TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE!

Ota yhteyttä adressin tekijään

SUOMEN VALTION/KIRKON JUMALANPILKKASIKAMESSIAS ON EDELLEEN RISTILLÄ!

2020-04-14 19:51:07

4a439fef897136e505b6e0a71c0c52a2.jpgSUOMEN VALTION/KIRKON JUMALANPILKKASIKAMESSIAS ON EDELLEEN RISTILLÄ SUOMEN 100-VUOTISJUHLISTA ALKAEN!
Vastauksena kysymykseen jumalanpilkkasikamessiaan poistamisesta totean, että asia ei mielestäni anna aihetta opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpiteisiin.
Helsingissä 11.12.2017
Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho

Galatalaiskirje 6:7 Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.


LUE TARKEMPAA:
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10155181836908262

Kirjallinen kysymys Jumalaa häpäisevästä taideteoksesta

Kirjallinen kysymysKK5322017 vp
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_532+2017.aspx

Eduskunnan puhemiehelle

Kouvolan taidemuseo Poikilo on Sirpaleita suomalaisuudesta — Suomi 100 vuotta -näyttelyssään asettanut esille Harro Koskisen Sikamessias-teoksen vuodelta 1969. Teos esittää ristille naulittua sikaa, jolla on päänsä ympärillä sädekehä. Koskinen tuomittiin teoksen johdosta jumalanpilkasta korkeimman oikeuden päätöksellä vuonna 1974. Sirpaleita suomalaisuudesta -näyttely jatkuu Kouvolassa tammikuun alkuun.
Sikamessias-teoksen omistaa valtion Kansallisgalleria. Teoksen esille paneva museo saa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää museoiden valtionosuutta.
Suomessa on viime vuosien oikeuskäytännössä oltu tarkkoja siitä, että islamin pyhänä pitämiä asioita ei saa häpäistä. Tätä taustaa vasten on oudoksuttavaa, että Suomen juhlavuoteen viittaava näyttely saa vapaasti pitää esillä teosta, jonka on korkeimmassa oikeudessa todettu häpäisevän kristinuskon Jeesusta.
Avoin keskustelu uskosta ja elämänkatsomuksista kuuluu yhteiskuntamme perusarvoihin, mutta Jumalan tai pyhien asioiden pilkalla ei keskustelua rakenneta.
Teoksen loukkaavuutta lisää se, että se jäljittelee kristittyjen vainojen yhteydessä ollutta käytäntöä, jossa vainoa harjoittavat muslimit naulitsivat sian ristille ja veivät ristin kristittyjen kokoontumispaikkaan. Kansanryhmien uskontomotivoituneisiin vainoihin ei tulisi Suomessa viitata missään oloissa positiivisessa tai neutraalissa sävyssä.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Pitääkö ministeri suotavana, että Jeesusta pilkkaavaa taideteosta ylläpidetään valtion varoista ja se asetetaan näytille suomalaiseen, osin valtion rahoittamaan, juhlanäyttelyyn ja mitä ministeri aikoo tehdä asialle?

Helsingissä 22.11.2017


Vastaus kirjalliseen kysymykseen Jumalaa häpäisevästä taideteoksesta
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_532+2017.aspx

Vielä minä näin auringon alla oikeuspaikan, ja siinä oli vääryys, ja vanhurskauden paikan, ja siinä oli vääryys. Minä sanoin sydämessäni: Vanhurskaan ja väärän tuomitsee Jumala, sillä siellä on jokaisella asialla ja jokaisella teolla aikansa. Saarnaaja 3:16-17

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 532/2017 vp

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Mika Niikon /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 532/2017 vp:

Pitääkö ministeri suotavana, että Jeesusta pilkkaavaa taideteosta ylläpidetään valtion varoista ja se asetetaan näytille suomalaiseen, osin valtion rahoittamaan
juhlanäyttelyyn ja mitä ministeri aikoo tehdä asialle?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Harro Koskisen teos Sikamessias hankittiin Kansallisgallerian, silloisen valtion taide-museon kokoelmaan, vuonna 1990. Teos on ollut esillä Ateneumin taidemuseossa 1992, Arkenissa
Tanskassa 1999, Nykytaiteenmuseo Kiasmassa 2002 ja Turun Taidemuseossa 2007. Teos kuuluu oman aikansa kuvataiteen ilmiöihin, joten sen on katsottu kuuluvaksi kansalliseen kuvataidekokoelmaan.

Teos on herättänyt aikaisemminkin erityistä huomiota, mutta sen on katsottu kuuluvan aikamme kuvataiteen esittelyyn. Taiteilija itse on eri yhteyksissä sanonut, ettei teoksen ironian tai pilkan kohteena koskaan ole ollut Jumala, Jeesus tai edes uskonto. Sen kohteena on ollut pikemmin pikkuporvarillinen perhe, joka välittää vain omasta hyvinvoinnistaan.

Taiteilijat ovat kautta aikojen käsitelleet teoksissaan vaikeita ja kipeitäkin asioita. Aiheisiin kuuluvat niin sodat, murhat, teloitukset, nälkään kuoleminen, humanitääriset kriisit ja kaikenlainen yhteiskuntakritiikki. Aiheet voivat liittyä esimerkiksi taloudelliseen ja poliittiseen vallankäyttöön,
kolonialismiin, uskontoihin, seksuaalisiin identiteetteihin, rotuun ja diskriminaatioon. Vanhemmassa eurooppalaisessa taiteessa on myös keskeisenä kuvastona Raamatun kertomusten kuvitusta, joka pitää sisällään paljon nykyperspektiivistä katsoen tuomittavaa aiheensa käsittelyä.
Aina aika ajoin, joihinkin niistä kohdistuu vaatimuksia sensuroida niitä.

Jos taiteen sisältöjä arvioitaisiin sensuurin näkökulmasta, joutuisivat myös monet muut Kansallisgallerian kokoelman yli 40 000 työstä vaikean arvioinnin kohteeksi.

Taiteilijat osoittavat teoksillaan yhteiskunnan kipupisteitä. Museot puolestaan toimivat taiteen esillepanon foorumeina.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on saanut asiasta lisätietoja Kouvolan taidemuseo Poikilolta. Kouvolan taidemuseon mukaan Suomi 100 -juhlanäyttely Sirpaleita suomalaisuudesta kertoo nimensä mukaisesti suomalaisuus-käsitteen sirpaleisesta historiasta viimeisen sadan vuoden ajalta. Keskeinen osa näyttelyn tarinaa on kertoa, miten erilaisia todellisuuksia suomalaisuuteen sisältyy ja siten valaista uudesta näkökulmasta myyttistä käsitystä yhtenäisestä Suomen kansasta. Todellisuus on yhtenäisyyden sijasta ollut – ja Sikamessias-tapaus osaltaan osoittaa, että on edelleen – ristiriitaisten todellisuuksien tilkkutäkki. Harro Koskisen Sikamessias (1969) on valittu näyttelyyn nimenomaan kertomaan ristiriitaisuuksista ja samalla myös taidehistoriallisesta ja yhteiskunnallisesta ilmapiiristä 1970-luvun Suomessa. Se on oleellinen osa näyttelyn käsikirjoituksen tarinaa. Näyttely kertoo tapahtuneista tosiasioista eikä museon näkökulmasta ole syytä harjoittaa itsesensuuria historian suhteen vaan pikemminkin avata kipukohtia uuteen tarkasteluun. Vain siten voidaan lisätä ymmärrystä yhteiskunnallisista ilmiöistä.

Museolain (1166/1996) mukaan museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista
kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.

Museolaissa säädetään myös valtionosuuden saamisen edellytyksistä. Niiden tarkoitus on varmistaa, että museo on ammatillisesti ja suunnitelmallisesti hoidettu, sen talous ja hallinto on järjestetty asianmukaisesti ja toiminnan tarkoitus on kirjattu museon sään-töihin. Toiminnan sisältöjä ei opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa eikä valvo, vastuu valtionosuutta saavien museoiden toiminnasta on niiden ylläpitäjillä. Museotoimintaan kuuluu myös ristiriitaisten ja vaikeiden
asioiden käsittely ja taustoittaminen. Museotoiminnalla luodaan siten mahdollisuuksia myös uusille tulkinnoille ja syiden ja seurausten ymmärtämiselle.

