Ei tuulivoimaloita Ruoveden Ruhalaan!

received_656948582186214.jpegKuvituskuva Ruhalasta. Kuva: Petri Kangasniemi

Saksalaisomisteinen ABO Wind Oy on suunnittelemassa viiden, kokonaiskorkeudeltaan 300 metrisen tuulivoimalan tuulipuistoaluetta Ruoveden Ruhalaan. Niin kutsuttu Murskemäen tuulivoimahanke on tuotu julkisuuteen tammikuussa 2022, ja hankkeen ja siihen vaadittavien kaavoitusmuutosten on suunniteltu etenevän jo kevään aikana.

Haluamme tällä adressilla ilmaista huolemme ja vastustuksemme kyseistä hanketta vastaan. Adressin tarkoitus ei ole vastustaa yleisesti tuulivoimaa tai uusiutuvaa energiaa, vaan ainoastaan tätä edellä mainittua hanketta. Tuulivoima on tätä päivää, mutta Ruhala ei ole sen tuottamiselle oikea paikka.

Vaadimme myös, että ennen jokaista hankkeen valmisteluun liittyvää päätöstä tulee selvitystyö tehdä perusteellisesti ja ehdottoman puolueettomasti. Mikäli kaikki asiasta käytävä keskustelu pohjautuu ABO Wind Oy:n tilaamiin ja/tai maksamiin selvityksiin, ei aineistojen tai selvitysten puolueettomuutta pystytä varmuudella todentamaan.

Allekirjoittamalla tämän adressin vastustat tuulivoimala-alueen perustamista Ruoveden Ruhalaan. Adressi tullaan toimittamaan eteenpäin päättäjille. 

murskemaki_a3.jpgKartta: Suunnitellulla alueella maanpinta on muuta ympäristöä korkeammalla, joten voimalat näkyisivät todella kauas kaikkiin ilmansuuntiin. Kuva ABO Wind Oy.

Huom. Allekirjoituksen voi nettiadressissa jättää myös niin, ettei nimesi näy julkisesti.

Kannustamme aktiivisesti jakamaan tätä adressia, jotta asia tavoittaisi mahdollisimman nopeasti mahdollisimman monet. Etenkin monet lähialueen mökkiläisistä ovat hankkeesta edelleen täysin tietämättömiä. Adressi pidetään avoimena niin kauan kuin hankkeen osalta se on merkityksellistä. Päättäjille toimitetaan kuitenkin väliaikatietoja adressista jokaisen päätöksenteon yhteydessä.

Adressin paperiversiot löytyvät Kukkapaikasta ja Neulokosta.

Alle olemme koonneet joitakin perusteluita tukemaan adressia.

HANKKEEN VAIKUTUKSET ALUEEN KOTITALOUKSILLE

Suunnitellut tuulimyllyt kohoaisivat kokonaiskorkeudeltaan peräti 300 metrin korkeuteen. Mittasuhteiden hahmottamiseksi mainittakoon, että Tampereen Näsinneula on korkeudeltaan 135 metrinen (antenni pois lukien), joten nyt suunnitellut myllyt kohoaisivat tästä tuplasti korkeammalle. Ruhalan Pöytäniemessä jo ennestään sijaitseva tuulivoimala on kokonaiskorkeudeltaan noin 70 metriä.  Koko tuulipuistoalue olisi kooltaan noin 400 hehtaaria.

Tuulivoimaloiden aiheuttamasta mahdollisesta melu-, välke- ja valohaitasta kärsivät ennen kaikkea lähialueen asukkaat ja mökkiläiset - kotieläimiä, kuten hevosia, unohtamatta. ABO Wind Oy:n hankkeesta tarjoamat esiselvitykset antavat kyllä oman kuvansa mahdollisista haittavaikutuksista, mutta paperilla moni asia voi näyttää huomattavasti paremmalta kuin todellisuudessa. Kuka ottaa vastuun, jos esimerkiksi meluvaikutukset osoittautuvatkin väärin arvioiduiksi?

