Pirkanmaa: jätehuoltopalveluissa säilytettävä valinnanvapaus

Ota yhteyttä adressin tekijään

Lisätietoa tiedotteeseen 19.

2019-08-12 20:27:48

On tullut kysymyksiä tiedotteeseeni no. 19 koskien mahdollisuutta hakea purkua KHO:n päätökseen. Tässä selvennän asiaa tarkemmin, mistä on kysymys.  

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi helmikuussa 2018 päätösratkaisut koskien sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää koskeviin valituksiin.  Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltolautakunta päätti 24.4.2013, että sen toimialueella siirrytään sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa keskitettyyn kunnalliseen jätteenkuljetusjärjestelmään. Useimmat kunnat hakivat poikkeuslupaa kyseiseen päätökseen vuonna 2015, mutta alueellinen jätehuoltolautakunta ei myöntänyt poikkeuslupaa muille kuin Nokialle. Useimmat kunnat olisivat siis halunneet jatkaa sopimusperusteista lietekuljetusjärjestelmää, jolloin jokainen kiinteistön omistaja olisi edelleen voinut tilata kaivonsa tyhjentäjän itse valitsemaltaan rekisteröidyltä kuljetusyrittäjältä.

Kunnista Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Parkano, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi valittivat päätöksestä ensin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja sitten korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta valitukset hylättiin. Yhtenä merkittävänä syynä hylkäämiseen oli, ettei valittajilla ollut siihen aikaan tehtynä tutkimusta Pöyry Finland Oy:n tekemän selvitystyön pätevyydestä. Pöyryn selvitystyö (lietekuljetusten tila Pirkanmaalla) oli monelta osin puutteellinen ja virheellinen, kuten olemme tutkimuksessamme (julkaistu 7.1.2019, viitetiedot ja linkki raporttiin alla) osoittaneet. Ja sitten tätä Pöyryn selvitystyötä käytti alueellinen jätehuoltolautakunta päätöksensä (siirtyä toimialueellaan keskitettyyn kunnalliseen lietekuljetusjärjestelmään) keskeisenä perusteena.

Tutkimuksessamme meille selvisi, että Pöyryn tekemässä selvitystyössä lietemäärät oli arvioitu kolme kertaa liian suureksi, jonka vuoksi siinä päädyttiin, että 70% lietteistä päätyisi Pirkanmaalla muualle kuin virallisiin vastaanottopaikkoihin. Meille selvisi myös se, että suurimmassa osassa pirkanmaalaisia kuntia jätelain edellytykset olisivat täyttyneet ja sopimusperustaista lietteenkuljetusjärjestelmää olisi voitu jatkaa. Tämä tuli selville siitä, kun vertasimme Pöyry Finland Oy:n Pirkanmaalle tekemää selvitystyötä yrityksen Kymen alueelle tekemään vastaavaan selvitykseen, jonka yritys teki parisen vuotta myöhemmin. Silloin yritys käytti tieteellisesti pätevämpää menetelmää lietemäärien arvioimisessa.

Tätä virheellistä Pöyryn selvitystyön tietoa Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltolautakunta sitten käytti päätöksensä keskeisimpänä perusteena ja pakotti koko alueen keskitettyyn kunnalliseen lietekuljetusjärjestelmään.  Vakavaa tässä on myös se, että Pöyry ei esittänyt selvitystyössään lietemääriä kuntakohtaisesti, vaan yleisti kyseisen lietemääräarvionsa koskemaan koko Pirkanmaata. 

Koska alueellisen jätehuoltolautakunnan päätös perustui keskeisesti Pöyryn tekemään selvitystyöhön, niin päätös siirtyä koko alueella keskitettyyn kunnalliseen lietekuljetusjärjestelmään perustui virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin, ja se voidaan osoittaa tutkimuksellamme KHO:lle perusteena sen oman päätöksensä purulle. Jos KHO purkaa päätöksensä, niin alueellisen jätehuoltolautakunnan päätös keskitetystä kunnallisesta lietekuljetusjärjestelmästä ei saa lainvoimaa valituksen tehneissä kunnissa, ja kunnissa voidaan siirtyä takaisin sopimusperustaiseen lietekuljetusjärjestelmään. Silloin paikalliset kuljetusyrittäjät voisivat palata lietekuljetustoimintaan ja kuntalaiset saisivat vapaasti valita kaivojensa tyhjentäjän. 

Terveisin,

Paula Ylén

Tutkimusraportti:  Viranomaisten liiketoimintana jätealan valtaus Pirkanmaalla, Kestävätkö alueellisen jätehuoltolautakunnan päätökset ja toimintatavat oikeudellista ja tieteellistä tarkastelua? Julkaistu 7.1.2019, kirjoittajina Paula Ylén ja Matti Ylén (linkki raporttiin: https://drive.google.com/open?id=1k9JE4sEoZCxG0lNy59F08Ez5RdeNihD7)

 


Paula Ylén

Tiedote 19: Mahdollisuus hakea purkua KHO:n päätöksiin

2019-08-12 16:03:19

Hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet,

Olen selvitellyt mahdollisuutta hakea lieteasiaa koskevien korkeimman hallinto-oikeuden viime vuonna antamien päätösten purkua.  Päätökset koskivat siis seuraavia kuntia: Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Parkano, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi.

