. 040 772 2844.
Ohjelma
PERJANTAI 20.1.
17.00 Ilmoittautuminen alkaa
17.30 Ruokailu
19.00 Vapaana armosta -luento
Ryhmät
21.30 Iltapala ja saunat
LAUANTAI 21.1.
7.30 Aamupala
9.00 Rohkeasti vapaana -luento
Ryhmät
11.30 Ruokailu
13.00 Kokonaisuus muodostuu yhdessä tekemisestä
14.25 Kahvi
16.00 Ulkoilua ja saunomista
17.00 Ruokailu
19.00 Vapaana rakkaudessa -luento
20.45 Iltapala
21.15 Rantasauna
SUNNUNTAI 22.1.
7.30 Aamupala
9.00 Vapaana… -luento
Ryhmät
11.30 Ruokailu
12.20 Jumalanpalvelus ja ehtoollinen. Saarna: Vapaana Kristuksessa
14.30 Päätöskahvit
Edellytämme kokoaikaista osallistumista. Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin ohjelmassa.
Koronan vaikutus tapahtumien järjestämiseen.
Kurssin peruutusehdot
Kiponniemi palauttaa maksun kokonaissumman edellyttäen, että peruutuksesta on ilmoitettu kaksi viikkoa ennen tapahtuman alkua eli 9.1.2023 mennessä. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista pidätetään oikeus periä puolet laskun kokonaissummasta.
Peruutukset ja muut muutokset kiponniemi@svk.fi tai puhelimitse Kiponniemen asiakaspalveluun: 040 772 2844.
Kurssipaikka
Kiponniemen toimintakeskus
Kiponniementie 84
41940 Vesanka
Lisätiedot
Viikonlopun sisältöön liittyvät tiedustelut
Parempi avioliitto ry / Arto Malmberg
p. 040 170 2334
arto@satamaseurakunta.fi
Sydämellisesti tervetuloa Miesten viikonloppuun!
Tapahtumatiimin puolesta Teemu Kukkola ja Pertti Nieminen
Laji: Seminaari
[https://calendar.contio.fi/svk/Calendar/Index?id=XkWW7la7pBU%3d](https://calendar.contio.fi/svk/Calendar/Index?id=XkWW7la7pBU%3D)
Miehen elämässä on paljon haasteita, jotka raastavat sinne ja tänne — paineita ja vastuita, jotka pitäisi täyttää. Ja itsellekin olisi hyvä saada aikaa.
Miestenpäivillä 2023 Kiponniemessä puhumme miestä koskettavista asioista niiden oikeilla nimillä. Alustajina tavallisia miehiä, kaikkien tarina on omanlaisensa. Omakohtaiset ja rehelliset kokemukset ja niistä tehdyt löydöt eivät jätä miestä kylmäksi.
Keskustelut pienryhmissä tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden luottamukselliseen, aitoon ja rehelliseen kohtaamiseen miesten kesken. Kristillinen usko tuodaan esiin omakohtaisesti ja mutkattomasti, ja se on tarjolla jokaiselle miehelle. Tämä on viikonloppu, jota ei kannata missata!
Lauantaina teemme yhdessä asioita ja palvelemme toinen toistamme käsien työllä.
Kohderyhmä:
Miehet seurakuntataustasta riippumatta.
Keskeinen sisältö:
Rentoa yhdessäoloa ja rakentumista yhdessä miehiä lähellä olevien aiheiden parissa!
https://parempiavioliitto.fi/tapahtumat/miesten-viikonloppu-kiponniemi/


Isänmaan asialla - ryhmä

KUKA ON SINUN MIELESTÄSI PYHÄ ISÄSI? PAAVI VAI TAIVAALLINEN ISÄ?

2022-12-12 11:52:16

KUKA ON SINUN MIELESTÄSI PYHÄ ISÄSI? PAAVI VAI TAIVAALLINEN ISÄ?

PIISPA JARI JOLKKONEN LÄHESTYY PAAVI FRANCISCUSTA:
ROHKENEN KYSYÄ TEILTÄ, PYHÄ ISÄ!
Paavi on Jolkkosen mielestä
Pyhä Isä,
apostoli Pietarin oikea seuraaja,
Kristuksen maanpäällinen sijainen,
erehtymätön uskonopin ja moraalin opettaja,
Jumalan palvelijain palvelija,
ylimmäinen pappi (Summus pontifex).