Kouvolan taidemuseo on valtionosuuden piirissä oleva museo, joka täyttää museolaissa asetetut valtionosuuden edellytykset. Museon perustelut kyseisen näyttelyn tavoitteista ja tarkoituksesta ovat linjassa museolakiin kirjattujen museoiden tehtävien ja tavoitteiden kanssa. Tämän vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriöllä ei ole syytä puuttua museon toimintaan, vaan museo vastaa itsenäisesti toiminnastaan ja siitä mahdollisesti aiheutuvista selvitystarpeista.

Vastauksena kysymykseen totean, että asia ei mielestäni anna aihetta opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpiteisiin.

Helsingissä 11.12.2017

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho

 


Juhani Starczewski

Kommunistinen nyrkkitervehdys ilmaisee jumalattomuutta ja vihaa!

2020-04-13 10:38:06
92848884_10157355119058262_8120251305110274048_o(1).jpg

Kommunistinen nyrkkitervehdys ilmaisee jumalattomuutta ja vihaa!

 

 


Niin kutsuttu kommunistinen nyrkkitervehdys, nyrkkiin vihaisen väkivaltaisesti puristettu ihmiskäsi, joka heristää vihanyrkkiään kohti Jumalaa, ilmaisee ennen kaikkea Jumalaa vastustavaa katkeran kostonkaunaista kapinointia.**

 


Miksi kommunistisessa Kiinassa vainotaan kristittyjä?

 


Tätä historiallista kommunistista taustaa vasten tarkasteltuna on hätkähdyttävää lukea SDP:n nyt virkaa tekevää puheenjohtajaa Sanna Marinia käsittelevää Helsingin Sanomien artikkelia 26.1.2019. Hätkähdyttäväksi artikkelia ei tee sen sanallinen sisältö, vaan artikkelin yhteydessä oleva kuva SDP:n vuoden 2017 puoluekokouksesta. Kuvassa SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm ja puheenjohtajistoon lukeutuva Sanna Marin tekevät valituksi tulonsa kunniaksi kommunistisen nyrkkitervehdyksen.

 


***Hesarin* artikkelissa Sanna Marin sanoo** edustavansa ”tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia”. Mutta Marin ei joko tiedä, muista tai ei välitä siitä, että nämä iskusanat kuten myös ”vapaus, veljeys ja tasa-arvo” ovat historiallisesti tarkasteltuina erittäin verisiä ja väkivaltaisia iskusanoja, aina Ranskan suuresta jakobiinivallankumouksesta alkaen, kuten perustelen kirjoituksessani 16.2.2018 *Uusimman ajan ensimmäinen kansanmurha kohdistui kirkkoon ja kristittyihin*.

 


Erityisen verisiä ja väkivaltaisia iskusanoja edellä mainitut ovat silloin, kun ne Marinin tapaan liitetään kommunistisen nyrkkitervehdyksen tekemiseen. **Suomalaisilla, varsinkin suomalaisilla kristityillä**, on nyt todellakin arvokonservatiivisen ja kansallismielisen vastuullinen velvollisuus vaikuttaa kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta!

 


Tämän nyrkkitervehdyksen taustat ovat helposti tarkasteltavissa vaikkapa *Wikipedian* ”Raised fist” -artikkelista. Nyrkkitervehdys valtasi alaa erilaisten kommunististen organisaatioiden ja järjestöjen keskuudessa alkaen Espanjan vuosien 1936–1939 sisällissodan vuosista, jolloin kommunistit kävivät ohjelmallista tuhoamissotaa etenkin Espanjan roomalaiskatolista kirkkoa ja sen papistoa vastaan.

 


**Nyrkkitervehdys oli leimallisesti** Saksan kommunistisen puolueen 1920-luvulla perustetun *Rotfrontkämpferbund*-taisteluorganisaation eli *Rotfrontin*, Punarintaman, julkisena tunnuksena ja tervehdystapana. Saksan 1920–30-lukujen kommunistisen Punarintaman suora perillinen on meidän päiviemme Antifa, jonka keskuudessa perinteinen kommunistinen nyrkkitervehdys on käytössä.

 


**Jos kommunistisen nyrkkitervehdyksen julkiseen** tekemiseen suhtauduttaisiin samalla tavalla kuin suhtaudutaan niin sanotun roomalaisen tervehdyksen – jonka taustoja selostaa *Wikipedian* ”Roman salute” -artikkeli – tai sen niin kutsutun natsitervehdys -version julkiseen tekemiseen, tulisi jokaista nyrkkitervehdyksen tekijää pitää vastuussa olevana kaikesta siitä, mitä tekemänsä tervehdyksen voidaan katsoa symbolisesti edustavan ja millaisiin asiayhteyksiin kyseinen tervehdys on historiallisesti liittynyt.

 


Mielenkiintoista ja merkille pantavaa tosin on, että siinä missä roomalaisen tervehdyksen versioiden tekemisten osalta vallitsee käytännössä nollatoleranssi, näyttää kommunistisen nyrkkitervehdyksen julkinen tekeminen olevan ihan ok ja asiallisena symbolisignaloimisena pidettyä. Suuren suomalaisen puolueen johtoon lukeutuvat henkilöt voivat näköjään täysin julkisesti tehdä puoluekokouksessaan kommunistisen nyrkkitervehdyksen ilman minkäänlaisia seuraamuksia.

 


**Erikoinen tämä asiaintila on siksi**, koska kommunistinen nyrkkitervehdys on avoimen pelkistetysti vihaa, väkivaltaa, kostoa ja kristinuskonvastaista jumalattomuutta ilmaiseva ele ja liittyy historiallisesti asiayhteyksiin, jotka ovat ihmisuhrimäärissään ja väkivaltaisissa tuhoseurauksissaan moninkertaiset verrattuna kaikkeen siihen, mitä laajimmallakin mahdollisella laskutavalla voidaan liittää roomalaisen tervehdyksen versioiden historiallisiin asiayhteyksiin. Tämä tosiasia käy vastaansanomattomasti ilmi suomennoksena 863-sivuisesta *Kommunismin musta kirja: Rikokset, terrori, sorto* (WSOY, 2000) -teoksesta.

 


*Kommunismin mustan kirjan* dokumentoimat rikokset ja väkivallantyöt tehtiin ”vapauden ja veljeyden” sekä ”tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien” valtiojohtoisen edistämisen nimessä ja oikeuttamana, käsi kohotettuna ja vihaiseen nyrkkiin puristettuna.

 


**Jos kommunistisen nyrkkitervehdyksen julkinen** tekeminen on ihan ok ja hyväksyttävää, tarkoittaa tämä vain sitä, että tervehdyksen hyväksyjät tuntevat sympatiaa kaikkea sitä tuhoa ja väkivaltaa kohtaan, johon kyseinen tervehdys historiallisesti liittyy.

 


Kommunistisen nyrkkitervehdyksen käyttäjä signaloi sympatiaa sitä hirvittävää neuvostoliittolaista keskitys- ja vankileiritodellisuutta kohtaan, jonka dokumentoi Neuvostoliiton keskitysleirit kokenut toisinajattelija, sionisti ja sittemmin israelilainen poliitikko **Avraham Shifrin** (1923–1998) suomennetussa teoksessaan *Vankileirien maa* (Kuva ja Sana, 1981). Teoksen alaotsikon mukaan kirja on:

 


**”Ensimmäinen raportti Neuvostoliiton vankiloista**, keskitys- ja työleireistä, vankimielisairaaloista – ja ihmisistä niissä. Satoja karttoja, kuvia – jokainen tieto dokumentoitua totuutta. Kirja on koottu ja valmistettu vankileirien maailmassa – jotta totuus vihdoinkin tunnettaisiin!”

