Ei Ryttylän Kirkkomäen soranotolle

Hausjärven kunta on myöntänyt soranottoluvan Ryttylän Kirkkomäkeen. Soralupaa Ryttylän Kirkkomäkeen ei tulisi myöntää seuraavista syistä:
Kirkkomäen harju on kuntalaisten suosima ulkoilu- ja liikuntapaikka, merkittävä virkistysalue Ryttylässä. Jos soranotto alkaa, alueen virkistyskäyttö ei ole enää mahdollista.
Sorahanke sijaitsee taajaman välittömässä läheisyydessä, joten siitä tulisi aiheutumaan merkittävää haittaa alueen asutukselle ja asuinviihtyvyydelle. Taajaman ja sen asukkaiden turvallisuus ja terveys vaarantuvat soranoton ja soraliikenteen takia.
Kirkkomäen alueen luonto ja sen kaunis maisemakuva turmeltuvat. Hankealue sijaitsee pohjavesialueella, jolloin siitä voi aiheutua pohjaveden pilaantumista. Lisäksi alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee entinen kunnan kaatopaikka. Soranoton vaikutuksia kaatopaikalla olevien vahingollisten aineiden kulkeutumiseen ja leviämiseen mm. pohjaveteen, ympäristöön ja eläimistöön ei ole tutkittu.
Alueen Pohjoisreunalla sijaitsee ratsastuskoulu, joka on erityisesti naisten ja lasten harrastus- ja virkistyspaikka. Soranotosta aiheutuu merkittävä vaara ratsastuskoulutoiminnalle. Suunniteltu ottoalue sijaitsee jopa alle 50 metrin päässä ratsastuskoulun reitistä.

Allekirjoituksellasi voit auttaa turvaamaan Ryttylän taajaman säilymisen turvallisena ja viihtyisänä maalaiskylänä.

Adressi toimitetaan sorahankkeesta tehtävän huomautuksen yhteydessä hallinto-oikeudelle asian käsittelyä varten.