319282847_212645481200067_4896560821658393430_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=Iz2VE9E-7BIAX8tPCh0&_nc_oc=AQls2d1uToVWkHT_CssjLmpOEw-P9QHrwut-RIP7Kqd82GDxsuaa2Lp67Fny1W3VD_c&tn=5hw5ygSt6q_YM0rL&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AfAomHlpRLcyick_NCMV8BFBANWoH_Y42xooZi5T5DseMw&oe=639C4DD6

Matteus 23 JEESUS:
9 Ja ISÄKSENNE älkää kutsuko ketään maan päällä,
sillä yksi on teidän ISÄNNE, hän, joka on taivaissa.

8 "Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja TE OLETTE KAIKKI VELJIÄ..

5 Kaiken minkä tekevät he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatunlausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut, [Matt. 6:1-18 | 5. Moos. 6:8, 5. Moos. 11:18 | 4. Moos. 15:37-41; 5. Moos. 22:12]

6 he istuvat pidoissa mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etumaisilla istuimilla [Luuk. 14:7]
.
7 ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi*. [ on juutalaisen opettajan arvonimi.]

8 "Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä.

Efesolaiskirje 3
14 Sentähden minä notkistan polveni ISÄN edessä,

15 josta kaikki, millä ISÄ on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä,

1. Korinttolaiskirje 11 Pään peittäminen jumalanpalveluksessa
Jos miehellä on päähine päässään, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä ELI JEESUKSEN!Paavi häpäisee JEESUKSEN rukoilemalla kipa päässään!

319183649_212645537866728_7819413210941098850_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=8PGtqSx8mboAX_l91HO&_nc_oc=AQkuxLrnPkyO_CGTBDuG2LWFd1HtAOE8nWsOjm4NrBm1av7s0R1a6afFp54r-xRPCuA&tn=5hw5ygSt6q_YM0rL&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AfD3r6xCslp6Z83UoVShHLWKZ32TNjkqJcE0KiW8RXAchA&oe=639CA6A9

Paavi ja taivaan kuningatar
Taivaan kuningatar Raamatussa:

Jeremia 7:18
18 Lapset kokoavat puita, isät sytyttävät tulen, ja vaimot sotkevat taikinaa valmistaaksensa uhrikakkuja taivaan kuningattarelle, ja he vuodattavat juomauhreja muille jumalille, minulle mielikarvaudeksi.
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Jer.+7%3A1&rnd=1670524707029

Jeremia 44: 17-19 ja 25
44:16 "Mitä sinä olet Herran nimessä meille puhunut, siinä me emme sinua tottele;

44:17 vaan me täytämme joka lupauksen, mikä suustamme on lähtenyt, poltamme uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodatamme hänelle juomauhreja, niinkuin teimme me ja meidän isämme, meidän kuninkaamme ja ruhtinaamme Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla; ja silloin meillä oli leipää yltäkyllin, ja meidän oli hyvä olla emmekä nähneet onnettomuutta.

44:18 Mutta siitä asti, kun me lakkasimme polttamasta uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattamasta hänelle juomauhreja, on osanamme ollut kaiken puute ja hukkuminen miekkaan ja nälkään.
44:19 Ja kun me poltamme uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodatamme hänelle juomauhreja, niin miestemme luvattako teemme hänelle uhrikakkuja, hänen kuvansa muotoisia, ja vuodatamme hänelle juomauhreja?"

44:25 Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja.' Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön!
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Jer.+44%3A1&rnd=1670524886588

Ilmestyskirja 18: 7
7 Niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Koska hän sanoo sydämessään: 'Minä istun kuningattarena enkä ole leski enkä ole surua näkevä', [Jes. 47:7,8; Sef. 2:15]
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ilm.+18%3A1&rnd=1670524916736

Sunnuntaina katolisen kirkon paavi Franciscus totesi, että kirkon ja kristittyjen on hänen mielestään - PAAVI ON EREHTYMÄTÖN - pyydettävä anteeksi homoilta!

Arkkipiispat Mäkinen ja Luoma pyysivät anteeksi seksuaalivähemmistöjen kohtelua!
Teologisen tiedekunnan dekaanin mukaan kannanotot olivat poikkeuksellisen vahvoja.
Arkkipiispa: Homoseksuaalisuus ei ole minkäänlainen synti!
Sateenkaaripappien sankka joukko vihkii kaikki samaa sukupuolta olevat parit.
Päivi Räsäsen puhe homoseksuaalisuudesta häpeänä ja syntinä on loukkaavaa ja eriarvoistavaa.

319085293_212645584533390_7469798171280859528_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=V-jNdkQaA40AX9axj40&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AfDMg486zWS9pYpPBu87BoBZ_LnmDGf1G6qI9OZNhsAffw&oe=639CB6C9

1.Johanneksen kirje:
2:18 Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.
2:22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.
4:3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

2.Johanneksen kirje:
1:7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

1. kirje Timoteukselle 1
Varoitus vieraista opeista
9 Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden, isän- ja äidinmurhaajien, tappajien, [2. Moos. 21:12,15,16; 3. Moos. 18:22, 3. Moos. 19:11,12]
10 siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. [1. Tim. 6:3; 2. Tim. 4:3; Tit. 1:9, Tit. 2:1]
11 Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu.

