Itsenäisen päätösvallan puolesta - För suveräniteten

Suomi menetti tänään 21.06.2012 merkittävimmän, itsenäisen valtion tunnusmerkkinsä, taloudellisen itsenäisen päätösvaltansa.

Euroopan vakausmekanismista äänestettiin eduskunnassa tänään ja esitys hyväksyttiin äänin 104-71, poissa 25. Kansanedustajamme ottivat sopimukseen kantaa parhaan tietämyksensä, laittoman puoluekurin tai aattensa pohjalta.

Oli syy päätökseensä mikä tahansa, vannon tämän adressin allekirjoituksella ministerinvalaa mukaellen, seuraavaa:

 

"Minä allekirjoittanut N.N. lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä, että noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi. Tästä johtuen en tule koskaan esittämään, äänestämään tai valitsemaan maan julkiseen virkaan tai edustustehtävään sellaista Suomen kansalaista, joka kesäkuussa vuonna 2012, valittuna kansanedustajanamme äänesti Euroopan vakausmekanismin puolesta täten luovuttaen maamme itsenäisyyden ulkopuolisille voimille."

 

Mikäli en ole uskovainen vannon valani seuraavasti:

"Minä allekirjoittanut N.N. lupaan, vannon ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi. Tästä johtuen en tule koskaan esittämään, äänestämään tai valitsemaan maan julkiseen virkaan tai edustustehtävään sellaista Suomen kansalaista, joka kesäkuussa vuonna 2012, valittuna kansanedustajanamme äänesti Euroopan vakausmekanismin puolesta täten luovuttaen maamme itsenäisyyden ulkopuolisille voimille."

 

 

Finland förlorade idag sitt viktigaste tecken på självständighet. Vi är inte mera en stat med suverän, ekonomisk beslutanderätt.

Idag, 21.06.2012 röstade man i riksdagen om Europeiska stabilitetsmekanismen och den antogs med rösterna 104-71, frånvarande 25. Våra riksdagsmän tog ställning till avtalet enligt bästa möjliga insikt, laglös partidisciplin eller ideologi. Vilken än orsaken var, svär jag med undertecknandet av denna address, följande:

 

"Undertecknad N.N. lovar och svär inför den allsmäktige och allvetande Gud att jag följer grundlagen och andra lagar samt agerar rättvist och opartiskt för medborgarna och samhället. Av dessa orsaker kommer jag aldrig att föredraga, rösta för eller välja en sådan finsk medborgare, som i juni år 2012, i egenskap av folkvald riksdagsman röstade för den Europeiska stabilitetsmekanismen och därmed avstod från vårt lands suveränitet till främmande makter."

 

Ifall jag är icke-troende svär jag min ed enligt följande:

"Undertecknad N.N. lovar och svär vid mitt hedersord och försäkrar vid mitt samvete att jag följer grundlagen och andra lagar samt agerar rättvist och opartiskt för medborgarna och samhället. Av dessa orsaker kommer jag aldrig att föredraga, rösta för eller välja en sådan finsk medborgare, som i juni år 2012, i egenskap av folkvald riksdagsman röstade för den Europeiska stabilitetsmekanismen och därmed avstod från vårt lands suveränitet till främmande makter."

 

JAA-ÄÄNENSÄ EUROOPAN VAKAUSMEKANISMILLE ANTOIVAT SEURAAVAT KANSANEDUSTAJAT. FÖLJANDE RIKSDAGSLEDAMOTER GAV SIN JA-RÖST FÖR DEN EUROPEISKA STABILITETSMEKANISMEN:

 

