Katainen ja Kiviniemi, toimien luvallisuus ja ministerivastuulaki

Kommentoitu viesti

Mikko Ellilä

#23 Kantelu oikeuskanslerille Kiviniemestä, Kataisesta ja muista valtioneuvoston jäsenistä

26.05.2011 17:14


Lähetin allaolevan kantelun oikeuskanslerille.

Hallitus ja eduskunta ovat rikkoneet perustuslakia Portugal-päätöksen käsittelyssä.

Jos oikeuskansleri itse aikoo noudattaa lakia, hänen on viran puolesta pakko ilmoittaa tästä kantelusta eduskunnan perustuslakivaliokunnalle syytteen nostamiseksi valtakunnanoikeudessa pääministeri Mari Kiviniemeä, valtiovarainministeri Jyrki Kataista ja muita Kiviniemen hallituksen eli nykyisen toimitusministeristön ministereitä vastaan.

http://fi-lib.blogspot.com/2011/05/kantelu-oikeuskanslerille-kiviniemesta.html

KANTELU VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERILLE


Kantelijan nimi ja osoite

puhelin (päivisin)

________Mikko Ellilä________________________

[yhteystiedot]




Minkä viranomaisen, virkamiehen tai henkilön menettelystä on kysymys


Toimitusministeristönä toimiva pääministeri Mari Kiviniemen hallitus,

erityisesti pääministeri Mari Kiviniemi ja valtiovarainministeri Jyrki Katainen,

mutta myös muut Kiviniemen hallituksen ministerit.

________________________________________________________




Mitä toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä pidätte lain tai

velvollisuuksien vastaisena

Euroopan rahoitusvakausvälineelle (ERVV) myönnettävä valtiontakaus.

_________________________________________________________




Selostakaa lyhyesti, milloin ja mitä tapahtui


Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista (668/2010)

antaa valtioneuvostolle vallan antaa omavelkaisia valtiontakauksia ERVV:lle.

Perustuslain 82 § mukaan valtiontakaus ja valtiontakuu voidaan antaa vain

eduskunnan suostumuksen nojalla. Valtioneuvostolla ei siis ole oikeutta antaa

valtiontakauksia ilman eduskunnan erillistä suostumusta. Laki 668/2010 on

hyväksytty eduskunnassa yksinkertaisessa säätämisjärjestyksessä eli

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Koska tämä laki on ristiriidassa

perustuslain kanssa, se olisi pitänyt säätää perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Koska sitä ei ole säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä, se ei ole astunut

voimaan Suomen valtiojärjestyksessä edellytetyllä tavalla.

Laki on perustuslakia alempana säädöksenä väistyvä. Laki 668/2010 ei ole voimassa,

koska se on ristiriidassa Perustuslain 82 § kanssa.

Toimitusministeristön valtiovarainministeri Jyrki Katainen ilmoitti ERVV:lle

EU-maiden valtiovarainministerien kokouksissa Brysselissä ma 16.5. - ti 17.5., että

Suomi antaa ERVV:lle takauksia Portugalin lainapakettia varten. Kataisella oli tälle

menettelylleen muun valtioneuvoston tuki. Koko valtioneuvosto siis oli päättänyt

antaa ERVV:lle valtiontakauksia ilman eduskunnan suostumusta.

Toimitusministeristön menettely perustui lakiin 668/2010, joka on perustuslain vastainen

ja siten mitätön. Toimitusministeristönä toimiva pääministeri Mari Kiviniemen hallitus,

eritoten pääministeri Mari Kiviniemi ja valtiovarainministeri Jyrki Katainen, mutta myös

muut Kiviniemen hallituksen ministerit, rikkoivat perustuslakia toimimalla perustuslain

vastaisen alemman säädöksen nojalla.

