Asukkaiden tarpeet huomioitava Gammelbackassa

Me allekirjoittaneet emme hyväksy sitä, että Gammelbackan alueen kouluhanke on eriytetty omaksi toiminnokseen, ja FCG:n tarveselvityksessä mukana oleva monitoimitalo on pudotettu pois suunnitelmista. Myös muut asukkaiden tarvitsemat toiminnot ja hyvinvointipalvelut uhkaavat jäädä toteutumatta. Viimeksi tehdyissä selvityksissä puhutaan koulun ja monitoimitalossa olevien toimintojen turvaamisesta, kokonaan on unohdettu liikekeskuksessa toimivat kolmannen ja neljännen sektorin tarpeet sekä mikroyrittäjät.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että

-       kaupunki pikaisesti selvittää hyvinvointialueen kanssa kolmannen ja neljännen sektorin kaikki tarpeet alueella, kuten Porvoon kaupunki vuonna 2022 linjasi

-        gammelbackalaisten, hamarilaisten, eestinmäkeläisten ja muunkin lähiseudun asukkaiden tarpeet tunnistetaan ja tunnustetaan

-        turvataan keskeytyksettä tämänhetkiset toiminnat

-        mikäli rakennukset (monitoimitalo ja liikekeskus) joudutaan purkamaan huonon kunnon vuoksi, uudisrakennusten mitoituksessa huomioidaan kolmannen ja neljännen sektorin ja asukkaiden omaehtoisen toiminnan tilatarve nykyisessä laajuudessa

-       Korttelikeittiötä ja muuta yhteisöllistä toimintaa varten toteutetaan valmistuskeittiö, jotta alueen väestölle tärkeä yhteisöllinen ruokailu voidaan jatkossakin toteuttaa

-        alueella toimivien yhdistysten tilatarpeet huomioidaan ja toiminta mahdollistetaan

-        kirjaston tilatarve huomioidaan vähintään nykyisen suuruisena

-       Kertsin eli nuoritilan ja perheiden yhteisöllisten tukitoimintojen tilantarve pidetään vähintään nykyisellään

Taustaa

Porvoon kaupunki teetti FCG Finnish Consulting Group Oy:llä tarveselvityksen Peipon esi- ja perusopetuksen koulusta ja Gammelbackan monitoimitalosta.

Raportissa (22.9.2022)  todetaan, että ”Gammelbackan alueen uudistamisen ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi askeleeksi arvioidaan uuden koulun ja esiopetuksen, sitten muiden julkisten palveluiden toteuttaminen, kolmanneksi kaupalliset palvelut ja lisäksi asuinalueen täydennysrakentaminen”.

Tarveselvityksessä on huomioitu vain osa alueen asukkaiden tarpeista ja toiveista. Muun muassa hyvinvointipalvelut ja niiden tarve on selvittämättä.

Porvoon kaupunki on alkanut toteuttaa Gammelbackan alueella ainoastaan koulun korvaamista uudella eikä monitoimitalon osuutta tarveselvityksessä ole huomioitu lainkaan, vaikka tarveselvitys on tilattu myös monitoimitalon toimintojen kartoittamiseksi.

Monitoimitalo sisältää mm. kirjaston lukusaleineen, nuorisopalvelut, yhteisöllisen ruokailun ja usean yhteisön toiminnan tiloissa. On huomattava, että nykyisen monitoimitalon tiloissa toimii myös kaksi alueen asukkaille tärkeää yrittäjää.

FCG:n raportissa todetaan:

• Nykyisessä taloussuunnitelmassa oleva investointivaraus perustuu oletukseen, että investoinnissa vain nykyinen Peipon koulu korvataan nykyiselle oppilasmäärälle mitoitettuna uudisrakennuksena tai Pääskytien koulunlaajennuksena.
• Varauksessa ei ole huomioitu muita, nyt tehdyssä ja laajemmin alueen toimintoja käsittelevässä tarveselvityksessä tunnistettuja toimintoja ja niiden tarpeita.
• Näitä ovat mm. läntisen Porvoon kasvutavoitteet (oppilasmäärään kasvu) ja esiopetuksen ja erityisen tuen opetuksen siirtyminen Peipon kouluun (joita nyt ei ole Peipon koulun tiloissa, mutta jotka uuden rakennuksen myötä siirtyvät Peipon kouluun.
• Monitoimitaloon sijoittuvat alueen kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut.
Lisäksi on unohdettu liikekeskuksessa olevat toiminnot. Rakennus on päätetty purkaa lähitulevaisuudessa sen jälkeen, kun korvaavat tilat on olemassa.

