Lillhemtin ("Henttaan") ajoyhteyksien parantaminen

Adressin vaatimus tiivistettynä:

Me adressin allekirjoittajat vaadimme, että hiljattain suljettu ajoyhteys Lillhemtistä Vanhan Lillhemtintien ja Maakirjantien kautta (“vanha ajoyhteys”) avataan uudestaan alueen asukkaiden käyttöön. Tämän vanhan ajoyhteyden avaaminen parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä myös vähentää liikenteen päästöjä verrattuna uuteen ajoyhteyteen. Uusi ajoyhteys siirsi alueen kaiken liikenteen kulkemaan Opinmäen koulun vierestä johtaen vaaratilanteiden lisääntymiseen. Se ei tule vastaamaan kasvavan alueen sujuvan liikenteen tarpeisiin.

  1. Espoon kaupungin on ryhdyttävä toimiin, jotta edellä mainittu vanha ajoyhteys voidaan välittömästi avata Suurpellon rakennustöiden ajaksi
  2. Espoon kaupungin on aloitettava tarvittavat kaavoitusprosessit, jotka tarvitaan vanhan ajoyhteyden pitämiseksi vaihtoehtoisena ajoyhteytenä myös pitkällä aikavälillä

27.1.2020 pidetyssä Espoon kaupunginvaltuuston kokouksessa on jätetty Henrik Vuornoksen johdolla valtuustoaloite, jonka allekirjoitti valtuuston enemmistö. Tällä adressilla halutaan tukea aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista. Linkki: https://www.espoo.fi/download/noname/%7B32B2DC2A-E687-4BE9-AEF0-91A5ABAEB050%7D/124928.

Tätä adressia tukee alueen kolme yhdistystä. Lillhemtin omakotiyhdistys - Egnahemsföreningen i Lillhemt ry kannattaa vanhan ajoyhteyden avaamista toimivien ja turvallisten liikenneyhteyksien takaamiseksi. Parents' Association for Espoo International School ry (Espoon kansainvälisen koulun vanhempainyhdistys) ja Olarin koulu- ja koti-yhdistys tukevat adressin vaatimuksia, jotka parantaisivat Opinmäen koulun lähialueen liikenneturvallisuutta. 

Adressissa esitettyjen vaatimusten tarkemmat perustelut:

Tämän adressin allekirjoittajat ovat päätyneet vaatimaan yllä esitettyjä toimenpiteitä seuraavassa esitettävien näkökulmien vuoksi.

Uusi ajoyhteys kulkee Opinmäen koulun vierestä toisin kuin vanha ajoyhteys. Alueen kaiken kulkuliikenteen siirtäminen kulkemaan koulun vierestä aiheuttaa jo nyt ja liikennemäärän kasvaessa yhä enemmän turhia vaaratilanteita, koska Opinmäen koulussa opiskelee yli 800 lasta ja nuorta vuosiluokilla 1-9. Liikennettä koulun ympärillä on paljon: koulun tiloissa toimii Espoo International School (EIS), jonka oppilaat tulevat ympäri pääkaupunkiseutua ja tämän takia moni tuodaan kouluun henkilöautolla. Koulun välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös 120 lapsen päiväkoti. Suurpellon rakennustyöt jatkuvat välittömästi koulun vieressä erikoisliikennejärjestelyin sekä Suurpelto III:n alueella. Myös Lillhemtin tiivistysrakentaminen aiheuttaa raskasta liikennettä alueella. Liikennettä tuo myös Lillhemtin kupeessa sijaitsevan Touhula Tikasmäen päiväkodin lapsien saattoliikenne.

Suurpellon rakentamisen ja Lillhemtin tiivistysrakentamisen myötä alueen asukas- ja liikennemäärät tulevat kasvamaan moninkertaiseksi nykyisestä tulevien vuosien aikana. Suurpelto III alueelle on suunniteltu noin 1 000 uutta asukasta, Lillhemtin asukasmäärä kasvaa merkittävästi (kasvanut noin 500:sta nykyiseen noin 750:een ja tulevien vuosien aikana noin 1 200 asukkaaseen) ja iso osa muusta Suurpellosta (esim. Suurpelto IV ja V suunnitelmat sisältävät 5 300 uutta asukasta ja reilut 2 800 työpaikkaa) rakennetaan tulevien vuosien aikana. Pelkästään nykyisellä liikennemäärällä liikenne ruuhkautuu mm. Opinmäen koulun ympäristössä ja uusi ajoyhteys on ylipäätään käytettävyydeltään heikko jo ennen alueen kasvun tuomia vaikutuksia. 

Alueen rakentamisesta aiheutuu vuosia kestävä raskaiden ajoneuvojen kulkeminen alueella ja poikkeusolosuhteet. Suurpeltoa on rakennettu jo kymmenisen vuotta ja sen osien rakentaminen on edelleen kesken. Uusi ajoyhteys kulkee nyt pääosin alueella, jossa rakennustöitä ei ole vielä edes aloitettu. Uusi ajoyhteys on tehty kapeaksi ja häiriöalttiiksi, jolloin rakentamisesta aiheutuu merkittäviä häiriöitä ja vaaratilanteita alueella asuville ihmisille. Vanhan ajoyhteyden sulkemisesta johtuen vaihtoehtoista reittiä ei ole esimerkiksi pelastustoimelle ja poikkeusolosuhteisiin.