KHO:n web-sivujen mukaan "Päätös voidaan purkaa, jos se loukkaa yksityisen oikeutta tai jos julkisen edun katsotaan sitä vaativan. Päätöksen purkamista on haettava yleensä viiden vuoden kuluessa lopullisesta päätöksestä." Sivustolla sanotaan myös, että "Lainvoimainen päätös voidaan purkaa hallintolainkäyttölain 63 §:ssä määritellyin perustein: 1) päätökseen on olennaisesti vaikuttanut menettelyvirhe; 2) ilmeisen väärä lain soveltaminen; 3) erehdys, joka on olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen, 4) uusi selvitys, joka olisi olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen ja jota ei aikanaan esitetty hakijasta riippumattomasta syystä." Tässä on linkki kyseiselle sivustolle, jossa on lisätietoa asiasta: https://www.kho.fi/fi/index/asiointikhossa/ylimaarainenmuutoksenhaku.html

Yksittäisellä kuntalaisella tai kuntalaisilla yhdessä on mahdollisuus hakea päätöksen purkua, koska kyseinen päätös koskee heitä ja heidän oikeuksia. Myös kuljetusyrittäjillä on mahdollisuus lähteä hakemaan kyseisten päätösten purkua tai olla siinä mukana.

Purkuhakemuksen perusteena on ennen kaikkea kohta neljä eli, että on tullut uusi selvitys, joka olisi olennaisesti vaikuttanut päätökseen ja jota ei valituksen tekohetkellä ollut käytettävissä. Meidän nyt tammikuussa valmistunut tutkimustyö (Ylén & Ylén, Jätealan valtaus Pirkanmaalla, 7.1.2019) on sellainen selvitys, jota olisi mahdollista käyttää purkuhakemuksen perusteena. Purkua haettaisiin siis virheellisiin ja puutteellisiin Pöyryn Finland Oy:n selvitystietoihin perustuvien oikeudellisten ja alueellisen jätehuoltolautakunnan päätöksiin.

Purkuhakemuksen käsittely KHO:ssa maksaa tällä hetkellä 510 euroa. Todennäköisesti kyseinen maksu peritään kultakin kunnalta erikseen.  Mitä useampia henkilöitä kustakin kunnasta ilmoittautuu, niin sitä pienemmäksi maksettava osuus kullekin tulee. Summa tulee purkuhakemuksen ensimmäisen allekirjoittajan maksettavaksi, joten hänen tulee periä maksu sitten muilta allekirjoittaneilta. Lisäksi KHO lähettää tiedon myös vain ensimmäiselle hakemuksen allekirjoittaneelle, joten hänen tulee tiedottaa asioista sitten muita allekirjoittaneita.

Jos halukkuutta purkuhakemusten tekemiseen joukossanne on, niin minä ja mieheni voimme maksutta laatia purkuhakemukset. Me emme voi olla hakijoiden joukossa, koska asumme Hämeenkyrössä, joka ei tuolloin hakenut poikkeuslupaa eikä näin ollen myöskään valittanut oikeusasteisiin. Emme osallistuisi myöskään purkuhakemuksia koskeviin maksuihin.

Jos olet halukas olemaan mukana purkuhakemuksessa, niin pyydän ilmoittautumaan minulle lähettämällä sähköpostiini (paula.ylen12@gmail.com) nimen yhteystietoineen (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) maanantaihin 26.8.2019 mennessä. Kustakin kunnasta tarvitsemme myös henkilön, joka voi olla purkuhakemuksen ensimmäinen allekirjoittaja, jolle KHO:n maksu tulee ja joka tiedottaa sitten muita asiasta. Hän voi sitten periä maksuosuudet muilta allekirjoittaneilta. Ensimmäinen allekirjoittaja tulisi olemaan myös kuntansa yhteyshenkilö purkuhakemusta koskevissa asioissa.

Jos halukkuutta purkuhakemusten hakemiseen ilmaantuu, niin ilmoitan sitten vielä kaikille ilmoittautuneille hakemisesta tarkemmin, ja ryhdyn sitten mieheni kanssa hakemuksia laatimaan. Apunamme olisi asiaan perehtynyt kuljetusyrittäjä, ja tarvittaessa pyydämme apua myös muilta asiantuntijoilta.

Oli KHO:n päätös purkuhakemukseen sitten myönteinen tai kielteinen, niin siitä ei kenellekään hakemuksessa mukana oleville seuraa mitään oikeudellisia seuraamuksia. Saamme vain asiasta tiedon.

Terveisin,

Paula Ylén


Paula Ylén

Tiedote 18: Uusi web-sivusto Hämeenkyrön jätehuoltoon

2019-08-02 15:44:45

Hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet,

Tiedoksenne, että Hämeenkyröön on valmistunut uusi web-sivusto (Hämeenkyrön jätehuolto uusiksi). Sivusto on toteutettu Hämeenkyrön uuden jätehuoltoratkaisun toteutumiseksi. Sen tarkoituksena on edistää ja nopeuttaa Hämeenkyrön irtaantumista Tampereen kaupungin alueellisesta jätehuoltoviranomaisesta ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:stä, jotta Hämeenkyröön saataisiin jälleen palautettua demokratian ja kunnallisen itsehallinnon mukainen sekä paikallisen yrittäjyyden ja kuntalaisten valinnanvapauden mahdollistava jätehuolto.

