KANSALAISADRESSI TUULIVOIMA-ALUEIDEN PERUSTAMISTA VASTAAN KEMINMAASSA

Ota yhteyttä adressin tekijään

Adressi menee Keminmaan kunnanvaltuustolle 2.2.2023

2023-02-02 12:02:44

Adressi luovutetaan Keminmaan kunnanvaltuustolle tänään ja teemme vielä kunta-aloitteen asiasta.

Nimien keräystä jatketaan siitä huolimatta!

Ääniä on kaiken kaikkiaan yhteensä 537 paperiadressien äänien kanssa.

Kiitokset tähänastisesta tuestanne asialle !


Tapio Jankkila

Infraäänestä lisää tutkimustietoa

2022-12-22 05:47:32

TUULIVOIMALOIDEN YMPÄRISTÖPÄÄSTÖT

Elina Mehtätalo


INFRAÄÄNI - TIETEELLINEN TUTKIMUS JÄTETTY HUOMIOTTA, VAKAVASTA HAITASTA TODISTAVAA TUTKIMUSTA MYÖS THL:LTÄ SUOMESTA

Tuulivoimaloiden infraäänessä on huomioitava, että kyseessä jo länsirannikon mitalta on fysikaalisin termein viivamainen lähde, jossa voimalat estävät äänipäästön etenemisen sivuille. Näin äänipäästö lähtee koko lähteestä ulos sivuille. Äänen summautuminen, interferenssi, ei ole pelkkää teoriaa, vaan se tapahtuu käytännössä! Aunio Group, jonka mittauksia on esitetty viranomaisillekin, on mitattu Suomessa noin 8 vuoden ajan tuhansia ja tuhansia tunteja. Huomattavaa on, että kuuluva ääni ehtii vaimentua ennen summautumista. Matalataajuinen ääni vaimenee erittäin hitaasti. Näin se ehtii ennen vaimentumistaan summautua, mistä syntyy tuulivoimaloiden kyseessä ollen terveydelle haitallinen ja vakava ilmiö.
Alla pilottitutkimuksemme sekä varteenotettavia vertaisarvioituja tieteellisiä tutkimuksia infraäänestä maailmalta.
Mukana myös Vahlin tutkimusryhmän kannanotto, jossa ehdottomaksi ylimmäksi tehotason rajaksi he antavat 90dBz, joka siis tarkoittaa, että huipputehotaso ei saa yltää 90 dB:iä korkeammaksi. Tuulivoimaloissa huipputehotaso tulee tietysti siitä, kun lapa ohittaa voimalan rungon ja suomalaismittaukset tuhansien tuntien ajalta todistavat, että 90 dB ylittyy muutamien kilometrien päässä usein. 90 dB-tasoa on mitattu vuoden 2017 voimakkaan tuulivoimarakentamisen jälkeen useita kertoja viikossa Napapiirin pohjoispuolella saakka. Syy tähän interferenssi, pitkin länsirannikkoa rakennettujen tuulivoimaloiden ilmanpaineaaltojen dB-tason summautuminen sekä Lappiin rakennetut tuulivoimalat. Mittaajana Aunio Group Oy.

AIVOJEN HARMAAN AINEEN MERKITTÄVÄ VÄHENEMINEN TUULIVOIMATAAJUUKSILLA JA ÄÄNI-INTENSITEETILLÄ
Tässä tutkimuksessa todistettiin, että 6 Hz infraääni aiheuttaa tilastollisesti erittäin merkitsevän aivojen harmaan aineen vähenemisen, mikä tarkoittaa mm heikentynyttä lukemis-, kirjoitus-, puhe- ja luetun ymmärtämistä. Todistetusti tuulivoimalat kyllä tuottavat tuota taajuutta jopa 100 km etäisyydelle. Tavallisesti muutaman kilometrin päähän. DB-tasokin on lähes aina tällä tasolla. Tutkimuksessa väitettiin, että voimalat eivät tuottaisi 6 Hz, mutta suomalaismittaukset osoittavat, että väite ei pidä paikkaansa. A longitudinal, randomized experimental pilot study to investigate the effects of airborne infrasound on human mental health, cognition, and brain structure | Scientific Reports (nature.com)

THL:N YMPÄRISTÖÄ KOSKEVA TUTKIMUS

THL:n tutkimus, v. 2020, Symptoms intuitively associated with wind turbine infrasound - ScienceDirect todisti ns annosvaste-suhteen, jonka THL oli aiemmissa tutkimuksissaan systemaattisesti kieltänyt. Tutkimus todisti, että sairastuneita on erittäin merkitsevästi enemmän likempänä tuulivoimaloita kuin yli 20 km päässä. Ns Hillin kriteerit todistavat, että mitä korkeampi merkitsevyystaso, sitä todennäköisempää on haitan syy-seuraussuhde.