1. Korinttolaiskirje 6
9 Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, [Room. 13:13+]
10 eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.
11 Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta. [Ap. t. 22:16; 1. Kor. 1:2; Tit. 3:5]

Roomalaiskirje: IHMISTEN SYYLLISYYS:

1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
1:19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
1:20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
1:21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
1:23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
1:24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
1:25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
1:26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
1:27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
1:28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
1:29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;
1:30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
1:31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;
1:32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

2.Korinttolaiskirje:
6:14 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?
6:15 Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
6:16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani."
6:17 Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani
6:18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias." 

Pyydän vastaustasi!

Siunaten
Juhani Starczewski


Isänmaan asialla - ryhmä

PERTTI JOTUNI, 23 VUOTTA VAPAAMUURARINA -> Salaisuus salaseurojen takana!

2022-12-01 09:27:30

PERTTI JOTUNI, 23 VUOTTA VAPAAMUURARINA -> Salaisuus salaseurojen takana!

317365449_469884078618124_6705544532008039038_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=MURpUhhzCfMAX9DnSM2&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AfDNr1M8iGlmD2biSeEYRdkTc88_4DUbqWpo230rtly_rw&oe=638D7282

PERTTI JOTUNI, 23 VUOTTA VAPAAMUURARINA, EROSI SITTEN!
https://www.youtube.com/watch?v=fg6tdukxWEE

Salaisuus salaseurojen takana
https://www.youtube.com/watch?v=ABGue-29UE4

VAPAAMUURARIUS Mitä kristityn tarvitsee tietää
https://eu.kanaanministries.org/wp-content/uploads/2021/Vapaamuurarius.(Freimaurerei).pdf

STELK FINLAND RY: 1980-luvun lopulta lähtien Jotuni osallistui näkyvästi uskonnolliseen toimintaan toimien muun muassa STELK Finland ry:n pitkäaikaisena puheenjohtajana 1990-luvulla.
STELKIN miehet rukoilivat Jotunin ulos vapaamuurariudesta!

