Vetoomus: NATO, isäntämaasopimus ja Suomen laki

Vetoomus Eduskunnalle Suomen ja NATO:n välisen isäntämaasopimuksen ja sen voimaansaattamisen laillisuuden varmistamiseksi

 

Valtioneuvoston tiedonanto

Valtioneuvoston tiedonannossa 27.8.2014 (1) ilmoitetaan NATO:n isäntämaasopimuksen ja siihen liittyvän yhteisymmärryspöytäkirjan olevan luonteeltaan poliittinen dokumentti eikä varsinainen kansainvälinen sopimus. Kuitenkin voidaan perustellusti olettaa Suomen sopimussisällön olevan yhtenevä Ruotsin vastaavan kanssa, minkä voimaansaattamiseksi Ruotsissa järjestetään eduskunnan äänestys (2) asiasta. Miksi sopimuksesta ei äänestetä Suomen eduskunnassa, vaikka Suomen perustuslaki ja valtiojärjestys (3) tätä edellyttäisi? Valtiojärjestyksen noudattamattajättäminen voidaan pahimmassa tapauksessa tulkita Rikoslain 13. luvun mukaisesti törkeäksi valtiorikokseksi (4), jos "rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö." Lisäksi tulisi huolehtia siitä että Valtioneuvoston tiedonantoa käsitellään eduskunnassa ja äänestetään asianmukaisesti valtioneuvoston ja vastuullisten ministerien nauttimasta luottamuksesta. (5) Suomen tulee toimia oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti kansainvälisen maineemme vaalimiseksi.

 

NATO-isäntämaasopimus ja yhteisymmärryspöytäkirja

Isäntämaasopimusta ja yhteisymmärryspöytäkirjaa koskevan NATO-dokumentin (6) (jonka voi olettaa olevan pääkohdiltaan yhtenevä Suomen ja Ruotsin sopimusten kanssa) perusteella sopimuksen tulkintaoikeus siirtyy NATO-johdolle, toisin kuin Valtioneuvoston tiedonanto antaa ymmärtää. Ote isäntämaasopimuksen / yhteisymmärryspöytäkirjan tulkintaoikeudesta:"The Supreme Headquarters have the legal authority to conclude Host Nation Support (HSN) Memoranda of Understanding MOU." Valtioneuvoston tiedonannon ja sopimustekstin välillä näyttäisi siis olevan merkittävä näkemysero, mutta minkä tulkintaoikeuden Suomi luovuttaisi NATO-johdolle. Ei siis ole perusteltua että Suomi voisi jatkossa päättää itsenäisesti luovuttaako se alueitaan ja resurssejaan NATO:n käyttöön. Kyseinen sopimus saattaisi johtaa näin ollen Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantumiseen, joka on Rikoslain 12. luvun (7) mukaisesti rangaistavaa.

 

Sopimuksen solmimisen ajankohtaan ja maailman poliittiseen tilanteeseen liittyviä huomioita

Ottaen huomioon että sopimuksen allekirjoitushetkellä Suomi isännöi Northern Coasts -yhteissotaharjoituksia (8), minkä johdosta Suomen alueella on läsnä huomattava määrä NATO-maiden sotavoimia, ei voida täysin sulkea pois sotilaallisen painostuksen mahdollisuutta vieraiden, vaikkakin yleisen käsityksen mukaan ystävällismielisten, valtioiden taholta. Lisäksi on huomioitava Ukrainassa tapahtuvan aseellisen konfliktin olevan tällä hetkellä kriittisessä tilanteessa. Ajankohta isäntämaasopimuksen kirjoittamiselle on em. syistä kyseenalainen. Sopimuksen lainmukaisuus tulee selvittää mm. Suomen ja Venäjän välisen valtiosopimuksen 4. artiklan osalta (9).

 

NATO:n pääsihteeri Rasmussen on ilmaissut isäntämaiden tärkeän merkityksen Venäjän vastaisessa varustautumisessa (10). Pääsihteerin mukaan NATO on kaavailemassa voimakasta ja näkyvää läsnäoloa Venäjän rajalle nopealla aikataululla. Suomi muuttuisi isäntämaasopimuksen perusteella puolueettomasta valtiosta entistä aggressiivisemman sotilaallisen toiminnan kannattajaksi ja mahdollistajaksi Venäjää vastaan. Turvallisuustilanteen muutos vaatisi Venäjältä sotilaallista reagointia syntyneeseen turvallisuusuhkaan Suomen ja Venäjän vastaisella rajalla, Suomenlahdella sekä Itämerellä. Seuraukset voivat olla arvaamattomat nykyisessä kriisitilanteessa Suomen ollessa valtiosääntönsä (11) mukaisesti Euroopan unionin jäsen ja siten Ukrainan kriisin yksi poliittisista sekä taloudellisista osapuolista. Suomen Rikoslain 12. luvun (7) perusteella isäntämaasopimuksen solmiminen kyseisessä kriisitilanteessa saattaa pahimmassa tapauksessa täyttää maanpetoksen tunnusmerkit.

 

Vetoomus isäntämaasopimuksen käsittelyn ja voimaansaattamisen laillisuuden varmistamiseksi

Vetoamme Suomen eduskuntaan ja hallitukseen esittäen toiveemme isäntämaasopimuksen / yhteisymmärryspöytäkirjan käsittelemisestä ja solmimisesta siten kuten Suomen laissa määrätään sekä hyvän hallintotavan mukaisesti. Tämä edellyttää mielestämme seuraavia hallinnollisia toimenpiteitä:

 • Valtioneuvoston tiedonannon johdosta on järjestettävä asianmukainen äänestys valtioneuvoston ja ministerien nauttimasta luottamuksesta

 • Isäntämaasopimuksesta on järjestettävä asianmukainen käsittely ja äänestys eduskunnassa

 • Isäntämaasopimukseen liittyvät asiakirjat ja ehdot on toimitettava suomennettuina kansanedustajien tutustuttavaksi hyvissä ajoin ennen asian käsittelyä eduskunnassa

 • Isäntämaasopimuksen laillisuus on tutkittava ja todettava

 

 

Kunnioittaen,

 

Addressin allekirjoittaneet

 

Viitteet

 1. Valtioneuvoston tiedonanto isäntämaasopimuksesta 27.8.2014: http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=423136

 2. Ruotsissa samainen sopimus vaatii eduskunnan hyväksynnän: http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2014082818607767_ul.shtml

 3. Suomen perustuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L8P94

 4. Rikoslaki 13. luku: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L13

 5. Äänestys Valtioneuvoston tiedonannosta: http://valtioneuvosto.fi/toiminta/selonteot/selonteko-lisatietoa/fi.jsp

 6. NATO:n isäntämaasopimusta koskeva dokumentti (2013): http://hogskolene.forsvaret.no/english/Documents/AJP-4.5%20HNS%20-%20MAY%202013%20edb%20v1%20e.pdf

 7. Rikoslaki 12. luku: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L12

 8. Northern Coasts-yhteissotaharjoitus 29.8.-12.9.2014: http://www.puolustusvoimat.fi/portal/p...

 9. NATO:n pääsihteerin ajatuksia isäntämaista: http://www.theguardian.com/world/2014/aug/26/nato-east-european-bases-counter-russian-threat

 10. Valtiosääntö: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L1P1
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )