TEO:n lakimuutosta vastaan

!!!!!!!!!!!Adressi toimitettu STM:lle. Kiitos kaikille allekirjoittaneille ja muille aktiivisille tahoille työoikeuksien säilyttämisestä kesän osalta. Tarpeen tullen toimitamme adressin vielä uudestaan ministeriöön, kun lopulliset päätökset syksymmällä tehdään.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VASTUSTAMME SMT:n/TEO:n lakimuutosta lääketieteen opiskelijan työssäkäynnistä, erityisesti seuraavien ehdotusten osalta:

1.Lääketieteen opiskelijoiden työssäkäyntiä koskevia määräyksiä ollaan muuttamassa asetuksella niin, että opiskelija voisi toimia lääkärinä terveyskeskuksessa/sairaalassa vasta viidennen opiskeluvuoden jälkeen. Neljännen vuoden suorittanut kandidaatti ei saisi lääkärin tehtävissä toimia.
2.Lakimuutoksessa pyrittäisiin myös rajoittamaan vuokralääkärifirmojen mahdollisuutta palkata ja välittää lääkäriksi opiskelevia.KANNATAMME Suomen Medisiinariliiton ja Suomen Lääkäriliiton yhteistä suositusta 8.2.2006:

SUOMESSA OPISKELEVAN LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAN TOIMIMINEN LÄÄKÄRIN SIJAISENA
1. Johdanto
1.1.
Voidakseen toimia tilapäisesti lääkärin tehtävissä tulee lääketieteen opiskelijan olla suorittanut hyväksytysti lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan kuuluvista opinnoista vähintään kaikki neljään ensimmäiseen vuoteen kuuluvat opinnot ja hänellä tulee suoritettujen opintojen perusteella olla riittävät edellytykset asianomaisten tehtävien hoitamiseen.
1.2.
Ensimmäiseen neljään vuoteen kuuluvat opinnot määrittää kukin lääketieteellinen tiedekunta erikseen.
1.3.
Myös näihin opintoihin liittyvät tentit tulee suorittaa hyväksytysti. Mikäli opiskelijalla on työpaikkaa hakiessaan tenttejä suorittamatta tai niiden tuloksia kirjaamatta, on opiskelijan ilmoitettava tästä työnantajalle.
2. Terveyskeskuslääkärin sijaisena toimiminen
2.1.
Ohjeita työnhakijalle
2.1.1.
Hakiessaan terveyskeskuslääkärin sijaisuutta lääketieteen opiskelijan on ilmoitettava yksikön ylilääkärille niistä lääketieteen erikoisaloista, joihin kuuluvien sairauksien tutkiminen ja hoitaminen eivät ole sisältyneet hakijan opintoihin haetun työn alkamisajankohtaan mennessä. Opiskelijan on myös ilmoitettava ensimmäisiin neljään vuoteen kuuluvista opintokokonaisuuksista ne, joiden suorittaminen jakautuu useammalle vuodelle ja joista on näin ollen neljän ensimmäisen vuoden aikana suoritettu vain osakokonaisuus. Hakijan on lisäksi toimitettava todistus suoritetuista opinnoistaan.
2.2.
Ohjeita työnantajalle
2.2.1.
Työnantajan on opiskelijan ilmoituksen, hänen toimittamansa todistuksen ja haastattelun perusteella arvioitava millaisten tehtävien hoitamiseen opiskelijalla on riittävät edellytykset, sekä määriteltävä ja sovittava kirjallisesti opiskelijan tehtävät, toiminnan rajat ja muut velvoitteet näiden mukaisesti. Sopimuksen toteutumista on valvottava.
2.2.2.
Terveydenhuollon toimintayksikön tulee määrätä kullekin opiskelijalle itsenäisesti ammattiaan harjoittamaan oikeutettu lääkäri, joka valvoo ja ohjaa sijaisena toimivan opiskelijan toimintaa sekä raportoi suoriutumisesta esimieslääkärille. Opiskelijan työskenteleminen johdon ja valvonnan alaisena edellyttää, että opiskelijaa myös käytännössä ohjataan ja valvotaan riittävästi potilasturvallisuuden ja terveydenhuollon palveluiden laadun turvaamiseksi.