Vapaamuurariuden arvostelu
Jotuni oli 25 vuoden ajan vapaamuurarijärjestön jäsen. Ylimpien asteiden vapaamuurari Jotuni erosi vapaamuurarijärjestöstä 1986. Iltalehden julkaisussa 8. elokuuta 1991 oli Jotunin haastattelu hänen eronsa perusteista. Hän totesi muun muassa, että “vapaamuurareiden ajatusrakennelma on elitistinen ja röyhkeä; toiminnan taustalla on rangaistuksen pelko, ei persoonallinen tunne siitä, mikä on oikein ja mikä väärin; vapaamuurareiden opetuksissa sanotaan muun muassa, että Jeesuksen nimi on tuhottava ja että vapaamuurarien jumala on Lucifer.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pertti_Jotuni
-
Lainaus sivulta 141 MAAILMAN ONNELLISIMMAT IHMISET-kirjasta:
Jokaisessa kokouksessa kerrottiin samanlaisista ja vielä hämmästyttävämmistä tapauksista.
Parantumaton syöpä parantui heti.
Sydäntautinen potilas sai uuden sydämen - ei parantunutta sydäntä vaan uuden, jossa ei ollut jälkeäkään muoviputkista ja läpistä, jotka oli aikaisemmissa leikkauksissa sinne asetettu.
Nuori mies, joka kuoli pistoolin luodista, istui Jacksonvillen sairaalassa ja pyysi vettä, sen jälkeen kun järjestön johtaja oli rukoillut hänen puolestaan.
Toinen mies, jonka lääkäri oli todennut kuoliaaksi Etelä-Afrikassa, heräsi eloon, kun ryhmä järjestöstä rukoili hänen puolestaan. Nyt hän kantaa voitokkaasti kuolintodistustaan rintataskussaan, Jokaisessa tapauksessa näin tapahtui, kun joku oli valmis tottelemaan näyttipä tilanne sillä hetkellä kuinka toivottomalta tai naurettavalta tahansa.
Maailman onnellisimmat ihmiset on yksi maailman eniten luetuimmista kirjoista. Sitä on kustannettu yli 50 eri kielellä. Kirja kertoo Full Gospel Business Men's Fellowship International perustajan Demos Shakarianin elämän tarinan. TILAA: https://www.stelk.fi/maailman-onnellisimmat-ihmiset/
-
VOICE-LEHTI
https://www.stelk.fi/voice-lehti/
-
STELKIN HALLITUS
https://www.stelk.fi/
Puheenjohtaja Martti Issakainen martin.issakainen@ gmail.com puh. 050 552 5919
Varapuheenjohtaja Pentti Kautto pentti.kautto@anlix.fi puh. 040 849 2224
Sihteeri Arto Rannila arto.rannila@ gmail.com puh. 050 304 0255
Taloudenhoitaja Tommi Lahti tommi.lahti@ lhmhakkuri.com puh. 0400 65 6045
Jäsen Veli-Matti Männikkö veli-matti.mannikko@elisanet.fi puh. 046 878 2702
Jäsen Tarmo Pesonen tarmo.pesonen@ hotmail.com puh. 050 596 7013
Jäsen Jukka Tuunanen jukka.tuunanen@houp.fi Puh. 050 517 7825
Varajäsen Hans Cederqvist hans_cederqvist@ yahoo.com puh. 044 040 2211
Varajäsen Aarni Kontturi aarni.kontturi@estanc.fi puh. 050 535 7191
-
STELKIN YHTEYSHENKILÖT
Paikkakunta Henkilö Email Puhelin
Helsinki Tarmo Pesonen tarmo.pesonen@ hotmail.com puh. 050 596 7013
Espoo Pentti Kautto pentti.kautto@anlix.fi puh. 040 849 2224
Jyväskylä Tommi Lahti tommi.lahti@lhmhakkuri.com puh.0400 65 6045
Kuopio Matti Huttunen post2matti@ gmail.com puh. 044 591 0323
Lahti Jukka Koski jukka.koski@elisanet.fi puh. 0400 54 5603
Pori Pentti Rotkus rotkupen@live.com puh. 040 847 3018
Valkeakoski Harry Backman harry.backman1@luukku.com puh. 0400 335 872
Muurame Tarmo Mäyränen tarmo.mayranen@saunalahti.fi puh. 050 570 9455
Kotka Jukka Lemmetyinen jukka.lemmetyinen@kymp.fi puh.0400 877 574
Pirkkala Hans Cederqvist hans_cederqvist@ yahoo.com puh. 044 040 2211
Pori Pentti Rotkus rotkupen@live.com puh. 040847 3018
Tampeere Pekka Paunonen pekka.paunonen@suolajavalkeus.fi puh. 040 835 3828
Naantali Seppo Metsola seppojmetsola@ gmail.com puh. 040 537 9538
Joensuu Jukka Tuunanen jukka.tuunanen@houp.fi puh. 050 517 7825
Hämeenkyrö Jukka Heinäsuo heinäsukka@ gmail.com puh .040 5103671
Seinäjoki Mika Piirto mika.ville.piirto@ gmail.com puh. 040 533 3401
-
Ex Vapaamuurari Juhani Julinin haastattelu
https://www.youtube.com/watch?v=XyInlHOf_Rs
-
Entinen vapaamuurari vetosi piispoihin viimeiseen saakka
https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/entinen-vapaamuurari-vetosi-piispoihin-viimeiseen-saakka/
-
JUMALAN/JEESUKSEN SORMELLA KIRJOITETUT KÄSKYT!
LEVITÄ TIETOA JA ALLEKIRJOITA:
https://www.adressit.com/jumalan_kymmenen_kaskya

JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ FACEBOOKRYHMÄ LIITY:
https://www.facebook.com/search/top?q=jumalan%20kymmenen%20k%C3%A4sky%C3%A4

Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. 1.Johanneksen kirje 5:3-4
-
Mitä vapaamuurarius on?
https://www.kilta.org/mita_vapaamuurarius_on/#anchor-152199

Vapaamuurariuden tarkoitus ja luonne
Vapaamuurariuden historia
Vapaamuurariuden eri muodot ja riitit
Vapaamuurariuden levinneisyys
Millaista hyväntekeväisyyttä vapaamuurarit harjoittavat?
Miksi vapaamuurareista puhutaan pahaa?
Luterilainen kirkko hyväksyy vapaamuurarit
Miten vapaamuurariksi pääsee?
Tunnettuja vapaamuurareita
Nettiluentoja
Kysy vapaamuurariudesta
Minustako vapaamuurari?

Luterilainen kirkko hyväksyy vapaamuurarit

Kristittyjen protestanttinen valtavirta hyväksyy vapaamuurariuden, mutta fundamentalistikristittyjen ja eräiden kristillisten liikkeiden piiristä löytyy kiivaita vastustajia sekä Suomessa että ulkomailla.