 


1970-luvun lopulla kirjoitetun teoksen esipuheessa todetaan:

 


**”Kädessänne on nyt epätavallinen kirja**. Se on ensimmäinen laatuaan. Se sisältää tarkat tiedot yli 2000 Neuvostoliiton rangaistuslaitoksesta. Siinä ei ole suinkaan tietoja kaikista vaan ainoastaan niistä, joiden sijainnin tiedämme. Suurin osa osoitteista on nykyisten keskitysleirien osoitteita. Neuvostovalta rakensi niitä jo vuonna 1917, ja ne ovat vielä tänäänkin olemassa…”

 


”Nämä ihmiset ovat viattomia. Heidät on tuomittu toisinajattelevina, kiellettyjen filosofisten, kansallismielisten tai uskonnollisten kirjojen lukijoina, lentolehtisten levittäjinä, lippujen kohottajina, uskonnonopetuksen vaatijoina, maasta muuttoa haluavina tai oma-aloitteosuudesta kaupan alalla. Sellaisten ’rikosten’ takia ihmisiä joutuu vankilaan Neuvostoliitossa.”

 


Kirjan loppusanoissa todetaan puolestaan seuraavasti:

 


**”Mikä on tämän kirjan tarkoitus?** Onko sen tarkoitus pelottaa teitä ja saada teidät hämmästelemään? Ei suinkaan. Auschwitzin ja Maidanekin murhenäytelmien, Kamputsean ja Vietnamin massateurastusten jälkeen on ihmiskuntaa enää vaikeaa hämmästyttää millään. Mutta jos teillä on vielä omatunto, siirtykää hengessänne Neuvostoliittoon ja siellä tehtävien rikosten keskelle: jo yli 60 vuotta on tässä maassa kidutettu ja surmattu ihmisiä. Yli 60 miljoonaa viatonta ihmistä on saanut surmansa näissä leireissä. Neuvostoliitossa pyritään tänään kitkemään pois kaikki vapaa ajattelu ja eri tunnustussuuntien ’maanalaiset kirkot’…”

 


Tällaiseenko kansallismielisen ja uskonnollisen, etenkin kristilliskirkollisen, ajattelun ja toiminnan kieltävään vankileiritodellisuuteen yhä edelleenkin tähtäävät ne, jotka katsovat asiakseen ilmaista tuntemuksiaan ja signaloida julkisesti poliittisia pyrkimyksiään kommunistisella nyrkkitervehdyksellä?

 


**Haluavatko kommunistisen nyrkkitervehdyksen** tekijät ilmaista tukensa myös sille, mitä DDR:n eli Itä-Saksan kommunistihallinto harjoitti vielä 1980-luvullakin?

 


DDR:n hallinto ja sen turvallisuusorganisaatio Stasi harjoittivat muun muassa terroristista psykologista sodankäyntiä kommunismin vastustajia kohtaan, kuten **Juha-Pekka Tikka** selostaa *Verkkouutisten* 28.1.2019 artikkelissaan ”Diabolisen pahuuden psykoterroria – näin Stasi ’riisti sielun’”. Artikkelissa käsitellään psykologisen sodankäynnin ja tuhoamisen *Zersetzung*-menetelmää, josta lisää englanniksi täällä ja saksaksi täällä. Aihetta valaisee hyvin myös **Max Hertzbergin** artikkeli 22.11.2016 ”Stasi Tactics – Zersetzung”.

 


**Tikan artikkelin mukaan Stasi määritteli** *Zersetzungin* tarkoittavan kohteeksi valitun henkilön järjestelmällistä maineen, imagon ja arvostuksen rapauttamista ja järjestelmällistä sosiaalisen ja ammatillisen epäonnistumisen järjestämistä kohdeyksilön itseluottamuksen horjuttamiseksi. *Zersetzung*-toimilla pyrittiin horjuttamaan niitä, ”joilla on ei-toivottuja vakaumuksia ja jotka ovat sosialismin vastustajia”.

 


Haluavatko tämän päivän kommunistisen nyrkkitervehdyksen tekijät soveltaa Suomessakin *Zersetzung*-tyyppisiä toimia sellaisia kohtaan, joilla on ”ei-toivottuja vakaumuksia” kuten kristillinen arvokonservatismi, kansallismielinen isänmaallisuus, Suomen puolustaminen pidäkkeetöntä avointen rajojen maahanmuuttoa vastaan ja EU-kriittisyys?

 


**Neuvostobolsevikkien terrorikoneiston** piirissä alkujaan kehitetty ja kommunistisen Itä-Saksan Stasin viimeistelemä *Zersetzung*-menetelmä todellakin ilmentää diabolista pahuutta eli paholaismaista pahuutta kaikkein alastomimmillaan.

 


Tällaisen diabolisen pahuuden organisatorinen ilmentymä oli **Josif** **Stalinin** (1878–1953) Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ideologisena välineenä ohjelmallisen kristinuskonvastaisesti vuosina 1925–1947 toiminut miljoonajäseninen Neuvostoliiton Taistelevien jumalattomien liitto, jota johti Neuvostoliiton bolsevikkihallinnon ytimeen lukeutunut **Minei Izrailevitsh Gubelman** eli **Jemeljan Jaroslavski** (1878–1943).

 


**Tästä taistelevan ateistisesta kommunistisesta** jumalattomuusorganisaatiosta laati kirkkoherra ja rovasti **Matti A. Mustonen** (1900–1983) *Jumalattomuusliike ja taistelevien jumalattomien liitto Neuvosto-Venäjällä* -tutkimuksen. Tämä perusteellinen tutkimus ilmestyi omakustanteena Jyväskylässä vuonna 1941.

 


Suomessa ja Suomen kirkon piirissä on kyllä oltu selvillä siitä, mistä kommunismissa ja sen erilaisissa ilmenemismuodoissa – ja kommunistisessa nyrkkitervehdyksessä – on loppuviimeiseksi kyse.

 


**Vaan miten onkaan tänään**, ollaanko näistä enää selvillä?

 


Yhteiskuntatieteiden tohtori **Jouni Tilli** lainaa tutkimuksensa *Suomen pyhä sota: Papit jatkosodan julistajina* (Atena, 2014) sivulla 77 Helsingin yliopiston systemaattisen teologian professorin **Yrjö J. E. Alasen** (1890–1960) vuonna 1941 esittämää analyysiä kommunismin jumalattomuudesta ja kristinuskoon kohdistuvasta vihasta. Professori Alasen mukaan, erittäin oikeaan osuvasti:

 


**”Bolsevismin perustajassa Leninissä** oli hehkuva, tahtoisi sanoa saatanallinen viha uskontoa vastaan. Jo kuusitoistavuotiaana hän, uskonnollisessa kodissa kasvanut poika, otti kaulastaan pikkuristinsä, sylkäisi siihen ja heitti sen maahan. […] Tämä Leninin viha ja vainokiihko uskontoa vastaan on yhä säilynyt bolsevismissa ja on varmaan sen syvimpänä perustana.”

 


Tutkimuksensa sivulla 68 tohtori Tilli selostaa, kuinka seurauksiltaan vakavana koko kristikunnan kannalta kirkkoherra Matti A. Mustonen näki vuonna 1941 tilanteen siinä tapauksessa, että se sama jumalattoman kristinuskovihamielinen aate, joka tuolloin piti otteessaan Venäjää, leviäisi tulevaisuudessa kautta koko Euroopan. Mustosen näkemystä kuvaten ja hänen tekstiään *Kotimaassa* lainaten Tilli kirjoittaa:

 


**”Jos tämä vihollinen olisi päässyt Eurooppaan**, kuten kirkkoherra Matti Mustonen *Kotimaan* Kotiviesti-liitteessä varoitti, se olisi ollut Euroopan sivistyksen loppu. Ennen muuta se olisi tarkoittanut ’äärettömiä kärsimyksiä’ koko kristikunnalle:”

 


”Se olisi merkinnyt uuden epäinhimillisen vainokauden alkamista, jossa kristityt olisivat saaneet omassa ruumiissaan kokea venäläisen ruoskan jäljet ja nähdä maahan poljettavan kaiken sen, mikä heille on pyhää ja kallista. […] Voi koko maailman kristikuntaa sinä päivänä, jolloin bolsevismin saasta ja rienaus olisi tunkenut sen keskuuteen, yhteiskuntaan, koteihin, kouluihin ja julkiseen elämään! Silloin olisi täytetty marttyyrien luku ja saatanan valtaistuin julkisesti ja rienaten olisi pystytetty keskellemme.”

