Ei tuulivoimaa Akaan Karhunrahkaan

 

 

 

vindkraftverket1.jpg

 

Maakuntakaava on ohjeellinen yleiskaavalle ja vaikkakin kunnan tulee toimillaan edistää maakuntakaavan toteuttamista niin tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että kaikkea pitäisi hyväksyä. AboWind osoittaa suunnitelmillaan maailman korkeimpien sekä tehokkaimpien tuulivoimaloiden sijoittamiseen Akaan Karhunrahkaan suunnatonta ahneutta sekä myös valinpitämättömyyttä ihmisille aiheutuvia haittavaikutuksia kohtaan.

Tämän kokoluokan tuulivoimaloiden ihmisille aiheuttamista terveydellisistä haittavaikutuksista ei ole käytännön tietoa, pienimmistä kokoluokista on ja enemmän kuin todennäköistä on, että haitat kertaantuvat koko- ja teholuokan kasvaessa maailman suurimpiin.

Tuulivoimaloiden aiheuttama matalataajuuksinen ääni on suunnitellussa koko- ja teholuokassa hyvin vaikea mallintamalla todeta. Matalataajuuksinen ääni on kauaskantoinen ja se voimistuu sisätiloihin tullessaan. Haitta lisäksi voimistuu silloin kun luonnon omat taustaäänet vaimenevat tuulen tyynnyttyä maanpinnan läheisyydessä. Tämä tarkoittaa käytännössä ilta- ja yöaikaa ja täten tulee aiheuttamaan unettomuutta sekä siitä seuraavia muita terveydellisiä haittavaikutuksia lähialueiden asukkaille.

 

Matalataajuuksisen melun lisäksi tuulivoimalat tuottavat infraääntä, jonka taajuus on alle 20Hz, aallonpituuksien ollessa 17 metristä ylöspäin. Nämä äänet etenevät huomattavan pitkiä matkoja, jopa kymmeniä kilometrejä. On aiheellista olettaa, että tämän koko- ja tehokkuusluokan tuulivoimalat kertaavat moninkertaisesti tämän rytmisesti sykkivän äänen, joka vaikuttaa sisäkorvaan vaikkei äänestä itse olekaan tietoinen. Äänenpaineet etenevät sisäkorvien nesteentäyttämiin onteloihin tehden "hierontavaikutuksen", joka vaikuttaa aistisoluihin sisäkorvien kuulo- ja tasapainoelimissä. Ei ole myöskään otettu huomioon, että osa ihmisistä on herkempiä aistittaville vaikutuksille kuin toiset. Vaivat esiintyvät vaikka mitattu melutaso olisi hyvinkin alhainen koska infraäänien vaikutus on jatkuvaa ja rytmisesti muuttaa painetta sisäkorvien nesteonkaloissa kuuloketjun kautta. Sykkivä äänenpaine tuulivoimaloista saa myös epäsuorasti aikaan autonomisen hermoston lisääntyneen adrenaliinin erityksen seurauksena stressaantuminen, riskin paniikkihäiriölle, korkeamman verenpaineen ja sydänkohtauksia ihmisille, joilla on lisääntynyt aistiherkkyys. Migreeniesiintyvyyttä on noin 30%.lla heistä. Erityisiin riskiryhmiin kuuluvat ihmiset, joilla on migreeniä tai migreeniä suvussa, yli 50-vuotiaat, kroonisen kipuoireyhtymän omaavat ja ihmiset joilla on taipumusta ahdistukseen tai masennukseen. Myös lasten ja aikuisten ADHD ja autismi kuuluvat riskiryhmiin ja heidän oireensa saattavat pahentua. (Tekstiosa lainaus  Läkärtidningen, Håkan Enbom, Inga malcus Enbom. Molemmat ovat korva- nenä-, ja kurkkuspesialisteja. toinen otoneurologi, erikoistunut huimaus/tasapainohäiriöt. toisen erikoistumisalat ovat allergia sekä yliherkkyysreaktiot).

Tuulivoimaloiden vaikutus eläimiin kertaantuu kokoluokan kasvaessa maailmanennätyksiin. Aiheesta alla pari tieteellisesti pätevää tutkimusta, Englannista ja Ruotsista.

Englantilaisessa tutkimuksessa havaittiin, että mäyrien, joiden reviiri sijaitsi lähellä tuulivoimaloita, omasivat 264%:a korkeamman stressihormoni-, kortisolitason kuin mäyrät, jotka elelivät 10 km päässä tuulivoimaloista. (Roseanna Agnew, Valerie J. Smith ja Robert C. Fowkes).

Ruotsissa tutkittiin porojen käyttäytymistä GPS-pantojen avulla 2 vuoden ajan ennen rakentamista, 2 vuotta rakentamisen aikaan sekä 2 vuotta tuulivoimaloiden käyttöönoton jölkeen. Tutkimuksissa selvisi, että porot valitsivat vasomispaikkansa ja elinpiirinsä kauempaa tuulivoimaloista niiden käyttöönoton jälkeen. Kyseessäolevien kauempien alueiden käyttö lisääntyi 5 km päässä tuulivoimaloista kokonaista 79%:a. Huomioitavaa lisäksi on, että tuulivoimaloiden käyttöönotolla oli suurempi negatiivinen vaikutus porojen elinpiirin valintaan kuin mitä se oli niiden rakennusvaiheessa. (SLU, Sveriges Landbrukuniversitetet).

