Inkeroisten jäähallin auki pysymisen puolesta 1.11.2022 eteenpäin

Inkeroisissa jääurheilua harrastavat lapset ja heidän perheensä ovat syvästi järkyttyneitä Kouvolan kaupungin 19.10.2022 antamasta viranhaltijapäätöksestä. Päätöksessä Inkeroisten jäähalli suljettaisiin energiansäästötoimenpiteiden vuoksi 1.11.2022 alkaen. Halli avautuisi vasta syksyllä 2023. Jääurheilua Inkeroisissa harrastavien lapsien perheet ovat laittamassa vetoomuksen Kouvolan kaupungin liikunta- ja kulttuurilautakunnalle. Voit auttaa asian käsittelyssä allekirjoittamalla tämän adressin Inkeroisten jäähallin aukiolon puolesta. Kaupungille osoitetun vetoomuksen voit lukea alempaa.

Vetoomus Inkeroisten jäähallin aukiolon puolesta


Viranhaltijapäätös: Liikuntapaikkapäällikkö 19.10.2022 § 5/2022 Liikuntapalveluiden
energiansäästötoimenpiteet talvikaudella 2022–2023, Inkeroisten jäähallin sulkeminen
1.11.2022 alkaen.
Viranhaltijan arviointi vaikutuksista: Vaikutusten arviointi kuntalaisten palveluihin Tilapäiset sulut
vaikuttavat kuntalaisten palveluihin ja päätösten valmistelussa on siksi tehty myös
ennakkovaikutusten arviointi, joka on ollut esillä myös kaupunginhallituksessa linjauksista
päätettäessä. Ennakkovaikutusten arviointi on tämän päätöksen oheismateriaalina. Vaikka
energiansäästötoimena tehtävät tilapäiset sulut vaikuttavat haittaavasti kuntalaisten palveluihin,
Kouvolaan jää kuitenkin edelleen halleja kuntalaisten ja seurojen käyttöön, eikä kaikkia
toimipisteitä suljeta samanaikaisesti. Koulujen liikuntatuntien tarpeet huomioidaan.
Urheiluseurojen vuoroja jää- ja vesiurheilun osalta jaetaan uudelleen junioripainotteisesti, jotta
lasten ja nuorten liikuntaharrastukset kärsisivät vähiten. Uimahallien ja jäähallien mahdolliset
tilapäiset sulkemiset tarkoittavat kuitenkin seurojen vakiovuorojen ja yleisövuorojen uudelleen
järjestelyä, ja osin peruuttamista. Jäähallien yleisövuoroja joudutaan osin perumaan. Tilapäisiä
sulkupäätöksiä tehdessä huomioidaan kuitenkin mahdollisimman hyvin kuntalaisille syntyvien
haittojen minimoiminen mm. uimahallien osalta auki jäävien uimahallien aukioloaikoja
pidennetään, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen uimakouluja siirretään myöhempään
ajankohtaan tai järjestetään palvelu toisessa uimahallissa. Samaan aikaan kannustetaan
omatoimiseen liikkumiseen ja panostetaan ulkoliikuntapaikkoihin tavanomaista enemmän
sääolosuhteet huomioiden.


Päätös: Päätän, että energiansäästötoimenpiteenä palvelupisteiden aukioloa ja aukioloaikoja
muutetaan siten, että Inkeroisten jäähalli suljetaan 1.11.2022 alkaen ja avataan syksyllä 2023.


Päätösvallan peruste: Liikunta- ja kulttuurilautakunta 19.1.2022 § 10, delegointipäätös


Asia: Inkeroisten jäähallia käyttävien lasten ja nuorten perheet ovat syvästi järkyttyneitä tästä päätöksestä. Vetoamme nyt teihin, Kouvolan kaupungin liikunta- ja kulttuurilautakuntaan, että
voisitte toimia tämän virkamiespäätöksen muuttamiseksi. Vetoamme Inkeroisten jäähallin auki
pysymisen puolesta 1.11.2022 eteenpäin.