 


Kirkkoherra Mustosen lausumat vuodelta 1941 ovat karmaisevan profeetallisia.

 


**Nythän, vuonna 2019, me voimme omin silmin todeta**, mitä on tapahtunut, kun bolsevistinen taisteleva jumalattomuus on päässyt hegemoniseen asemaan Euroopassa ja muuallakin länsimaissa ja nyt kun jumalattoman ”bolsevismin saasta ja rienaus” on *de facto* kulttuurimarxismin muodossa tunkenut EU-Euroopan ”keskuuteen, yhteiskuntaan, koteihin, kouluihin ja julkiseen elämään!”.

 


Kaikkea tätä edellä mainituissa viitteissä ja lainauksissa esiin nousevaa kommunistista jumalattomuutta, vihaa, väkivaltaa ja varsinkin kaikkeen kristilliseen kohdistuvaa tuhoamishenkisyyttä ilmaisee kommunistinen nyrkkitervehdys.

 


**Tervehdys ilmaisee paholaismaisen jumalatonta** pahuutta ja Jumalaa vastustavaa katkeran kostonkaunaista kapinointia.

 


On monellakin tavalla valitettavan paljonpuhuvaa, että ”tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia” ajetaan Suomessa kommunistisen nyrkkitervehdyksen innostamana sellaisessa puoluejohdossa, joka huhtikuun 2019 eduskuntavaaleissamme saattaa hyvinkin päätyä pääministeripuolueen johdon asemaan.

 


+

 


Suomen uusin 76. sodomiittihallitus...ja niitähän on ollut parisuhdelaki 28.9.2001 alkaen: 72. Katainen, 73. Stubb, 74. Sipilä, 75. Rinne... Sodomiitti tarkoittaa kaikkea muuta kuin luonnollista avioseksiä! https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157055428808262

 


+

 


KARUA KERROTTAVA SUOMI-NEIDON SIELUSTA: MINULLA EI OLE ISÄÄ, MUTTA MINULLA ON KAKSI ÄITIÄ. MINULLA ON PIENI TYTTÖ, MUTTA EN OLE ÄITI!

 

 


+

 


SANNA MARIN NÄYTTI KESKISORMEA PRESIDENTILLE -MIKSI?

 

 


+

Juhani Starczewski

HELSINGIN SANOMAT LA 11.4.2020 JA HÄMEEN SANOMAT TO 9.4.2020!

2020-04-12 21:45:20


92498293_10157347813258262_1446341051655651328_o1.jpg
 

 

 

 

 

 

92354789_10157343137113262_4618124148634288128_n1.jpg


Juhani Starczewski

KIITOS JEESUS! KESKISUOMALAISEN ETUSIVU 5.4.2020!

2020-04-05 07:28:25

91858290_10157327870503262_3315860978968559616_o1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KIITOS JEESUS! KESKISUOMALAISEN ETUSIVU 5.4.2020!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157327870498262&set=a.46386128261&type=3&theater
+
FB+YSTÄVÄ! Siunattua sekä Armorikasta kuluvaa vuotta ja vuosikymmentä 2020! 
+
Suomen historian kovissa paikoissa ulospääsyä etsittiin rukoillen!
https://uusitie.com/suomen-historian-kovissa-paikoissa-ulospaasya-etsittiin-rukoillen/
+
Olli Seppänen - Jumalan siunaus Suomen yllä
https://www.youtube.com/watch?v=bY3kXqwvpi8
+
TÄNÄÄN TARVITSEMME PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION RUKOUSTA JA PUHETTA JÄLLEEN! ALLEKIRJOITA JA LEVITÄ TIETOA!
https://www.adressit.com/presidentti_kyosti_kallion_rukous_ja_puhe_talvisodan_aikana_1939
+
Laulu Suomelle by Lasse Heikkilä
https://www.youtube.com/watch?v=YSAaQ9rh_vs&list=PLspH0kAmQvJLHVnZMgq9y77hMHhTqwU3N&index=5
+
”Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen."
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ps.+91%3A1&rnd=1429862765305
+
Hylätty Kansallisvaltio on Jumalan tahto – Jumala on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat!
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10154562280158262
+
RAAMATTUMARSSIT -> VUODESTA 2014 ALKAEN
-> JATKUVAT JYVÄSKYLÄSSÄ JA KOKO SUOMESSA 2020!
Marssin tukija: Suomen Eduskunnan toinen varapuhemies JUHO EEROLA
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157326628253262
+
TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE
-> JO YLI 10.800 ALLEKIRJOITTAJAA
-> NYT ON TUKI TARPEEN! ALLEKIRJOITA JA LEVITÄ TIETOA!
https://www.adressit.com/tuen_ilmaus_paivi_rasaselle
+
KARUA KERROTTAVA SUOMI-NEIDON SIELUSTA: MINULLA EI OLE ISÄÄ, MUTTA MINULLA ON KAKSI ÄITIÄ. MINULLA ON PIENI TYTTÖ, MUTTA EN OLE ÄITI!
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157131396168262
+
Valtakunnansyyttäjän toimisto
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157221620368262
+
Kabbalismin shekinajumalatareksytys uskovien keskuudessa
https://www.youtube.com/watch?v=xZ7RsYs4t-8&list=PLIKATfuk_vyo3J_-HnCK69xZAFaRBTOhR&index=3
+
Koronavirus ja uusi maailmanjärjestys
https://www.youtube.com/watch?v=GSfUmeN7vg0
+
Kaikkien aikojen jäähyväispuhe - britit eivät kumartele EU:lle
EU-eliitin painajainen toteutuu. Ei voidakaan viedä kansallisvaltioilta päätösvaltaa enemmän ja enemmän pois ilman vastareaktiota.
https://vk.com/video353410894_456239338?fbclid=IwAR3-QJeuNaLYLrIF4oESwlg-xeVdRJCTayKB1mC2HbO4pLjWbgtS5x_yed4

SUOMI ULOS MYÖS! Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja ON SÄÄTÄNYT HEILLE MÄÄRÄTYT AJAT JA HEIDÄN ASUMISENSA RAJAT, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä; sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä me olemme myös hänen sukuansa.' Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Apostolien Teot 17
+
TYKKÄÄ SINÄKIN -> 447 TYKKÄÄ JO ->SEURAKUNTA JYVÄSKYLÄSSÄ: https://www.facebook.com/Seurakunta-Jyv%C3%A4skyl%C3%A4ss%C3%A4-115104926602490/?notif_id=1579207861301918&notif_t=page_invite_accept
+
KIITOS JEESUS!
JEESUS on parantanut kymmeniä henkilöitä selkä- ja jalkavaivoista!
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157326689258262
....he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157072952533262
+
Suomen uusin 76. sodomiittihallitus...ja niitähän on ollut parisuhdelaki 28.9.2001 alkaen: 72. Katainen, 73. Stubb, 74. Sipilä, 75. Rinne... Sodomiitti tarkoittaa kaikkea muuta kuin luonnollista avioseksiä!
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157055428808262
+
Israelin ulkoministeriö on määrännyt Israelin suurlähetystöt osallistumaan pridekapinamarsseihin niissä maissa, joissa niitä järjestetään!
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157068534928262
+
Keren Kajemet Finland
https://www.facebook.com/Keren-Kajemet-Finland-111541890323608/
+
Keren Kajemet Finland
https://www.facebook.com/groups/2433328476887105/
+
Israelin Ystävät ry
https://www.iy.fi/
+


Juhani Starczewski

KIITOS JEESUS! KESKISUOMALAISEN ETUSIVU 5.4.2020!

