ASTRID THORSIN IDEOIMA UUSI ULKOMAALAISLAKI HYLÄTTÄVÄ!

Joulu Pukki
Korvatunturi

/ #69 No huhu, J M-K lue edes lakiesityksen!!

11.12.2008 14:10

Lukisit edes lakiesityksen niin tietäisit mistä on kyse!!
Kuinka moni allekirjoittaneista tietää oikeasti mistä on kyse, ei varmaan yhtään jos ne ovat vain lukeneet sun hullut mielipiteet eikä tiedä laista mitään.

Miksi Suomesta tulisi portti EU:lle kun tämä muutos vaan täydentää EU:n 2004 antamat yhteyset direktiivit???

"- Mikäli laki hyväksytään sellaisenaan, laista tulee erittäin suurella todennäköisyydellä ovi, jonka kautta kymmenet tuhannet (sadat tuhannet? miljoonat?) maahanmuuttajat pyrkivät EU:iin."


Euroopan unionin (EU) neuvosto on 29 päivänä huhtikuuta 2004 hyväksynyt direktiivin kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä (2004/83/EY, jäljempänä määritelmädirektiivi). Direktiivin tavoitteena on edistää jäsenvaltioissa annettavan kansainvälisen suojelun ja siihen liittyvien etuuksien yhdenmukaisuutta.

Ulkomaalaislaki (301/2004) sisältää säännökset, jotka koskevat määrittelyä pakolaiseksi ja muuta kansainvälistä suojelua tarvitsevaksi henkilöksi, sekä osan kansainvälisen suojelun sisältöä koskevista säännöksistä. Nykyistä ulkomaalaislakia, joka on tullut voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004, valmisteltiin kansallisesti samaan aikaan kuin määritelmädirektiiviä EU:ssa. Lain valmistelussa pyrittiin ottamaan huomioon direktiiviehdotus niin pitkälle kuin se oli mahdollista. Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 28/2003 vp) annettiin eduskunnalle kuitenkin ennen kuin direktiiviehdotus oli ehditty hyväksyä EU:ssa, joten direktiivin lopullista muotoa ei ollut käytettävissä lain valmistelun aikana. Lakiin on näin tehtävä direktiivin täytäntöönpanon edellyttämiä muutoksia, vaikka ulkomaalaislain 6 luvun säännökset kansainvälisestä suojelusta vastaavatkin pääosiltaan määritelmädirektiivin säännöksiä.

Lisäksi ulkomaalaislakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös, jonka mukaan ulkomaalaiselle myönnettäisiin jatkuva oleskelulupa tilanteissa, joissa hänen maasta poistamisensa ei ole hänestä itsestään riippumattoman teknisen esteen vuoksi mahdollista.

Ulkomaalaislain muuttamisesta annetussa laissa (973/2007) on lain viittaukset Ulkomaalaisvirastoon muutettu viittauksiksi Maahanmuuttovirastoon. Tässä esityksessä käytetään asiayhteydestä riippuen viraston vanhaa tai uutta nimeä."- Karkotettavalle turvapaikanhakijalle voitaisiin myöntää jatkuva oleskelulupa humanitaarisen suojelun perusteella (mitä tämä sitten ikinä tarkoittaakaan)."

Lukisit lakiesityksen niin tietäisit:

88 a §

Humanitaarinen suojelu

Maassa oleskelevalle ulkomaalaiselle myönnetään oleskelulupa humanitaarisen suojelun perusteella, jos 87 tai 88 §:n mukaisia edellytyksiä turvapaikan tai toissijaisen suojelun antamiselle ei ole, mutta ulkomaalainen ei kotimaassaan tai pysyvässä asuinmaassaan tapahtuneen ympäristökatastrofin tai siellä vallitsevien levottomuuksien, huonon ihmisoikeus- tai turvallisuustilanteen, huonon humanitaarisen tilanteen tai vastaavien olosuhteiden vuoksi voi palata sinne.

Oleskelulupa humanitaarisen suojelun perusteella voidaan jättää myöntämättä ulkomaalaiselle, jos on perusteltua aihetta epäillä, että hän on tehnyt:

1) rikoksen rauhaa vastaan, sotarikoksen tai rikoksen ihmiskuntaa vastaan, sellaisia rikoksia koskevien kansainvälisten sopimusten määritelmien mukaisesti;

2) törkeän rikoksen; taikka

3) Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisen teon.


Kommentoi adressia