THL teki juuri uuden rekisteritutkimuksen, mutta käyttivät vuoden 2020 tutkimusta hyväksi sillä tavalla, että tutkittiin vain 10 km etäisyydellä. Tällä alueella haitta ei vähene tilastollisesti merkitsevästi. Mutta he väittävät, että sitä ei ole, vaikka se todennäköisesti edellisen tutkimuksensa perusteella vähenisi vasta 20 km jälkeen.

(THL:n tukimuksen, v 2020 Google-käännöksestä huomattava, että loppupäätelmien sisältö on merkittävästi miedompi kuin varsinaisessa englannin kielen tekstissä.)

SAKSALAINEN KAUSALITEETIN ELI SYY-SEURAUSSUHTEEN TODISTAVA TUTKIMUS
Tässä on tärkein vertaisarvioitu tieteellinen tutkimus, joka osoitti, että kuulumaton alle 80 dB tason infraääni näyttää aiheuttavan terveillä koehenkilöillä tilastollisesti erittäin merkitsevän stressivaikutuksen. Kun tehotasot nousevat yli tutkittavan havaintokynnyksen stressivaikutus häviää. Kuuluva äänitaso ei aiheuta autonomisen hermoston stressivastetta. Keskimäärin alle 80 dB tehotasot voivat aiheuttaa stressivaikutuksen, jolla voi tutkimuksen tiivistelmän mukaan pitkäaikaisaltistuksessa olla patogeeninen (sairauksia aiheuttava) vaikutus.
Tämä tutkimus todistaa kausaliteetin infraäänen ja stressivaikutuksen välille toiminnallisen Mfri-magneettikuvannuksen menetelmin.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0174420

Tämä tutkimus on käyty Valtioneuvoston v 2017 julkaisemassa kirjallisuuskatsauksessa perusteellisesti läpi sivuilla 78-85. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80067/TEMrap_28_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Noilla sivuilla käy ilmi, että kun ääninäyte pidennettiin 200 sekuntiin, kuulumattoman äänen stressivaikutus tuli esiin ja näillä pitkällä ääninäytteellä korkeiden painetasojen stressivaste hävisi! Tämä tulos on uusi verrattuna aiempaan, käsitykseen kuulumattomien äänien kehovaikutuksesta.
Tämän tutkimuksen jatkotutkimus, pitkäaikaisaltistustutkimus, on julkaistu tässä dokumentissa.

https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/infrasound-100.html?fbclid=IwAR1l83o1v6Si5ZdwVTRgjBhcrlslc5qR09844MVl432cRsUNzXGQDNoRXFI

Sydänkirurgi, Christian Friedrich Vahlin mukaan miljoonat saksalaiset ovat sairastuneet tuulivoimasta: unettomuutta, pahoinvointia, sydänhäiriöitä, keskittymiskyvyttömyyttä jne. Videolla myös sydäntutkijan selvitys, että sydän menettää infraäänialtistuksessa rytminsä.

PROFESSORI VAHLIN TUTKIMUSRYHÄ TODISTI SYDÄMEN LIHASVOIMAN HEIKKENEVÄN JOPA 20 %
Sydän- ja verisuonikirurg. prof Chiristian-Friedrich Vahlin sydäntutkimus todisti, että joo 100 dB tasoilla taajuudella 16 - 20 Hz sydänlihaksen supistumisvoima heikkeni tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Sydänlihassvoima heikkeni jopa - 20 %. Johtopäätöksissä tutkimusryhmä antaa ehdottomaksi ylimmäksi tehotasoksi 90 dBz, mitä teho ei saisi ylittyä edes hetkellisesti. DBz tarkoittaa ajantasaista suodattamatonta mittausta. Hetkellinen dB-taso tarkoittaa tässä yhteydessä erityisesti dB-tasoa, joka realisoituu, kun tuulivoimalan lavat ohittavat rungon. Tutkimus liitteenä.

