Jyväskylän Haapaniemen koulu säilytettävä!

Haapaniemen koulu on lähikoulu, jossa opiskelee tällä hetkellä 18 ekaluokkalaista ja 18 tokaluokkalaista kaikilla kolmiportaisen tuen portailla1. Päiväkodin puolella lapsiryhmiä neljä, joista tulevia ekaluokkalaisia, eli nykyisiä eskareita on 18. Päiväkodin kanssa yhteistyö on säännöllistä ja koulun henkilökunta on päiväkodin lapsillekin tuttua. Päivittäisten kohtaamisten kautta koulun henkilökunta tuntee lasten perheitä ja tarpeita jo ennen kouluun tuloa, jolloin lapsille on helppoa aloittaa yleensä niin jännittävä ensimmäinen luokka. Lisäksi koululla on iltapäivätoimintaa 1-2 luokkalaisille (Jälkkäri), mikä helpottaa perheiden arkea, kun pienten koululaisten ei tarvitse olla koulupäivän jälkeen yksin kotona.

Sivistyslautakunnan kokouksen (6.9.2023) pöytäkirjan liitteissä oli arvioitu opetusresurssien supistamisen vaikutuksia. Haapaniemen koulun kohdalla todettiin, että luokkakoon ollessa pienempi, opettajalla on enemmän mahdollisuuksia kohdata oppilaita huomioiden heidän yksilöllisiä tarpeitaan ja ohjata heidän oppimistaan yksilöllisesti. Lisäksi pienemmässä koulussa tilanteisiin pystytään puuttumaan herkästi ja antamaan lapsille oikeita toimintatapoja välittömästi. Tämä ennaltaehkäisee myös kiusaamista ja ulkopuolelle jäämistä ja lisää yhteenkuuluvuden tunnetta. 

Mikäli Haapaniemen (ja Oravasaaren) koulu lakkautetaan, ryhmäkoot kasvavat ennestään Vaajakosken alueen kouluissa tai niihin perustetaan uusia opetusryhmiä. Tällä hetkellä uusien opetusryhmien perustamiseen tilojen löytyminen on vähintäänkin haastavaa. Opetusryhmien kasvattaminen merkitsee taas sitä, että perusopetuslain pykälää 30 on lähes mahdotonta noudattaa. Opetusryhmät tulisi nimittäin muodostaa siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet2.

Opetusresurssien supistamisen ennakkoarvioinnissa todettiin myös, että lähikoulun lakkauttaminen pidentää koulumatkaa ja aiheuttaa kuljetuskustannuksia oppilaiden siirtyessä Vaajakumpuun. Koulukuljetus tarjotaan oppilaille, joilla koulumatka on yli 3,5 km. Ekaluokkalaiselle 2-3 kilometrin matkan kävelemiseen pitää varata vähintään tunti. Lisäksi osalle lapsista liian pitkä koulumatka kävellen tai pyöräillen voi viedä merkittävästi voimavaroja opiskelusta, sillä pelkästään neljän tunnin koulupäivä tuntuu ekaluokkalaisesta pitkältä. Tällä voi olla vaikutusta joidenkin lasten koulumotivaatioon, millä taas on merkittävä vaikutus oppimiselle. Koulumatkan pidentyessä on mahdollista, että Haapaniemestä tuodaan pieniä koululaisia autoilla Vaajakummun kouluun, jolloin saattoliikenne koulun edessä ruuhkautuu entisestään.

Haapaniemi on kasvava ja vetovoimainen alue, jonne on kaavoitettu ja hyväksytty 1.8.2023 “Haapaniemen puukortteli”. Toteutuessaan kaava tuo alueelle noin 115 uutta asukasta3. Koulun lakkauttaminen voi heikentää alueen tulevan elinvoiman kehitysnäkymiä ja väestönkasvua. Haapaniemen koulua on remontoitu säännöllisesti ja koulun tilat ja sen lähiympäristö (metsä, järvenranta) soveltuvat hyvin alkuopetukseen. Väestönkasvu alueella on tasaista ja joinain vuosina, jos luokkakoko on jäänyt pieneksi, koulussa on toteutettu sujuvasti yhdysluokkaopetusta. Jos koulu lakkautetaan, rakennus on edelleen käytössä päiväkodilla eikä säästöä tule esim. talon ylläpito- ja vuokrakustannuksissa. Ylipäätään säästölaskelmat ovat liian ympäripyöreät näin merkittävien päätösten tekoon.

Toivomme, että jokainen teistä päättäjistä, jotka kannattavat Haapaniemen koulun (tai muunkaan lähikoulun) lakkauttamista talouden tasapainottamiseksi, on päätöstä tehdessään täysin varma siitä, että koulun lakkauttamisessa todellakin säästetään. Monien eri tahojen kanssa asiasta keskusteltuamme (mm. opettajat, ohjaajat, opiskeluhuollonpsykologi, kuraattori, oppilaiden vanhemmat) olemme vakuuttuneita, että pitkällä tähtäimellä säästöä on nimenomaan Haapaniemen koulun ja vastaavien lähikoulujen säilyttäminen. 1 https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuki

2 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

3. https://www2.jkl.fi/kaavakartat/68_045/68_045_selostus_liitteineen_lopullinen.pdf

Vanhempien puolesta: Katriina ja Mika Lamminpää, Sanna Castrén, Kati N. Rontti, Tuomo ja Teresa Sjönberg, Sanna Laitinen

Vivi Sippala/Haapaniemen koulun opettaja

Niina Humalajärvi/Vanhempaintoimikunta Vaakuvat pj.


Katriina Lamminpää    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Katriina Lamminpää voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…