Juankosken yläkoulu on pidettävä toiminnassa

Juankosken yläkoulu on elinkelpoinen ja vireä, mutta silti kohtuullisen kokoinen yksikkö, jossa oppilaat tunnetaan usein jo äänestä. Juankosken yläkoulu ei ole oppilaiden säilytyspaikka, vaan aito alusta kohtaamiselle, jossa lapsen yksilöllisyys voidaan ottaa huomioon ja tukea lapsen kehitystä hänen tarpeitaan vastaavasti. Koulu sijaitsee turvallisen matkan päässä oppilaista, eivätkä kuljetukset venytä lasten päiviä kohtuuttoman mittaisiksi. Me allekirjoittaneet vaadimme, että Juankosken yläkoulu on pidettävä toiminnassa mm. seuraavista syistä:
 
Kokonaistaloudelliset vaikutukset:

1) Kuopion kaupungin talouden tasapainotusohjelmassa esitettyjen säästöjen määräytyminen jää täysin epäselväksi eikä mahdollista luotettavaa päätöksentekoa. Voiko tavoitellut säästöt realistisesti saavuttaa koulun lakkauttamisella, kun muut kustannukset samanaikaisesti kasvavat? Juankosken yläkoulun kaltaisen yksikön lakkauttaminen lisää muun muassa kuljetuskustannuksia ja aiheuttaa lisätilan tarvetta tai tilojen muutoksia muissa kouluyksiköissä. Tasapainotusohjelmasta ei käy ilmi perustuvatko laskelmat toteutuneisiin todellisiin kustannuksiin vai keskiarvoihin. Tarvitaanko kouluverkkouudistuksen jälkeen enemmän kouluavustajia tai erityisopetusta? Mahtuvatko kaikki aiottuihin tiloihin, miten ruokailut järjestetään ja mitä näiden sopeuttaminen tulee maksamaan?

2) Kuopion kaupungin talouden tasapainotusohjelman tarve johtuu pääosin kaupungin huonosta taloudenpidosta. Suuruudenhullut investoinnit keskittyvät Kuopion ytimeen eivätkä näy kaupungin muissa taajamissa, kuten Juankoskella. Kuopio on innokas viemään maaseudun asukkailta palvelut pois, vaikka olemme jo osaltamme maksaneet ja maksamme Kuopion talouden rapauttaneet investoinnit joista emme hyödy. Kuntalaisen oikeudentajua koettelee erityisesti ”Luola”, jonka budjetti ylittyi 30 miljoonalla eurolla. Juankosken yläkoulun lakkauttamisesta koituvat säästöt esitetään Kuopion kaupungin talouden tasapainotusohjelmassa 1,1 miljoonaksi euroksi 35 miljoonan euron tavoitellusta kokonaissäästöstä. (Huom. kohta 1.)

3) Talouden tasapainotusohjelman loppuraportissa ei mainita sanallakaan alati kallistuvia koulukuljetuksia tai koulukyytejä. Sen lisäksi että turhien kuljetusten lisääminen on lasten edun kannalta ja ympäristönäkökulmasta kestämätöntä, on se sitä myös taloudellisesti. Polttoaineet, kalustot ja palkat eivät halpene tulevaisuudessa. Yle on uutisoinut 11/2023, että koulujen kuljetuskustannukset ovat valtakunnallisesti nousseet, vaikka kuljetusoppilaiden määrä on laskenut. Kuljetukset maksavat liikaa jo nyt, jos ne järjestetään asianmukaisesti. Tehopoiminnat laajoilla alueilla puolestaan venyttävät lasten päiviä liikaa.

4) Koulujen kulurakenne koostuu paljolti henkilöstökuluista, joista ei synny säästöä, jos opettajat siirtyvät Kuopion alueella. Yksi ongelma koulujen lakkauttamiseen liittyvissä säästöissä on itse rakennus. Purkaminen on kallista eikä koulurakennusten myynti käypään hintaan tai niiden tehokas hyödyntäminen muuhun käyttöön ole käytännössä realistista. Alaskirjauksena taseesta koulurakennukset voivat tulla liian kalliiksi. Tasapainotusohjelmassa iloitaankin kirjanpitokikkailun mahdollisuudesta, kun sopeutuskaudelle ei välttämättä osu vielä yhtään alaskirjausta. Tuossa yhteydessä ei mainita, että kurjuus jatkuu sen jälkeen, kun alaskirjaukset on tehty.

5) Koulukuljetuksista johtuvat pitkät päivät väsyttävät lapsia ja potentiaalisesti heikentävät kykyä oppia ja keskittyä. Lasten pahoinvointi lisääntyy, kun arki väsyttää. Lasten pahoinvoinnista aiheutuvat kustannukset valuvat osin hyvinvointialueelle kaupungin kukkaron sijaan. Joku nämä menot joka tapauksessa maksaa, ja euroissa mittaamattomalla tavalla lapsi itse.