Sivuston tehtävänä on koota jätehuoltoon ja sitä koskeviin päätöksiin liittyvää tietoa yhteen sekä lisätä läpinäkyvyyttä ja selkeyttä Hämeenkyrön jätehuoltoon liittyvässä päätöksenteossa. Sivustolle on kerätty Hämeenkyrön kunnanvaltuutettujen tekemät jätehuoltoon liittyvät päätökset äänestystuloksineen. Siitä näette, mitä valtuutetut ovat asian eteen tehneet. Aineistona on käytetty Hämeenkyrön kunnanvaltuuston ja -hallituksen sekä teknisen lautakunnan pöytäkirjoja.

Sivustolla julkaistaan myös Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan asiaan liittyviä keskeisimpiä päätöksiä, kuten myös jätehuoltoon liittyvät tutkimusraporttimme ja vuoropuhelumme viranomaisten kanssa.

Sivusto tarjoaa myös hämeenkyröläisille mahdollisuuden kertoa jätehuoltoon liittyviä kokemuksiaan ja näkemyksiään sekä ilmoittautua sähköpostilistalle tiedotteiden saamiseksi.

Tässä on linkki sivustoon: https://www.hameenkyron-jatehuolto-uusiksi.com

Terveisin,

Paula Ylén


Paula Ylén

Tiedote 17: Kirjoitus ”Demokratia jätehuollossa” ja kuntalaisaloitteet kunnissa

2019-07-24 13:22:35

Hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet,  

Ohessa on luettavaksenne ylöjärveläisen Markku Hietikon kirjoittama artikkeli ”Demokratia jätehuollossa”. Kirjoitus on julkaistu 11.7.2019 UutisOivassa, ja tässä on siihen suora linkki:  https://oivaseutu.fi/demokratia-jatehuollossa/. Kirjoitus on julkaistu myös Ylöjärven Uutisissa.

Tiedoksenne, että Hämeenkyrön lisäksi myös Pälkäneellä ja Ylöjärvellä on jätetty kuntalaisaloitteet koskien kunnan irtaantumista jätehuollon yhteistoimintasopimuksesta kunnan päättäjien käsiteltäväksi. Näin ollen, hämeenkyröläisillä, pälkäneläisillä ja ylöjärveläisillä on nyt hyvä mahdollisuus vaikuttaa kuntansa päättäjiin asian puolesta. Kannustankin teitä olemaan yhteydessä kuntanne valtuutettuihin ja muistuttamaan heitä asian tärkeydestä. Ainoastaan aktiivisen vuoropuhelun kautta kuntalaisaloitteilla on mahdollisuus mennä kunnassa läpi, sillä se on selkeä osoitus siitä, että kuntalaiset haluavat irtaantua nykyisestä jätehuollon yhteistoimintasopimuksesta ja saada tilalle oikeudenmukainen sekä demokratiaa, kunnan itsehallintoa ja paikallista yritystoimintaa edistävä jätehuoltojärjestelmä.

Hyvää kesän jatkoa.

Terveisin,

Paula Ylén


Paula Ylén

Tiedote 16: Alueellisen jätehuoltolautakunnan kokous 5.6.2019 ja muuta ajankohtaista jätehuoltoasiaa

2019-06-24 16:16:24

Hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet,

Alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksessa 5.6.2019 käsiteltiin sako- ja umpikaivolietteen tyhjennysten noudattamisen seuranta-asiaa. Linkki pöytäkirjaan: http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Alueellinen_jaumltehuoltolautakunta/Kokous_562019/Jatelain_36_n_noudattamisen_seuranta_sak(94085) Kokouksessa päätettiin ns. jatkotoimenpidesuunnitelmasta, jolla tiukennetaan sako- ja umpikaivojen tyhjennysseurantaa. Tampereen kaupungin jätehuoltoviranomainen seuraa lietetyhjennysten tilanteen kehittymistä toimialueellaan 31.8.2019 saakka. Päätetyssä jatkotoimenpidesuunnitelmassa sanotaan, että

”seurantaa varten jätehuoltoviranomainen pyytää kuntien jätevedenpuhdistamoilta jätelain 122 §:n mukaiseen tiedonsaantioikeuteen perustuen tiedot toimijoista, jotka ovat toimittaneet kunnan vastuulle kuuluvaa sako- ja umpikaivolietettä käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamoille ajalla 1.1.-31.8.2019.” ….

”Mikäli jätelain 36 §:n vastainen toiminta jatkuu edelleen kesän 2019 aikana, asia on saatettava syksyllä 2019 ympäristönsuojeluviranomaisen valvonta-asiaksi.”….

”Pirkanmaan ELY-keskus on tarkoituksenmukainen viranomainen käsittelemään asian, koska kuljetusyrittäjät voivat toimia usean kunnan alueella ja Ely-keskus myös vastaa lain 96 §:n nojalla kuljetusyrittäjien hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin. Samassa yhteydessä valvontaviranomainen voi harkita tutkintapyynnön tekemistä poliisille jätelain rikkomisesta.”