2.2.3.
Työnantajan tulee tarjota opiskelijalle kattavat konsultaatiomahdollisuudet ja opiskelijalle on tiedotettava niistä.
3. Sairaalalääkärin sijaisena toiminen
3.1.1.
Ohjeita työnhakijalle
Hakiessaan sairaalalääkärin sijaisuutta lääketieteen opiskelijan on ilmoitettava yksikön ylilääkärille niistä lääketieteen erikoisaloista, joihin kuuluvien sairauksien tutkiminen ja hoitaminen eivät ole sisältyneet hakijan opintoihin haetun työn alkamisajankohtaan mennessä. Opiskelijan on myös ilmoitettava ensimmäisiin neljään vuoteen kuuluvista opintokokonaisuuksista ne, joiden suorittaminen jakautuu useammalle vuodelle ja joista on näin ollen neljän ensimmäisen vuoden aikana suoritettu vain osakokonaisuus. Hakijan on lisäksi toimitettava todistus suoritetuista opinnoistaan.
Hakiessaan sairaalalääkärin sijaisuutta tulee lääketieteen opiskelijan olla hyväksytysti suorittanut kyseisen erikoisalan kurssi tai neljään ensimmäiseen vuoteen kuuluva osa siitä tai erikoisalan teoreettinen osakokonaisuus ja amanuensuuri (erikois- ja tieteenaloja integroivan opetussuunnitelman mukaan edettäessä, Tampereella).
3.1.2.
Työnhakijan on ilmoitettava yksikön ylilääkärille niistä lääketieteen erikoisaloista, joihin kuuluvien sairauksien tutkiminen ja hoitaminen eivät ole sisältyneet hakijan opintoihin haetun työn alkamisajankohtaan mennessä. Opiskelijan on myös ilmoitettava ensimmäisiin neljään vuoteen kuuluvista kursseista ne, joiden suorittaminen jakautuu useammalle vuodelle ja joiden suorittaminen näin ollen on kesken. Hakijan on lisäksi toimitettava todistus suoritetuista opinnoistaan.
3.2.
Ohjeita työnantajalle
3.2.1.
Työnantajan on opiskelijan ilmoituksen, hänen toimittamansa todistuksen ja haastattelun perusteella arvioitava millaisten tehtävien hoitamiseen opiskelijalla on riittävät edellytykset, sekä määriteltävä ja sovittava kirjallisesti opiskelijan tehtävät, toiminnan rajat ja muut velvoitteet näiden mukaisesti. Sopimuksen toteutumista on valvottava.
3.2.2.
Terveydenhuollon toimintayksikön tulee määrätä kullekin opiskelijalle itsenäisesti ammattiaan harjoittamaan oikeutettu lääkäri, joka valvoo ja ohjaa sijaisena toimivan opiskelijan toimintaa sekä raportoi suoriutumisesta esimieslääkärille. Opiskelijan työskenteleminen johdon ja valvonnan alaisena edellyttää, että opiskelijaa myös käytännössä ohjataan ja valvotaan riittävästi potilasturvallisuuden ja terveydenhuollon palveluiden laadun turvaamiseksi.
3.2.3.
Työnantajan tulee tarjota opiskelijalle kattavat konsultaatiomahdollisuudet ja opiskelijalle on tiedotettava niistä.
4. Päivystäjänä toimiminen
4.1.
Lääketieteen opiskelijan toimiessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa päivystystehtävissä on kiinnitettävä erityistä huomiota erikoisalakohtaisiin puutteisiin opiskelijan koulutuksessa ja sovittava opiskelijan työskentelystä kuin kohdissa 2.2.1. ja 3.2.1. Opiskelijan toimiessa sairaalassa etupäivystäjänä tai terveyskeskuksessa päivystävänä lääkärinä on hänelle nimettävä takapäivystäjä joka on itsenäisesti ammattiaan harjoittamaan oikeutettu lääkäri. Takapäivystäjän on oltava tietoinen em. puutteista opiskelijan koulutuksessa.