MAATÄRINÄ PIENISTÄ VOIMALOISTA ETENEE 15 KM SAAKKA
Vertaisarvioitu tieteellinen tutkimus jo pienemmillä tuulivoimaloilla osoitti, että maatärinä etenee 15 km saakka. Se on voimakkaampi alueilla, jossa pohjavesi on likellä pintaa. Maatärinä kasvattaa ilmanpainetasoa, dB, yhdessä ilma-aaltojen kanssa.
Numerical modelling of micro-seismic and infrasound noise radiated by a wind turbine - ScienceDirect


INFRAÄÄNEN ETENEMISESTÄ SUOMESSA
SYTe:n mittamat infraäänimittaukset Suomessa todistavat, että tuulivoimaloiden infraäänisykse on mitattavissa 40-60 km:n etäisyydellä voimaloista yli puolena mittauspäivistä.
https://syte.fi/2020/01/12/infraaani-aiheuttaa-terveyshaittoja-jopa-15-20-kmn-etaisyydella-tuulivoimaloista-riskietaisyys-kasvaa-voimaloiden-tehon-maaran-tai-korkeuden-kasvaessa-tai-pitkaaikaisaltistuksessa/


Muutaman kilometrin etäisyydellä on lähes päivittäin 80-90 dB. Näitä dB-tasoja on mitattu useita kertoja viikossa useita tunteja kerrallaan Lapissa saakka. Tuhansia mittaustunteja. Vielä v 2016 tuulivoimaloiden malli oli ko fyysikon mukaan tunnistettavissa. V 2017 profiili sekoittui voimakkaammaksi dB-tasoksi, mutta tunnistamattomaksi, mutta sykkiväksi pulssiksi, jonka spektriksi tunnistettavissa. Aunio Group ei ylläpidä enää mittauskampanjan aikana saatua spektrisivustoa yllä, mutta hänellä on mittaukset puolen vuoden ajalta tallessa. Voimaloita on myös sammutettu mittauskampanjan aikana VTT:n mittausten aikaan. Tuolloin sykkivää ilmanpainepulssia ei spektrissä näy.
Aunio Group OY:lta saa todennäköisesti myös dB tasoja tuulivoimaloiden tuottamana pyydettäessä maksullisena.
SYTe:n mittauskampanja sisälsi mittaukset Jyväskylässä, Utajärvellä, Seinäjoella, Rovaniemellä.

ITSEMURHATUTKIMUS
Tutkimus todisti maakunnat rajana, että tuulivoimarakentaminen kasvatti tilastollisesti erittäin merkitsevästi itsemurhien määrää. Myös neurologisiin sairauksiin kuoleminen kasvoi tilastollisesti merkitsevästi. Ei vertaisarvioitu. Tosin en ole selittänyt onko ehditty vertaisarvioida juuri tällä hetkellä. Illnoisin yliopisto on tunnettu hyvästä tieteellisestä tutkimustavasta.
The impact of wind turbines on suicide — Friends Against Wind (friends-against-wind.org)

SUOMALAINEN PILOTTITUTKIMUS
Allekirjoittaneen aloitteesta tehtiin v 2016 pilottitutkimus. Tilastolaskennat laski tilastotieteen professori, Lauri Mehtätalo. Pilotti on julkaistu saksan, engalannin, ruotsin, ranskan ja portugalin kielillä. Se on jukaistu myös EPAW:n eli Euroopan tuulivoimajärjestöjen kattojärjestön sivuilla ja on aiottu useissa eri maissa käyttää oikeusistuimissa. Tutkimus löysi infraäänen annosvaste -suhteen niin, että se käytti riskimallina infraäänimallia. Infraäänimallissa vaikuttavia tekijöitä on mm painetaso, tuulen suunta ja ajallisen altistuksen määrä.
https://suomenymparistoterveys.files.wordpress.com/2020/01/mehtc3a4talo-et-al-pilotstudie-2019-zusammenfassung-fi_de.pdf

Tutkimuksella ei ole ainakaan vielä muita vertaisarvioiji lukuunottamatta dosentti Mikko Paunio STM:stä.

