Vastustamme Kauhavan Annala-Kangas tie- ja siltahankettaHärmän, Kauhavan ja Lapuan Alajoki on maamme suurin yhtenäinen peltolakeus. Se on myös yksi tärkeimmistä kansallismaisemista, joka lukuisten elokuvien, taulujen, kirjojen ja kuvateosten perusteella on kansallisesti ja kansainvälisesti lähes yhtä tunnettu kuin esim. Punkaharju ja Koli. Vuoden 2009 alussa perustetun uuden Kauhavan päättäjät ovat kuitenkin tuhoamassa tämän kansallismaiseman suunnittelemalla peltolakeuden läpi rekkaliikenteellekin sopivaa yksityistietä ja siltaa Ylihärmän Kankaalta Kauhavan Annalan kylään
Kannatamme Kankaan ja Annalan sekä lähialueiden asukkaiden vastikään jätettyä tie- ja siltahanketta vastustavaa kuntalaisaloitetta. Vetoamme voimakkaasti Kauhavan johtoon ja päättäjiin, jotta he luopuisivat tästä kansallismaisemaa tuhoavasta tie- ja siltahankkeesta. Hanke on erittäin huonosti valmisteltu ja siitä ei ole tehty perusteellista luonnon- ja kulttuuriarvot huomioon ottavaa kustannus-hyöty vertailua. Tätä hanketta on painavin perustein pidetty taloudellisesti tarpeettomana ja sen toteuttamista Kauhavan omin varoin epärealistisen kalliina, koska se edellyttäisi mm. 80 m pitkän sillan rakentamista Lapuanjoen tulvapenkereiden yli.
Lapuan- ja Kauhavanjoen peltolakeus on syntynyt vuosisatoja kestäneen suurisuuntaisen raivauksen tuloksena, kun luhtaniittyjen ympäriltä raivattiin suota ja metsää pääasiassa kytöä polttamalla. Esi-isämme ovat uutteran työn tuloksena raivanneet peltolakeuden viisinkertaiseksi alkuperäisten luonnonniittyjen laajuuteen verrattuna.
Alajoen peltolakeus on poikkeuksellinen muuhun Pohjanmaahan verrattuna, sillä kylät ja valtatiet ovat lakeuden reunoille. Siellä pesii runsaslukuisena useita uhanalaisia tai vaarantuneita lajeja, kuten peltosirkku, suopöllö, töyhtöhyyppä, iso- ja pikkukuovi sekä peltopyy. Alajoki on myös nimetty kansainvälisesti tärkeäksi lintujen levähdysalueeksi, jossa tunturipöllöt talvehtivat ja suuret metsähanhiparvet tankkaavat keväisin ja syksyisin.
Valtioneuvoston periaatepäätös valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista (tehty v. 1995) velvoittaa kunnat ottamaan huomioon maisemanhoidon tavoitteet kaavoituksessa, rakennusjärjestysten laadinnassa ja muissa kunnan suunnitelmissa. Annala-Kangas tien tietoimitus on tehty yksityistienä 1980-luvun lopulla sen ajan tarpeisiin. Nyt nämä tarpeet ovat kuitenkin poistuneet tilusjärjestelyhankkeen vuoksi eikä tiehallinto ei ole ottanut sitä työlistalleen.
Me allekirjoittaneet toivomme, että Alajoen peltolakeus säilyisi edelleen alkuperäisessä, elinvoimaiseen maanviljelyyn perustuvassa käytössä. Näin Alajoki tarjoaisi erinomaisen ihmisen muokkaaman elinympäristön monipuoliselle kasvillisuudelle ja eläimistölle sekä kulttuurille ehtymättömän innoituksen lähteen. Jos Alajoen peltolakeutta pyrittäisiin jatkossa hoitamaan ja kehittämään valtakunnallisesti merkittävänä maisema-alueena, se voisi olla keskeinen uuden Kauhavan ja Lapuan matkailun ja virkistyskäytön vetovoimatekijä.

Erkki Korpimäki, Hannu Tuomisto    Ota yhteyttä adressin tekijään