Terveydellisistä haitoista tuulivoimaloiden lähellä asuville on tehty kattavasti tutkimuksia, laidasta laitaan. Näihin tutkimuksiin olisi hankkeesta päättävien hyvä tutustua huolella ja avoimesti, ennen kaikkea ottaen alueella asuvien huoli tosissaan.

VAIKUTUS ASUINKIINTEISTÖJEN JA LOMA-ASUNTOJEN ARVOON 

Ruovedellä asuintalojen myynti on aina ollut osaltaan haastavaa - mitä se olisi tuulivoimaloiden noustessa viereen? Hankkeen suunnittelussa tulisi siis huomioida kattavasti myös tuulivoimaloiden läheisyyden vaikutus lähialueen asuinkiinteistöjen ja mökkien arvoon.

Hankealueen läheisyydessä on lisäksi huomattavan paljon kesäasukkaita. Voitaneen vain kauhistuneena arvailla, kuinka moni vapaa-ajan asukas lähtisi hakemaan kaunista ja rauhallista mökkimaisemaa muualta. Tämä valitettava tosiasia tulisi huomioida myös päätöksenteossa.

VAIKUTUKSET KULTTUURIMAISEMALLE 

Suunnittelut tuulivoimalat näkyisivät korkeutensa puolesta todella laajalle alueelle - myös kirkonkylälle. Tuulivoima-alueen vaikutusalueelle sijoittuvat muun muassa Ruoveden reitin kulttuurimaiseman valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sekä Kautun kanavan ja Akseli Gallen-Kallelan Kalelan erämaa-ateljeen valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. 

Tuulivoimaloiden merkitystä maisemalle ei pidä vähätellä, vaikka henkilökohtaisella tasolla ei kulttuurisista arvoista välittäisikään. Ruoveden kulttuurimaisemat ovat nimittäin ensisijaisen tärkeitä kunnan imagolle, vetovoimalle ja elinvoimaisuudelle. Niillä on valtava merkitys siihen, että alueeseen ihastuneet matkailijat ja mökkiläiset saapuvat Ruovedelle kesä toisensa jälkeen, tuoden kylänraitille kaivattua elämää ja paikallisiin yrityksiin kassavirtaa. Eivät ihmiset Ruovedelle saavu pelkän Runebergin lähteen tai kirkonkylän muutaman vanhan puurakennuksen vuoksi. Ruoveden vetovoima perustuu hyvin pitkälti siihen yleisesti vallitsevaan, kauniiseen maalaismaisemaan, joka ehkä meille paikallisille on valitettavasti usein itsestäänselvyys.

Onkin syytä miettiä, halutaanko nämä Ruoveden ainutlaatuiset maisemat tosiaan valjastaa sähköntuotannon alttariksi? Vai olisiko sittenkin jokin muu paikka parempi? 

VAIKUTUKSET LUONNOLLE JA LINNUSTOLLE 

Tuulivoimaloiden vaikutus luonnolle ja linnustolle on ilmiselvä. Alue on linnustoltaan runsas, ja erityisesti hankealueen läheisyydessä sijaitseva Taipaleenaukean alue kerääkin runsaasti muuttolintuja sekä keväisin että syksyisin. Taipaleenaukean alue on myös listattu yhdeksi Suomen maakunnallisesti tärkeäksi vesi- ja kosteikkolintujen pesimä-, levähdys- ja ruokailualueeksi (MAALI). Itse hankealue sijaitsee kokonaisuudessaan linnustollisesti tärkeällä FINIBA-alueella. 

Lisäksi suunnitellulla tuulivoima-alueella sijaitsee kaksi metsälain 10 §:n perusteella suojeltua, erityisen arvokasta ja tärkeää elinympäristöä. Alueen rajojen sisäpuolelle osuu myös 2. luokan pohjavesialuetta.