SYNTYVYYDEN LASKU JA KUOLLEISUUDEN MUUTOS -tilastollinen analyysi Suomesta
Professori Mehtätalo laski tilastoanalyysin syntyvyys- ja kuolevuustarkasteluun allekirjoittaneen ja mieheni Tilastokeskuksen datoista kootusta aineistosta. Syntyvyys laski erittäin merkitsevästi kaikissa tuulivoimamaakunnissa.
Syntyvyyden lasku ja sen riippuvuus tuulivoimaloiden rakennetuista megawateista oli niin voimakas, että se kertoo, että tuulivoimalla olisi vaikutus syntyvyyteen. Ilmeisimmin autonomisen hermoston stressivaikutuksen kautta. Autonominen hermostohan säätelee paitsi sydämen sykettä, verenpainetta, nestetasapainoa, niin myös rauhasten toimintaa.

https://suomenymparistoterveys.files.wordpress.com/2017/07/syte-syntyvyys-kuolleisuus.pdf

 

Tämä tilastollinen analyysi on ollut silloisen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan tarkasteltavana. Mattilan lupasi ottaa asian hoitoonsa, mutta ilmoitti tapaamisen yhteydessä avustajansa välityksellä, että ei pysty tekemään asialle sittenkään mitään.

META-ANALYYSI, PROF MARIANA ALVES-PEREIRAN TUTKIMUSRYHMÄ

Apulaisprof. Mariana Alves-Pereiran tutkimusryhmän vertaisarvioitu meta-analyysi todisti, että äänen kohinalla ei ole terveysvaikutusta, vaan sykevaikutuksella ja että matalimmat taajuudet aiheuttavat hitaammin kuin korkeammat taajuudet sykkivänä sairastumisen. Kyse yleensä 8 Hz vs 15-16 Hz. Meta-analyysi todisti myös, että sykkivä ääni aiheuttaa terveyshaittaa korkeahkoilla painetasoilla sisäelimiä vaurioittaen, mutta äänen kohina ei. Kohinassa kyse on äänestä, jossa ei ole iskumaista pulssia. Tuulivoimaloiden äänille tyypillistä taas on iskumainen syke lavan ohittaessa rungon.
https://www.intechopen.com/books/acoustics-of-materials/acoustics-and-biological-structures?

fbclid=IwAR1UbsxnjuXTmPXNECTCh3neLkXeJgjKx93wy5pyGUu613SHEosI2e41Xrk
Äänen kohina vastaa siis yleensä liikennettä, tuulten, puron solinan ja meren ääniprofiilia. Tuulivoimaloiden äänet eroavat äänen kohinasta, sillä ne ovat iskumaista amplitudimoduloitunutta kuulumatonta äänipulssia.
Iskumainen äänipulssi vaurioittaa meta-analyysin mukaan sisäelimiä ja aineenvaihduntaa tutkituista 95 dB tasoista lähtien (vrt Mainzin yliopiston tutkimus, jonka tutkimusryhmän johtopäätös oli, että 90 dB taso ei saa edes tilapäisesti ylittyä). Tuulivoimaloiden äänen iskumaisuutta voi verrata iskuporakoneen ja ilman iskua olevan porakoneen välisen tehokkuuden eroon.

 

DR. MED. STEPHAN KAULAN RETROSPEKTIIVINEN HAVAINTOTUTKIMUS
https://dsgs.info/.cm4all/mediadb/Aktuelles/DSGS%20e.V.%20Studie.pdf


