Erityistä tukea tarvitsevat ja kehitysvammaiset koululaiset ja heidän huoltajansa on huomioitava, kun Järvenpään kaupunki ja Keusote tekevät päätöksiä nykyisestä Louhelan aamu- ja iltapäivätoiminnasta

Me adressin allekirjoittaneet vaadimme Järvenpään kaupunkia ja Keusotea ottamaan huomioon erityistä tukea tarvitsevien ja kehitysvammaisten koululaisten ja heidän huoltajiensa näkemykset, kun Järvenpään kaupunki ja Keusote tekevät päätöksiä nykyisestä Setlementti Louhela ry:n aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Vaadimme myös, että Järvenpään kaupunki ja Keusote ottavat aikalisän erityislasten aamu- ja iltapäivätoiminnan käsittelyssä ja jatkavat toistaiseksi tai määräajaksi nykyistä yhteistyösopimusta Setlementti Louhela ry:n kanssa, jotta asiaan löydetään yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa paras ja kestävä ratkaisu. 

Erityistä tukea tarvitsevat järvenpääläiset lapset ovat aivan väärä säästökohde Järvenpään kaupungille. 

Järvenpään kaupunki on aikeissa päättää 30.6.2020 pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen Louhela Setlementti ry:n kanssa. Asiaa on käsitelty viimeksi 11.5.2020 Järvenpään kaupungin hallituksessa (pöytäkirja http://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_1152020/Erityisen_tuen_ja_kehitysvammaisten_piir(14202)

Louhela Setlementti ry on järjestänyt Järvenpään erityisen tuen ja kehitysvammaisten piiriin kuuluvien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnan jo 20 vuoden ajan. Aamu- ja iltapäivätoiminta on ollut laadukasta, monipuolista, virikkeellistä ja lasten yksilölliset tarpeet huomioivaa. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa lapset ovat harjoitelleet arjen perustaitoja esim. välipalojen tekemistä, kaupassa käyntiä, kaverisuhteita, tunneilmaisua, viittomia ja muita kommunikointikeinoja. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjoama tuki lapsen kokonaiskuntoutuksessa ja oppimisessa ovat olleet jokaisen lapsen kohdalla yksilölliset ja äärettömän arvokkaat. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa opeteltavat taidot valmistavat lasta kohti itsenäisempää elämää tulevaisuudessa. Aamu- ja iltapäivätoiminta on myös tarjonnut lapsille mahdollisuuden lepoon ja rauhoittumiseen koulupäivien aikana, tutussa ja turvallisessa ympäristössä tuttujen aikuisten kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan lapset ovat vaativimman tuen tarpeisia koululaisia ja eivät pärjää kotona yksin normaaleiden ikätovereidensa tavoin, kun lasten vanhemmat ovat töissä tai opiskelevat.  

Kaupungin suunnitelmissa on säästää muutoksella rahaa ja siirtää nykyinen aamu- ja iltapäivätoiminta kaupungin omaksi toiminnaksi. Kaupungin suunnitelmat aamu- ja iltapäivätoiminnan suhteen ovat hyvin keskeneräiset ja aamu- ja iltapäivätoiminnan lapsia eikä heidän vanhempiaan ole kuultu asiassa lainkaan. Uuden aamu- ja iltapäivätoiminnan tiloiksi kaupunki on suunnitellut jo tällä hetkellä ylikuormitettuja Yhteiskoulun Juholan yksikön koulutiloja. Kaupunki ei ole ilmaissut selkeästi vanhemmille, kuinka uuden aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat tullaan järjestämään esim. nukkuma-, lepo- ja toimintatilojen eriyttämisen suhteen. Tällä hetkellä aamu- ja iltapäivätoiminnassa on 7-16-vuotiaita lapsia n. 23-25 eli lasten tarpeet ovat hyvin erilaiset iän ja kehityksen näkökulmasta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien määrä on myös kaupungin uudessa esityksessä huolestuttavan alhainen. Osa lapsista tarvitsee jatkuvasti aikuisen vierelleen ohjaamaan ja auttamaan ja heillä on koulussa oma avustaja. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaresurssien on vastattava todellista tarvetta ja tällöin kaupunki pystyy myös takaamaan lasten ja ohjaajien turvallisuuden. Kaupungin tämän hetkisten suunnitelmien mukaan lapset tulevat viettämään koulurakennuksessa pitkät päivät esim. klo 7.00-17.00 ja myös koulujen loma-ajat (syys-, hiihto- ja osan kesälomasta). Koulutiloissa vietetyt pitkät jaksot eivät tue lapsen kokonaiskasvua ja -kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja toimitilojen järjestelyistä tehtävissä päätöksissä on otettava myös huomioon asiasta asetettu lainsäädäntö mm. kehitysvammalaki (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519), sosiaalihuoltolaki (https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301), YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/ihmisoikeudet/lasten-oikeudet, erityisesti niiden lasten ja nuorten kohdalla, joiden Erityishuolto-ohjelmaan (https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/palveluiden-jarjestaminen/erityishuolto-ohjelma/) on aamu- ja iltapäivätoiminnasta kirjaus.

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta päätettäessä on myös huomioitava kuntalaki (https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410, ks. esim. 22 §) edellyttää osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien antamista kunnan asukkaille ja palveluiden käyttäjille ja kuntalain 28 §:n mukaisesti vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista heitä koskevissa päätöksissä. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan on oltava laadultaan lapsen kehitystä edistävää, sen on vastattava kunkin lapsen yksilöllisiin tarpeisiin ja on oltava lapselle sopivaa sekä hänen etunsa mukaista.  

Me allekirjoittaneet sallimme adressin aloittajalle allekirjoitustemme luovuttamisen edelleen Järvenpään kaupungille ja Keusotelle.  


Riitta Räisänen    Ota yhteyttä adressin tekijään