Ei tuulivoimaa Kangasniemelle

EI TUULIVOIMALLE

kuva3.jpg

Tuulivoimayhtiöiden kiinnostus on kohdistunut valtakunnallisen hankekilpajuoksun myötä nyt myös Kangasniemelle. Yhtiöt etsivät hankkeille toteutuspaikkoja sieltä, missä nopeimmin ja vähimmillä vaatimuksilla kuntapäättäjät ja muut viranomaiset saadaan hankkeeseen sitoutumaan.

Me allekirjoittaneet toteamme, että Kangasniemen kunnan alueet Häppälänmäki, Makkola ja Kilpiselkä eivät sovellu tuulivoimarakentamiseen. Kangasniemen kunnan on aihetta tehdä kielteinen päätös tuulivoimarakentamiseen sekä kaavoittamiseen tuulivoimalle.

Häppälänmäki

Alueen ominaispiirteitä ovat luontopolku luonnonsuojelualueineen, laavut, metsästys, kalastus, asutuksen ja loma-asuntojen tasainen jakauma suunnitellulle tuulivoimala-alueelle. Suunnitellun alueen sisällä tai välittömässä läheisyydessä on 11 järveä ja lampea, jotka yhdessä kumpuilevan maaston kanssa luovat merkittävän retkeily- ja virkistysalueen sekä paikallisille asukkaille että matkailulle. Tuulivoimaloiden myötä luontoarvot tuhoutuvat ja alue menettää arvonsa erä-, metsästys- ja virkistysalueena.

Merkittävä seikka on 5000 ha:n metsästysalueen puolittuminen luonnonmukaisesta alueesta tuulivoimala-alueeksi. Alue on hirvien kesä/talvi oleskelun paikka, jolloin voimaloiden rakentamisen aikana hirvikolarien lisääntyminen on todellinen uhka 13-tien käyttäjille. Myös Häppälänmäen tuulivoimala-alue sekä kunnan selvityksessä oleva Liukkosen Isosuo -niminen tuulivoimala-alue olisivat Hirvi-, Häppälä-, Iso- ja Pienisiikajärvien läheisyydessä.

Makkola ja Kilpiselkä Maakuntakaavaan suunnitellut Makkolan ja Kilpiselän tuulivoimala-alueet sijoittuisivat Synsiö-järven vastakkaisille rannoille aiheuttaen suurta maisema-, melu- ja viihtyvyyshaittaa lukuisille vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille. Makkolan alueelta on hahmoteltu myös sähkön siirtolinja Kilpiselän alueelle joko suoraan järven poikki tai järven pohjois- tai eteläpuolelta, mikä entisestään lisää hankkeen negatiivisia vaikutuksia kauniin järven rannoille.

Suunniteltujen alueiden rajauksien sisälle jää myös runsaasti sekä vakituista asutusta että lomarakennuksia ilman minkäänlaisia "suojaetäisyyksiä".

Makkolan alueella on maakunnallisesti merkittävä Pitkäpellon kotiseutumuseo, joka jäisi tuulivoimala-alueen keskelle. Pitkäpellon kotiseutumuseo menettäisi tuulivoimaloiden ympäröimänä  perinnemaiseman arvon.

Alueen metsät ovat merkittävässä roolissa ihmisten virkistyskäytössä, minkä arvoa ei voi väheksyä. Hiljaisissa metsissä on saanut rauhoittua marjastuksen, sienestyksen, metsästyksen ja muun ulkoilun parissa. Alueiden muuttaminen teollisuusalueiksi ei mahdollista enää samanlaista kokemusta.

Tuulivoiman pysyvät haitat; kiinteistöjen arvolasku, luonnon vaurioituminen, melu, välke ja valosaaste, käytöstä poistuvat tuulivoimalat ja niiden jäte, mikromuovipäästöt ja monet muut haitat jäävät paikallisten ihmisten, luonnon ja tulevien sukupolvien ongelmiksi ja haitoiksi.

Me allekirjoittajat vaadimme, että Kangasniemen kunta lausuu ja esittää maakuntaliittoon poistettavaksi Etelä-Savon valmisteilla olevaan maakuntakaavaan tehdyt merkinnät tuulivoima-alueista Kangasniemen alueella eikä tule hyväksymään tuulivoima-alueiden kaavoittamista eikä rakentamista Kangasniemen kuntaan.

Maakuntakaavaan on osoitettu kolme vierekkäistä tuuliteollisuusaluetta, Häppälänmäki, Makkola ja Kilpiselkä.  Näihin kohteisiin maakuntakaavamerkintä tarkoittaisi yhteensä 130 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden korkeudet olisivat 300 m ja tehot 8-10 MW

 • Tämä tarkoittaisi 81 km2 kaavoittamista teollisuusalueeksi ja merkitsisi 8 % kunnan maapinta-alasta.   
 • 130 voimalan yhteisvaikutukset pysyvään ja loma-asutukseen kohdistuisivat lähialueella merkittävään määrään asuntoja
 • melu- välke- ja valosaaste johtaisivat kiistatta ihmisten ja eläinten terveyshaittoihin
 • voimalat aiheuttaisivat luontokatoa eli luonnon monimuotoisuuden heikentymistä, metsäkatoa, hiilinielujen häviämistä sekä olisivat suuri riski ihmisten hyvinvoinnille, virkistäytymiselle ja näivettäisivät matkailuelinkeinon
 • rakennusaikaiset räjäytys-, louhinta- ja maansiirtotyöt aiheuttaisivat merkittäviä riskejä pohjavesialueille ja pintavesille
 • yksinomaan 130 tuulivoimalan perustukset vaativat 500 000 tonnia betonia ja 30 000 tonnia harjaterästä ja niiden kuljetukset. Tämän materiaalin tuuliyritykset haluavat jättää maaperään voimaloiden käytön päätyttyä
 • 130 tuulivoimalan lapaa tarkoittaa 12 000 tonnia lasi- ja hiilikuitua pyörimässä Kangasniemen horisontissa, ne veisivät 400 hehtaaria ilmatilaa ja niistä lentäisi eroosion takia ympäristöihin ja vesistöihin mikromuovia laajoille alueille 
 • käytönaikaisia ympäristöriskejä ovat myös mahdolliset öljyvuodot, tulipalot sekä vakavat onnettomuudet, jos voimaloiden tornit romahtavat tai siivet irtoavat 
 • 130 voimalan tornit tarkoittavat 800 vaikeaa erikoiskuljetusta kukin painoltaan 100 tonnia eli yhteensä 80 000 tonnia
 • kangasniemeläiset jättäisivät tuulivoimaloiden päästöt niiden valmistajamaihin, pääasiassa Kiinaan
 • voimalat laskevat kiinteistöjen arvoa  

Adressi luovutetaan Kangasniemen kunnanjohtajalle vaiheittain ja lähetetään tiedoksi maakuntahallitukseen. Nimien keräys jatkuu, kunnes nämä kolme aluetta on poistettu maakuntakaavasta ja Kangasniemen kunta on päättänyt, että kunnan alueelle ei kaavoiteta tuulivoimaa.

tuulia

Kuva23.png

1. Häppälänmäki 2.Makkola 3.Kilpiselkä ja tuo punaisella ympyröity on Kangasniemen kunnan oma selvitys (FCG) Liukkosen Isosuo 

Kuva11.png

Näkymä Kilpiselkä. (maakuntaliiton havainnekuva, todellisuus paljon pahempi)

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että tuulia voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…