Pirjo Keronen lyhennetty käännös yllä olevasta:
"Suoritettiin retrospektiivinen havaintoihin perustuva tutkimus, jossa tutkittiin, onko tuuliturbiinien käytöstä asukkaille aiheutunut terveyshaittoja. Vaikka se onkin ulkomaisten tutkimusten perusteella ilmeistä, niin yleensä Saksassa syy-yhteys ja sen haitan määrä, joka on suurempaa kuin pelkkä häiriö, on kiistanalainen. Tämä tutkimus pystyi osoittamaan joidenkin asukkaiden dokumentoimana, että selvässä yhteydessä tuulivoimaloiden toimintaan sallituilla etäisyyksillä asuinalueilta asukkailla esiintyy toistuvasti vakavia unihäiriöitä, jotka selvästi ylittävät pelkän häiriön tason ja ne voidaan luokitella vakaviksi terveyshaitoiksi. Eri havainnot viittaavat siihen, että suurimman terveyshaitan aiheuttaa infraääni, jonka äänen ominaisuudet ovat todennäköisesti tärkeämpiä kuin äänenpainetaso (ts. "äänenvoimakkuus" infraäänialueella). Varovainen arvio tuulivoimaloiden aiheuttamien terveysongelmien epidemiologisesta laajuudesta on, että terveysongelmien määrä on hälyttävän suuri, minkä vuoksi välittömät poliittiset toimet ovat tarpeen. Maaseutualueilla tuulivoimarakentaminen aiheuttaa huomattavia sosiaalisia murroksia ja konflikteja, ja tuulivoimaloiden lähellä asuvat ihmiset tuntevat kärsivänsä merkittäviä haittoja ja kokevansa syrjintää."
Yli puolet tutkittavista kärsi vakavista unihäiriöistä vasta yli 3 MW-voimalarakentamisen myötä. Pienet voimalat eivät aiheuttaneet häiriötä. Vain hyvin pieni osa kärsijöistä oli likellä 1 km, eivätkä oireilevat kuulleet yleensä ääntä voimaloista paitsi hyvin kovalla tuulella, joten haitta johtuu todennäköisesti
Saksalaisen lääkärikunnan ja tutkijoiden ponnisteluista huolimatta Saksan eräs osavaltio edellyttää jopa 100 % korrelaatioita, jotta haitta voidaan tunnustaa. Korrelaatio on Dr. Med. Kaulan tutkimuksessa 99,7 - 99.8 % unettomuuden ja infraäänialtistuksen välillä.
https://sternkekandidatkreistagvg.wordpress.com/2019/05/25/infraschall-deutschland-schafft-sich-ab/?fbclid=IwAR2Fd-WZYviWD9_LoK1RuokqnsasQbt6kz7NDEEdDxYmyF-YpNB61K_zWXU


Badem-Wuttembergin osavaltiossa kuitenkin kaikki kaavat, myös luvatut evättiin: https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/baden-wuerttemberg-genehmigungen-fuer-windraeder-sind-rechtswidrig/?fbclid=IwAR1iKUIjUynEv2gqbGgRCyXOsFCQdYyQfBExt4jp7FknmPpLhU-3J4Yjoq4


ja yhden kaupungin ympäristöviranomainen on tunnustanut fyysisen ja psyykkisen terveyshaitan tuulivoimaloista https://www.mdr.de/wissen/windkraftanlagen-infraschall-gesundheit-100.html?fbclid=IwAR2LNAYmWPsLzR3wenj92GzGk8CURJ9V4Z8I5IAch8dIhO5NcslNGOBo2bI.


Badem-Wuttembergin osavaltion oikeuden päätös kielsi kaikki jo annetut ja suunnitellut tuulivoimaluvat. Päätöksen perusteena on ollut yleisön kuulematta jättäminen, riistan ja lintujen huomiotta jättäminen sekä metsien kompensaation puuttuminen:

https://naturschutz-initiative.de/images/PDF2019/CL-Pressemitteilung-23-12-2019.pdf?fbclid=IwAR1Ufd6krmw0fq92voi1jDVHPXxrikwXUq9WV4QKxfxUzV2Y9R84arzUF7wLÄÄKÄRIN TUTKIMUS BUSSOWIN ASUKKAILLA SAKSASSA
Dipl. Med Heinz Tim tekemän retrospektiivisen kyselytutkimuksen mukaan 1/3 - 2/3 osa Bussowin asukkaista kärsii huomattavista sairauksista ja heikentymisestä sen jälkeen, kun tuulivoima on rakennettu. Kaikille yhteisiä ovat krooniset unihäiriöt, päiväväsymys, uupumus, keskittymisvaikeudet, suorituskyvyn menetys, masentunut mieliala, ärtyneisyys, ahdistuneisuushäiriöt, levottomuus, sosiaalisen tai ammatillisen elämän heikkeneminen, alttius infektioille. Tuulienergiayhdistyksen mukaan kyse olisi herkkien ihmisten sairastumisesta, mutta tämän tutkimuskyselyn mukaan kyse on ennemmin vammoista kuin "häiriöistä vain herkillä ihmisillä".
https://www.windwahn.com/2020/01/06/mv-infraschallopfer-im-suedoestlichen-vorpommern/?fbclid=IwAR2q5gAQmDYdTem9l5l5Z9G-jcJIrXGzPBpbIAJbjBkv9DHh9dxbjlZtQAI