Perustelut: Päätöksenteon apuna on käytetty taulukkoa, joka määrittelee
energiansäästötoimenpiteiden vaikutukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Asia perustuu pelkkään
spekulointiin. Asioista ei mitään faktoja. Esim.” Lyhyellä aikajänteellä lasten ja nuorten
liikkumattomuus mahdollisesti kasvaa.” Pitkällä aikavälillä:” Lasten, nuorten ja aikuisten
harrastustoimintaan saattaa olla pitkäaikaisvaikutuksia. Tippuuko osa harrastajista Koronan
tapaan pois, jos etäisyys on pidempi ja vuoroja vähemmän tarjolla? Lasten ja nuorten
liikkumattomuus pitkällä aikavälillä mahdollisesti kasvaa. ”Nämä kaikki olettamat pystymme
todistamaan todeksi esimerkein myöhemmin tämän vetoomuksen aikana.
Taulukossa puhutaan vahvasti kaupungille tulevista säästöistä. Missään ei ole huomioitu
jääurheilua harrastavien perheiden kustannusten noususta. Säästöjen maksumiehiksi joutuvat
harrastajien perheet. Tämä on myös seikka mikä tulisi päätöstä tehdessä huomioida.
Miten Inkeroisten jäähallin sulkeminen vaikuttaa lapsiin ja perheisiin.


Lapset: Kaikilla lapsilla on oikeus harrastamiseen. Yksikään lapsi ei saa lopettaa liikuntaharrastusta
kaupungin tekemien säästötoimenpiteiden vuoksi. Sulkeminen vaikuttaisi oleellisesti lasten ja
nuorten harjoitusmäärien vähenemiseen. Samalla päivät harrastusten parissa pitenevät. Lapsi
väsyy, aikaa jää vähemmän koulutehtäville ja leikkimiseen. Harjoitusmäärien väheneminen johtaa
väistämättä kehityksen hidastumiseen. Lapsi tarvitsee tietyssä iässä paljon toistoja kehittyäkseen.
Kehityksessä jälkeen jääminen asettaa lapset ja nuoret eriarvoiseen asemaan verrattuna toisiin
joukkueisiin. Harjoitukset ovat liikunnan lisäksi myös sosiaalinen tapahtuma. Niiden väheneminen
tulee heikentämään lasten sosiaalista kanssakäyntiä. Pahimmassa tapauksessa lapset ja nuoret
suuntaavat ylimääräisen energian negatiivisissa merkeissä. Ryhmissä on myös mukana
erityislapsia, joille harrastaminen on erittäin tärkeää. Näillä aktiivisuus- ja tarkkaavaisuushäiriötä
sairastavilla lapsilla on kynnys siihen negatiiviseen energian purkamiseen erittäin matala.


Perheet: Perheissä on laadittu kauden alussa aikataulut miten harrastuksiin mennään. Nyt ollaan
useampilapsisissa tai useamman harrastuksen perheissä uudessa tilanteessa mikäli jäähalli
suljetaan. Pahimmassa tapauksessa joudutaan valitsemaan kuka lapsista harrastaa tai luopumaan
jostain harrastuksesta. Perheissä on ostettu uusia varusteita, maksettu kausimaksuja ja ostettu
lisenssejä. Tästä kärsivät varsinkin pienituloiset perheet, joilla ei ole muutenkaan rahaa.
Inkeroisissa pienituloisilla perheillä on ollut varaa harrasta. Ei ole suuria matkakustannuksia ja
kausimaksut ovat maltillisia. Hallin sulkemisen myötä matkakustannukset lisääntyvät olennaisesti. Tämä kaikki jää harrastajien maksettavaksi.


