Kylät säilytettävä maakuntakaavassa

Me allekirjoittaneet emme hyväksy Uudenmaan maakuntaliiton uusia kriteerejä kylien määrittelyssä.

Uudenmaan maakuntaliiton sivulla http://www.uudenmaanliitto.fi/index.phtml?s=1469 on luettavissa uuden maakuntakaavan luonnosvaiheen materiaali. Kylien kriteerit ovat maakuntaliiton mukaan seuraavat:

Maakunnallisesti merkittävissä kylissä on luontaisia kasvuedellytyksiä ja kunnan kaavoituksessa hajarakentamista
suunnataan erityisesti niihin.

Maakunnallisesti merkittävien kylien valinnassa on sovellettu seuraavia kriteerejä:

  • vähintään 300 asukasta, maakunnan reuna-alueilla, kuten saaristossa, riittää pienempikin asukasmäärä
  • kylä on kasvanut viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana ja sillä on edelleen kasvun edellytykset
  • edullinen sijainti suhteessa liikenneverkkoon sekä taajamiin ja niiden palveluverkkoon (kylä ei kuitenkaan voi sijaita taajaman lievealueella).

Paikallisesti merkittäviin kyliin voi kunnan kaavoituksessa ja lupahallinnossa suunnata myös hajarakentamista, mutta määrältään sen tulee olla merkittävästi vähäisempää kuin maakunnallisesti merkittävissä kylissä.

Asukasmäärä on mitattu oletetusta kyläkeskuksesta kahden kilometrin säteellä ottamatta lainkaan huomioon kylän maantieteellistä  rakennetta, asutuksen sijoittumista kyläalueella, kylän palvelurakennetta tai kylän toiminnallista ulottuvuutta. Ympyröiden piirtäminen kartalle on mielivaltaa, joka on johtanut sekä kattavan infrastruktuurin että toiminnallisuuden omaavien kylien poistamiseen kartalta.

Olemme sitä mieltä, että maakuntakaavassa tulisi ottaa huomioon kylien toiminnalliset edellytykset kasvaa ja kehittyä, paikallisidentiteetin muodostumisen näkökulma sekä laissa määrätty oikeus alueiden tasapuoliseen kehittämiseen ottaen huomioon alueen erityispiirteet, joista laissa erikseen mainitaan mm. maaseutu ja saaristo.

Laki alueiden kehittämisestä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091651 
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091837

Kylien omaehtoiselle kasvulle on annettava edellytykset ja maakuntakaavojen tulee ohjata ainoastaan merkittävien kasvukeskusten kokonaisuuksia. Suomi on pidettävä asuttuna ja meillä tulee jatkossakin olla oikeus maaseudun elävänä pitämiseen ja omaehtoiseen elämään maaseudulla. Maaseudun kehittämisen tulee tapahtua yhdessä maaseudun asukkaiden ja maaseudun toimijoiden kanssa. www.itukylat.fi  

Uusimmat tutkimukset osoittavat, että maalla asuminen ei suurenna hiilijalanjälkeä. Me haluamme maakuntakaavan ohjaavan asutusta sinne, mihin se luontaisesti ohjautuu, sekä kaupunkeihin että maaseudun pieniin ja suuriin kyliin, taajamiin, haja-asutusalueelle ja harvaan asutulle maaseudulle. Kyliä ei voi asettaa eriarvoiseen asemaan keinotekoisilla määritelmillä. Maakuntakaava ei saa johtaa maaseudun ja kylien alasajoon. Kaikki kyläalue-, kylä- ja taajama- sekä vastaavat merkinnät on säilytettävä maakuntakaavassa ja uusia kriteereitä on tarvittaessa luotava maaseudun ehdoilla yhdessä maaseudun toimijoiden kanssa.

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä maaseudun kehittämisestä sanotaan: ”Parannetaan maaseutunäkökulman huomioon ottamista kaikessa alueellisia vaikutuksia sisältävässä päätöksenteossa. Yhteiskunta turvaa maaseudulla asumisen ja toimimisen perusrakenteet sekä kannustaa ja tukee ihmisten omatoimista kehittämistyötä. Maaseudun ihmiset, yhteisöt ja yritykset voivat hyvin ja yhteisöllisyys, ympäristön tila ja kilpailukyky ovat parantuneet hyödyttäen samalla koko yhteiskuntaa.”

Tämän periaatepäätöksen mukaan me allekirjoittaneet haluamme maaseutuamme kehittää.


Itä-Uudenmaan Kylät ry    Ota yhteyttä adressin tekijään