2020-04-05 07:27:43

91858290_10157327870503262_3315860978968559616_o1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KIITOS JEESUS! KESKISUOMALAISEN ETUSIVU 5.4.2020!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157327870498262&set=a.46386128261&type=3&theater
+
FB+YSTÄVÄ! Siunattua sekä Armorikasta kuluvaa vuotta ja vuosikymmentä 2020!
+
Suomen historian kovissa paikoissa ulospääsyä etsittiin rukoillen!
https://uusitie.com/suomen-historian-kovissa-paikoissa-ulospaasya-etsittiin-rukoillen/
+
Olli Seppänen - Jumalan siunaus Suomen yllä
https://www.youtube.com/watch?v=bY3kXqwvpi8
+
TÄNÄÄN TARVITSEMME PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION RUKOUSTA JA PUHETTA JÄLLEEN! ALLEKIRJOITA JA LEVITÄ TIETOA!
https://www.adressit.com/presidentti_kyosti_kallion_rukous_ja_puhe_talvisodan_aikana_1939
+
Laulu Suomelle by Lasse Heikkilä
https://www.youtube.com/watch?v=YSAaQ9rh_vs&list=PLspH0kAmQvJLHVnZMgq9y77hMHhTqwU3N&index=5
+
”Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen."
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ps.+91%3A1&rnd=1429862765305
+
Hylätty Kansallisvaltio on Jumalan tahto – Jumala on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat!
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10154562280158262
+
RAAMATTUMARSSIT -> VUODESTA 2014 ALKAEN
-> JATKUVAT JYVÄSKYLÄSSÄ JA KOKO SUOMESSA 2020!
Marssin tukija: Suomen Eduskunnan toinen varapuhemies JUHO EEROLA
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157326628253262
+
TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE
-> JO YLI 10.800 ALLEKIRJOITTAJAA
-> NYT ON TUKI TARPEEN! ALLEKIRJOITA JA LEVITÄ TIETOA!
https://www.adressit.com/tuen_ilmaus_paivi_rasaselle
+
KARUA KERROTTAVA SUOMI-NEIDON SIELUSTA: MINULLA EI OLE ISÄÄ, MUTTA MINULLA ON KAKSI ÄITIÄ. MINULLA ON PIENI TYTTÖ, MUTTA EN OLE ÄITI!
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157131396168262
+
Valtakunnansyyttäjän toimisto
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157221620368262
+
Kabbalismin shekinajumalatareksytys uskovien keskuudessa
https://www.youtube.com/watch?v=xZ7RsYs4t-8&list=PLIKATfuk_vyo3J_-HnCK69xZAFaRBTOhR&index=3
+
Koronavirus ja uusi maailmanjärjestys
https://www.youtube.com/watch?v=GSfUmeN7vg0
+
Kaikkien aikojen jäähyväispuhe - britit eivät kumartele EU:lle
EU-eliitin painajainen toteutuu. Ei voidakaan viedä kansallisvaltioilta päätösvaltaa enemmän ja enemmän pois ilman vastareaktiota.
https://vk.com/video353410894_456239338?fbclid=IwAR3-QJeuNaLYLrIF4oESwlg-xeVdRJCTayKB1mC2HbO4pLjWbgtS5x_yed4

SUOMI ULOS MYÖS! Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja ON SÄÄTÄNYT HEILLE MÄÄRÄTYT AJAT JA HEIDÄN ASUMISENSA RAJAT, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä; sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä me olemme myös hänen sukuansa.' Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Apostolien Teot 17
+
TYKKÄÄ SINÄKIN -> 447 TYKKÄÄ JO ->SEURAKUNTA JYVÄSKYLÄSSÄ: https://www.facebook.com/Seurakunta-Jyv%C3%A4skyl%C3%A4ss%C3%A4-115104926602490/?notif_id=1579207861301918&notif_t=page_invite_accept
+
KIITOS JEESUS!
JEESUS on parantanut kymmeniä henkilöitä selkä- ja jalkavaivoista!
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157326689258262
....he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157072952533262
+
Suomen uusin 76. sodomiittihallitus...ja niitähän on ollut parisuhdelaki 28.9.2001 alkaen: 72. Katainen, 73. Stubb, 74. Sipilä, 75. Rinne... Sodomiitti tarkoittaa kaikkea muuta kuin luonnollista avioseksiä!
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157055428808262
+
Israelin ulkoministeriö on määrännyt Israelin suurlähetystöt osallistumaan pridekapinamarsseihin niissä maissa, joissa niitä järjestetään!
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10157068534928262
+
Keren Kajemet Finland
https://www.facebook.com/Keren-Kajemet-Finland-111541890323608/
+
Keren Kajemet Finland
https://www.facebook.com/groups/2433328476887105/
+
Israelin Ystävät ry
https://www.iy.fi/
+


Juhani Starczewski

KARUA KERROTTAVAA SUOMI-NEIDON SIELUSTA!

2020-04-04 20:27:17

MINULLA EI OLE ISÄÄ, MUTTA MINULLA ON KAKSI ÄITIÄ. MINULLA ON PIENI TYTTÖ, MUTTA EN OLE ÄITI! KARUA KERROTTAVAA SUOMI-NEIDON SIELUSTA!

Sanna Marin, Pääministeri
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/paaministeri#Henkil%C3%B6tiedot
+
Matteuksen evankeliumi:
16:26 Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa?
Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin?
+
LAPSEN SUUSTA TULI TOTUUS: "EI OLE ÄITI!"
SE ON JUMALAN SANAN PILKKA!
Pääministeri Sanna Marin kertoo elämästään Voguessa: kolmevuotias tytär huomasi äitinsä lehdessä ja päästi ilmoille suoran kommentin: ”Tyhmä lehti! EI OLE ÄITI!”, Marin kertoo Voguelle. https://www.is.fi/viihde/art-2000006459237.html
+
JUMALAN SANA TULEE PILKATUKSI: ”On jatkuva ikävä” - Kolmeen viikkoon ei vapaapäivää... Huippu-uraa tekevä ministeri Sanna Marin valoi uskoa uraäiteihin: ei itsekään millään ehdi joka päivä pienen Emma-tyttären luokse kotiin!
+
- > TERVEEN OPIN MUKAINEN ELÄMÄ -> Vanhojen naisten tulee samoin käyttäytyä arvokkaasti. He eivät saa puhua muista pahaa eivätkä olla viinin orjia, vaan heidän on opetettava muita hyvään. Että NUORET VAIMOT heiltä hyviä tapoja otus 2ppisivat, miehiänsä rakastaisivat, lapsensa rakkaina pitäisivät, olisivat siviät, puhtaat, KOTONANSA PYSYVÄISET, hyvät, miehillensä alamaiset, ETTEI JUMALAN SANA PILKATUKSI TULISI. Tiitus 2
+
Suomen uusin 76. sodomiittihallitus...ja niitähän on ollut parisuhdelaki 28.9.2001 alkaen: 72. Katainen, 73. Stubb, 74. Sipilä, 75. Rinne... Sodomiitti tarkoittaa kaikkea muuta kuin luonnollista avioseksiä!

Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan; syntinsä he tuovat julki niinkuin sodomalaiset, he eivät niitä salaa.

Voi heitä! Itsellensä he pahaa tekevät.

Sanokaa hurskaasta, että hänen käy hyvin, sillä he saavat nauttia tekojensa hedelmiä.

Voi jumalatonta! Hänen käy pahoin, sillä hänen kättensä teot maksetaan hänelle.

Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset - 12 naista ja 7 miestä - sitä hallitsevat.

Sdp ottaa feministisen talouden ymmärryksen kaiken politiikkansa lähtökohdaksi!

https://www.aamulehti.fi/a/24152921

Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet sinun polkujesi suunnan.

Sdp haluaa kyseenalaistaa perinteiset sukupuoliroolit!

Herra asettuu käymään oikeutta, nousee kansoja tuomitsemaan.

Herra käy tuomiolle kansansa vanhinten ja sen päämiesten kanssa…
+
Suomen hallitus
Pääministeri Sanna Marinin hallitus
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/ministerit
+
Pääministeri 10.12.2019 -

Marin, Sanna SDP Pirkanmaan vaalipiiri 19 087 Valitaan
Liikenne- ja viestintäministeri 06.06.2019 – 10.12.2019

16.2.2016 puolesta homolaki

17.2.2017 HYLKÄSI avioliiton pitämisen miehen ja naisen välisenä - JEESUS sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi' ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'? Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."
+
Oven avaa rollaattorilla liikkuva mies. Hänellä on samanlaiset siniset silmät kuin Suomen pääministerillä Sanna Marinilla, 34.
Mies on pääministerin biologinen isä Lauri Marin, 65.
PAHOINPITELY TUHOSI PÄÄMINISTERI SANNA MARININ LAURI-ISÄN TERVEYDEN: ”NELJÄ MIESTÄ POTKI JA HAKKASI!”