________________________________________________________




Millä tavoin menettely oli mielestänne virheellinen


Päätös ERVV:lle annettavista lainatakauksista tuotiin eduskuntaan valtioneuvoston

tiedonantona. Tämän jälkeen eduskunta äänesti toimitusministeristönä toimivan

Kiviniemen hallituksen luottamuksesta. Menettely oli perustuslain vastainen. Eduskunta

hyväksyi valtioneuvoston tiedonannon, jossa toimitusministeristö ilmoitti antaneensa

ERVV:lle lainatakauksia eli toimineensa perustuslain vastaisesti.

Valtioneuvostolla ei ollut laillista oikeutta antaa näitä lainatakauksia eikä eduskunnalla

ollut oikeutta hyväksyä valtioneuvoston laitonta menettelyä äänestämällä hallituksen

luottamuksesta valtioneuvoston tiedonannon jälkeen.


Perustuslakia voidaan muuttaa vain 2/3 enemmistöllä kahdessa eduskunnassa tai,

mikäli asia on 5/6 enemmistöllä julistettu kiireelliseksi, yhdessä eduskunnassa.

Koska tätä perustuslain vastaista valtioneuvoston päätöstä ERVV:lle annettavista

lainatakauksista ei ollut etukäteen hyväksytty em. määräenemmistöllä Suomen

valtiojärjestyksen mukaisessa perustuslain säätämisjärjestyksessä, toimitusministeristön

menettely oli perustuslain vastainen.


Näin ollen ERVV:lle annettavista lainatakuista tehty päätös on mitätön, koska se on

tehty Suomen valtiojärjestyksen vastaisella tavalla. Tämän laittoman päätöksen

toimeenpano antamalla ERVV:lle valtiontakuita on rikos. Jokainen viranomainen, joka

toteuttaa näitä toimitusministeristön tekemiä laittomia takuupäätöksiä, syyllistyy rikokseen.

Rikoslain 13 luvun 1 § mukaan se, joka tarkoituksenaan muuttaa Suomen valtiojärjestystä,

tekee valtiosääntöä rikkoen teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara,

on tuomittava valtiopetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen, pääministeri Mari Kiviniemi ja kaikki muut

nykyisen toimitusministeristön ministerit syyllistyivät em. lainkohdan mukaan valtiopetokseen

antamalla valtiontakuita ERVV:n lainoille perustuslainvastaisen lain nojalla, koska tämä teko

oli ilman muuta valtiosääntöä rikkova ja sen tarkoituksena oli ilman muuta Suomen

valtiojärjestyksen muuttaminen siirtämällä eduskunnalle perustuslain mukaan kuuluvaa

valtaa valtioneuvostolle.

Koska nämä valtiopetoksen tekijät kuuluivat valtion poliittiseen johtoon, kyseessä oli

rikoslain 13 luvun 2 § mukaan törkeä valtiopetos. Lain mukaan törkeän valtiopetoksen

vähimmäisrangaistus on neljä vuotta vankeutta ja enimmäisrangaistus elinkautinen vankeustuomio.

___________________________________________________________




Mitä toivotte oikeuskanslerin tekevän


Vaadin oikeuskansleria ilmoittamaan asiasta eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

asian ottamiseksi käsiteltäväksi, jotta perustuslakivaliokunta päättäisi syytteen

nostamisesta valtakunnanoikeudessa pääministeri Mari Kiviniemeä,

valtiovarainministeri Jyrki Kataista ja muita Kiviniemen hallituksen ministereitä vastaan.

______________________________________________________________



Paikka ja aika

Turku 25.5.2011

Mikko Ellilä


Vastaukset

zimi

#33 Re: Kantelu oikeuskanslerille Kiviniemestä, Kataisesta ja muista valtioneuvoston jäsenistä

2011-05-29 23:31:33

tämä pitää selvittää

#37 Re: Kantelu oikeuskanslerille Kiviniemestä, Kataisesta ja muista valtioneuvoston jäsenistä

2011-06-12 10:17:10