Porvoon on aiemmin kirjannut talousarviossa 2022 ja taloussuunnitelmassa 2022-2024 Gammelbackan alueen toiminnoista seuraavasti:

Gammelbackan koulu ja monitoimitalo Gammelbackan kouluhanke on investointiohjelmassa vuosille 2025–2027. Tarvesuunnittelu viedään loppuun kevään 2022 aikana. Hankkeessa tulee ottaa huomioon koko Gammelbackan alue ja tulevien vuosien palvelutarpeet. Selvityksessä tulee ottaa kantaa Peipon, Pääskytien ja Tulliportin koulujen peruskorjauksiin tai korvaaviin uudistiloihin, kaupungin omistamaan Monitoimitaloon, Gammelbackan palvelu-/hyvinvointikeskukseen ja Gammelbackan liikekeskukseen. Osa rakennuksista on elinikänsä päässä ja ne tulisi ensisijaisesti purkaa.

Sittemmin kaupunginhallitus päätti, että tiloja ei pureta ennen kuin vastaavat toiminnot on järjestetty. Huomionarvoista on, että purettavaksi päätetyistä tiloista ei ole tehty kuntokartoitusta.

Vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelmassa aiemmin hyväksytty periaate on typistynyt kouluhankkeeksi kaupunginjohtajan budjettiesityksessä:

Gammelbackan koulu Gammelbackan kouluhanke on investointiohjelmassa aikataulutettu vuosille 2023–2027. Tarvesuunnitelma on valmistunut ja hankesuunnittelu alkaa 2023. Hankesuunnittelu etenee rinnan alueen asemakaavoituksen kanssa, mikä määrittää uuden koulun täsmällisen rakennuspaikan ja sitä palvelevat liikennejärjestelyt. Hankesuunnitteluvaiheessa suunnitellaan ja mitoitetaan ensisijaisesti Gammelbackan alueen esikoulun ja perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 tarvitsemat tilat. AE-koulun pienluokkien mahdollinen sijoitus koulun yhteyteen tutkitaan hankesuunnittelun aikana. Tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi ja monikäyttöisiksi, jotta nykyisiä kaupungin tuottamia palveluita voidaan sijoittaa tulevan uudisrakennuksen yhteyteen koulun käyttöaikojen ulkopuolella. Kaupungin tuottamien palveluiden tarvitsemat tilat alueella turvataan, mutta niiden laajuus, tuotantovaihtoehdot ja sijainti tutkitaan tarkemmin hankesuunnittelun aikana.

Liikekeskuksen tilat (Tornipolku 8 eli mm. nykyinen hyvinvointikeskus) siirtyvät hyvinvointialueelle (kaupunginhallitus 6.6.2022). FCG:ltä tilatussa tarveselvityksessä ei käsitelty lainkaan liikekeskuksessa tapahtuvaa toimintaa: erilaisten yhdistysten, kansalaisjärjestöjen, ruokajakelun ja kurssien tarpeita.

Monitoimitalossa ja liikekeskuksessa toimii mm kirjasto, nuorisotoimen kehotila Kertsi, kirjaston lukusali, kokoontumispaikka Alvarinkulma, jossa on mm TATSin yhteisöllistä ruokailua viikoittain, muistiklubi, Porvoon Seudun Kuulo ry:llä on jatkuvaa kuuloseulatoimintaa, asukasyhdistys järjestää peli- iltoja ja asukastilaisuuksia, on seurakunnan puuroporinat, tanssikursseja, myös alueelle tärkeitä yrittäjiä kuten hierojia ja hammasteknikko. Myös neljännen sektorin, eli asukkaiden järjestämä toiminta on ollut mahdollista, ja kesäkuusta 2022 alkaen hävikkiruokajakelu kerran viikossa. Myös eläkeläisten kerhot ovat tärkeitä, samoin perhepaikka Familin toiminta.

On syytä muistaa, että kyse ei ole kuluerästä. On kyse mitä suurimmassa määrin terveyttä ylläpitävästä, hyvinvointia lisäävästä työstä, mikä säästää hyvinvointialueen terveydenhoitomenoja ja sairastumisia. Perheille suunnatut palvelut tukevat lapsia ja oppilaita, ja ovat omiaan tukemaan myös oppimista ja siten vaikuttavat sivistystoimen toimintaan. On myös tärkeää, että ikääntyville suunnatut palvelut ja toimitilat ovat turvallisia, esteettömiä ja saavutettavia, eli sijaitsevat heitä lähellä.