Suomessa Kirkon tutkimuskeskuksen toimesta on selvitetty vapaamuurariutta. Tutkijalle annettiin poikkeuksellisesti käyttöön kaikki rituaalikirjat ja muu sellainen aineisto, jota yleensä ei anneta ulkopuolisille. Tutkimusraportissa (Harri Heino: ”Vapaamuurarius ja kris­tinusko”, 1986) todettiin, että vapaamuurarius ei sisällä mitään kris­tinuskon vastaista. Toisessa Kirkon tutkimuskeskuksen tut­kimuksessa (Harri Heino: ”Mihin vapaamuurari uskoo? Suomalaisten vapaamuurarien arvot, etiikka ja uskonnollisuus”, 1995) vapaamuurarien todettiin olevan aktiivisempia evankelisluterilaiseen kirkon jäseniä sekä kunnioittavan yhteiskunnan eri instituutioita, hyviä tapoja, perhettä, humanitääristä toimintaa sekä yksinkertaisia ja luonnollisia elämäntapoja enemmän kuin suomalaiset miehet keskimäärin.

Ortodoksisen kirkon kielteinen suhtautuminen va­paa­muurareihin vaihtelee eri maissa. Suomen ortodoksisen arkkipiispan näkemyksen mukaan maallikot voivat kuulua vapaamuurarilooseihin, mutta papit eivät. Luterilaiset, reformoidut ja anglikaaniset kirkot hyväksyvät pääsääntöisesti vapaamuurariuden myös papeilleen.


Isänmaan asialla - ryhmä

LUTHER OLI LAKIMIESTEN MUKAAN KANSAN- JA MASSAMURHAAJA = TOSIUSKOVIENPUHDISTAJA

2022-11-22 18:58:26

LUTHER OLI LAKIMIESTEN MUKAAN KANSAN- JA MASSAMURHAAJA = TOSIUSKOVIENPUHDISTAJA!

316539897_466066978999834_994598442126698637_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=5WpHjqMLKLIAX-ECXCT&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AfCADkOPhka86z14R5VY58xZ_cEfoeoefvr5e-GnYy6cQw&oe=638162CA

KAIKKI, jotka tahtovat elää JUMALISESTI KRISTUKSESSA JEESUKSESSA, joutuvat VAINOTTAVIKSI. 2.Timoteuksen kirje 3:12

Kysymys on 1500-luvulta lähtien tapahtuneista TOSIUSKOVIEN vainoista, jotka johtivat Euroopassa raakaan väkivaltaan: mestauksiin, elävältä roviolla polttamisiin ja muihin maallisen hallinnon kirkkojen tuella harjoittamiin julmuuksiin. Toisin sanoen katolisen kirkon kahleista vapautuneet protestantit murhasivat toisia protestantteja ja käyttivät siinä katolisen kirkon inkvisitiosta tuttuja, mitä julmimpia menetelmiä.

Reformaation isät Martti Luther ja Philip Melanchthon antoivat arvovaltansa ja teologisen tukensa vainoille ja väkivallalle puheillaan ja kirjoituksillaan. Dokumentit osoittavat, että Luther ja Melanchthon antoivat useita jyrkkiä ja väkivallan sallivia lausuntoja TOSIUSKOVISTA. He eivät pelkästään hyväksyneet ihmisten vainoamista ja heihin kohdistettua fyysistä väkivaltaa, vaan jopa kannustivat vallanpitäjiä siihen sekä maallisin että teologisin perustein.

Luther joutui ottamaan kantaa TOSIUSKOVIEN tappamiseen vuonna 1527. Hän antoi suostumuksensa laille ja kuolemantuomioille, vaikka tapahtumia hänen omien sanojensa mukaan olikin ”kauheaa katsella”.

Luther perusteli TOSIUSKOVILLE määrättyä kuolemantuomiota hengelliseltä kannalta: Silmä silmästä ja hammas hampaasta. Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi.
Mutta on paradoksaalista, että samalla TOISUSKOVIEN toiminta kiellettiin kuolemantuomion uhalla. Koska kuolemantuomio koski kaikkia TOSIUSKOVIA, tapahtumaa on pidetty lain varjolla toteutettuna KANSAN- JA MASSAMURHANA!

Jälkiä uskonpuhdistajien tuomitsevista lausumista ja TOSIUSKOVIEN TAPPOTUOMIOISTA on edelleen luettavissa luterilaisen kristinopin perusteksteistä, Tunnustuskirjoista. Esimerkiksi Augsburgin tunnustuksessa esiintyy useita TOSIUSKOVAT ankarasti tuomitsevia lausuntoja. Lutherin ja Melanchtonin asettumista julmuuden ja väkivallan sekä tappamisen kannattajiksi on vaikea puolustella!

JEESUS: Tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua.