” Marinin vanhemmat erosivat tulevan pääministerin ollessa vielä taapero. Sen jälkeen hän on nähnyt isänsä vain kerran. – Jos kysyt minulta, tunnenko, että minulla on isä, vastaisin, etten tunne, Marin sanoo Voguelle. – En ole kasvanut hänen kanssaan, joten sanoisin, että MINULLA EI OLE ISÄÄ. Marinin äidillä oli kuitenkin hyvin pian uusi kumppani. Se, että hän oli nainen, asetti kasvuikäisen tytön erikoiseen asemaan. https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/5f16b7ff-9b2b-4f3d-bc39-2ab29f5bea94
+

 

65025983_10156535160653262_8466663369837903872_n5.jpg

              

67545967_10157390669504395_6687058183434797056_n2.jpg


Juhani Starczewski

Kannattaa katsoa ja kuunnella!

2020-04-03 18:59:53

Seksuaalikasvatus kouluissamme

TV7-teemailta
Mitä peruskouluissa opetetaan lapsille seksuaalisuudesta ja parisuhteista?
Vieraana studiossa kansanedustaja Päivi Räsänen, opettaja Maija Latvala ja kolmen lapsen äiti Sanna Rautio.
Toimittajana Rami Ojares

https://www.tv7.fi/vod/player/69923/


Kysymyksiin vastaamassa Päivi Räsänen
Vieraana: Päivi Räsänen
Kesto: 137min | Ensi-ilta: 29.03.2020

Juhani Starczewski soitti/keskustelu: 1:18-1:21
https://www.patmosplus.fi/radio-ohjelmat/episodi?episode=19525


Juhani Starczewski

SANNA MARIN NÄYTTI KESKISORMEA PRESIDENTILLE - MIKSI?

2020-04-02 18:22:42

79131678_1858910544253071_741414773807120384_o.jpg
SANNA MARIN NÄYTTI KESKISORMEA PRESIDENTILLE - MIKSI?
Onko todella niin, että kun maatamme raatelee pahin pandemia sitten espanjantaudin, ylin valtiojohto alkaa kinata siitä, kuka saa päättää ja mistä.Pääministeri Sanna Marin kuitenkin kieltäytyi kunniasta – ilmeisesti, koska koki presidentin puskevan omalle tontilleen. Hallitus tulkitsi presidentin yhteydenoton paimenkirjeeksi ja epäluottamuslauseeksi ja katsoi, että Niinistö hyppii reviirinsä ulkopuolelle. Mutta onko todella niin, että kun maatamme raatelee pahin pandemia sitten espanjantaudin, ylin valtiojohto alkaa kinata siitä, kuka saa päättää ja mistä? Mitä presidentti todellisuudessa teki? Hän yritti auttaa hallitusta saamaan laajempaa tilannekuvaa.
“Marin näytti twiitillä keskisormea presidentille, eikä se ollut mitenkään diplomaattinen ele. Hänen viestinsä oli, että ulkopuolisten ei pidä alkaa asioita järjestellä. Siinä näkyy juuri se, että hän on erittäin arka neuvojen suhteen eikä halua, että hänen tontilleen tullaan”, eräs hyvin läheltä asioita seuraava kokoomuslähde kuvaa.
Jos saisi pyytää, valtiojohto: älkää taistelko reviiritaisteluja tilanteessa, jossa on kyseessä lukemattomien ihmisten henki. Tehkää yhteistyötä. Ottakaa vastaan kaikki apu, jonka pystytte saamaan. Koko kansalta toivotaan nyt yhtenäisyyttä. Samaa voisi toivoa myös valtiojohdolta.
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/3902a388-f872-468f-a0e3-912190324684?fbclid=IwAR1uT-hPJvPN36NwAK4gCpEPDxptSA74fjjXzGEbU4efm9r6VryXvDCkiIs
+
Ja mies – JUMALAN KUVA - sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon MIEHETTÄREKSI, sillä hän on miehestä otettu". Jumala loi AADAMIN kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän AADAMIN loi, MIEHEKSI - JUMALAN KUVAKSI - ja NAISEKSI - MIEHETTÄREKSI hän loi heidät. Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen – AADAM - tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän – AADAM - meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu." 1. Mooseksen kirja 1 ja 2
+
Oppikoon MIEHETÄR hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että MIEHETÄR OPETTAA, enkä että hän VALLITSEE miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan MIEHETÄR petettiin ja joutui rikkomukseen. Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä. 1.Timoteuksen kirje 2
+
Mutta jos MIEHETTÄRET tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on MIEHETTÄREN puhua seurakunnassa. 1.Korinttolaiskirje 14
Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle ALAMAINEN, niin olkoot MIEHETTÄRETKIN miehillensä KAIKESSA ALAMAISET. Jokainen olkoon ALAMAINEN sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Efesolaiskirje 5
+
Heidän kielensä ja heidän tekonsa ovat Herraa vastaan ja he uhittelevat hänen kunniansa kasvoja. Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan; syntinsä he tuovat julki niinkuin sodomalaiset, he eivät niitä salaa. Voi heitä! Itsellensä he pahaa tekevät. Voi jumalatonta! Hänen käy pahoin, sillä hänen kättensä teot maksetaan hänelle.
Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja MIEHETTÄRET sitä hallitsevat. Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet sinun polkujesi suunnan. Herra asettuu käymään oikeutta, nousee kansoja tuomitsemaan. Herra käy tuomiolle kansansa vanhinten ja sen päämiesten kanssa: Te olette raiskanneet viinitarhan! Jesaja 3
+
Pään peittäminen jumalanpalveluksessa: Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, MIEHETTÄREN pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala. Jos miehellä on päähine päässään, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä eli KRISTUKSEN. Sen sijaan jos MIEHETÄR on avopäin, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä eli MIEHENSÄ, sillä sehän on samaa kuin hän olisi antanut ajaa huntunsa pois. Ellei MIEHETÄR peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkauttaa HUNTUNSA. Mutta jos kerran HUNNUN leikkaaminen tai pois ajaminen on MIEHETTÄRELLE häpeällistä, hänen tulee peittää päänsä. Miehen ei pidä peittää päätään, koska HÄN ON JUMALAN KUVA ja heijastaa hänen kunniaansa. MIEHETÄR taas heijastaa miehen kunniaa. Miestä ei ole luotu naisesta vaan nainen miehestä, eikä miestä luotu naisen takia vaan nainen miehen takia. Sentähden MIEHETTÄREN tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden. Herrassa ei kuitenkaan ole vaimoa ilman miestä eikä miestä ilman vaimoa.1. Korinttolaiskirje 11
+
KRISTUS: Yksi ruumis, monta jäsentä - Herrassa ei kuitenkaan ole vaimoa ilman miestä eikä miestä ilman vaimoa. -Mutta nytpä onkin monta jäsentä, ja ainoastaan yksi ruumis. Silmä ei saata sanoa kädelle: "En tarvitse sinua", eikä myöskään pää jaloille: "En tarvitse teitä." Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia - MIEHETTÄRET - ovat välttämättömiä; ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme - MIEHETTÄRET - sitä kunniallisemmin, ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliäämmin peitämme; mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi HALVEMPIARVOISELLE - MIEHETTÄRELLE - suuremman kunnian, ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. 1. Korinttolaiskirje 12
+
Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis. Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset; niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä HERRAKSI; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää. Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin HEIKOMMAN ASTIAN kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; ETTEIVÄT TEIDÄN RUKOUKSENNE ESTYISI. 1.Pietarin kirje 3
Terveen opin mukainen elämä: Sinun puheesi olkoon terveen opin mukaista. Vanhat miehet olkoot raittiit, arvokkaat, siveät ja uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä terveet. Vanhojen naisten tulee samoin käyttäytyä arvokkaasti. He eivät saa puhua muista pahaa eivätkä olla viinin orjia, vaan heidän on opetettava muita hyvään. Että nuoret vaimot heiltä hyviä tapoja oppisivat, miehiänsä rakastaisivat, lapsensa rakkaina pitäisivät. Olisivat puhtaat, kotonansa pysyväiset, puhtaat, siveät, hoitaisivat hyvin kotinsa, miehillensä alamaiset, ETTEI JUMALAN SANA PILKATUKSI TULISI. Kirje Titukselle 2
+
Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnissa, olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niinkuin lakikin sanoo. Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa. Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt? Vai ainoastaan teidänkö tykönne se on tullut? Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky. 1.Korinttolaiskirje:
+
Ja Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen – AADAMIN - hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva". Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi; ja niinkuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva. Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut. Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu". Sentähden pitää miehen luopuman isästänsä ja äidistänsä, ja vaimoonsa sidottu oleman, ja tulevat yhdeksi lihaksi. 1. Mooseksen kirja 1 ja 2
+


