Aloite Kinnulan kunnalle Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimahankkeen sekä muiden tuulivoimahankkeiden keskeyttämiseksi Kinnulassa

KINNULAN KUNNANHALLITUS JA KUNTAPÄÄTTÄJÄT

ALOITE KINNULAN KUNNALLE KETTUKANGAS-HANHIKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN SEKÄ MUIDEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN KESKEYTTÄMISEKSI KINNULASSA

OX2 Finland Oy suunnittelee Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoima-alueen rakentamista Kinnulan ja Pihtiputaan kuntien alueelle, kuntarajan molemmin puolin. Tuulivoima-alueelle, jonka pinta-ala on 164 km2, suunnitellaan 76 tai 64 voimalaa (toteutusvaihtoehdot VE1 ja VE2). Kinnulaan molemmissa vaihtoehdoissa aiotaan rakentaa 42 voimalaa alueen ulottuessa Kinnulan keskustan koillispuolelta ohi Saarenkylän aina Kivijärven kunnan rajalle asti tuulivoimaloiden näin täplittäessä Kivijärven pohjoisosan itärannan noin 15 km:n matkalta, jatkumona jo rakennetulle Hautakankaan tuulivoimala-alueelle. Lisäksi Kinnulan kunnassa on ollut vireillä muita hankkeita tuulivoiman rakentamiseksi, mm. Pekanrämeen ja Vehkanevan hankkeet.

Tuulivoimaloiden ja niiden perustuksien lisäksi tuulivoimala-alueille rakennetaan huoltoteitä, jokaiselle voimalalle leveät huoltotiensä, alueen sisäisiä sähkönsiirtoreittejä joko ilma- tai maakaapelein ja sähköasemia, mahdollisesti sähkövarastoja. Lisäksi ulkoista sähkönsiirtoa varten rakennetaan voimajohtolinjat. Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoima-alueen voimalinjan on suunniteltu kulkevan Kinnulasta Halsuan kuntaan Kannistoon läheltä Salamajärven kansallispuistoa ja risteävän useampaan kertaan kansallispuiston luontopolkuja.

Salamajärven kansallispuisto sijaitsee Perhon, Kinnulan ja Kivijärven kuntien alueella. Se on ympäristöineen erittäin arvokas luontokohde. Kuten on myös Kettukangas-Hanhikankaan alue, jossa on Natura-alueita ja erilaisia suojelualueita. Näille alueille sijoittuvat maakunnallisesti merkittävät luonnon hiljaiset alueet.

Kinnulaan suunnitelluilla tuulivoimala-alueilla elää metsäpeura. Kettukangas-Hanhikankaan alue on maakotkan ja muiden päiväpetolintujen, suurpetojen, kuten ahman, ja monien uhanalaisten, jopa erittäin uhanalaisten, ja erityisessä suojelussa olevien lintujen ja muiden eliölajien elinpiiriä ja luontotyyppien aluetta. Hankkeisiin liittyy riski pohjavesien saastumisesta ja muista kielteisistä vesistövaikutuksista. Tuulivoimahankkeet uhkaavat luonnon monimuotoisuutta. Riski eliölajien hyvinvoinnin heikentymisestä ja jopa kuolemasta on hankkeiden toteutuessa todellinen.  

Hankkeet uhkaavat myös alueen muuta arvokasta kulttuuriperintöä, kuten järvi-, suo- ja metsämaisemia kullekin alueelle tyypillisine luontoalueineen, sekä maatalousmaisemia ja asumisympäristöä, jossa eläminen ulottuu kivikaudelle. Kinnulan alueella on useita muinaisjäännöksiä.

Voimalat tuottavat äänisaastetta, jatkuvaa valosaastetta ja niiden maisemavaikutukset ulottuvat kymmenien kilometrien päähän kuntarajat ylittäen. Tuulivoimalarakentaminen heikentää alueen vetovoimaisuutta ja luonnon virkistyskäytön mahdollisuuksia. Tuulivoimalan käyttöikä on 20–35 vuotta ja niiden purkaminen on oma kysymyksensä.

Keski-Suomen maakuntahallitus hyväksyi 1.9.2023 maakuntakaavaehdotuksen, jossa Kinnulan alueelle ei rakennettaisi enää uusia voimala-alueita.

Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimahanke ja muut tuulivoimahankkeet Kinnulassa tulisi keskeyttää ja jättää toteuttamatta. Jo rakennettu Hautakankaan tuulivoima-alue sijoittuu arvokkaaseen kulttuuri- ja maisemaympäristöön, hiljaisen alueen rajalle, metsäpeuran elinympäristöön ja maakotkan reviirille ja jo nyt sen kielteiset ympäristövaikutukset ovat mittavia: aluetta ei tule laajentaa.                                     

Me allekirjoittaneet vetoamme Teihin Kinnulan kunnanhallitus ja muut kuntapäättäjät, että keskeyttäisitte Kinnulan tuulivoimahankkeet.  

Kinnulan Saarenkylällä 16.9.2023    

Sari Pietilä                                                                        Timo Pietilä