Elinkeino- liikenne- ympäristökeskus Vaasaan, Näringslivs- trafik- och miljöcentralen till Vasa

ADRESSI 21.11.2008

Valtion aluehallintoa ollaan uudistamassa ja siihen liittyvällä Alku-hankkeella on tarkoitus järjestellä uudelleen maakuntien liittojen, lääninhallitusten, tiepiirien, ympäristökeskusten ja TE-keskusten toimintaa. Valtion aluevirastojen toimintoja ollaan jakamassa ALLU:ihin ja ELLU:ihin.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että ELLU 9:n sijoituspaikkaa päätettäessä, otetaan huomioon kaikki ne järkiperusteet, jotka puoltavat ELLU:n pääpaikaksi VAASAA.

Alla on perusteita:

- Vaasassa on valmiina ELLU:uun tulevien virastojen toiminnot ja henkilöstö (333 henkilöä, ml.lääninhallitus). Näiden virastojen yhdistämisen suunnittelu on sujunut hyvässä hengessä ja yhteistyössä. Tarpeettomia asioiden ja henkilöiden siirtoa tulee välttää.

- Täyden palvelun ELLU:n perustaminen Seinäjoelle tarkoittaisi noin 150 työntekijän siirtoa. Viraston sijoittuminen Vaasaan ei merkitse muuttoja kenellekään. On otettava huomioon myös inhimilliset tekijät, kuten puolisoiden työnsaanti, kaksikielisten perheiden lasten koulutusmahdollisuudet, kodin perustamis ja muuttokustannukset jne. Kokonaisuudessaan lähtö Vaasasta koskettaisi satoja ihmisiä ja työpaikkoja. Pendelöivien henkilöiden autoilu lisäisi ilmastonmuutosta ja vähentäisi ihmisten vapaa-aikaa.

- Vaasa ei kuulu Seinäjoen työssäkäyntialueeseen, joten työntekijöitä ei voida pakottaa siirtymään, mikä taas johtaa siihen, että Seinäjoelle ei saada siirtymään ammatti- ja kielitaitoista työvoimaa tarpeeksi. Se taas lamaannuttaa valtion palveluiden saatavuuden pitkäksi aikaa. Työllisyystilanne esim. tienpidon ja ympäristöasioiden alalla on hyvä, joten työntekijöitä on siksikin vaikea saada siirtymään Seinäjoelle.

- Seinäjoelta käsin ei pystytä palvelemaan asiakkaita ruotsiksi, sillä kaksikielistä työvoimaa ei saada sinne siirtymään eikä muualtakaan rekrytoitua. Vaasassa nyt sijaitsevissa virastoissa kaksikielinen asiakkaiden palvelu on arkipäivää hyvin laajalla rintamalla. Tuottavuustavoite ei tule toteutumaan, mikäli pääpaikan lisäksi tarvitaan ruotsinkieliset palvelut erikseen Vaasassa.

- Uuden viraston perustaminen Seinäjoelle olisi kallista, kun on otettava huomioon myöskin viraston ns. perustamiskulut. Vaasassa kaikki on jo valmiina.

- Vaasassa sijaitsee hyvin monipuolinen, vireä ja kansainvälinen yliopisto, jonka kanssa tehdään jo tottuneesti hyvää yhteistyötä. Lisäksi Vaasassa on Merenkulkulaitoksen toimipiste, joka on tiepiirille tärkeä yhteistyökumppani väyläasioissa. Vaasassa on palkittu lentoasema ja säännöllinen kansainvälinen reittiliikenne.

- Synergiaetujen saavuttamista ja yhteistyötä edistäisi ELLU:n ja ALLU:n sijainti samalla paikkakunnalla, mikä parantaisi myös asiakaspalvelua.

- Hankkeen valmistelu ei ole ollut avointa ja siinä on käytetty osin vääriäkin argumentteja. Tällaisen ison asian (ELLU:n pääpaikan siirtäminen Seinäjoelle) tuominen esille viimeisellä viikolla, on hankaloittanut paikallisten toimijoiden nopeaa reagoimista asiaan.

--------------------------------------------------------------------------

Staten reformerar sin regionalförvaltning och avsikten med det därtill hörande Alku-projektet är att arrangera om verksamheten vid landskapsförbunden, länsstyrelserna, vägdistrikten, miljöcentralerna och TE-centralerna. Funktionerna vid statens regionala ämbetsverk ska delas upp på ALLU:n och ELLU:n.

Vi undertecknade kräver att man, när placeringsorten för ELLU 9 bestäms, beaktar alla de förnuftsskäl som talar för att ELLU:s huvudsäte ska vara VASA.

Nedan orsaker:

- I Vasa finns redan funktionerna och personalen för de ämbetsverk som ska bilda ELLU (333 personer inkl. länsstyrelsen). Planeringen av sammanslagningen av dessa ämbetsverk har framskridit i god anda och i gott samarbete. Onödiga överföringar av ärenden och personer bör undvikas.

- Att grunda en ELLU med komplett service i Seinäjoki innebär att ca 150 personer måste flytta. Om verket placeras i Vasa behöver ingen flytta. Man bör också beakta de mänskliga aspekterna, såsom makars möjlighet att få arbete, utbildningsmöjligheterna för barn i tvåspråkiga familjer, kostnader för nya hem och flyttning osv. En flytt från Vasa skulle i sin helhet beröra hundratals människor och anställningar. De pendlande personernas bilkörning skulle bidra till klimatförändringen och inskränka deras fritid.

- Vasa hör inte till Seinäjokis pendlingsområde, så de anställda kan inte tvingas att flytta, vilket i sin tur leder till att det inte går att få tillräckligt med yrkes- och språkkunnig arbetskraft att flytta till Seinäjoki. Vilket i sin tur lamslår tillgången till statens tjänster för en lång tid. Sysselsättningsläget inom t.ex. väghållning och miljösektorn är god, vilket är ytterligare ett skäl till att det skulle vara svårt att få de anställda att flytta till Seinäjoki.

- I Seinäjoki kan man inte betjäna kunder på svenska, eftersom man inte får tvåspråkig arbetskraft att flytta dit och inte rekryterat någon annanstans ifrån heller. Vid de ämbetsverk som nu finns i Vasa är tvåspråkig kundservice vardag på väldigt bred front. Produktivitetsmålet kommer inte att uppfyllas, om det utöver huvudsätet dessutom kommer att behövas separata svenska tjänster i Vasa.

- Att inrätta ett nytt ämbetsverk i Seinäjoki vore dyrt, då man också måste beakta de sk. inrättningskostnaderna för ämbetsverket. I Vasa finns allt redan färdigt.

- I Vasa finns ett ytterst mångsidigt, livskraftigt och internationellt universitet som man redan har ett väl inarbetat gott samarbete med. I Vasa finns också Sjöfartsverkets enhet som är en viktig samarbetspartner för vägdistriktet i farledsärenden. Vasa har en premierad flygplats och regelbunden internationell reguljär flygtrafik.

- Med tanke på synergieffekter och samarbete vore det bättre om ELLU och ALLU fanns på samma ort, vilket också skulle förbättra kundservicen.

- Beredningen av projektet har inte varit öppen och man har använt sig av också delvis felaktiga argument. Att ta upp en så här stor sak (att flytta ELLU:s huvudsäte till Seinäjoki) sista veckan, har gjort det svårt för de lokala aktörerna att snabbt reagera på saken.


Arto Saranpää & Vincent Westberg    Ota yhteyttä adressin tekijään