Juhani Starczewski

RAAMATTUMARSSIT -> VUODESTA 2014 ALKAEN -> JATKUVAT JYVÄSKYLÄSSÄ JA KOKO SUOMESSA 2020!

2020-03-30 11:04:10

ensimm391.jpg

RAAMATTUMARSSIT -> VUODESTA 2014 ALKAEN
-> JATKUVAT JYVÄSKYLÄSSÄ JA KOKO SUOMESSA 2020!

RAAMATTUMARSSIN TUNNUKSET:
RAAMATTU, RISTI JA JUMALAN 10 KÄSKYÄ!

2.Mooseksen kirja:
31:18 Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu.

Hebrealaiskirje:.
10:16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä"; 
10:17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista."
10:18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.

Matteuksen evankeliumi: JEESUS:
5:17 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. 
5:18 Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.

Marssin tukija:

Suomen Eduskunnan Toinen varapuhemies JUHO EEROLA
https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/puhemies/sivut/default.aspx

ARVOISA KANSANEDUSTAJA, 
EDUSKUNNAN TOINEN VARAPUHEENJOHTAJA JUHO EEROLA,
JUMALAN RAUHAA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA!

Kunnioittaen lähestymme Teitä tällä kirjeellä ja samalla haluamme lahjoittaa Teille Jumalan alkuperäiset KYMMENEN KÄSKYÄ 
Toisen Mooseksen kirjan 20 luvun jakeiden 1- 17 mukaan.

Toivomme, että liitteenä oleva huoneentaulu voisi saada paikan työhuoneessanne ja Sydämessänne muistuttamassa Hänestä, jonka kautta kaikki on luotu. Jeesuksessa Kristuksessa ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. 
Paavalin kirje kolossalaisille 2 luku jae 3.

Raamattu sanoo esivallan olevan Jumalan asettama:
Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. 
Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden. Sen tähdenhän te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mitä annettava on; kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.
Paavalin kirje roomalaisille 13 luku jakeet 1-7.

Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi.
Pietarin 1 kirje 2 luku jakeet 13 ja 14.

Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit, etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. 
Paavalin kirje Tiitukselle 3 luku jakeet 1 ja 2.

Jumala kehottaa rukoilemaan ja kiittämään myös esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.
Paavalin 1 kirje Timoteukselle 2 luku jakeet 1-5.

Hallitseminen on jumalallinen hyve. Raamattu puhuukin 
esivallasta jumalina, ei luomisen tähden vaan hallitsemisen tähden.
Johanneksen evankeliumi 10 luku jakeet 31-42 ja Psalmi 82.

Haluamme siunata Teitä ja myös rukoilla puolestanne, jotta Suomi voisi 
yhdessä Jumalan ja Hänen siunauksensa myötä selvitä näistä vaikeista ajoista.

Helsingissä 23.4.2019

Siunaten ja Onnitellen

Juhani ja Terttu Starczewski, Jyväskylä

Suomen Eduskunta 2019-2023 - Esivalta on Jumalan asettama!
Mieskansanedustajat
Mies on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa.
Naiskansanedustajat
Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. 
1 Korinttolaiskirje 11:1-10
https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/edustajakuvat.aspx

JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ

Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:

1. KÄSKY 
Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita Jumalia minun rinnallani.

2. KÄSKY 
Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

3. KÄSKY 
Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.

4. KÄSKY 
Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

5. KÄSKY 
Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

6. KÄSKY 
Älä tapa.

7. KÄSKY 
Älä tee huorin.

8. KÄSKY 
Älä varasta.

9. KÄSKY 
Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

10. KÄSKY 
Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.

Pyhä Raamattu; 
Toinen Mooseksen kirja 20 luku jakeet 1-17 ja 
Viides Mooseksen kirja 5 luku

TÄNÄÄN TARVITSEMME PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION RUKOUSTA JA PUHETTA JÄLLEEN! ALLEKIRJOITA JA LEVITÄ TIETOA!
https://www.adressit.com/presidentti_kyosti_kallion_rukous_ja_puhe_talvisodan_aikana_1939

TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE
-> JO YLI 10.800 ALLEKIRJOITTAJAA
-> NYT ON TUKI TARPEEN! ALLEKIRJOITA JA LEVITÄ TIETOA!
https://www.adressit.com/tuen_ilmaus_paivi_rasaselle

Suomen historian kovissa paikoissa ulospääsyä etsittiin rukoillen!
https://uusitie.com/suomen-historian-kovissa-paikoissa-ulospaasya-etsittiin-rukoillen/

Olli Seppänen – Jumalan siunaus Suomen yllä
https://www.youtube.com/watch?v=bY3kXqwvpi8

Laulu Suomelle by Lasse Heikkilä
https://www.youtube.com/watch?v=YSAaQ9rh_vs

Luettelo Suomen kaupungeista
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_kaupungeista

20200204_kolmikko2_tiedote.jpg


Juhani Starczewski

Herra JEESUS sanoo: Kutsun teitä valmistautumaan!

2020-03-28 10:11:25

Tauno Rantalan profetia – Varoitus Suomen kansalle luopumuksen rangaistuksesta
TV7 kanavan katsojille tutun saarnaajan Tauno Rantalan profetia on ollut paljon esillä netissä sekä keskustelupalstojen pohdinnoissa. Tätä samoin kuin Wilkersonin profetiaa on hyödyllistä lukea sanomaa myös yhdessä toisten kanssa koetellen.Tauno Rantalan ensimmäinen profetia 17.11.2007
Suomen kansalle!Tauno W. Rantalan toinen profetia 20.2.2008
http://www.reijotelaranta.fi/reijon_blogi/tauno_rantalan_profetia__varoitus_suomen_kansalle_luopumuksen_rangaistuksesta/
+

Reinhard Hirtler Puolassa 28.4.2019

SANOMA EUROOPALLE

Herra sanoo: Kutsun teitä valmistautumaan!
Eurooppaan on tulossa aika, jolloin monet ovat hyvin epätoivoisia. Seuraavien 17 kk:n aikana tulee olemaan paljon ravistelua. Monia kauheita asioita kuullaan Euroopasta. Monien ihmisten elämää ravistellaan. Ihmiset ovat epätoivoisia eivätkä enää tiedä, mistä saa tulevaisuuden toivoa. Mutta minä sanon omilleni: Valmistautukaa, koska tämä on teidän hetkenne loistaa kirkkaasti. Tämä on teidän hetkenne osoittaa minun kirkkauttani elämänne kautta. Kyseessä on aika antaa epätoivoisille toivoa, jota he ovat etsineet.

Herra sanoo, että omieni Euroopassa tulee valmistautua. Nyt on aika, jolloin en salli ihmisen korottaa itseään. Tämä on aikaa, jolloin Kirjoitukset toteutuvat. Kaikki, mikä voi järkkyä, tulee järkkymään. Koska tulette näkemään valtakunnan, joka ei järky. Sanon omilleni:
Valmistautukaa tätä hetkeä varten Euroopassa.