Lautakunnan jäsen, pälkäneläinen Virpi Pohjola teki vastaehdotuksen ja ehdotti, että toimintaa aloitettaisiin kehittää yhteistoiminnassa kaikkia tyydyttävään suuntaan ja että jatkotoimenpidesuunnitelmassa ei edettäisi. Koska hänen ehdotuksensa ei saanut kannatusta, se raukesi.

Tilanne on siis käymässä pirkanmaalaisille kuljetusyrittäjille ja kuntalaisille vakavaksi, kun ottaa huomioon sen, että alueellisen jätehuoltolautakunnan päätös 24.4.2013 siirtyä keskitettyyn kunnalliseen lietteenkuljetusjärjestelmään 16 pirkanmaalaisen kunnan alueella perustui puutteellisiin ja virheellisiin Pöyry Finland Oy:n selvitystyön tietoihin – asia josta olen teitä jo useaan otteeseen tiedottanut – eikä Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltoviranomainen ole asiaa näiden vuosien aikana suostunut korjaamaan. Kuten olemme raportissamme (Viranomaisten liiketoimintana jätealan valtaus Pirkanmaalla, 7.1.2019) tieteellisesti osoittaneet, niin useiden kuntien, ainakin Ylöjärven, Lempäälän, Kangasalan ja Hämeenkyrön, olisi pitänyt saada jatkaa sopimusperusteista lietteenkuljetusjärjestelmää, koska niiden puhdistamoille päätyvien lietteiden määrät olivat korkeammat kuin Nokialla, jolle ainoastaan on poikkeuslupa myönnetty ja koska nämä kunnat olisivat halunneet jatkaa sopimusperusteista lietteenkuljetusjärjestelmää. Myös monien muidenkin kuntien kohdalla jätelain edellytykset olisivat täyttyneet.

Lisäksi alueellisen jätehuoltolautakunnan paikkajako ei ole muuttunut näiden seitsemän vuoden aikana useasta pyynnöstä huolimatta. Jäsenkuntien päätöksentekoa alueellisessa jätehuoltolautakunnassa ei paranna se, että jäsenkuntien keskeisille virkamiehille on myönnetty läsnäolo- ja puheoikeus tulevalle 2-vuotiskaudeksi (alkaen 1.6.2019). Tästä päätöksestä huolimatta lautakunnan paikkajako on edelleen epädemokraattinen ja kuntiemme itsehallintoa loukkaava, 7/5.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan 5.6.2019 kokouksen pöytäkirjassa vedottiin myös siihen, että  ”Jätelain 36 §:n vastainen toiminta on jo aiheuttanut ja aiheuttaa jatkuessaan lisää taloudellista vahinkoa kuntien omistamalle jäteyhtiölle Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle ja sen sopimusurakoitsijoille.”  On muistettava se, että siirtyminen keskitettyyn kunnalliseen lietteenkuljetukseen tarkoitti monopoliasemaa asumisessa syntyvien lietteiden kuljetuksissa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle ja että lähes 60 pirkanmaalaista kuljetusyrittäjää on joutunut lopettamaan kyseisten lietteiden kuljetuksen. Sen lisäksi, että se on aiheuttanut huomattavaa taloudellista menetystä kyseisille yrittäjille, se on aiheuttanut myös työttömyyden lisääntymistä, paikallisten palvelujen heikkenemistä ja kunnallisverokertymän pienenemistä kunnissa.

Näiden keskeisten tekijöiden vuoksi me pirkanmaalaiset 1138 kansalaisadressin allekirjoittajaa olemme vaatineet kansalaisadressilla valinnanvapauden palauttamista kuntiemme jätehuoltopalveluihin.  Huolimatta siitä, että asia on jo lähtenyt joissakin kunnissa menemään eteenpäin, tarvitaan vielä meidän kaikkien panos, jotta todellinen muutos jätehuoltojärjestelmässä saadaan Pirkanmaalla aikaiseksi. Edistysaskeleita on kuitenkin jo otettu. Hämeenkyrössä kuntalaisaloite koskien Hämeenkyrön irtaantumista jätehuollon yhteistoimintasopimuksesta lähetettiin 16.3.2019 kuntaan käsittelyä varten. Sen allekirjoitti kaikkiaan 351 hämeenkyröläistä. Hämeenkyrön kunnanhallituksen kokouksessa 13.5.2019 keskusteltiin laatimastani kuntalaisaloitteesta ja yksimielisesti päätettiin, että jätehuoltokysymys on selvitettävä kunnassa perusteellisesti ottaen taloudellisten tekijöiden lisäksi huomioon myös muita keskeisiä tekijöitä (demokratian toteutuminen, kunnallinen itsehallinto, työllisyysvaikutukset, kuntalaisten valinnanvapaus jätehuoltopalveluiden ostamisessa, jne). Lisäksi Hämeenkyrön Perussuomalaiset tekivät 29.4.2019 valtuustoaloitteen selvitystyön teetättämisestä Hämeenkyrön liittymisestä Loimi-Hämeen jätehuoltoalueeseen. Selvitystyötä on esitetty tehtäväksi myös kunnan itsenäisesti järjestämästä jätehuollosta.