 

PUNCH & JAMESIN META-ANALYYSI
Punch & James kokosivat 185 tutkimusta, jotka osoittivat, että tuulivoimalla on terveysvaikutus. Meta-analyysin heikkous on, että se ei ole millään tavoin selvittänyt kuinka kauaksi tuulivoiman infraäänihaitta etenee. Infraäänipäästö summautuu ja etenee keveästi kymmeniäkin kilometrejä. SYTe:n mittauskampanja osoitti, että puolena päivistä äänipäästö oli mitattavissa 40-60 km etäisyydellä. https://hearinghealthmatters.org/hearingnewswatch/2016/wind-turbines-noise-and-health/

 

MATALATAAJUISEN ÄÄNEN BIOLOGISET SEURAUKSET - KIRJA
Todistaa, että kyse ei ole pahenne eli nocebo-vaikutuksesta. Biological consequences of Low-Frequency Sound. (new book) | EMFacts Consultancy
Tohtori Bruce Rapley on soveltava biologi, joka on erikoistunut ympäristöterveyteen, akustiikkaan ja aivojen kognitiiviseen toimintaan. Kv tutkimusryhmä 20 v kestäneen tutkimuksen tuloksena todistaa, että ääni voi tuottaa hormonaalisia taistele tai pakene -vaikutuksia kehossa, mikä on oleellista mieltää äänen ympäristövaikutuksia pohdittaessa. Tutkimus pohjautuu tietokonepohjaiseen SAM-tekniikkaan, äänimaisema-analyysiin ja seurantaa.
Uuden-Seelannin puolustusvoimien kanssa (NZDF), tohtori Rapleylla on ainutlaatuinen tietokonepohja ja ymmärrys siitä, kuinka ympäirstön ääni voi vaikuttaa kongnitioon (aivojen toiminta-ajatteluprosessit) ja fysiologiseen vasteeseen. Saksan tutkimusryhmän viimeisimmässä toiminnallisessa magneettikuvannustutkimuksessa (Weissenberger et al 2018) on esimerkki siitä, että ihmisen aivot reagoivat subliminaaliseen eli alle kuulokynnyksen oleviin ääniin.