Kertomukset väkivallasta tallella – Marttyyrien peili

316090960_466805778925954_4622139912594784034_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=70iFdUAzyw8AX_Osp5R&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AfD6HVyXJGkcKJ_I9UX50KliiFLVM1W5etpcNniiepdOuw&oe=6381955E

Tuhansia TOSIUSKOVIA tuomittiin kuolemaan julmilla tavoilla. Heitä kidutettiin eri tavoin, poltettiin roviolla, mestattiin, hirtettiin, hukutettiin ja haudattiin elävältä. Heiltä riistettiin lapset ja omaisuus. Myös heidän teologisia kirjoituksiaan tuhottiin polttorovioilla.
Tätä tapahtui kaikkialla tosiuskovienpuhdistuksen ajan Keski-Euroopassa 1500-1600-luvulla, mm. Sveitsin, Itävallan, Saksan, Hollannin, Belgian ja Ranskan kaupungeissa.

TOSIUSKOVAT ovat säilyttäneet omassa perinteessään suuren määrän vainoihin liittyviä kertomuksia. Tiedemann van Brahgtin Hollannissa vuonna 1631 kokoamassa teoksessa Martyrs Mirror (Marttyyrin peili) on 1500 sivulla selostettu 800 TOSIUSKOVIEN ihmiskohtaloa luterilaisten tai osin myös katolisen kirkon kiduttajien ja teloittajien käsissä. Teoksen eri laitoksissa on kuvituksena 1600-luvun piirroksia teloituksista.

Marttyyrikertomukset ovat edelleen elävä osa TOSIUSKOVIEN perinteellistä hartauselämää. Marttyyrikertomusten toistaminen yhä uudelleen sukupolvesta toiseen jumalanpalveluksissa on ollut vuosisatojen ajan luomassa TOSIUSKOVIEN hengellistä identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta. (Kuvassa: Anneke van den Hoven elävältä hautaaminen Brysselissä 1597. Muita säilyneitä piirroksia täällä.)

Lisäksi Edmund Hamer Broadbent on kuvannut TOSIUSKOVIENvainoja ja johtohenkilöiden kohtaloita v. 1931 ilmestyneessä teoksessaan The Pilgrim Church (osin suomennettu nimellä Seurakunnan vaellus).

Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli.
Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?"
Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijainsa ja veljiensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niinkuin hekin.
Johanneksen ilmestys 6:9-11

TOSIUSKOVIEN TAPPAMISEN JA VAINON LISÄKSI LUTHER HALUSI TUHOTA JUUTALAISET. HITLERIN HOLOKAUSTI ON LUTHERIN OHJEIDEN HUIPENNUS, JOSSA SAKSAN KANSAN SUURIMMAKSI SANKARIKSI KOROTETTU SAI KRISTALLIYÖNÄ – LUTHERIN SYNTYMÄPÄIVÄ 10.11.1938 -[10. marraskuuta](https://fi.wikipedia.org/wiki/10._marraskuuta) [1483](https://fi.wikipedia.org/wiki/1483) – [18. helmikuuta](https://fi.wikipedia.org/wiki/18._helmikuuta) [1546](https://fi.wikipedia.org/wiki/1546) - https://fi.wikipedia.org/wiki/Kristalliy%C3%B6 - KOKEA SAKSALAISTEN HALUN TOTEUTTAA JUUTALAISTEN TUHOAMINEN. ENSIMMÄINEN NÜRNBERGIN OIKEUDENKÄYNNISSÄ HIRTETTÄVÄKSI TUOMITTU NATSI SANOI, ETTÄ JOS LUTHER ELÄISI, NIIN HÄNET PITÄISI HIRTTÄÄ ENSIN!

LUTHER EI KOSKAAN TEHNYT PARANNUSTA TOSIUSKOVIEN JA JUUTALAISTEN TAPPAMISESTA JA VAINOAMISESTA!
JEESUS: Te olette kuulleet sanotuksi: 'Silmä silmästä ja hammas hampaasta. Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.
Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi.

316661164_466067465666452_824740880150525883_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=EMt3MeiwjxMAX9Hh3dn&tn=5hw5ygSt6q_YM0rL&_nc_ht=scontent-hel3-1.xx&oh=00_AfDZUPfszD0dJ8JIVj2VAgmvGGz3CZ-JLijVlxaoHrxPMg&oe=6382A679

Ilmestyskirja:
12:17 Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.

14:12 Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.

SAULUS TARSOLAINEN TEKI PARANNUKSEN VAINOTESSAAN JEESUKSEN SEURAKUNTAA!