Pälkäneellä kuntalaisaloite Pälkäneen irtaantumisesta jätehuollon yhteistoimintasopimuksesta on myös lähetetty 26.5.2019 kuntaan käsiteltäväksi. Kuntalaisaloitteen allekirjoitti 215 kuntalaista. Näin ollen, hyvät pälkäneläiset, teillä on nyt hyvä mahdollisuus tukea kuntalaisaloitteen hyväksymistä kunnassanne olemalla aktiivisesti yhteydessä päättäjiinne. On tärkeää, että he tietävät asian olevan teille tärkeä. Kannustan tietä rohkeasti ottamaan valtuutettuihinne yhteyttä ja keskustelemaan heidän kanssaan asiasta. Näin saatte haluamanne muutoksen aikaiseksi.

Ylöjärvellä kuntalaisaloite koskien Ylöjärven irtaantumista jätehuollon yhteistoimintasopimusta kerää edelleen allekirjoituksia.  Sen on allekirjoittanut tällä hetkellä 206 ylöjärveläistä.  Näin ollen, hyvät ylöjärveläiset, teillä on vielä hyvä mahdollisuus kerätä lisää kuntalaisaloitteeseenne allekirjoituksia, sillä niitä te tarvitsette, jotta aloite otetaan kaupungin päättävissä elimissä käsittelyyn ja jotta sillä olisi mahdollisuudet mennä läpi. Voitte jakaa aloitteen linkkiä (https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6560) vapaasti somessa ja kannustaa ihmisiä sen allekirjoittamiseen. Mitä enempi aloite saa allekirjoituksia, sitä painavampi on sen viesti päättäjillenne.

Lisäksi tiedoksenne, että Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa on tällä hetkellä käsittelyssä kolme alueellista jätehuoltoa koskevaa valitusta. Valituksista kaksi koskee alueellisen jätehuoltolautakunnan 12.12.2018 tekemää päätöstä koskien Hämeenkyrön poikkeuslupahakemuksen hylkäämistä ja sitä, että lautakunnassa ei enää jatkossa oteta kuntien poikkeuslupahakemuksia käsittelyyn. Kolmas valitus koskee lautakunnan paikkajakoa.

Kiitokset teille, hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet, että olette mukana tässä kamppailussa, jotta saisimme kuntiimme paremman jätehuoltojärjestelmän – jätehuoltojärjestelmän, joka olisi oikeudenmukainen ja kilpailulain edellytykset täyttävä ja johon me kuntalaiset pystyisimme vaikuttamaan ja jonka kehittämisessä voisimme olla mukana. Sellaisen jätehuoltojärjestelmän, joka myös tuottaisi toimeentuloa paikallisille yrittäjillemme ja heidän työntekijöilleen perheineen ja joka parantaisi kuntiemme palvelutarjontaa ja toisi verokertymiä kuntiimme.

Hyvää kesän jatkoa.

Terveisin,

Paula Ylén  


Paula Ylén

Tiedote 15: Kommenttikirjoitus alueellisesta jätestrategiasta

2019-05-13 16:51:21

Hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet,

Ohessa on tiedoksenne ja luettavaksenne Markku Hietikon kommenttikirjoitus alueellisesta jätestrategiasta, joka on julkaistu Ylöjärven Uutisissa.

https://ylojarvenuutiset.fi/2019/04/20/meidan-jatehuolto-strategiamme-on-sanahelinaa/

Terveisin,

Paula Ylén


Paula Ylén

Tiedote 14: Viranomaisuhkailua lieteasioissa

2019-04-13 14:20:26

 Hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet,  

Tilanne on käymässä Pirkanmaan kunnissa vakavaksi. Viranomaiset ovat alkaneet uhkailemaan kuntalaisia ja lietekuljetusyrityksiä poliisitutkinnalla ja korvausvaateilla. Tämä käy ilmi alla olevasta Ylöjärven ympäristöpäällikkö Pentti Keskitalon viestistä. Laadin jo vetoomuksen, jonka lähetin sähköpostitse 16 kunnan valtuutetuille ja keskeisille virkamiehille. Vetoomukseni on alapuolella.  

Hyvät kansalaisadressin allekirjoittajat, ymmärrätte varmaan, että nyt jos koskaan on aika toimia. Vaatikaa päättäjiänne korjaamaan lietekuljetusjärjestelmän vääryys ja vaatimaan perustuslain mukaista lautakuntakoostumusta alueellisessa jätehuoltolautakunnassa, tai irtaantumaan kokonaan nykyisestä jätehuollon yhteistoimintasopimuksesta.  Kuten edellisessä tiedotteessani mainitsin, hyviä vaihtoehtoja jätehuollon järjestämiseen on olemassa.  

