Kelan tulkkauspalvelun kilpailutus keskeytettävä

*** Katso tästä adressi viittomakielellä: https://youtu.be/zJZCr70i_-Q ***

 

Kansaneläkelaitoksen suunnitelmat uhkaavat viittomakielisten oikeuksia

 

Kansaneläkelaitos (Kela) on julkistanut uudet tulkkauspalvelun kilpailutusasiakirjat. Ne uhkaavat vakavasti tulkkauspalvelua käyttävien asiakkaiden oikeuksien toteutumista ja viittomakielialalla toimivien ihmisten työhyvinvointia sekä tulevaisuutta. Tahdomme muistuttaa Kelaa kahdesta asiasta: perustuslain 124 §:stä ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta sopimuksesta (ns. vammaissopimus).

 

Perustuslain 124. pykälän mukaan julkista hallintotehtävää hoitava taho ei saa vaarantaa perusoikeuksien tai oikeusturvan toteutumista. Kela on käsityksemme mukaan tällainen taho, mutta uudet suunnitelmat tulkkauspalvelun rajoituksista eivät näytä vastaavan pykälän vaatimuksia.

 

Suomi ratifioi vammaissopimuksen vuosi sitten. Sen tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden, myös viittomakielisten kuurojen sekä kuurosokeiden, osallistumismahdollisuuksia tasavertaisina kansalaisina. Sopimus ei ole pelkkää sanahelinää. Se edellyttää, että vammaisilla on mahdollisuus vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon jo suunnitteluvaiheesta alkaen. Kela on yksipuolisesti sanellut vammaisten tulkkauspalvelun uudet ehdot tekemättä yhteistyötä asiakasryhmien kanssa. Tämä loukkaa vammaisten henkilöiden oikeuksia ja on myös vastoin vammaissopimuksen tarkoitusta.

 

Vammaissopimus edellyttää, että vammaisten palveluja ei heikennetä. Uuden palvelukuvauksen mukaan Kela aikoo mm. supistaa tulkkivälityksen aukioloaikoja nykyisestä. Tilauksista poistetaan myös ns. joustovara: tilaushetkellä asiakkaan on tiedettävä tarkalleen tilauksen kesto, eikä tulkki voi joustaa, mikäli tilaus sattuu venymään syystä tai toisesta. Tilausten venyminen on hyvin tavallista, sillä tilanteita ei voi ennustaa. Ketä nämä muutokset palvelisivat? Eivät ainakaan asiakkaita, eivätkä varmasti tulkkejakaan. Muutokset ovat selkeitä heikennyksiä palveluihin.

 
Heikennykset eivät pääty tähän. Hämmästykseksemme Kela suunnittelee tulkkien määrän vähentämistä. Kilpailutuspapereissa on määritelty nykyistä pienempi määrä hankinnan piiriin pääseviä tulkkeja. “Valitettavasti tilaukseenne ei ole löytynyt tulkkia” on tuttu viesti jokaiselle tulkkauspalvelun käyttäjälle tänäkin päivänä. Tulemmeko saamaan tuon viestin vastaisuudessa yhä useammin, kun tulkkiresursseja ollaan pudottamassa radikaalisti? Ihmettelemme vähennyksen syytä, sillä Kelahan ei vastaisuudessa aio edes maksaa muusta kuin toteutuneesta tulkkausajasta.

 
Viittomakielen tulkkauksen tarkoitus on, että viittomakielinen tai viittomakieltä käyttävä henkilö pääsee tasavertaisesti osallistumaan yhteiskuntaan tulkkauksen välityksellä. Viittomakieliset ovat heterogeeninen ryhmä kieli- ja koulutustaustaltaan, joten myös tulkeilta vaaditaan monipuolista osaamista. Mikäli Kela omalla toiminnallaan heikentää tulkkien työ- tai opiskelumotivaatiota tai ajaa heitä pois alalta, se heikentää välittömästi myös viittomakielisten asiakkaiden asemaa.


Kela rajaa palvelukuvauksessaan kuurot tulkit ainoastaan kuulonäkövammaisten tulkkaukseen sekä suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkaukseen. Kuurot tulkit tuovat viittomakielialalle natiivien kielenkäyttäjien arvokasta osaamista. Siitä hyötyvät kuurosokeiden lisäksi mm. kuurot vanhukset, lapset ja vammaiset, joilla voi olla vaikeuksia kommunikoida ei-natiivin, kuulevan tulkin kautta, sekä maahanmuuttajat, jotka eivät hallitse kunnolla kirjoitettua suomen tai ruotsin kieltä. Tietyissä tilanteissa he tarvitsevat natiivin kuuron tulkin ns. kieli- ja kulttuuritulkkaukseen. Jos kuurolle maahanmuuttajalle osoitetaan kuuleva tulkki, jolla ei ole kykyä muokata viittomistaan visuaalisemmaksi natiivin tavoin, tämä heikentää viittomakielisten maahanmuuttajien osallistumista ja sopeutumista yhteiskuntaan.


Näiden seikkojen perusteella vaadimme, että Kelan tulkkauspalvelun kilpailutus keskeytetään ja uusi palvelukuvaus laaditaan uudelleen aidossa, vammaissopimusta kunnioittavassa yhteistyössä asiakasryhmien ja etujärjestöjen kanssa. Kelan kuuluu huolehtia Suomessa asuvien oikeuksien toteutumisesta, ei heikentää niitä.

 

 

Keräämme allekirjoituksia adressiin 1.6. 2017 kello 24:00 saakka, jonka jälkeen adressi toimitetaan Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Elli Aaltoselle.


Eeva Tupi, Maija Koivisto ja Salla Fagerström    Ota yhteyttä adressin tekijään