TIEDELEHDET SAKSASSA
Focus (Suomen kuvalehteä vastaava, paljon suurempi),Tinnitusta ja rytmihäiriöitä:
https://weather.com/de-DE/gesundheit/news/2020-01-27-schwindelanfalle-tinnitus-herzrasen-anwohner-leiden-unter-windparks?fbclid=IwAR2di4udNSejFjyBWYF3qvwTIp5YwBbWKqZA_CNUquiLRQzBqTA-084lGB8TIEDEBLOGI VERKOSSA
https://sciencefiles.org/2020/01/24/wissenschaftliche-belege-haufen-sich-windkraftanlagen-machen-krank/?fbclid=IwAR20HEBHTPomYJkKvVdqQAKbq09Jp2bEgydamlwMImYxixL_r-JncGxQYJ0SAKSALAISLÄÄKÄREIDEN JULKINEN KANNANOTTO POLIITTISELLE JOHDOLLEEN KOSKIEEN TUULIVOIMALOIDEN AIHEUTTAMAA VAKAVAA TERVEYSHAITTAA
Alla käännös liitteenä olevasta avoimesta kirjeestä:
Lähettäjä: Lääkärit ja tutkijat Saksasta
Huhtikuu 2019
Avoin kirje poliittisille johtajille aiheesta:
Teknisesti tuotettu infraääni
Hyvät naiset ja herrat, me, tämän kirjeen lähettäjät, olemme työskennelleet pitkään tämän aiheen parissa ja huolemme on kasvava:
Teknisten laitteiden, kuten esimerkiksi tuuliturbiinien lähettämä infraääni on aliarvioitu sekä
• niiden vakavuudessa että
• epidemiologisen merkityksen suhteen
Nykyiset väestön suojelemisstandardit eivät vastaa uusimpia tieteellisiä löydöksiä. Korostamme nimenomaisesti, että nämä vaikutukset ylittävät merkittävällä tavalla normaalin häirinnän tason. Kyse on sairauksista:
• vakavat sairaudet ja niiden oireet vaihtelevat merkittävistä unihäiriöistä, joilla on elimellisiä vaikutuksia toissijaisiin sairauksiin, kuulon fysiologiseen heikkenemiseen ja muihin häiriöihin, sydänlihassolujen heikkenemiseen ja ahdistuneisuushäiriöiden lisääntymiseen.
Oireet ovat moninaiset. Yksi oire vaikuttaa useisiin fyysisiin ja psykologisiin toimintoihin. Useat näistä vaikutuksista ei ole likellekään tutkittu tai ymmärretty.
• Kärsivien arvioitu lukumäärä on synkkä etenkin siksi, että kaikki lääkärit eivät ole tietoisia sairauksien syy-yhteydestä tekniseen infraääneen. Etäisyyssääntöjen mukainen arvio on siis vain jäävuoren huipppu. Arvio Liittovaltion tasavallassa kärsivien kokonaismäärästä on tuhansista satoihin tuhansiin.
Tästä seuraavat terveyskustannukset, jotka johtuvat varhaisesta työkyvyttömyydestä ja työn menetyksestä on tuskin mitattavissa.
Tieteelliset tutkimukset ja lausunnosta päättyvät yleensä "Muut tutkimukset ovat tarpeen". Hallitus ja hallituspuolueet tulkitsevat tätä lausuntoa väärin, ts että terveysvaikutuksia ei ole. Näitä lausuntoja käytetään myös tuomioistuinten päätöksenteoksessa.
Saksan tuulivoimarakentaminen jatkuu, josta seuraa väistämättä dramaattisia vaikutuksia. Ottaen huomioon jo paljastuneet infraäänen aiheuttamat sairaudet ja niiden epidemiologinen laajuus, uskomme, että ennalta varautumisen periaate edellyttää poliittisen johdon kiireellisiä toimia. Tuuliturbiinien vaarattomuus ja asetusten perusteet on määriteltävä uudelleen.
Allekirjoittajat:
Dr. med. Eckhard Kuck lääkäreiden foorumista Immissio-ohjaus Bad Orb,
Prof. Dr. med. med. Johannes Mayer,
Prof. Dr. med. rer. nat. Werner Roos (farmaseuttinen biologi)
Dr. med. Dagmar Schmucker (internisti)
Prof. Dr. med. Werner Mathys (entinen alueen Lei-ter) Ympäristöhygienia ja ympäristölääketiede, Münsterin yliopisto)
Prof. Dr. med. Lothar W. Meyer (Oldenburg-Land)
Dr. med. Walter Tutsch, dr. med. Dorothea Fuc kert (FA, Yleislääketiede, Waldbrunn)
Dr med. Manfred Fukkert (yleisen lääketieteen FA, Waldbrunn)
Dr. med. Bernhard Voigt (työterveyshuollon FA, Gaggenau)
Martina Ohlmer (Tohtori, Moringen)
Dr. med. Kuno Veit (yleislääkäri, Dittmarschen),
Dr. med. Almut Finke-Hain (Naisten- ja synnytyslääketiede)
Dr. med. med. Herbert Klengel (FA, radiologinen diagnostiikka)
Dr.med. Ulrike Borrmann (yleisen lääketieteen FA, Esens Ostfriesland)
Gisela Antony (diplomi-psyk., Marburg)
Dr. med. Jürgen Strein (FA Yleislääketiede / työterveyslääketiede)
Dr. med. Heinz-Jürgen Friesen (Marburg)
Dr. med. Heinz Kellinghaus (sisätautien / naturopathic lääketieteen yksikkö, Münster)
Prof. Tri Jürgen Rochlitz, Burgwald
Dr. med.Bernhard Kuny (FA Yleislääketiede / Naturopathic / Kiroterapia Glottertal)
Dr. med. Anita Schmidt-Jochheim (Fysiologia ja synnytyslääketiede)
Dr. med. Susanne Kirchhof
Dr. med. Regina Pankrath (Yleislääketieteen FA, Zos-sen)
Dr. med. med. Klaus Pankrath (lastenkirurgi)
Prof. Dr. med. Thomas J. Feuerstein, (neurologian ja psykiatrian tohtori, Farmakologian ja Toksikologian tohtori)
Dr. med. Habil. Eberhard Franz (ihotautilääkäri-allergologi)
Prof. Dr. med. Tohtori Stoll (Freiburg)
Dr. med. Karsten König (kardiologi, sisätautien FA, Damme) "
Lisäys: Johannes Gutenbergin yliopiston sydän-, rinta- ja verisuonikirurgian klinikan johtaja, professori Christian-Friedrich Vahl, arvioi saksalaisdokumentissa kesällä 2019, että useat miljoonat saksalaiset kärsivät vakavista unihäiriöistä, sydänsairauksista, pahoinvoinnista, keskittymiskyvyn puutteesta teknisesti tuotetun infraäänen eli erityisesti tuulivoimaloiden tuottaman infraäänisykkeen vuoksi.

