Jyväskylän yliopistosta Reilun kaupan korkeakoulu

Jyväskylän yliopistosta Reilun kaupan korkeakoulu

Tämän adressin allekirjoittaneet esittävät, että Jyväskylän yliopiston hallitus sekä yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta vastaavat tiedekuntien ja laitosten johdot alkavat aktiivisesti tavoitella Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimeä Jyväskylän yliopistolle. Suomen ensimmäinen Reilun kaupan korkeakoulu, Tampereen yliopisto, sai arvonimen vuonna 2009 opiskelijoiden laatiman adressin tuloksena. Myös Helsingin yliopisto sai arvonimen opiskelijoiden aloitteesta syksyllä 2013. Monet muut Suomen korkeakoulut ovat täyttämässä kriteerejä ja tavoittelemassa Reilun kaupan korkeakoulun arvonimeä. Nyt on Jyväskylän yliopiston vuoro.

Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimi on osoitus yliopiston sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisista hankinnoista. Yliopiston strategiassa tavoitteena on edistää kestävää kehitystä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti. Jyväskylän yliopisto on sitoutunut myös kartoittamaan ja ottamaan kantaa yliopiston globaalin vastuun toimintaan. Arvonimi ilmentäisi Jyväskylän yliopiston arvoja ja arvojen mukaista toimintaa käytännössä. Korkeakoulu, joka sitoutuu käyttämään Reilun kaupan tuotteita ja tiedottaa Reilusta kaupasta ja arvonimestä henkilökunnalle ja opiskelijoille, voi hakea arvonimeä.

Lisää tietoa arvonimen kriteereistä:

http://www.reilukauppa.fi/tulemukaan/korkeakoulut/


Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyövaliokunta

Adressi on allekirjoitettavissa myös ilmoitustauluilla ympäri kampusta ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kansainvälisten asioiden sihteerin toimistossa.

 

***

Let's make the University of Jyväskylä a Fairtrade University

The signers of this petition represent that the University Board and the heads of the Faculties and Departments responsible for the societal interaction begin to actively pursue the Fairtrade University title for the University of Jyväskylä. Finland's first Fairtrade University, the University of Tampere, was given the title in 2009, as a result of the petition prepared by the students. Also the University of Helsinki, was given the title thanks to the initiative of the students in the autumn of 2013. Many other Finnish universities are fulfilling the criteria and reaching for the Fairtrade University title. It is now the University of Jyväskylä’s turn.

Fairtrade University title is an indication of the University’s socially and environmentally responsible procurements. The strategy of the University of Jyväskylä is to promote sustainable development economically, socially and ecologically. The University of Jyväskylä is also committed to identifying and taking a stand on global responsibility activities. The title would reflect the University's values ​​and action in practice according its values. University, which is committed to using Fair Trade products and informing about Fair Trade and the title to the staff and the students, can apply for the title.

For more information:

http://www.reilukauppa.fi/tulemukaan/korkeakoulut/

 

The Subcommittee for Development Cooperation

The petition is also available for signing on the notice boards around campus and at the JYY office of the Secretary of International Affairs.


JYYn kehitysyhteistyövaliokunnan Reilu Yliopisto -koordinaattorit    Ota yhteyttä adressin tekijään