Apostolien teot:
8:1 Myös Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen. Ja sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan; ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit.
8:2 Ja muutamat jumalaapelkääväiset miehet hautasivat Stefanuksen ja pitivät hänelle suuret valittajaiset.
8:3 Mutta Saulus raateli seurakuntaa, kulki talosta taloon ja raastoi ulos miehiä ja naisia ja panetti heidät vankeuteen.
3 Mutta Saul tahtoi tuhota seurakunnan. Hän kulki talosta taloon, raastoi miehet ja naiset ulos ja toimitti heidät vankilaan.
Apostolien teot 22
4 Minä olin tälle tielle lähteneiden verivihollinen ja vainosin heitä, pidätin miehiä ja naisia ja toimitin heidät vankilaan.

Apostolien teot:
9:1 Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo
9:2 ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagoogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin.
9:3 Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä;
9:4 ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: "Saul, Saul, miksi vainoat minua?"
9:5 Hän sanoi: "Kuka olet, herra?" Hän vastasi: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.

1.Johanneksen kirje:
3:15 Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi.

Matteuksen evankeliumi:
5:38 Te olette kuulleet sanotuksi: 'Silmä silmästä ja hammas hampaasta.'
5:39 Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin;
5:40 ja jos joku tahtoo sinun kanssasi käydä oikeutta ja ottaa ihokkaasi, anna hänen saada vaippasikin;
5:41 ja jos joku pakottaa sinua yhden virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi.
5:42 Anna sille, joka sinulta anoo, äläkä käännä selkääsi sille, joka sinulta lainaa pyytää.
5:43 Te olette kuulleet sanotuksi: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi.'
5:44 Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,
5:45 että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.
5:46 Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin?
5:47 Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin?
5:48 Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on."

Espanjan inkvisitio oli julma ja säälimätön hallitsija | Historianet.fi


Isänmaan asialla - ryhmä

Jännästi ylikuolleisuus nousee rokotteiden myötä!

2022-11-20 20:55:57

Kiitos Juhani tiedosta koskien rokotevammautuneita ja viestistä!

Tuli pieni pohdinnan paikka sillä tunnen Anteron noin 10 vuoden takaa varsin hyvin. Tavattiin niin KD:n tilaisuuksissa kuin hänen seurakunnassaan. Rukoiltiin yhdessä muutaman kerran.
KD:n johdolla ja erityisesti Sarilla ja Räsäskällä pitäisi olla pohdinnan paikka. Räsänen oli hallituksessa ja KD:n johdossa kun homoäänestys oli loppuvuodesta -14. Räsäselle kerrottiin, että jos KD lähtee hallituksesta niin homolakihanke voidaan torpata kun hallitukselle voidaan antaa epäluottamus äänestyksessä. Nähtävästi Räsänen oli tärkein päätöksen tekijä kun päättivät vallan sokaisemana jatkaa. Ajatus oli olla nöyrä nuoleskelija ja saada paremmat mahdollisuudet päästä seuraavaan hallitukseen. Suomella meni siinä viimeinen mahdollisuus saada Herran siunaus uudelleen maallemme ilman suurta ahdistusta. On hyvä muistaa ettei Herra ole unohtanut maatamme. Joudumme vain profetioiden ennalta kertomaan ahdistukseen. Siunauksen tulo riippuu uskovista käännymmekö Herran puoleen viimeistään silloin ja tunnustamme omat, maamme johdon ja tilan synnit eli rikokset Herralle.
Kun kaksi viimeistä kertaa tapasin Anteron n. 4 - 5 vuotta sitten, niin hän oli täysin sokaistunut koskien EU:ta. Sain sen kuvan, että piti EU:ta hyvänä kun sieltä saa rahaa. No Antero on varsin lapsellinen ihminen eli hienosti sanottuna naivi. Arvioni on, että Antero halusi myötäillä Saria, uutta puheenjohtajaa, joka on ollut EU:ssa, Brysselissä. Sari on yrittänyt saada minua KD:ssa vaaliehdokkaaksi, mutta olen halunnut olla pelkkänä jäsenenä ja seurailla miten he toimivat. Sari on nyt ryhdistäytynyt kun vaalit lähestyvät. No Sari on täysverinen poliitikko joskin varsin selkeäsanainen.
Koronaan liittyen mitä sitten omassa suvussa. Äidin veli eli eno surkastui silmissä vuonna -21. Lääkärit olivat kertoneet hänellä olevan verenkiertohäiriön. Arvioni on, että koronarokote vaikutti.
Takaisin Anteroon joka on kertonut, että Herra voi parantaa hänet. Niin voi mutta olisiko Hän samalla siunaamassa niin KD:n käyttämättä jättämän mahdollisuuden torpata homolaki kuin Sarin tuen EU:lle, Saa tanan pilotille johtaa kansakuntia valheella ja vääryydellä. En jaksa uskoa, että Herra haluaa siunata syntiä. No jos KD julkisesti ilmoittaisi sekä Räsäsen että Sarin suulla KD:n tehneen virheen kun eivät olleet hajottamassa hallitusta 2014-15 ja myös sen, että EU on vienyt Suomelta itsenäisyyden, niin tällöin Herran mahdollisuudet parantaa Antero ihmeen omaisesti olisivat paljon suuremmat. Tosin voihan myös Saa tana parantaa mutta tällöin KD:n pitäisi mennä täysillä Saa tanan leiriin.
En ole ottanut korona- enkä mitään muuta rokotusta 40 vuoteen kuin jäykkäkouristusrokotuksen. Sairastin koronan vuoden vaihteessa.
Herra on antanut eksytyksensä tulla vaiheittain ja se on nyt niin suurta, että uskovatkin ovat vaarassa. Ymmärtääkseni eksytys alkoi tulla vaiheittain 2012 lopussa kun oli Maya- ja parin muun kalenterin mukainen 'maailmanloppu'. Todellisuudessa oli yhden aikakauden loppu ja alkoi voimallisen eksytyksen aikakausi. Herran lähettämän eksytyksen aika 2. Tess. 2.
Siunausta!
-
Heinäluoma: Vuoden merkittävin arvopuheenvuoro 14.7.2014!
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/juhani-starczewski/heinaluoma-vuoden-merkittavin-arvopuheenvuoro-14-7-2014/?fbclid=IwAR0IbLLQqS241_e-HkI1RAflMQdaXCqdEEMF-jqlE7uR7WtFMocqMRLJBsw
-
Niin kyllä tämä on ollut pöyristyttävää, kun aiemminkin sikainfluenssapiikistä tuli suomalaisille n 250 narkolepsiaa ja silloin lopetettiin rokottaminen.
Nyt on Fimealla tutkinnassa n. 6000 vakavaa vammautumista koronapiikistä ja se ei ylitä uutiskynnystä.
Sain nämä tiedot rokotevammaautuneet ryhmästä.
-
#146 - Rauli Mäkelä - Mistä Ylikuolleisuus Johtuu?
Tässä faktaa siitä mitä olen puhunut..Jännästi ylikuolleisuus nousee rokotteiden myötä...Syylliset tuomiolle.
https://rumble.com/v1v4v6m-146-rauli-mkel-mist-ylikuolleisuus-johtuu.html?fbclid=IwAR3DnZZ0TmO-Et9RMMN9mpGe0iI2hQRGm40srGu21P-hpONdWQWDpXC5-Tc
-


