Haluamme säilyttää Vantaanlaaksossa metsän.

Säilytetään metsä Vantaanlaaksossa

Vantaanlaaksoon Martinkyläntien ja Jaalakujan sekä Perkiönkujan läheiselle metsäalueelle ollaan rakentamassa toimisto- ja varastorakennusta, jossa olisi ympäristöä häiritsemätöntä teollisuus- ja varastotoimintaa.

Hankkeeseen liittyen on haettu rakennuksen kokoon liittyvää poikkeuslupaa. Me asukkaat haluamme vastustaa tätä rakennushanketta ja siihen liittyvää poikkeuslupaa. Metsä lisää asukkaiden viihtyvyyttä, vähentää ilman pienhiukkasten määrää, antaa suojaa melulle ja edistää tutkitusti ihmisten terveyttä. Metsän läheisyydessä olevien asukkaiden viihtyvyys ja hyvinvointi alentuvat, jos metsä poistuu ja tilalle tulee teollisuusrakennus. Kauppalaivurintien asukkaiden osalta lisääntyvä kuljetusliikenteen melu tekisi tien ympäristön meluisammaksi ja vähentäisi liikenneturvallisuutta. Metsä pitäisi säilyttää myös siksi, että siellä on tehty viisi varmaa liito-oravahavaintoa.   Käy allekirjoittamassa tämä adressi ja suojele samalla lähimetsää Vantaanlaaksossa!

Haemme metsäalueelle myös kaavamuutosta. Seuraa tätä adressia ja valmistaudu allekirjoittamaan myös kaavamuutoshakemus.

 

Allekirjoituksesta etukäteen kiittäen Johanna Nikolov ja muut lähialueen asukkaat

 

 

Tässä kirjoittamamme naapuruston muistutus rakennushankkeesta:

 