https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/infrasound-100.html?fbclid=IwAR0NfxajsWqbx-byinqYbBTyF4I_IkJGf-URBvH7HjshpMCNDnS-8BjfW2I

 

MIKROMUOVIT JA RADIOAKTIIVINEN SÄTEILY TUULIVOIMALOIDEN LAVOISTA

Liitteenä tutkimukset ja näistä löytyy mikromuovipäästöistä tieteelliset vertaisarvioidut tutkimukset. Kyseessä norjalaisten raportit tuulivoimaloiden lapojen rapautumisen aiheuttamista mikromuovipäästöistä. Massahäviöt liikkuvat noin 60 - 70 kilon välillä. Arviot ovat huomattavasti suurempia kuin tuulivoimateollisuuden arviot:
Ove Björklund, Ruotisin Terve asuinmiljöö ry: "Vuotuinen massahäviö on 1,524 % 5000 kg:sta = 76,2 kg per. turbiini per vuosi, jos laskemme vuotuisen sademäärän, 62 kilon vuotuinen mikro- ja nanomuovien eroosio on siksi luultavasti varovainen arvio yhtä turbiinia kohden.
Norjassa on NVE:n mukaan lähes 400 turbiinia, joiden siipien halkaisija on 130 metriä tai enemmän. Arvioiden mukaan näiden 400 turbiinin kokonaispäästöt ovat noin. 25 tonnia vuodessa. 25 vuoden aikana se on arviolta 620 tonnia! NORWA:n kautta teollisuus ilmoittaa, että vuotuinen kokonaispäästö on enintään 150 grammaa turbiinia kohden. Tämä vastaa enintään 60 kg:aa 400 turbiinille. Arviomme osoittavat, että päästöt voivat olla yli 41 000 % suurempia kuin mitä NORWA ilmoittaa.
Huomattavaa, että eroosio on eksponentiaalinen. Suuremmissa turbiineissa, joissa on suurempi kärkinopeus, on paljon enemmän eroosiota. Eroosionopeus on eksponentiaalinen iskunopeuteen tai iskuenergiaan.
Päästöt koostuvat mikro- ja nanomuoveista, joita sirotellaan avoimille pelloille, laitumille, vesilähteille ja lopulta merialueille.”
Pelkästään Pohjois-Pohjanmaalla Björkludin tiimin tieteelliseen tutkimukseen perustuva arvio olisi 1,97 miljoonaa eli lähes 2 miljoonaa kiloa mikromuovia luonnossa seuraavan 20 vuoden sisään. Mikromuoveista on oltu myös Suomen terveysviranomaisten piirissä erittäin huolissaan. Huolen tulee koskea myös tuulivoimaloita.
Radioaktiivinen säteily: Suomalainen kierrätysyrityksen työntekijä kertoi, että lapoja sahatessa radioaktiivisuudesta hälyttävät mittarit ovat alkaneet hälyttämään lapoja sahatessa. Radioaktiivisen säteilyn tasosta ei ole tietoa, mutta tuskin hälytys on ollut aiheeton. Mikä on tämän päästön merkitys ympäristössämme? Leviääkö radioaktiivinen päästö ilmamassojen mukana maaseutuympäristöön ja onko mikromuovipäästökin radioaktiivinen? Asiaa ei voi jättää selvittämättä ja jatkaa tuulivoimalarakentamisen edistämistä.


Tapio Jankkila

Lisää tutkimustietoa infraäänestä

2022-12-18 09:39:00

Tapio JankkilaJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…