Ei jäteterminaalia Pinsiöön

(Muista vahvistaa allekirjoitus omassa sähköpostissasi!)

taustakuva.jpgKonetyö J&T Uusitalo Oy hakee ympäristölupaa bioterminaalille Ylöjärvellä osoitteessa Pinsiönkankaantie 147. Terminaalissa on tarkoitus hakettaa, murskata ja varastoida erilaisia puuaineksia (esim. kokopuu, rankapuu, kannot), rakennusjätepuuta sekä betoni- ja tiilijätettä. Maa- ja kiviaineksia varastoidaan ja seulotaan. Haravointijätteitä otetaan vastaan ja kompostoidaan aumoissa ja seulotaan mullaksi. Betonimursketta käytetään alueen kentän rakentamiseen ja kuljetetaan muualle rakennusaineeksi.


Vastustamme ympäristöluvan myöntämistä seuraavista syistä:

1. Pohjaveden pilaantuminen: Kiinteistö, jolle jäteterminaalihanketta suunnitellaan, sijoittuu osittain Ylöjärvenharjun pohjavesialueelle. Ylöjärvenharjun pohjavesialue on 1E-luokiteltu, eli se on vedenhankinnalle tärkeä, ja se ylläpitää pohjavedestä riippuvaista, merkittävää ekosysteemiä Pinsiön-Matalusjoessa.

On elintärkeää, että tämä herkkä pohjavesialue säilyy puhtaana ja turvassa mahdollisilta saasteilta. Riskiä, että hanke vaarantaa pohjaveden laadun ja sitä kautta ihmisten terveyden, ei voi ottaa.

2. Vaikutukset luontoon: Suunniteltu toiminta aiheuttaisi merkittäviä ravinne- sekä kiinto- ja haitta-ainepäästöjä luontoon; toiminnasta sekä siihen kytkeytyvästä liikenteestä aiheutuisi lisäksi melu-, pöly- ja hajuhaittaa laajalle alueelle. Valuma-alueella on myös tärkeitä virtavesiä ja lähteikköjä, joita tulisi suojella. Lisäksi terminaalin toiminta ja päästöt vaarantaisivat lähialueen luonnon monimuotoisuuden ja Natura 2000 -alueeksi luokitellun Pinsiön-Matalusjoen erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun elinympäristön. Pinsiön-Matalusjoki on yksi Etelä-Suomen kolmesta merkittävimmästä raakkujoesta, mistä syystä se on vuodesta 2021 alkaen ollut kohdealueena Jyväskylän Yliopiston koordinoimassa LIFE Revives -hankkeessa, jota myös Pirkanmaan ELY-keskus ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Ylöjärven yhdistys ovat toteuttamassa. Hankkeen tavoitteena on suojella ja vahvistaa raakkukantoja tutkimalla ja kunnostamalla kohdejokia sekä niiden valuma-alueita; jokialueella tehdään myös jatkuvaa vedenlaadunseurantaa. Pinsiön-Matalusjoesta on kerätty raakkuja, jotka ovat onnistuneesti lisääntyneet tutkimuslaitoksessa; kasvatuksen jälkeen näitä raakunpoikasia on tarkoitus palauttaa vahvistamaan joen raakkukantaa. Jokihelmisimpukan ekologinen lokero on kapea: se vaatii elin- ja lisääntymisympäristökseen erittäin puhdasta, lievästi hapanta, varjoisaa, viileää, runsashappista ja sorapohjaista, virtaavaa vettä. Raakkujokien suojelussa keskeisessä asemassa ovat jokien valuma-alueilla sijaitsevat, metsäiset suojavyöhykkeet. Nyt merkittävänä uhkana on, että jäteterminaalin hulevesien mukana kulkeutuvat, todennäköisesti hyvin emäksiset sekä haitallisia kemikaaleja sisältävät päästöt aiheuttavat peruuttamatonta vahinkoa rauhoitetulle jokihelmisimpukkapopulaatiolle, jota laajalla LIFE Revives -hankkeella pyritään pitkäjänteisesti ja systemaattisesti vahvistamaan.