6) Koulut ovat muidenkin kuin koululaisten kohtaamis- ja harrastuspaikkoja, ja osa koulujen elinvoimasta muodostuu muun kuin opetuksen kautta. Koulut ovat alueen sydän ja palvelevat yhteisöllisyyttä mahdollistamalla kokoontumisen ja erilaiset aktiviteetit. Tällaista käyttöä lisäämällä voi kompensoida kiinteistön koulukäytöstä aiheutuvia kuluja. Lisäksi Kuopio voisi tehdä yläkouluyhteistyötä Kaavin kanssa Juankosken suuntaan ja varmistaa täten alueensa jatkuvuutta.

7) Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on julkaissut loppuvuodesta 2022 tutkimuksen, jossa arvioitiin kouluverkon muutosten vaikutuksia maaseutualueilla. Karvi totesi karun tosiasian: lapsen etua on vaikea yhdistää koulukuljetusten tehokkaaseen kilpailutukseen. Lisäksi Karvin tekemän analyysin mukaan koulujen lakkautuksiin liittyvät muutokset kiihdyttävät poismuuttoa sekä heikentävät työllisyys- ja työpaikkakehitystä. Karvi toteaa suoraan: ”Koululakkautuksista ei synny koulutusmenojen säästöjä.”

Lapsen etu ja alueen lasten yhdenvertaisuus:

8) YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oppimisen lisäksi oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan. Nämä oikeudet riistetään isolta osin koulukuljetuksessa olevilta lapsilta, kun koulukyytien myötä koulupäivä venyy kohtuuttoman mittaiseksi. Esityksessään Kuopio asettaa maaseudulla asuvat lapsensa epätasa-arvoiseen asemaan kaupungissa, lähellä palveluita asuvien lasten kanssa. Lapset eivät valitse asuinpaikkaansa eivätkä muutenkaan ole tilanteeseen millään tavalla syyllisiä. Kaiken lapsia koskevan päätöksenteon tulee perustua nimenomaan lapsen etuun.

9) Kuopion kaupungin nyt esittelemä suunta on täysin väärä myös nuorten hyvinvoinnin kannalta. Yle julkaisi juuri artikkelin nuorten ahdistuneisuudesta. Jutussa käsiteltiin 8. ja 9. luokan oppilaille tehtyä kyselyä, jonka tuloksista laadittiin ”ahdistusmittari”. Juankosken yläkoulussa ahdistusmittari osoitti ahdistuksen tasoksi 18,3 %, siinä missä Riistaveden yhtenäiskoulu oli Kuopion alueen huonoin tasolla 35,7 %. Nilsiän yhtenäiskoulu oli sekin Juankoskea huonommalla tasolla: 24,8 %.

Elinvoima:

10) Juankosken yläkoulun lakkauttaminen olisi kuolinisku koko taajamalle. Kehitämme Juankoskella parasta aikaa matkailijoiden kokemusta, haemme lisää näkyvyyttä ja hakeudumme kansainvälisiin verkostoihin – paljolti vapaaehtoisvoimin. Yläkoulun lakkauttaminen näivettäisi koko alueen, sillä se heijastuu yrityksiin, palveluihin ja yhteisöihin. Myös lukio kuihtuisi, kun muualle yläkouluun joutuneet nuoret hakeutuisivat lukioihin kaveriporukoidensa vanavedessä.

11) Juankoski on isompi ja elinvoimaisempi keskustaajama, kuin Riistavesi. Lisäksi Juankosken yläkoulussa on enemmän oppilaita kuin Riistaveden yläkoulussa. Ei ole perusteltua kuljettaa Juankosken yläkoulun oppilaita Riistavedelle.

12) Koulu- ja palveluverkot vetävät ihmisiä luokseen. Alueen tulevan elinvoiman kannalta on merkityksellistä, että alueella on lapsiperheitä ja lapsia, jotka tuntevat juurensa ja niiden ainutlaatuisuuden. Koko seudun tulevaisuus ei kasva Kuopion keskustassa.

13) Mikäli Juankosken yläkoulu lakkautetaan, syntyy lähialueelle vaarallinen koulutuksellinen tyhjiö, kun Kaavillakaan ei ole yläkoulua.

Kuopion kaupungin uskottavuus ja luotettavuus:

14) Kuopion kaupungin imago, uskottavuus ja luotettavuus kokee vakavan kolauksen, jos se toteuttaa talouden tasapainotusohjelmansa sellaisenaan. Koulujaan lakkauttava kaupunki pakottaa maaseudun keskustaajamassa asuvan lapsiperheellisen kysymään itseltään miksi kannattaa maksaa korkeaa kuntaveroa, kun tärkeimpiä lähipalveluita ei ole.

15) Perusopetuspäällikkö Vainio lupasi Pitäjäraadin kumppanuuspöydässä marraskuussa 2022, että entisissä kuntakeskuksissa järjestetään perusopetus. Apulaiskaupunginjohtaja Vähäkangas on toistanut saman ja lisännyt, että Juankosken perusopetusta kehitetään. Kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja kuntalaisten on voitava luottaa johtaviin viranhaltijoihin. Kaupunki ei saa kävellä johtavien viranhaltijoiden yli.


Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Hanna Antikainen näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…