Näiden muutaman mainitun esimerkin lisäksi tulisi vaikutukset alueen luonnolle ja eläimistölle selvittää kattavasti, ja hankkeen kannalta puolueettomilta tahoilta tietoa ja näkemyksiä keräten.

HANKETTA EI SAA AJAA EURON KUVAT SILMILLÄ

Murskemäen tuulivoimahanke on lähtökohtaisesti pantu alulle hyvin heikolla tiedottamisella. Kuntalaiset ja etenkin lähialueen asukkaat (eli he, joiden päivittäiseen elämään ja asumiseen hanke aidosti vaikuttaa) saivat lukea hankkeen käynnistämisestä paikallislehdestä.

Asian ajaminen ympäristölautakunnan ja kunnanhallituksen käsittelyyn tapahtuu pelottavan ja tarpeettoman nopealla vauhdilla – näin isoja päätöksiä ei missään nimessä saa tehdä hätiköidysti. 

Tietenkin on ymmärrettävää, että ajatus tuulivoimaloista Ruovedellä kuulostaa imagollisesti hyvältä, ja mahdolliset lisätulot kunnan kassaan toivotuilta. Mutta millä hinnalla se ihan oikeasti halutaan tehdä?

Sähköntuotantoon osallistuminen – etenkin uusiutuvan energian osalta, on nykyisessä maailmantilanteessa suotavaa. Mutta pitäisi kuitenkin aidosti miettiä, onko vastuu sähkön riittävyydestä tai yleisistä ilmastoasioista ainoastaan Ruoveden kunnan harteilla? Vai pitäisikö Ruoveden ensisijaisesti vaalia sitä, mitä jo olemme: luonnoltaan rikas, maisema-arvoltaan ainutlaatuinen, satojen vuosien aikana lukemattomia kävijöitä ihastuttanut kulttuuripitäjä, jossa kuntalaisia ja matkailijoita arvostetaan, kuunnellaan ja otetaan aidosti mukaan päätöksentekoon? 

Huomionarvoista on myös, että kunnan hankkeesta saama taloudellinen hyöty on negatiiviisiin vaikutuksiin nähden todella vähäinen.

Jos tuulivoimaa Ruovedelle halutaan, on sille Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 merkitty kyllä alue – se tosin ei ole Ruhalassa. Maakuntakaavassa esitetty tuulivoimala-alue sijaitsee Ruoveden ja Ylöjärven rajalla, jossa mahdollisen tuulipuiston vaikutukset alueen maisemaan, asukkaisiin, ja mökkien ja talojen arvoon ovat huomattavasti pienempiä kokonaiskuvaltaan kuin Ruhalaan suunnitellussa hankkeessa. 

Ymmärrämme kyllä, että tuulivoima ja uusiutuva energia ovat tätä päivää, mutta kaikessa yksinkertaisuudessaan nyt suunniteltu paikka Ruhalassa on väärä. Hankkeen kuoppaaminen ei tarkoittaisi tuulivoiman vastustamista tai Ruoveden osalta siitä kokonaan kieltäytymistä. Se osoittaisi vain asioiden asettamista vaakakuppiin oikealla tavalla, perusteellista, järkevää ja ennen kaikkea puolueetonta selvitystyötä sekä kuntalaisten äänen kuulemista. 

Tämä adressi on valmisteltu usean hankealueen läheisyydessä asuvan yhteistyönä. Toivomme koko sydämestämme niin päättäjien, kuin muiden kuntalaisten tutustuvan hankkeeseen kattavasti, arvioiden ja tarvittaessa vahvasti kyseenalaistaen. 

Voit tutustua ABO Wind Oy:n tarjoamiin tietoihin Murskemäen tuulivoimahankkeesta täällä


Lähialueen kyläläiset / yhteyshenkilö Eeva Karonen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Lähialueen kyläläiset / yhteyshenkilö Eeva Karonen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…