NAAPURIEN KIRJALLINEN MUISTUTUS 24.4.2022 Kirjallinen huomautus koskien tontin nro 92-422-4-22-M1 poikkeamishakemusta (kaupunginosa 18 Vantaanlaakso, kortteli 18001, tonttinumero 8, tonttijaon nro 10911, asemakaavan numero 180600, Vantaanlaakso 5)   Saimme tiedonantona Vantaan kaupungilta rakennushankkeesta alueelle, joka sijaitsee metsäisellä alueella Jaalakujan ja Martinkyläntien läheisyydessä monien pientalojen ympäröimänä. Kyseessä on toimisto- ja varastorakennus, jossa olisi ympäristöä häiritsemätöntä teollisuus- ja varastotoimintaa. Tiedoksianto tuli tästä asiasta postin kautta 21.4.2022. Kirjallisen muistutuksen tekeminen ilmoitettiin tehtäväksi viimeistään 13.4.2022, joten tieto naapurustolle tuli selvästi myöhässä. Lisäaikaa saimme muistutuksen tekemiseen kaavoitusinsinööri Mikko Järveltä 4.5.2022 asti. Naapurustona vastustamme rakennushanketta ja rakennushankkeen mahdollista poikkeamiseen myönnettävää lupaa. Ymmärrämme sen, että asemakaavan mukaan tällainen rakentaminen olisi mahdollista, mutta asemakaava on tehty alueelle siinä vaiheessa (1993), jolloin asutusta on ollut paljon vähemmän (15 asukasta koko alueella). Kyseinen asemakaava on tehty myös alueen entisen omistajan Valtameri Oy:n tavoitteiden mukaisesti. Nykyisen omistajan, Vantaan kaupungin, tavoitteet nykyiselle pientaloasumiselle ovat mielestämme erilaiset kuin vuonna 1993 vaikkakaan se ei tämän alueen kohdalla kaavasuunnittelussa ole näkynyt.  Olemme sitä mieltä, että pientaloalueiden keskellä oleva teollisuus- ja varastorakennuksiin liittyvä toiminta laskisi asukasviihtyvyyttä merkittävästi. Tämä ei pelkästään koskisi naapuritonttien asukkaita vaan myös Vantaanlaakson muitakin asukkaita lisääntyvän liikenteen ja maiseman muuttumisen vuoksi. Lisäksi Vantaanlaakson asukkaat menettävät metsän tuoman virkistysmahdollisuuden. Kauppalaivurintien molemmin puolin on pientaloja, joiden äänimaiseman lisääntyvä kuljetusliikenne tekee meluisammaksi. Asuinalueemme on lentomelualue, jonka vuoksi asuinalueelle ei pitäisi rakentaa mitään sellaista, joka lisäisi alueen melukuormitusta. Nykyinen lentomelu ja Tampereen väylän tuoma melukuormitus on suurempaa kuin vuonna 1993. Rakennushankkeen toteuttaminen vaatisi sen, että nykyään alueella sijaitseva metsä hakattaisiin pääosin pois. Myös tämä osaltaan lisää alueen meluisuutta. Metsän poistuminen ja liikenteen lisääntyminen lisäävät myös ilman pienhiukkasten määrää. Mikäli Kauppalaivurin tiellä kuljetusliikenne lisääntyy teollisuusyrityksen toiminnan vuoksi, heikentää se myös Merimiehenkujan, Messikujan sekä Villa Smedsin asukkaiden ja erityisesti alueen lasten liikenneturvallisuutta. Villa Smedsin alueella toimii juhlapalveluyritys, jonka asiakkaiden pääsyä alueelle eivät nykyisetkään liikennejärjestelyt tue, koska tontille johtavan tien ja Kauppalaivurintien välillä ei ole mitään kevyeen liikenteen väylää. Poikkeuslupahakemuksessa on kohdassa Luonto ja kulttuuri merkittynä, että rakennuspaikan läheisyydessä ei olisi suojelukohteita- tai alueita. Vantaan kulttuuriympäristön linjauksissa on koottuna Vantaan suojeltavat kulttuurikohteet. Linjauksissa on mainittuna useita rakennuksia (mm. Villa Smeds ja Sofieberg, Övre Nybacka), jotka sijaitsevat rakennushankkeen lähellä. Itse rakennushanke on sijoittumassa metsään, joka ei ole merkitty suojelukohteeksi, mutta tässä metsässä on paljon lahopuuta, joka lisää ja ylläpitää tutkitusti luonnon monimuotoisuutta. Tässä kyseisessä metsässä ja sen läheisyydessä on tehty liito-oravahavaintoja sekä uhanalainen kanahaukka on näkynyt useaan kertaan. Vantaanlaakson läheisyydessä on Martinkyläntien varressa ja paloaseman vieressä puretun Myllymäen koulun tilalla aluetta, jonka läheisyydessä on toimisto-/teollisuusrakennuksia. Tämä alue rajoittuu osittain Vantaankosken tiehen. Mielestämme tälle alueelle olisi parempi mahdollisuus sijoittaa varasto- ja teollisuustoimintaa, koska asutusta alueen läheisyydessä ei ole.  Muistutamme myös Vehkalan, Variston ja Tuupakan alueista, joissa on erityisesti varasto- ja toimistorakennuksia, sekä Leinelän alueesta mahdollisena toimisto- ja varastorakennuksen sijaintina. Asemakaavassa Martinkyläntien ja Jaalakujan läheisyydessä olevaa metsäaluetta ei ole merkitty virkistys- tai viheralueeksi vaan teollisuus- ja toimistorakennusalueeksi, vaikka se onkin pientalojen ympäröimä suojaa ja viihtyvyyttä lisäävä metsäalue. Metsä on sellainen tekijä, joka tutkitusti lisää myös ihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä toimii hiilinieluna. Vantaan kaupungin tavoite on olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2030. Metsän kaataminen ei tue tätä tavoitetta. Ympäristöhallinnon verkkosivustolta, Elinympäristö ja kaavoitus, sanotaan hyvästä elinympäristöstä ja muusta maankäytön suunnittelusta seuraavaa: ”Hyvä elinympäristö on elämänlaadun kannalta olennainen tekijä. Laadukas ja kaikin tavoin toimiva elinympäristö muodostaa kokonaisuuden, jossa erilaisilla ihmisillä on mahdollisuus jokapäiväisen elämän järjestämiseen ja perustarpeiden tyydyttämiseen: asumiseen, palveluiden käyttämiseen, työssäkäyntiin, ulkoiluun, harrastuksiin, mutta myös lepoon ja yksityisyyteen. Hyvä elinympäristö on myös ekologisesti kestävä. Elinympäristöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä ihmisten asuin-, toiminta- ja vapaa-ajan ympäristöjä. Kaavoitus ja muu maankäytön suunnittelu luovat edellytyksiä hyvälle elinympäristölle ja sen kehittämiselle. Kaavoituksen keskeisenä tehtävänä on sovittaa yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita.” https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus Mikäli Vantaan kaupunki haluaa vähentää metsäalueitaan ja lisätä teollisuusalueita pientalojen läheisyyteen, se ei mielestämme noudata ympäristöhallinnon esiintuomia periaatteita hyvästä ja ekologisesti kestävästä asuinalueesta.   Joistakin rakennushankkeen toiminnoista emme saaneet selvää käsitystä. Haluaisimme hankkeeseen liittyen lisäselvitystä seuraavista: ·       Mistä kohtaa teollisuusrakennuksiin tuleva ja sieltä lähtevä liikenne kulkee? ·       Millä tavalla lisääntyvän liikenteen meluhaitta ja liikenneturvallisuus on huomioitu? ·       Missä määrin liikennettä rakennushanke lisää? Mihin vuorokauden aikoihin liikennöinti tapahtuu? Minkä kokoisia kulkuneuvoja rakennushanke vaatii? ·       Kuinka korkea rakennus on verrattuna ympäröiviin rakennuksiin? ·       Minkälaiset meluhaitat rakennuksen ilmastointilaitteet aiheuttavat? ·       Kuinka monta tuntia teollisuusyritys toimii aktiivisesti vuorokauden ja/tai viikon aikana? Lisäksi haluaisimme tietoa seuraavista: ·       Onko rakennushankkeeseen liittyen ELY-keskukselta pyydetty selvitystä alueen lajistosta ja mahdollisesti liito-oravan pesimäpuista? ·       Millä tavalla rakennushankkeen kokonaisuus näkyisi maisemassa ja millä tavalla se vaikuttaisi alueen kulttuurihistorialliseen ilmeeseen?

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Johanna Nikolov voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…