Seinäjoki-Kaskinen rautatien perusparannuksen puolesta

Seinäjoki-Kaskinen radan perusparantaminen ei ole vain
kuljetusinfrastruktuurikysymys, vaan sillä on suoria vaikutuksia
aluekehitykseen ja -talouteen, työllisyyteen sekä teollisuuden ja
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. Siten radan kehittämisen
rahoituspäätöstä pitäisi tarkastella kaikista näistä näkökohdista ja ottaa asia
huomioon mahdollisesti myös muissa kuin liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonalan menoissa.

Suupohjan radan varrella olevan teollisuuden
kilpailukyky riippuu suuresti liikenneyhteyksien kilpailukyvystä. Jos rataa ei
perusparanneta maantiekuljetusten käyttö lisääntyy, mikä on vastoin Suomen ja
EU:n ilmastotavoitteita. Radan varren kunnat eivät ole voineet kehittää
kaavojaan riittävästi elinkeinoelämän tarpeisiin radan huonon kunnon ja
epävarman tulevaisuuden takia. Perusparantamisen seurauksena uusia toimintoja
voitaisiin kaavoittaa radan varteen. Elinkeinoelämä onkin nykyisellään
etsiytynyt muualle parempien ratayhteyksien varteen.

Kaskisissa sijaitsee tärkeä vienti- ja tuontisatama,
joka on erikoistunut puunjalostusteollisuuden tuotteiden vientiin ja raakapuun
tuontiin. Satama on riippuvainen junakuljetuksista ja satama sekä alueen
teollisuus ovat myös investoineet paljon rautatiekuljetuksia ajatellen.

Suupohjan rannikkoseudun vahvuuksia ovat maatalous,
kasvihuoneteollisuus ja logistiikkaosaaminen. Seinäjoen seutukunnan
avaintoimialoja ovat elintarvikkeiden jalostus, agroteknologia, kone- ja
metalliteollisuus, rakennusteollisuus, puusepänteollisuus, sekä tukku- ja
vähittäiskauppa. Radan vaikutusalueen elinkeinoelämä on riippuvainen
kuljetuksista, joten radan kunnon merkitys alueelle on suuri ja radan
kuljetusmäärät voivat siis moninkertaistua nykyisestään, mikäli olosuhteet
liikennöinnille paranisivat.

Seinäjoelle rakenteilla oleva logistiikkakeskus ja
itä-länsi kuljetuskäytävä tarvitsevat myös toimivan ratayhteyden Kaskisten
satamaan.

Seudulla olevat bioenergia- tuulivoima-, ja
agroteknologiahankkeet ovat myös riippuvaisia hyvistä kuljetusmahdollisuuksista.

Me allekirjoittaneet vetoamme maan hallitukseen ja
eduskuntaan, että Kaskisten-Seinäjoki radan tulevaisuus, kunnossapito ja
peruskorjaaminen taataan.

Kaskisten Kaupunki

 

 

För en grundförbättring av Seinäjoki–Kaskö järnväg


En förbättring av Seinäjoki-Kaskö banavsnitt är inte enbart en infrastrukturell fråga utan
påverkar också direkt regionutvecklingen, ekonomin, arbetskraften samt
industrins och näringslivets driftsförutsättningar. Därför bör
investeringsbeslutet för en grundreparation av banan granskas utgående från de
här synvinklarna och eventuellt beaktas också i andra adminstrationers
utgiftsposter än enbart trafik- och kommunikationsministeriets.

Industrins konkurrenskraft längs banavsnittet beror mycket på transportförbindelsernas
konkurrenskraft. Ifall banavsnittet ej grundförbättras kommer
landsvägstransporterna att öka, vilket strider mot landets och EU:s
klimatmålsättningar. Kommunerna längs banavsnittet har inte heller kunnat
planera marken kring banan tillräckligt optimalt med tanke på näringslivets
behov på grund av banans dåliga skick och osäkerheten kring banans framtid.
Ifall banan grundrepareras kunde nya affärsverksamhetsområden planeras längs
banan. Näringslivet har som situationen nu är sökt sig annorstädes på jakt
efter bättre transport- och järnvägsförbindelser.

Hamnen i Kaskö är en viktig export- och importhamn, som är specialiserad på export av
träförädlingsindustrins produkter och import av råvirke. Hamnen är starkt
beroende av järnvägstransporter och hamnen samt närliggande industri har också
investerat mycket med tanke på en fungerande järnväg.

Till Syd-Österbottens kustområdes styrkor räknas lantbruk, växthusnäring och
logistikkunnande. Seinäjokis samt
regionkommunernas viktigaste affärsområden är livsmedelsförädling,
agroteknologi, maskin- och metallindustri, byggnadsindustri, snickeriindustri
samt parti- och minuthandel. Näringslivet inom banavsnittets inflytelsesområde
är starkt beroende av transporter vilket ökar betydelsen av en funktionsduglig
järnväg. Banans transportvolymer kan mångfördubblas från nuvarande nivå ifall
förutsättningarna blir bättre. Det under byggnad varande logistikcentret i
Seinäjoki samt öst-väst transportkorridoren behöver också en fungerande järnväg
till hamnen i Kaskö

Regionens bioenergi-, vindkrafts- och agroteknologiprojekt är också beroende av goda
transportmöjligheter per järnväg.

Vi undertecknade vädjar till landets regering och riksdag att trygga framtiden för Kaskö-Seinäjoki
järnvägsbanan, så att underhåll och en grundförbättring garanteras.

 


Kaskisten Kaupunki    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Tulisiko eläkeikää nostaa?