Ei kultakaivosta Valkeakosken kaapelinkulmalle

Me allekirjoittaneet vetoamme Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastoa sekä TUKESia ottamaan Dragon Miningin Valkeakosken kaapelinkulman kultakaivoshankkeen ympäristö- ja kaivosluvan uudelleen käsittelyyn ja peruuttamaan mainitut luvat.

Vetoamme myös Valkekosken päättäjiin, jotta kestämätön ja muita elinkeinoja
sekä naapureita pysyvästi haittaava hanke kiellettäisiin oikeusvaikutteisella kaavalla.

Kaivoksen luvista on tehty ja lähetetty 31.5.2017 aloite Aluehallintovirastoon (AVI) ja Turvallisuus- ja Kemikaalivirastoon (TUKES). Tämän ovat allekirjoittaneet 84 haitankärsijää.

Suunniteltu kaivosalua sijaitsee Valkeakoskella Kaapelinkulmalla Kairantien ja Honkisuontien välisellä metsäalueella, jonka ympäristö on asuttua ja viljeltyä aluetta. Kaivosalue on 65 ha ja alue sijoittuu asuttua ja viljeltyä aluetta korkeammalle. Alue sijoittuu vedenjakajalle, josta vesi virtaa Vanajaveteen ja Mallasveteen.

Dragon Mining sai tämän lisäksi varausluvan 15,89 km2:lle nykyisen kaivosalueen ympäriltä.


Perusteluita hankkeesta vetäytymiselle:

ALUEEN ASUTUS JA ASUKKAAT
Kaivosalue ympäristöineen sijaitsee vanhalla Sääksmäen kulttuurialueella.
Alueella on sukupolvien ajalta vanhoja maatiloja. Ravi- ja ratsastustiloja on seitsemän ja yksi lypsykarja. Kahden kilometrin säteellä on noin 40 asuttua kiinteistöä, Kaapelintien varrella viiden kilometrin matkalla noin 60. Kiinteistöt ovat riippuvaisia pohjavedestä, joka on kultakaivoshankeen toteutuessa vakavan pilaantumisuhan alla.
Monissa kiinteistöissä on kotitarvekasvimaat, joiden käyttö kaivokselta leviävän pölyn vuoksi on vähintäänkin kyseenalaista.
Kaivosalue ja sen ympäristö ovat Valkeakoskilaisten ahkerassa virkistys-, marjastus-, valokuvaus-, lintuharrastus-, ravi-, ratsastus- ja ulkoilukäytössä.

MELU
Kaivokselta kantautuva, kahdessa vuorossa jatkuva räjäytys- ja muu melu kantautuu asukkaiden levon tarvetta ja terveyttä haittaavasti lukuisten talouksien piiriin ja karkoittaa myös alueella elävää eläinkantaa ja lintuja pois.

TIELIIKENNE
Alueen ainoa kulkuväylä, Kaapelintie on jo nyt kovassa käytössä ja sen kunto kärsii lisääntyvän liikenteen ja malmikuljetusten myötä.
Alueella asuu koululaisia mainittava määrä, joiden koulumatkan turvallisuus vaaraantuu suuren liikenteen vuoksi. Samoin käy aktiiviselle ratsastukselle.

YMPÄRISTÖ
Kaivosalueelta itään 250 metrin päässä Natura 2000 luonnonsuojelualue 17 hehtaaria tulee mm. pohjavesien virtauksen muututtua kärsimään huomattavasti.
Laskuojat laskevat rauhoitettuun Vallon lintujärveen. Laskuvesien mukanaan tuovat lietteet rehevöittävät jo nyt rehevöitynyttä ja matalaa Vallonjärveä, jonka kärsimän vahingon laajuutta voidaan vain arvailla. Vallonjärvestä vedet laskevat Vanajaan, joka on vasta toipumassa tehtaiden päästöistä.
Laskuojien varrella elävät ja vierailevat nisäkkäät, pieneliöt ja linnut eivät osaa varoa ojaveden käyttöä ja terveysriskit näille ovat oleellisia.
Kiviaineksessa on mitattu esim. arseenia yli sallittujen raja-arvojen.
Kaivos- ja varausalueella on erittäin huomattava kasvi-, lintu-, hyönteis- ja nisäkäskanta. Muutamia mainintoja, metso, teeri, kurki, lehtokurppa, harmaaselkätikka, pohjansirkku, pyrstötiainen, runsaasti lepakoita, perhosista kirjopapurikko ja erittäin runsaasti muita eri perhoslajeja. Nisäkkäistä hirvet ovat eläneet ja lisääntyneet alueella ammoisista ajoista sekä metsäkauris, ilves ynnä muut. Alue on erittäin suotuisa kaikelle luonnon elämälle korkeiden mäkien, kosteikkojen, eläimille löytyvien suojapaikkojen ja tähän asti alueen ihmisväen ymmärrykselle tätä luontoa kohtaan.

JÄLKIVAIKUTUKSET
Dragon Mining -yhtiön taloudellisen tilanteen vuoksi on epäluotettavaa uskoa että mahdolliset ympäristövahingot hoidettaisiin asianmukaisesti myöhemmin. Laskuojien, Sammaloje - Haavanoja -Vallonoja, jotka kulkevat lukuisten maatilojen ja omakotitaloalueen läpi puhdistus ja hoito on maanomistajan vastuulla. Joten todennäköisesti mm. arseenipitoista lietettä tuovat laskuvedet jäävät alueen asukkaiden harmiksi.
Vastuu Kaapelintien kunnostuksesta kaivostoiminnan loputtua jää kunnalle.
Aluetta ei voi toiminnan päätyttyä käyttää virkistykseen tai marjastukseen.
Alueen kiinteistöjen arvo alenee selkeästi kaivostoiminnan vuoksi. Tästä tuskin tulee hyvitystä kaivostoimija puolesta.

KULLAN TUOTANTO
Vuoden 2013 kullan kysyntä oli 3750 tonnia, josta 400 tonnia meni teolliseen ja muuhun hyötykäyttöön. Loput 3350 tonnia koruihin ja sijoitustoimintaan eli holveihin. Tähän asti kaivettu kulta riittäisi 200 vuodeksi teolliseen hyötykäyttöön. Näin ollen kullan kaivamisen tarve on hyvinkin toissijaista ja kyseenalaista!

 

LINKKEJÄ:

Kattavaa tietoa Dragon Mining Oy:n toiminnasta ja vaikutuksista Maan Ystävien kullanhimoinen lohikäärme -raportissa.

Maan Ystävät keräävät rahoitusta tiedotusta ja tutkimusta varten. Lisätietoja ja ohjeita facebookissa.

Dragon Mining on varannut 15,89km2 alueen Kaapelinkulman aluleen ympäristöstä lisätutkimuksia varten. Varauspäätös.

AVIin ja TUKESiin lähetetyn aloitteen voi pyytää sähköpostitse luettavaksi. Aloite on myös nähtävillä facebookissa Ei kaivosta kaapelinkulmalle -ryhmässä.