Hiltulanlahden koulun lisärakennuksen rakennustyöt aloitettava viipymättä

Hiltulanlahden koulun tilojen laajennus lisäoptiolla  

”Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon kouluyhteisön ja jokaisen oppilaan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Ympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä ja edistää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaista tervettä kasvua ja kehitystä. Oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Kaikki yhteisön jäsenet vaikuttavat toiminnallaan oppimisympäristöihin. Hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. Onnistumisen kokemukset ja elämykset erilaisissa ympäristöissä ja oppimistilanteissa innostavat oppilaita oman osaamisensa kehittämiseen. Oppilaat osallistuvat oppimisympäristöjen kehittämiseen.” Lähde: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, Opetushallitus  

Hiltulanlahteen rakennettiin vuonna 2019 uusi koulu elinkaarimallilla alueen voimakkaan kasvun myötä. Rakennuttajan kanssa on tuolloin tehty sopimus lisä-optiosta koulun laajentamiseksi tila-tarpeen kasvaessa. Tämä huomioitiin urakoinnissa kunnallistekniikan rakentamisella (valmiiksi nurmen alle) lisärakennusta varten. Optio on käytettävissä sopimushinnalla 2023 asti ja lisärakennuksen kustannukset ovat kokonaisuuteen nähden kustannustehokkaat (vs. kokonaan uuden urakan kilpailutus ja kustannus).

Hiltulanlahden koulu on alkanut täyttyä alueen voimakkaan rakennuttamisen ja muuttoliikenteen vuoksi arvioitua nopeammin. Koulu täyttyy oppilaspaikoiltaan miltei täyteen nykyisellä oppilaaksi oton määrällä lukuvuoden 2021-2022 aikana (oppilasmäärä n. 254 oppilasta, laskennallinen oppilasmäärä on 300 oppilasta).  Tähän ei ole huomioitu alueelle muuttavia ja rakentavia perheitä oppilaineen. Jo Hiltulanlahden päiväkodin esikoulun nykyisten esikoululaisten määrällä (68) koulun laskennallinen oppilasmäärä täyttyy ennen lukuvuotta 2022-2023. Tämä luku ei sisällä kaikkia alueen esikoululaisia.   Hiltulanlahden koulu on elinkaarikoulu, jossa opiskellaan pääsääntöisesti avoimissa ja isoissa oppimisympäristöissä. Kokemuksellisesti on todettu, että tämän lisäksi tarvitaan jakotiloja, joiden avulla saadaan osalle oppijoista aikaan rauhallisia oppimisympäristöjä, jotta voidaan mahdollistaa perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen opetus kaikille tasa-arvoisesti yksilölliset tarpeet huomioiden. Toimintaa suunnitellessa tulee huomioida myös se, että koulun oppimisympäristöt on suunniteltu 75 oppilaan ryhmille ja sekä kuluneena ja tulevina lukuvuosina 1.- ja 2. luokkalaisten määrät ylittävät oppimisympäristön maximirajan, mikä vaikuttaa suoraan käytettävissä olevien tilojen määrään ja toimivuuteen opetusresurssit huomioiden. Näin ollen jo nykyisellä oppilasmäärällä koulun tilat ovat äärirajoilla ja joustavan opetuksen jakotilojen mahdollistaminen minimaalista.  

Edellämainitut seikat huomioiden me allekirjoittaneet vaadimme, että Hiltulanlahden koulun laajennustyöt käynnistetään viipymättä ja toteutetaan tiiviissä aikataulussa. Koulun lisätilojen rakentaminen vuoden 2022 aikana olisi kunnalle kustannustehokas ratkaisu, sillä lukuvuoden 2022-2023 alussa on muutoin tarve väliaikaisille lisätiloille, josta syntyy huomattavia juoksevia lisäkustannuksia pysyvän ratkaisun sijasta. Lisäksi lisärakennuksilla voitaisiin turvata laajenevan esikoulun tilantarvetta, mikä muuten lisäisi esikoululaisten osalta kunnan lisähankintojen tarvetta.


Paula Mutanen Hiltulanlahden koulun vanhempainyhdistys, pj    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Paula Mutanen Hiltulanlahden koulun vanhempainyhdistys, pj voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…