Espoon Telaniitty tulee säilyttää luonnonvaraisena puistoalueena

Telaniitty (231700) asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on suunnitella Gräsanojan varrella sijaitsevalle Telaniitylle pallokenttä sekä muita urheilu- ja virkistystoimintoja.  

Suunnittelualue sijaitsee Matinkylän (Iirislahden) ja Haukilahden kaupunginosien rajalla Länsiväylän, Gränsanlaakso-kadun ja Hauenkalliontien rajaamalla alueella. Idässä ja lännessä suunnittelualuetta rajaavat asuintalot.  

Alue on nykyisin pääosin rakentamatonta puisto- ja metsäaluetta, jonka länsilaidalla virtaa herkästi tulviva kaupunkipuro, Gräsanoja. Gräsanoja ja sitä reunustava kasvillisuus muodostavat paikallisesti merkittävän luontotyypin, joka tarjoaa elinympäristöjä monille lajeille, kuten uhanalaiselle taimenelle. Lisäksi Telaniityn alueella on tehdyn tutkimuksen mukaan havaittu uhanalaisia liito-oravia ja lepakoita.  

Nyt vireillä olevassa kaavaehdotuksessa puistoalueen tilalle on tulossa pääsääntöisesti koulujen käyttöön tarkoitettu suuri jalkapallokenttä, pukuhuone- ja pesutiloja, tenniskenttiä sekä kuntoilualue (kustannusarvio n. 4,7 miljoonaa euroa).  

Kenttä tulee todennäköisesti haittaamaan alueella eläviä uhanalaisia eläimiä. Kenttä tulee myös vaikuttamaan mm. melu- ja valohaittojen kautta sen naapurissa sijaitsevien asuntojen asuinviihtyvyyteen merkittävästi. Lisäksi kenttä tuo mukanaan liikennettä ja ihmisiä, jotka jo itsessään saattavat aiheuttaa häiriötä ja lieveilmiöiden (esim. roskaaminen) kautta vaikuttaa alueen viihtyvyyteen.  

Jos esimerkiksi asut, omistat maata tai olet vuokralla lähialueella, olet osallinen ja voit allekirjoittaa tämän adressin.  

Tämän adressin allekirjoituksilla on tarkoitus osoittaa, että alueen asukkaat haluavat mieluummin pitää Telaniityn luonnonvaraisena puistoalueena, jossa jokainen lähialueen asukas voi nauttia luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, kuin muuttaa puiston urheilukentäksi. Jos siis haluat säilyttää Telaniityn luonnonvaraisena puistoalueena, allekirjoita adressi 11.6.2018 mennessä ja tuo äänesi kuuluviin. Adressi toimitetaan muistutuksena Kaupunkisuunnittelulautakunnalle kaavan viimeisenä nähtävilläolopäivänä 12.6.2018.  

Kaavaehdotus on nähtävillä 12.6.2018 asti. Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana osallisilla on myös mahdollisuus jättää muistutuksia kaavaehdotuksesta. Jos haluat perehtyä kaavaehdotukseen tarkemmin tai jättää oman muistutuksesi, avaa linkki https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Tapiola/Telaniitty_231700/Kaavaehdotus

Facebook
Tulisiko taiteilijoita kouluttaa nykyistä vähemmän?