3. Vaikutukset terveyteen: Suunnitellun toiminnan aiheuttama melu, pöly ja haju vaikuttaisivat merkittävästi alueella asuvien ihmisten terveyteen ja elämänlaatuun, erityisesti niiden, jotka asuvat lähellä hankealuetta. Vakituisesti asuttuja asuntoja on 9 kpl 200–500 m etäisyydellä ja 15 kpl 500–1000 m etäisyydellä hankealueesta. Etäisyys Topintuvan koululle on 900 m ja Metsäkylän taajamaan 1,5 km; meluhaitta ulottuu molempiin. Alueen maastonmuodot ja hankkeen korkeusasema ovat suotuisia melun leviämiselle asutuksen ja virkistysalueiden suuntiin.
Hankealue ja sitä ympäröivät alueet polkuineen ovat mm. hiihtäjien, suunnistajien, maastopyöräilijöiden, marjastajien ja lenkkeilijöiden aktiivisessa virkistyskäytössä. Ylöjärven- ja Pinsiönharjun alueelle tullaan raikkaan ilman ja kauniiden luonnonmetsien sekä niiden antimien vuoksi urheilemaan ja ulkoilemaan kauempaakin. Luonnon virkistyskäytöstä aiheutuvat terveyshyödyt jäävät saavuttamatta, jos alueen virkistysarvo laskee. Toiminnan aiheuttama melu on alueen muihin melunlähteisiin nähden poikkeuksellista ja kohtuutonta. Suunnitellun terminaalin lähialueella on hevostalleja, alpakkatila sekä maatiloja. Hulevesien vaikutusalueella viljellään ja kasvatetaan ravintoa ihmisille. Terminaalin toiminnan haitat kuormittaisivat merkittävästi kaikkia näitä elinkeinonharjoittajia sekä heidän eläimiään, ja vaikuttaisivat kasvatetun ravinnon laatuun.

4. Vaikutukset turvallisuuteen: Jäteterminaalitoiminnassa on suuret riskit tulipaloon. Ominaista paloille on leviäminen, pitkäaikainen kesto ja suuren sammutusvesimäärän tarve. Sammutusjätevesi sisältää ympäristölle haitallisia kemikaaleja, jotka aiheuttavat vesistön, maaperän ja pohjaveden pilaantumista. Alueen poikki kulkevat voimajohdot ja kaasuputki aiheuttavat vaaraa pelastustoiminnalle. Kangasmetsässä palo saattaa levitä hallitsemattomasti.
Lisääntynyt raskas liikenne kapealla, mutkaisella ja mäkisellä Pinsiönkankaantiellä lisää onnettomuusriskiä. Pinsiönkankaantiellä ei ole kevyenliikenteenväylää. Koulun ja harrastuksiin kulkevien lasten ja jalankulkijoiden kulkeminen tien sivussa kävellen ja pyöräillen vaarantuu.

5. Sopimattomuus maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle: Maakuntakaavassa kiinteistöllä ja sitä ympäröivällä alueella on luonnonsuojelualuetta, virkistysaluetta sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, mikä tukee luonnonympäristöjen kytkeytyvyyttä, säilymistä ja virkistyskäyttöä.
Yleiskaavassa alueella on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta sekä lisäksi aluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.
Alueella ei ole teollisuutta entuudestaan. Maakunta- tai yleiskaavassa ei ole jätteenkäsittelyaluetta tai teollisuus- ja varastoaluetta kiinteistöllä tai sen lähettyvillä. Hanke on soveltumaton nykyiseen kaavaan.

Pinsiö-Seura ry:n sekä tämän adressin allekirjoittajien kanta on, että ympäristöluvan myöntäminen terminaalihankkeelle olisi vastuutonta ympäristön, alueen asukkaiden, mutta myös alueen lukuisien virkistyskäyttäjien kannalta. Katsomme, että tällaiset hankkeet olisi sijoitettava alueille, joilla niiden vaikutukset ympäristöön sekä ihmisten elämänlaatuun, turvallisuuteen, elinkeinoihin ja terveyteen ovat vähäisempiä ja helpommin hallittavissa. Siksi kehotamme päättäjiä hylkäämään ympäristölupahakemuksen, jotta hanke ei uhkaa alueen herkkää luontoa ja asukkaiden hyvinvointia.

Linkki hankealueen karttaan:
Hankealueen kartta

Mielipide allekirjoituksineen toimitetaan Ylöjärven kaupungin ympäristölautakuntaan 25.3.2024 mennessä.