Alanko-Kahiluoto Outi /vihr
Arhinmäki Paavo /vas
Autto Heikki /kok
Backman Jouni /sd
Blomqvist Thomas /r
Brax Tuija /vihr
Eestilä Markku /kok
Eloranta Eeva-Johanna /sd
Feldt-Ranta Maarit /sd
Gestrin Christina /r
Grahn-Laasonen Sanni /kok
Gustafsson Jukka /sd
Guzenina-Richardson Maria /sd
Gästgivars Lars Erik /r
Haapanen Satu /vihr
Haavisto Pekka /vihr
Harkimo Leena /kok
Heinonen Timo /kok
Hemmilä Pertti /kok
Henriksson Anna-Maja /r
Hiltunen Rakel /sd
Holmlund Anne /kok
Huovinen Susanna /sd
Jaskari Harri /kok
Jokinen Kalle /kok
Jungner Mikael /sd
Jääskeläinen Jouko /kd
Kalliorinne Risto /vas
Kanerva Ilkka /kok
Kantola Ilkka /sd
Karhu Saara /sd
Kari Mika /sd
Karimäki Johanna /vihr
Kauma Pia /kok
Kiljunen Anneli /sd
Kiuru Krista /sd
Kiuru Pauli /kok
Kopra Jukka /kok
Korhonen Martti /vas
Koskinen Johannes /sd
Kumpula-Natri Miapetra /sd
Kurvinen Esko /kok
Kuusisto Merja /sd
Kyllönen Merja /vas
Kymäläinen Suna /sd
Kärnä Jukka /sd
Lapintie Annika /vas
Lehti Eero /kok
Lindtman Antti /sd
Lipponen Päivi /sd
Matikainen-Kallström Marjo /kok
Modig Silvia /vas
Myllykoski Jari /vas
Mäkelä Outi /kok
Mäkinen Tapani /kok
Männistö Lasse /kok
Mäntymaa Markku /kok
Nauclér Elisabeth /r
Nylander Mikaela /r
Nylund Mats /r
Ojala-Niemelä Johanna /sd
Orpo Petteri /kok
Palm Sari /kd
Pekonen Aino-Kaisa /vas
Pelkonen Jaana /kok
Peltonen Tuula /sd
Piirainen Raimo /sd
Rajamäki Kari /sd
Rauhala Leena /kd
Räsänen Päivi /kd
Salonen Kristiina /sd
Sankelo Janne /kok
Sarkomaa Sari /kok
Satonen Arto /kok
Skinnari Jouko /sd
Soininvaara Osmo /vihr
Stubb Alexander /kok
Suutari Eero /kok
Taimela Katja /sd
Tainio Hanna /sd
Tiainen Eila /vas
Toivakka Lenita /kok
Toivola Jani /vihr
Tolvanen Kari /kok
Tuppurainen Tytti /sd
Tynkkynen Oras /vihr
Uotila Kari /vas
Urpilainen Jutta /sd
Vahasalo Raija /kok
Wallin Stefan /r
Wallinheimo Sinuhe /kok
Vapaavuori Jan /kok
Wideroos Ulla-Maj /r
Viitamies Pauliina /sd
Viitanen Pia /sd
Vikman Sofia /kok
Virkkunen Henna /kok
Virolainen Anne-Mari /kok
Virtanen Erkki /vas
Väätäinen Tuula /sd
Zyskowicz Ben /kok
Östman Peter /kd
Myller Riitta /sd
Ahvenjärvi Sauli /kd
 • Euroopan vakausmekanismi (EVM) on monikansallinen rahoituslaitos, jolle Suomi sitoutuu maksamaan 12,6 mrd euron alkupääoman ilman vastinetta.
 • Sitoudumme jatkuvaan maksuvelvoitteeseen mikäli yhtiö tarvitsee lisärahoitusta. Pyynnöstä meidän tulee maksaa summa tilille 7 päivän aikana ja maksumääräys menee aina jäsenmaan oman budjetin ohi.
 • Sopimuksen mukaan osakeyhtiön kaikki omaisuus, rahoitus ja työntekijät nauttivat täydellistä koskemattomuutta ja syytesuojaa eli kukaan, edes valtio ei voi koskaan vetää heitä oikeuteen tai vastuuseen mistään, kävi miten kävi.
 • Yhtiö on vapautettu kaikista rajoituksista, sääntelyistä, tarkastuksista ja maksujen keskeytyksistä.
 • Työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus, verovapaus ja heidät valitaan sisäisin perustein, ilman läpinäkyvyyttä tai demokraattista prosessia.
 • Kaikki dokumentit ja kirjanpito ovat salaisia.
 • Joulukuussa 2011 EU-maiden päämiehet sopivat Saksan ja Ranskan ehdotuksesta, että päätökset EVM:n käytöstä voi tehdä ilman kaikkien osapuolten hyväksyntää 85 %:n määräenemmistöllä.
 • Suomen eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan muutos on vastoin Suomen perustuslakia.

 

Suomi on luovuttamassa taloudellisen päätösvaltansa luxemburgilaiselle, voittoa tavoittelevalle pankille, jonka sijoitukset me turvaamme veronmaksajina - nyt ja tulevaisuudessa, epäsuora verotusoikeus.

 

FINLEX - Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muutoksen hyväksymisestä

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2011/20110012

 

Englanninkielinen yhteenveto EVM:n luonteesta

http://www.youtube.com/watch?v=EPcWHBPYOSU

 

Tuore perustelulistaus miksi EI:

http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2012/06/20/britit-kertovat-suomelle-10-syyta-hylata-evm/201231947/12

 

Kuvaus talousvastuiden jaosta, mikäli...

http://henry.puheenvuoro.uusisuomi.fi/108154-persaukiset-pankkia-perustamassa

 

 

PÅ SVENSKA

 • Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) är en multinationell finansinstitution, till vilken Finland förbinder sig att betala ett 12,6mrd euros grundkapital utan gengäld.
 • Vi förbinder oss även att fortsättningsvis finansiera bolaget vid behov. Vid begäran bör vi betala ut summan inom 7 dagar och betalningsordern prioriteras i förhållande till medlemsnationens egen budget.
 • Enligt avtalet åtnjuter aktiebolagets egendom, finansiering och anställda full immunitet och kan inte åtalas. Ingen, inte ens en stat, kan dra dem inför rätta eller ställa dem till ansvar för något.
 • Bolaget är frigjort från alla begränsningar, regleringar, granskningar och uppehåll i betaltrafiken.
 • Personalen har tystnadsplikt, skattefrihet och väljs på interna grunder utan yttre insyn eller demokratisk process.
 • Alla dokument och bokföringen är hemligstämplade.
 • I december 2011 beslöt EU-ländernas huvudmän på Tysklands och Frankrikes förslag att ESM kan användas utan godkännande av alla parter med 85% majoritet.
 • Enligt Riksdagens grundlagsutskott är detta i strid med Finlands grundlag.

 

Finland står i beråd att överlämna sin ekonomiska suveränitet till en privat bank i Luxemburg, vars investeringar tryggas av oss skattebetalare - nu och i framtiden, en indirekt beskattningsrätt.

 

FINLEX - Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitets-mekanismen (ESM)

http://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2012/20120034.pdf

 

Ett engelskspråkigt sammandrag av ESM:s natur

http://www.youtube.com/watch?v=EPcWHBPYOSU

 

En färsk motiveringslista varför INTE:

http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2012/06/20/britit-kertovat-suomelle-10-syyta-hylata-evm/201231947/12

 

En beskrivning av ansvarsfördelningen, ifall...

http://henry.puheenvuoro.uusisuomi.fi/108154-persaukiset-pankkia-perustamassa


Alexander Holthoer    Ota yhteyttä adressin tekijään