Yhdistän kansani, ne, joilla on samanlainen sydän. Yhdistän ihmiset, joilla on totinen sydän minun suunnitelmilleni eikä heidän omalle ohjelmalleen. Ja ne kansastani ja johtajista, joilla on ollut omat suunnitelmansa, tulevat näkemään miten heidän palvelutehtävänsä romuttuvat. He tulevat näkemään, miten heidän elämänsä hajoaa. Sillä Herra sanoo: Minä rakastan syvästi tätä maanosaa. Ja olen nähnyt sen tuhon, jonka humanismi on aiheuttanut.Olen nähnyt myös sen tuhon, mitä monet demoniset opetukset ovat aiheuttaneet tälle mantereelle. Ja olen kuullut niiden huudon, joilla ei ole enää jäljellä tulevaisuutta eikä toivoa.

Herra sanoo: Olen valmis tekemään jotakin, jota Eurooppa ei ole koskaan nähnyt. Ja kutsun omaa kansaani olemaan siinä mukana. Siksi kutsun kansaani valmistautumaan olemaan osallisena siinä, mitä minä tulen tekemään Euroopassa. Nyt ei ole aika rakentaa omaa palvelutehtävää eikä ole aika ajaa omia suunnitelmia. Nyt on aika olla minun suunnitelmissani, tarkoituksissani ja sydämeni mukaisesti.

Monet teistä ovat pettyneet – olette pettynet ihmisiin, joihin olette luottaneet. Herra sanoo: Minä halusin, että petyit, koska luotit ihmiseen etkä minuun. Halusin tämän pettymyksen johtavan sinut takaisin alkulähteelle, joka olen minä. Ja kun sinä käytät tätä kärsimääsi tuskaa ihmiseen pettymisestä niin, että tulet takaisin minun luokseni, joka olen toivon lähde, ja ojennat sydämesi minun sydämeni mukaiseksi, valmistaudut olemaan osana sitä, mitä tulen tekemään tässä maanosassa.

Herra sanoo: Älä välitä siitä ravistelusta, mitä näet ympärilläsi, äläkä välitä siitä poliittisen maailman ravistelusta, mikä tapahtuu Euroopassa. Huomaa, miten poliittinen korruptio paljastuu EU:ssa. Katso, miten tuon julkisiksi asiat, jotka on puhuttu salassa. Herra sanoo: Kaiken tämän tarkoitus on valmistaa Eurooppa sitä sadonkorjuuta varten, joka on tulossa.

Tästä syystä sanon kansalleni: Valmistautukaa! Ojentakaa sydämenne minun sydämeni mukaisiksi. Hylätkää omat suunnitelmanne, joita olette toteuttaneet niin kauan.

Herra sanoo, että muutaman seuraavan viikon aikana (2019) Hän tulee vapauttamaan uuden esirukouksen Hengen omiensa ylle Euroopassa. Kyse ei ole samanlaisesta esirukouksesta, jota on aiemmin ollut. Ihmiset sanovat, että tulee rukoilla, jos etsit minun kasvojani. Nyt on kyse esirukouksesta, joka on syntynyt minun Hengestäni. Kun Henkeni herättää lapseni keskellä yötä, he alkavat itkeä minun kyyneleitäni. Kun Henkeni liikkuu lasteni työpaikoilla, he jättävät työnsä ja alkavat itkeä minun kyyneleitäni.

Herra sanoo: Teen yliluonnollista verkostoitumista omieni keskuudessa Euroopassa ja yhdistän lapseni tällä mantereella yliluonnollisesti. Isot konferenssit suurine puhujineen eivät houkuttele heitä. Heitä ei enää vedä ihmisen voima tai maine. Heitä vetää vain minun Henkeni, jolla on uskomaton tavoite. Ja ne, joilla on korva, kuulevat. Ja ne, joilla on korva, hylkäävät omat pyrkimyksensä.

Mutta on niitä, jotka eivät kuuntele, ja niitä jotka jatkavat omia uskonnollisia pelejään. Tulee olemaan niitä, jotka sanovat: 'Herra kehotti minua tekemään näin', mutta he puhuvat omasta sydämestään. Ja he jatkavat suurten tapahtumien järjestämistä. Mutta näissä tapahtumissa ei ole elämää. Koska se, mitä minä teen Henkeni kautta, on hyvin erilaista. Minä yhdistän kansani yliluonnollisella tavalla. Kyseessä on sydänten yhteys. Henkilökohtaiset tavoitteet eivät ole tärkeitä. He kaikki kuulevat saman äänen.He kuulevat Pyhän Hengen kutsun olla osallisena sadonkorjuussa.

Herra sanoo, että on ihmisiä, joita ei vielä tänään tunneta, mutta huomenna he ovat osa siitä, mitä minä teen tällä mantereella. On ihmisiä, jotka ovat hyvin tunnettuja kristillisissä, hengellisissä piireissä tässä maanosassa. Mutta huomenna he ovat jo historiaa, koska heidän sydämensä ei ole yhtä minun sydämeni kanssa.

Minä kutsun kansaani valmistautumaan. Ja seuraavien kuukausien aikana monet lapseni näkevät profeetallisia unia. Nämä unet ovat kuin palapelin palasia. Omani alkavat puhua näistä unistaan. Ja kun ne laitetaan yhteen, niistä muodostuu kaunis kuva. Kun omani alkavat kertoa profeetallisista unistaan, palaset alkavat loksahtaa paikoilleen. Yhdellä ihmisellä ei ole koko kuvaa, tarvitaan lapseni kokoamaan palat yhteen.

Kun omani jakavat profeetallisia uniaan, minä nostan esiin niitä, joilla on profeetallinen unien tulkintakyky. Ja niille teistä, jotka menneisyydessä ovat tulkinneet profeetallisia unia, mutta lahja on pettymysten vuoksi jäänyt käyttämättömäksi, Herra sanoo nyt: Minä herätän sen lahjan toimimaan uudelleen.

Ja niiden sydämet, jotka on kutsuttu ymmärtämään profeetallisia unia ja symboleja, minun Henkeni sytyttää. Heidän sydämessään tulee olemaan vahva jano ymmärtää profeetallisia sanomia ja unia. Minä yhdistän nämä ihmiset. Ja antamani näyt laitetaan yhteen, ja siitä tulee kaunis kuva. Siinä on Kristus korotettuna Euroopan yllä. Tämä on se kuva, jonka annan kansalleni.

Mutta Herra sanoo: Muista että sinun on valmistauduttava saattamalla sydämesi olemaan yhtä minun sydämeni kanssa. Ei pyytämällä minua siunaamaan sitä, mitä olet tekemässä vaan huutamalla sydämesi syvyydestä minun valtakuntani tulemista ja minun tahtoni tapahtumista. Ja ne, joiden sydämessä on tämä huuto, heidän sydämensä ovat yhtä minun sydämeni ja tarkoitusteni kanssa. Ja minä käytän heitä voimallisesti valtakunnassani.

Kristilliseen maailmaan Euroopassa on tulossa muutos.Kukaan ihminen ei voi pysäyttää tätä muutosta. Sillä Herra sanoo: Olen vuodattanut niin monia kyyneleitä tämän mantereen vuoksi. Olen itkenyt niin paljon tämän mantereen kansojen vuoksi. Herra sanoo: Asiat muuttuvat tämän mantereen kristillisessä maailmassa.

Kuuluisat kristilliset johtajat eivät ole enää kuuluisia; ne jotka tavoittelevat omia valtakuntiaan; ne, jotka rakentavat korkeita torneja ja laittavat nimensä niiden huipuille – näistä tulee merkityksettömiä nopeasti.

Mutta on niitä, jotka eivät koskaan halunneet rakentaa tornia. He ovat vain halunnet rakentaa asumuksen tai pyhäkön, jossa Henkeni voi asua. He ovat niitä, joista tulee merkittäviä. Sillä minun mielisuosioni on temppelissä, jossa Henkeni on kotona, jossa Henkeni on hyvä olla.

Katso ja huomaa: asiat Euroopassa tulevat muuttumaan!

Tässä viikonlopun profetaalista lohdutusta, rohkaisua, kannustusta!


Juhani StarczewskiJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.