Bevarande av Vittsar skola / Vitsarin koulun säilyttäminen

Bevarande av Vittsar skola

 

Vi undertecknade motsätter oss kraftigt att eleverna från Vittsar skola från och med år 2018 överflyttas till 

Chydenius skola. Vi undertecknade kräver att Vittsar skolas framtid säkerställs så att elever från närliggande 

byar även efter år 2018 kan fortsätta sin skolgång i Vittsar skola på årskurserna 1-6 i den nuvarande 

skolbyggnaden.

Vi kräver att tekniska verket upphäver sitt beslut att inte satsa på Vittsar skolas skolbyggnad efter början av 

året 2018 inklusive beslutet att klassificera skolbyggnaden i kategori IV. Skolbyggnaden är 130 år och

fortsättningsvis i gott och fullkomligen användbart skick och har inte drabbats av problem 

med inomhusluften.

Ifall elevantalet anses för lågt, kräver vi att åtgärder vidtas för att öka elevantalet, skolan har i nuvarande läge 

kapacitet att inrymma ca 70 elever. Elevantalet kan ökas genom att ändra gränserna för upptagningsområden 

samt mera aktivt styra kommande förskolebarn och elever till Vittsar skola, därtill föreligger den möjligheten 

att Vittsar skola sammanslås med Rödsö skola till en gemensam byskola. Efter en ökning av elevantalet torde 

elevunderlaget definitivt vara tillräckligt för att Vittsar skola kan få existera och utvecklas.

 

 

 

 Me allekirjoittaneet vastustamme voimakkaasti Vittsarin koulun oppilaiden siirtämistä vuoden 2018 alusta 

Chydeniuksen kouluun. Vaadimme, että Vittsarin koulun tulevaisuus varmistetaan, jotta koulun lähikylien 

oppilaat voivat edelleen vuoden 2018 jälkeen jatkaa koulunkäyntiään Vittsarin koulussa luokilla 1-6

nykyisessä koulurakennuksessa. 

Vaadimme, että tekninen palvelukeskus kumoaa päätöksensä, ettei Vittsarin koulun koulurakennukseen 

panosteta vuoden 2018 jälkeen sekä päätöksensä asettaa koulurakennus neljänteen kategoriaan. Vittsarin 

koulun koulurakennus on, sen yli 130 vuoden iän huomioon ottaen, hyvässä ja täysin käyttökelpoisessa 

kunnossa, eikä koulurakennuksessa ole ollut sisäilmaongelmia.

Mikäli oppilasmäärä todetaan liian alhaiseksi, vaadimme oppilasmäärää nostettavaksi. Kouluun mahtuisi 

nykyisellään noin 70 oppilasta. Oppilasmäärää on mahdollista nostaa muuttamalla oppilasalueita sekä 

ohjaamalla nykyistä aktiivisemmin tulevat esikoululaiset ja oppilaat Vittsarin kouluun, lisäksi yksi 

vaihtoehto voisi olla Vittsarin ja Rödsön koulun yhdistäminen yhteiseksi kyläkouluksi. Oppilasmäärää 

nostamalla sen pitäisi olla riittävä, jotta koulu voi jatkaa toimintaansa ja sitä voidaan edelleen kehittää.

 

 Mera information om skolan: / Lisätietoja koulusta:

http://www.kokkola.fi/palvelut/opetus_ja_kasvatus/perusopetus/luokat_1_9_se/vittsar_skola/sv_SE/Vittsar_skola/