Isänmaan asialla - ryhmä

Kansanedustaja Antero Laukkanen kertoo sairastavansa parantumatonta ALS-tautia!

2022-11-18 18:55:24

Kansanedustaja Antero Laukkanen kertoo sairastavansa parantumatonta ALS-tautia!


Kuvassa voi olla 4 henkilöä, seisovat ihmiset ja tekstissä sanotaan Olemme ttaneet koronarokotteet! TOIVOTTAVASTI SINĂKIN? KD EDUSKUNTARYHMA

Kansanedustaja Antero Laukkanen sai talvella outoja oireita – kesän alussa lääkäri kertoi musertavan uutisen Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen kertoo sairastavansa parantumatonta ALS-tautia. ALS on lisääntynyt rokotusten myötä! Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää! 😭

https://www.kdlehti.fi/2022/07/14/antero-laukkanen-sairastui-alsiin-henkeasalpaava-uutinen-jota-en-voinut-alkuun-kasittaa/
-
S.O.S. Se on Soini. Kuulen ääniä - 16.11.2022 Keskiviikko 16.11.2022 Vieraana: Antero Laukkanen, kansanedustaja, KD

https://www.permanto.fi/fi/web//alfatv/player/vod?assetId=207298502
-
Kristillisdemokraatit
22. lokakuu 2021 ·
Terveiset KD eduskuntaryhmältä: "Olemme itse ottaneet koronarokotukset ja vetoamme myös vielä rokottamattomiin: ottakaa rokotteet, jos vain mahdollista! Näin voimme yhdessä helpottaa terveydenhuollon paineita ja suojata itseämme ja läheisiämme.
Suomessa on aiemminkin päästy korkeisiin rokotuskattavuuksiin vapaaehtoisuuden ja terveystietojen luottamuksellisuuden pohjalta. Tämän toivomme jatkuvan. On tärkeää, että yhteiskunta saadaan pidettyä avoimena, eikä rajoituksiin tarvitse palata."

https://www.facebook.com/kristillisdemokraatit/photos/a.373660192920/10158782414862921/

 


Isänmaan asialla - ryhmäJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…