Päiväkoti Kalinkan toiminta on turvattava!

Päiväkoti Kalinka on suomalais-venäläinen, alle kouluikäisten lasten kielenopetukseen erikoistunut yksikkö, joka on toiminut jo vuodesta 1990 Suomalais-venäläisen koulun naapurissa Helsingin Kaarelassa.Hoitopaikkoja talossa on kaikkiaan 84:lle lapselle. Päiväkodin toiminnan jatkuminen on taas vaakalaudalla. Jotta päiväkodin toiminta voisi jatkua on koko paikkakapasiteettia vastaava rahoitus löydyttävä. Ainutlaatuinen, vain päiväkotikäyttöön suunniteltu rakenus jää tyhjilleen, jos toiminta rahoituksen puutteen vuoksi joudutaan lopettamaan.

Päiväkodin ja Suomalais-venäläisen koulun intensiivinen yhteistyö ja panostus kaksikielisyyteen luo ainutlaatuisen, yhteisöllisen, koko lapsuus- ja nuoruusiän kattavan oppimisympäristön. Saumaton jatkumo päiväkodista lukioon saakka mahdollistaa myös tieteellisen tutkimustyön varhaisen kaksikielisyyden merkityksestä kielen oppimisen ja kulttuurisen tasavertaisuuden osalta. Kalinka onkin kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu varhaisen kielenopetuksen keskus, jonka menetelmällisestä osaamisesta ovat hyötyneet lukuisat tahot ympäri maailmaa.

Päiväkodissa on kehitetty yhdessä Venäjän Kasvatustieteen Akatemian kanssa erityinen pikkulasten kielenoppimismenetelmä ”kielileikki”. Päiväkodissa tehdään jatkuvaa kehitystyötä niin venäjän- kuin suomenkielenkin opetusmetodien sekä venäjänkielisen erityistuen osalta. Päiväkoti Kalinkasta on muodostunut tärkeä osaamiskeskus koko kaupungin ja erityisesti oman päivähoitopiirinsä alueella. Kalinka tarjoaa jatkuvasti konsultointiapua sekä neuvontaa koko Helsingin alueella päivähoidon sekä terveydenhoidon työntekijöille venäläiseen kulttuuriin, kasvatukseen sekä perhe-elämän tarpeisiin liittyen. Kalinkassa on hyvässä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa menestyksellisesti autettu oppimisen poluille venäjänkielisiä lapsia, joilla on kehityksellisiä häiriöitä tai oppimiseen liittyviä pulmia. Erityistä tukea vaativien venäjänkielisten lasten ja perheiden kanssa työskentely on osa Kalinkan vahvaa erityisosaamista.

Toiminnan ja tutkimustyön kehittäminen ei onnistu jatkuvan kilpailutuksen ja sulkemisuhan alla.Helsingin kaupungilla ei ole varaa menettää tätä ainutlaatuista oppimisympäristöä - riittävä rahoitus toiminnan jatkumisen turvaamiseksi on löydyttävä!

Tämä adressi on suunnattu Helsingin kaupungille päiväkoti Kalinkan toiminnan turvaamiseksi riittävässä laajuudessaan välittömästi, mutta myös pitkällä tähtäimellä!

Allekirjoita vetoomus päiväkodin toiminnan turvaamiseksi.


Финско-русский детский сад «Калинка» - уникальный детский сад по развитию раннего двуязычия. «Калинка» расположена рядом с финско-русской школой в Хельсинки, что позволяет детям не только изучать русский язык непрерывно с трех до восемнадцати лет, но и достигать дальнейших успехов в школе.

Игровой метод «Калинки» известен во многих странах мира. Профессиональный коллектив детского сада вместе с другими специалистами постоянно развивает свою работу. Но из года в год повторяется проблема, связанная с финансированием этой важной деятельности.

Повлияйте на Правление города Хельсинки – вместе со всеми Вы можете оказать неоценимую помощь в поддержке «Калинки»!
Anita Novitsky