Matka: Tällä hetkellä on suurella osalla hallia käyttävistä jääkiekkoilevista lapsista mahdollisuus
säilyttää varusteita hallilla. Tämä mahdollistaa harjoituksiin saapumisen vaikka polkupyörällä tai
kävellen. Harjoituksissa käynti ei edellytä aina automaattisesti sitä vanhempien kuskaamista.
Mikäli jäähalli suljettaisiin, niin tilanne muuttuisi todella radikaalisti. Matkaa jouduttaisiin
taittamaan joko Valkealaan tai Kuusankoskelle. Matkaa Inkeroisista Valkealan jäähallille tulee
35km. Kuusankosken jäähallille matka on saman verran. Matkaan kuluu aikaa hyvällä kelillä 30min
suuntaan. Osalla harrastajista matka tulee kestämään yhteen suuntaan jopa 45min. Monissa
perheissä ongelmaksi muodostuu aikataulutus. Moni vanhempi työskentelee entisen
Anjalankosken ulkopuolella esim. Kouvolassa tai Kotkassa. Esimerkki siitä miten se vaikuttaa.
”Vanhempi työskentelee Kouvolan keskustassa 8-16. Kotona töistä hän on 16.30. Aikaisin
mahdollinen aika harjoittelulle muissa jäähalleissa olisi klo 17.30. Siellä pidetään tunnin
harjoitukset. Kotiin päästään lähtemään klo 18.45. Kotona ollaan 19.15. Tässä vaiheessa työssä
käyvä vanhempi ei ole vielä käynyt kotona eikä ole pystynyt tekemään läksyjä lapsensa kanssa.”
”Puolestaan Kotkassa työskentelevä vanhempi kertoo, että viikoittaista ajomatkaa tulisi 150km
lisää. Tällä hetkellä perheen toista lasta kuskataan jo harjoituksiin 100km verran viikossa. Aikaa
pelkkiin matkoihin kuluu 5h/viikko.”
Miten sitten, kun lapsia on useampi? Pitäisi mennä eri halleihin ja eri aikaan. ”Harrastajaryhmässä
on olemassa mukana viiden lapsen perhe, joista neljä lasta pelaa jääkiekkoa. Kaikki tietenkin eri
ikäryhmissä eli harjoitukset eri aikaan. Perheen äiti on yksinhuoltaja. Hänellä ei ole
mahdollisuuksia kuljettaa lapsia.”
Nykyisillä järjestelyillä suurin osa lapsista pääsee hallille vaikka vanhemmat eivät pääsisi
kuskaamaan. Edelleen mennään perheisiin joilla ei ole autoa. Kimppakyytejä suositellaan. Fakta on
kumminkin se, että moneenkaan autoon ei mahdu kuin kahden pelaajan varustekassit. Tämän
myötä kyyditsijöitä tarvitaan suhteellisen paljon. Pienimmille junioreille ja kiekkokoululaisille
tarvitaan avustajat, jotka pukevat heille varusteet ylle. Kimppakyydit eivät ole ratkaisu tähän
ongelmaan. Ongelmista vähäisin ei ole matkoihin kuluvan polttoaineen hinta. Oli se sitten bensiini,
diesel, maakaasu tai sähkö, niin kaikki ovat kalliita vaihtoehtoja. Julkiset kulkuneuvot eivät ole
vaihtoehto harjoituksiin liikkumiseen. Pelkästään meno linja-autolla Kouvolaan kestää tunnin.
Siellä pitäisi vaihtaa linja-autoa, ja silti et pääse edes hallin viereen. Mukana olisi se iso
varustekassi ja tietysti vanhempi auttamassa. Yhteen vedettynä matkat ovat sellainen este, minkä
vuoksi useampi jääurheilun harrastaja on pakon edessä valmis lopettamaan. Tämä tietysti silloin
mikäli Inkeroisten jäähalli suljetaan 1.11. Tämän asian on useampi lasten vanhempi ilmoittanut.


Muut vaihtoehdot: On esitetty, että lasten ja nuorten liikkumista talvella voidaan lisätä
parantamalla ulkojääpaikkoja. Tämä harrastusmuoto on hyvin sään armoilla. Leuto talvi takaa
harrastuksen päättymisen. Kovilla pakkasilla ei ole myöskään jäille asiaa. Mikäli Inkeroisten jäähalli
suljetaan 1.11. kynnys yleisöluisteluun lähtemiseen toiselle paikkakunnalle kasvaa. Muuta liikuntaa
täällä on talvella todella hankala harrastaa. Sen takaavat puretut koulut ja niiden myötä hävinneet liikuntasalit.

Näiden esittämiemme seikkojen perusteella pyydämme Kouvolan kaupungin liikunta - ja
kulttuurilautakuntaa harkitsemaan tätä päätöstä uudelleen käyttämällä otto-oikeutta.
Inkeroisten jäähallin aukiolon säilymisen puolesta.


Inkeroisissa jääurheilua harrastavien lapsien vanhemmat