Teillä on edelleenkin mahdollisuus tehdä asiasta kuntalaisaloite, ja pyynnöstänne autan teitä sen laatimisessa. Kuntalaisaloitteet on tehtynä Ylöjärvellä, Pälkäneellä ja Hämeenkyrössä. Hämeenkyrön kuntalaisaloite on jo lähetetty kuntaan käsittelyä varten, mutta Pälkäneen ja Ylöjärven kuntalaisaloitteisiin voi vielä osallistua. Levittäkää niitä ja kannustakaa ihmisiä niiden allekirjoittamiseen. Linkit niihin ovat tässä:

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6613 (Pälkäne)

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6560 (Ylöjärvi)  

Erityisesti Ylöjärven kuntalaisaloitteeseen tarvittaisiin vielä runsaasti allekirjoittajia.    

Vetoomukseni kuntien päättäjille on tässä:

Hyvät valtuutetut ja virkamiehet,  

Sain eräältä kuljetusyrittäjältä alla olevan Ylöjärven kaupungin ympäristöpäällikkö Pentti Keskitalon sähköpostiviestin, joka osoittaa jo sen, mihin keskitetty kunnallinen jätehuoltojärjestelmä on johtanut ja minkälaiseen ikeeseen se laittaa pirkanmaalaiset kuntalaiset ja paikalliset yrittäjät alueellisen jätehuoltolautakunnan vuoden 2013 päätöksellä, joka perustui virheellisiin Pöyry Finland Oy:n selvitystyön tietoihin.  

Kysynkin sinulta, tätäkö te päättäjät haluatte kuntalaisillenne ja yrittäjillenne? Haluatte kuntalaisenne ja lähes 60 paikallista lietekuljetusyrittäjää ajaa ikeeseen, pitkäaikaisiin oikeusprosesseihin ja korvauksiin sellaisen viranomaispäätöksen vuoksi, joka perustui paitsi vääriin lietekuljetustietoihin myös sellaisiin taloudellisiin valtaintresseihin, jotka alla kuvatun viranomaistoiminnan ymmärtämiseksi todella tarvitaan. Toisin sanoen, viranomaistoiminnalla ihmisiä pakotetaan maksamaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle.  

Pentti Keskitalo puhuu ”laittomista kuljetuksista”, mutta jätehuollon viranomaistoiminta ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toiminta ovat itsessään kyseenalaisia, kun ne perustuvat viranomaispäätökseen, jossa on käytetty väärää tietoa lietekuljetuksen tilasta Pirkanmaalla. Ja lisäksi jätehuoltolautakunnan koostumus on perustuslain vastainen turvaten Tampereen virkamiehille alta selviävän vallankäytön.  

Oikeusvaltio-olosuhteissamme tämä on erittäin vakava asiantila, että kansalaisten vapautta tällä tavalla rajoitetaan ja aletaan pakottaa jonkun toimijan taloudellisen edun vuoksi.  

Terveisin,  

Paula Ylén  

Tässä on Keskitalon viesti:  

Hei.

Alueellinen jätehuoltoviranomainen kävi vierailulla Ylöjärven kaupungilla ja kuulimme jälleen lietteenkuljetuksen tilanteesta Pirkanmaalla. Tietojen mukaan enää neljällä alueella on enemmälti laitonta lietteen kuljetusta ja yksi näistä alueista on valitettavasti Pohjois-Ylöjärvi. Esim. Hämeenkyrön-Viljakkalan alueella on vuoden 2018 lopulla pääsääntöisesti liitytty Pirkanmaan Jätehuollon kuljetuksiin, kuten laki ja päätökset edellyttävät.  

Kehotan jälleen kerran lopettamaan laittoman lietteen kuljetuksen.  

Tiedossa on, että Pirkanmaan ELY-keskus valmistelee lopultakin tutkintapyyntöä poliisille loppujen laittomien kuljetusten lopettamiseksi. Itse poliisitutkinnan lisäksi Pirkanmaan Jätehuolto ja valtio voivat esittää korvausvaateet monen vuoden ajalta tapahtuneista laittomista kuljetuksista ja niistä saaduista taloudellisista menetyksistä. Korvaussumma nousee kaiken aikaa kuljetuksia jatkettaessa.  

Terveisin

Pentti Keskitalo

Ympäristöpäällikkö

Ylöjärven kaupunki

Maankäyttö- ja ympäristöpalvelut

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi

p. 050 570 2483

pentti.keskitalo@ylojarvi.fi


Paula Ylén

Tiedote 13: Alueellisen jätehuoltolautakunnan 10.4.2019 päätös koskien kansalaisadressia

2019-04-12 10:29:17

Hei,

Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti 10.4. pitämässään kokouksessa esittelijä Anu Toppilan esityksen mukaisesti, että kansalaisadressi ei edellytä jätehuoltoviranomaiselta jatkotoimenpiteitä. Lautakunnan jäsenistä kukaan ei tehnyt vastaehdotusta tai äänestänyt Toppilan esitystä vastaan. Lautakunta ei siis ota toimenpiteitä muuttaakseen nykyistä keskitettyä kunnallista jätehuoltojärjestelmää toivomaamme suuntaan – suuntaan, joka palauttaisi meille vapauden valita jätehuoltopalvelut sieltä, mistä ne parhaiten ja kohtuuhintaisemmin järjestyvät. Lautakunta siis päätti jatkaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n monopolia, eivätkä esim. lähes 60 pirkanmaalaista lietekuljetusyrittäjää saa palata tekemään asumisessa syntyvien lietteiden kuljetusta.