Lisäksi tuotantoeläimiin kohdistuvia vaikutuksia vain 3MW tehoisen tuulivoimalan läheisyydestä on tanskalaisella Kaj Olesen.lla. hän on pitänyt hyvin tarkkaa kirjanpitoa minkkitarhansa osalta. Yhteenveto Kaj.n havainnoista vuoden 2014 lopulla tarhan oltua vuoden ajan tuulivoimalan naapurina:

Pentuja jakaisessa pentueessa.

ennen 5,6 pentua   jälkeen 4,3 pentua

Ei kantavien narttujen osuus

ennen 5-10 %        jälkeen 21,5 %

Kuolleina syntyneet pennut

ennen 370 pentua   jälkeen 1661 pentua

Lisäksi epämuodostuneita sikiöitä oli useita satoja.

Kukin voi täten itse päätellä millaisia vaikutuksia suunnitelluilla koko- ja teholuokan tuulivoimaloilla tulisi olemaan mitä todennäköisemmin lähialueen karjatalouteen ja villieläimiin sekä harraste- ja kotieläimiä unohtamatta.

Koko- ja teholuokka vaikuttavat oleellisesti myös linnustoon kohdistuvaan vaaraan. Erityisessä vaarassa silpoutua tuulivoimaloiden siipiin  on petolinnuilla, haukoilla. myöskin pääskyt ovat suuressa vaarassa. Metsäkanalintujen on todettu törmäilevän voimaloiden runkoihin. Lisäksi tuulivoimala-alueen on todettu sijaitsevan joutsenien, kurkien sekä myös hanhien muuttoreitin varrella. Lepakot puolestaan tulevat menehtymään keuhkovaurioiden vuoksi johtuen tuulivoimaloiden aiheuttamasta paineenvaihtelusta.

Tuulivoimaloiden vaikutusta kasvillisuuteen ja alkutuotantoon on tutkittu Kiinassa ja tulokset totevat negatiivisen vaikutuksen pienikokoisista voimaloista huolimatta.

Kiinalaiset tutkijat ovat tutkineet tuulivoimala-alueiden vaikutusta lähialueisiin vuosien 2003 ja 2014 välisenä aikana. Raportti vuodelta 2017 osoittaa negatiivisen vaikutuksen kasvillisuuteen. Tutkimus pohjautuu satelliittiseurantaan spektroradiometrin kanssa. 1)Tuulivoimala-alueilla oli merkittävä negatiivinen vaikutus kasvillisuuden kasvuun, mikä ilmeni Bladyte-indeksin (14,5%) vähenemisenä, joka ilmaisee lehtipinta-alaa pinta-alaa kohti .Tuulivoimalat vaikuttivat myös negatiivisesti alkutuotantoon kesällä (8,9%) ja vuotuiseen nettotuotantoon (4,0%).(2) Tärkeimmät tekijät ovat lämpötilan ja maaperän kosteuden muutokset. Korkeampi yön lämpötila aiheuttaa kasteen puuttumista ja voi estää taustalla olevan kasvillisuuden kasvun ja tuottavuuden.Kasvillisuuden kasvun ja tuottavuuden lisäksi havaittiin, että kasvillisuutta ei voida palauttaa rakennusvaiheen jälkeen, mikä osoittaa, että tuuliturbiinit muuttavat kasvualuetta. Tutkimus ulottui 9 km: n päähän tuulivoimaloista. Vaikutus oli suurin vallitsevassa tuulen suunnassa. Tutkimus kattoi todella suuren alueen, jossa oli noin 1700 tuulivoimalaa. Voimalat olivat suhteellisen pieniä, korkeus 77–93 m. Korkeammilla ja tehokkaimilla voimaloilla pitäisi olla vielä suurempi vaikutus.Tuulivoiman vaikutus paikalliseen ilmastoon on jo kauan tiedossa. Amerikkalaiset tutkijat osoittivat jo vuonna 2012, että tuulivoimala-alueet vaikuttavat maan lämpötilaan +0,72 0C yöllä (Baidya Roy). Turbulenssivaikutuksia havaittiin jopa 10 km päässä voimaloista. Tutkimus löytyy täältä : https://www.mdpi.com/2072-4292/9/4/332.

 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi todetut maisemat pilataan näillä maailman suurimmilla tuulivoimaloilla täysin. Hankealueen lähialueen lähes kaikki länsi-, pohjois-, ja itäpuolen laajemmat peltoalueet ja kylämaisemat on arvioitu arvokkaiksi ja ovat tähän asti olleet tarkoin varjeltuja. Lähialueella sijaitsee myös kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia. kokonaisuutta ajatellen nämä suunnitellut, maailman korkeimmat tuulivoimalat pilaavat maiseman siellä missä näkyvätkin.

Tuulivoimalateollisuusalue tulee eittämättä lisäksi vaikuttamaan negatiivisesti varsinkin lähialueiden kiinteistöjen arvoon. Sama vaikutus tulee ulottumaan kiinteistöjen arvoon myös Toijalan ja Kylmäkosken taajamissa vaikuttaen siten koko Akaan alueen kiinteistöjen arvoon. Ihmiset eivät halua muuttaa  tämän koko- ja teholuokan tuulivoimaloiden vaikutusalueelle ja ottaa siten suuren riskin omista sekä lastensa terveydestä. Tuulivoimalateollisuusalueen  toteutuminen tulisi siten näivettämään Akaata entisestään.

Tuulivoimalat aiheuttaisivat alueelle turvallisuusriskin, esimerkiksi Tanskassa on palanut tämän vuoden, (2019), puolella jo 3 tuulivoimalaa. Tulipalot ovat täysin hallitsemattomia ja aiheuttaisivat toteutuessaan mitä todennäköisemmin metsäpaloja.

Laitetaan stoppi suunnitelmille!

 

 

 

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Tapio Kivistö voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…