Linkki pöytäkirjaan on tässä: http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Alueellinen_jaumltehuoltolautakunta/Kokous_1042019/Kuntalaisaloite_jatehuoltopalvelujen_val(83905)

Lautakunnan jäsenet yhteystietoineen ovat seuraavat:

Tampere (KOK) Jäntti Aleksi, PJ; aleksi.jantti@tampere.fi

Tampere (KOK) Lampinen Sinikka; sinikka.lampinen@suomi24.fi

Tampere (KOK) Lindberg Veikko; veikko.lindberg@gmail.com

Tampere (SDP) Tervo Anne, VPJ; tervonanne@gmail.com

Tampere (SDP) Kinnunen Katja; kinnunenkatja@hotmail.com

Tampere (VIHR) Karjalainen Miisa; miisa.karjalainen@vihreat.fi

Tampere (VAS) Ahmed Zafar; ahmzaf75@gmail.com

Nokia (SDP) Alanne Esa; esa.alanne@nokiankaupunki.fi

Vesilahti (PS) Perämaa Ari; ari.peramaa@vesilahti.fi

Sastamala (KESK) Osara Kalevi; osarak@saunalahti.fi

Mänttä-Vilppula (VIHR) Lundell Leea; leea.lundell@gmail.com

Pälkäne (KOK) Pohjola Virpi; virpi.pohjola@jaakkopohjola.fi

Ainoastaan lautakunnan varajäsen, tamperelainen Elisa Aattela puoltaa valinnanvapautta jätehuoltoon Pirkanmaalla, mutta koska hän on varajäsen, niin hän ei ollut kyseisessä kokouksessa paikalla. Tässä on suora lainaus hänen kannanotostaan 10.4. kokouksen kansalaisadressiin:

"Varavaltuutettuna kerron sen mitä perustuslaki oikeuttaa kaikille kansalaisille. Meillä on perustuslain mukainen oikeus valita asiakassuhde tässä jätevesimääräys asiassa. Jokainen yksilö on oikeutettu valitsemaan perustuslain perusteella sen tekijän joka jätevedet käy käsittelemässä kiinteistöltäsi. Meillä täytyy olla oikeus, valinnan vapauteen valita yrittäjä joka jätevedet käy sakokaivoista keräämässä ja toimittamassa eteenpäin. Ei ole demokratian mukaista haja-asutusalueella määrätä yksityistä yhtä toimijaa. Itsemääräämisoikeus kunniaan perustuslain hengin mukaisesti. Kiitos"

Kyseisestä alueellisesta jätehuoltolautakunnasta ja sen päätöksestä huolimatta kunnilla on mahdollisuus irtaantua nykyisestä monella tavalla epäedullisesta jätehuollon yhteistoimintasopimuksesta. Kunnilla on mahdollisuus joko järjestää jätehuoltonsa itsenäisesti tai siirtyä toiseen yhteistoiminta-alueeseen. Jätehuoltoyhtiön ulkopuolella olevia lähialueen kuntia ovat mm. Honkajoki, Karvia, Jämijärvi, Kankaanpää ja Keuruu. Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alue on yksi hyvä esimerkki jätehuolto-alueesta, jossa yhdyskuntajätteen ja lietteiden osalta jätteenkuljetus on sopimusperustainen eli kiinteistökohtaisesti sovittavissa. Lisäksi jokaisella sen jäsenkunnalla (16) on yksi paikka jätelautakunnassa; jokainen siihen vuosien varrella liittynyt kunta on saanut paikan lautakunnassa.

Näin ollen, pirkanmaalaisilla kunnilla on siis mahdollisuuksia järjestää jätehuoltonsa toisella tavalla – tavalla, joka takaisi meille kuntalaisille valinnanvapauden jätehuoltopalveluissa ja kunnillemme mahdollisuuden osallistua jätehuoltoa koskevaan päätöksentekoon sekä palauttaisi niille 60 lietekuljetusyrittäjälle ja muille jätealan toimijoille mahdollisuuden harjoittaa ja kehittää liiketoimintaa alueella.

Kaikki riippuu siis meistä, erityisesti sinusta ja siitä, mitä vaadit kuntasi päättäjiltä.

Terveisin,

Paula Ylén  


Paula Ylén

Tiedote 12: Kansalaisadressin käsittely alueellisessa jätehuoltolautakunnassa 10.4.2019 kokouksessa

2019-04-09 13:20:51

Hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet,  

Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltolautakunta kokoontuu keskiviikkona 10.4.2019 klo 16 käsittelemään jätehuoltolautakunnan kokouksessa kansalaisadressia jätehuoltopalvelujen valinnanvapauden säilyttämiseksi Pirkanmaalla.  Kansalaisadressin oli allekirjoittanut 1 117 henkilöä lautakunnalle lähettämisen hetkellä.  Lautakunnan esittelijän esityksenä on, että aloite ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.   

Kuten olemme monien muiden toimijoiden ohella todenneet selvityksessämme ”Viranomaisten liiketoimintana jätealan valtaus Pirkanmaalla” ja muissa kirjoituksissamme, että perusteet esittelijän esityksestä poikkeaviin jatkotoimenpiteisiin ovat erittäin aiheelliset. Alueellisen jätehuoltolautakunnan tulisi ensinnäkin käynnistää uusi selvitys lietekuljetusjärjestelmän tilasta Pirkanmaalla, koska Pöyry Finland Oy:n selvitystyö (2013) lietekuljetuksen tilasta alueellamme perustui virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin, joita lautakunta käytti siirtymisessä keskitettyyn kunnalliseen lietteenkuljetusjärjestelmään. Selvityksen ajaksi alueelle olisi palautettava sopimusperusteinen kiinteistökohtainen lietteenkuljetusjärjestelmä, mikä alueella vallitsi ennen lautakunnan päätöstä. Viranomaisella on oltava tahtoa korjata päätökset, jotka perustuvat virheellisiin selvityksiin, koska on lainvastaista olla niitä korjaamatta. Jos niitä ei haluta korjata, niin se on merkki vakava-asteisesta korruptiosta.  

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n monopoli on purettava, jotta lähes 60 pirkanmaalaista kuljetusyrittäjää saisi palata takaisin lietekuljetustehtäviin ja jotta verokertymät saataisiin omiin kuntiimme. Nyt ne menevät Espooseen, koska espoolainen Eerola-Yhtiöt hoitaa lietekuljetusta 14 alueella.

Lisäksi, alueellisen jätehuoltolautakunnan on muutettava lautakunnan paikkajako oikeudenmukaiseksi, jotta kunnat ja sitä kautta kuntalaiset voisivat vaikuttaa jätehuoltopalvelujensa kehittämiseen. Se, että Tampereella on 12 paikasta 7 paikkaa ja lopuilla 16 kunnalla yhteensä 5 kiertävää paikkaa (11 kuntaa on aina ilman lautakuntapaikkaa), on irvikuva kunnallisesta itsemääräämisvallasta ja demokratiasta.  

Asian käsittely löytyy lautakunnan esityslistalta seuraavan linkin kautta: http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Alueellinen_jaumltehuoltolautakunta/Kokous_1042019/Kuntalaisaloite_jatehuoltopalvelujen_val(82819). Jätehuoltolautakunnan jäsenet löytyvät seuraavan linkin kautta: https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat/alueellinen-jatehuoltolautakunta.html.   

Näin ollen, pyytäisin teitä olemaan yhteydessä jätehuoltolautakunnan jäseniin ja kertomaan heille mm. kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkumista puoltavia asioita sako- ja umpikaivolietteissä.  

Terveisin,  

Paula Ylén


Paula Ylén

Tiedote 11: Kuka ehdokkaista ajaa lietemonopolin purkamista?

2019-04-07 08:33:33

Hei,

Näiden useiden kuukausien aikana, jolloin kansalaisadressi on ollut allekirjoitettavana ja jolloin olen perehtynyt ja syventynyt Pirkanmaan jätehuoltokysymyksiin, erityisesti lieteasiaan, Pirkanmaan kuntien päättäjät eivät ole paria kolmea poikkeusta lukuun ottamatta halunneet puuttua niissä olevien epäkohtien korjaamiseksi.  Ainoa näissä eduskuntavaaleissa ehdokkaana oleva henkilö, joka on jo useiden vuosien ajan peräänantamattomasti ja rohkeasti yrittänyt saada asiaan korjausta, on Aarne Reavaara.

Itse olen poliittisesti sitoutumaton, mutta Aarne Raevaaran väsymätön lieteasian ajaminen Pirkanmaalla on ollut niin esimerkillistä toimintaa kaikkien, eri kunnissa haja-asutusalueella asuvien pirkanmaalaisten hyväksi, että olen päättänyt tukea häntä hänen eduskuntavaalikampanjassaan. Haluan, että tämä lietemonopoli saadaan alueellamme purettua, ja koska näin paikallisesti näyttää siltä, että ”seinä” asian eteenpäin viemiseksi on tullut vastaan päättäjiemme passiivisuuden ja välinpitämättömyyden vuoksi, niin mielestäni nyt on saatava eduskuntaan sellainen henkilö, jonka luotan ajavan asiaa sielläkin samalla päättäväisyydellä kuin täällä Pirkanmaallakin.

Näin ollen, tuen siis Aarne Raevaaran läpimenoa eduskuntaan. Sen edistämiseksi olen jakanut mieheni kanssa hänen vaalimainoksiaan Hämeenkyrön, jossa asun, haja-asutusalueelle (Porin tien ja Tampereen tien eteläiselle alueelle).

Kysynkin sinulta, olisitko myös halukas jakamaan hänen vaalimainoksiaan? Jos olet, niin pyydän sinua ottamaan minuun sähköpostitse (paula.ylen12@gmail.com) yhteyttä. Aarne Raevaara voi toimittaa haluamasi määrän mainoksia postilaatikkoosi, mihin vain Pirkanmaalle. Hänen vaalimainoksensa on tällainen:  https://drive.google.com/open?id=1mcEIe3yIDiFa7yTp8Um53pc3J4ibv0hl. Vaalimainoslinkkiä saa myös jakaa vapaasti.

Terveisin,

Paula Ylén


Paula YlénJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko avioliittolain olla sukupuolineutraali?