Merkittävä osa alueen asukkaiden liikenteestä suuntautuu siten, että Suurpellosta poistutaan etelään. Tässä suunnassa ovat mm. länsimetron liityntäliikenne, Länsiväylä, Iso Omena ja muut palvelut jne. Tieyhteyden muutos kaksinkertaisti matkan alueelta ulos tähän suuntaan (Tikasmäentie 1 - Suurpellontien ja Ylismäentien risteys: vanhan ajoyhteyden kautta 1,3 km ja uuden ajoyhteyden kautta 2,5 km). Uuden ajoyhteyden toteutuksesta ja tulevien vuosien aikana lisääntyvästä liikenteestä johtuen matka-aika ja liikenteestä aiheutuvat päästöt kasvavat yli kaksinkertaisiksi verrattuna vanhan tieyhteyden käyttöön. Huomioiden ruuhka-aikoihin liittyvät ongelmat Kehä II:n välityskyvyssä, normaaliin työajan päättyessä Kehä II:lta on ruuhkista johtuen poistuttava jo Olarinluoman liittymästä pohjoisemman Lukusolmun liittymän sijaan. Vastaavasti aamulla on luonnollista käyttää Kehä II:n välttäviä kiertoteitä ajettaessa Länsiväylälle ja ko. suuntaan. Näin ollen uusi ajoyhteys noin kaksinkertaistaa ruuhka-aikana henttaalaisten läpiajon Suurpellon pienillä kaduilla suhteessa siihen, että asukkaat voisivat käyttää vaihtoehtoisena ajoreittinä vanhaa ajoyhteyttä.

Toimiva ja turvallinen ajoyhteys on yksi keskeisimpiä kaupungin asukkailleen tuottamia palveluita. Se on tärkeää niin arjen sujuvuuden, kiinteistöjen arvonkehityksen kuin liikennekäyttäytymisen näkökulmista. Huomioiden julkisen liikenteen tilanteen sekä mm. peruskoulun jälkeisten oppilaitosten sijainnin, on sujuva ajoyhteys erityisen merkityksellinen Lillhemtin alueen asukkaille. Esitys autojen kulkuyhteyden säilyttämiseksi vanhaa ajoyhteyttä pitkin ei lisää merkittävästi auraus- yms. hoitomenoja. Kyseessä on noin 500 metrin tieosuus, joka on jo olemassa ja varsin hyväkuntoinen, eli sitä ei tarvitse rakentaa. Lillhemtin liikenteen ja mahdollisesti myös Suurpelto III:n rakentamisen aikaisen liikenteen siirtyminen osin takaisin vanhalle ajoyhteydelle vähentäisi koulun vierestä kulkevaa liikennettä merkittävästi.

Vanhan ajoyhteyden katkaisua on perusteltu sen varressa olevien asuntojen haitalla. On syytä myös huomioida, että vanhan ajoyhteyden katkaisusta aiheutuu merkittävää haittaa niin Lillhemtin nykyisille ja tuleville asukkaille, Suurpelto III:n tuleville asukkaille, Opinmäen koululle sekä Lillhemtintien varressa asuville. Tarvittaessa pidemmällä aikavälillä raskas liikenne tällä katuosuudella voidaan kieltää. Toisena perusteena on mainittu viheryhteys. Ajoyhteyden avaaminen ei tältä osin muuta mitään suhteessa aiempaan tilanteeseen. Tarvittaessa viheryhteys on toteutettavissa sillalla tai tunnelilla, kuten on tehty juuri rakennetun Lillhemtintien osalta. 

Kun vanha ajoyhteys avataan uudestaan, se tulee vaikuttamaan alueen liikenneturvallisuuteen positiivisesti. Koulun edestä kulkeva liikenne tulee vähenemään, koska tämän hetkinen liikenne tulee jakautumaan sekä uudelle rakennetulle tielle että vanhalle ajoyhteydelle. Kun liikenne jakautuu kahdelle tielle, alueen asukkaille ja lapsille syntyy vähemmän vaaratilanteita etenkin, koska vanha ajoyhteys sijaitsee siten, että valtaosan koululaisista ei tarvitse ylittää ko. tietä koulumatkallaan. Espoon kaupunki haluaa omalta osaltansa laskea kasvihuonepäästöjä, me alueen asukkaat ja yhdistysten jäsenet haluamme kantaa myös oman kortemme kekoon tukemalla ja vähentää päästöjä käyttämällä olemassa olevaa lyhyempää ajotietä. Tulevaisuudessa Espoon viranomaisten pitää ymmärtää, että ei ole kenenkään etu, että rakentuvan alueen ainoa pääväylä kulkee koulun edestä.

Nyt tehtyä ratkaisua alueen asukkaiden ja yhdistysten on vaikea ymmärtää ja hyväksyä. Lisäksi kaavoitusta ja ajoyhteyksiä suunniteltaessa ja kaavoitettaessa alueen silloisille asukkaille annettiin kaupungin toimesta ymmärtää, että vanha ajoyhteys säilyy käytössä ja esitetyissä hahmotelmissa toteutettu uusi ajoyhteys oli mm. Suurpelto III:n kohdalla piirretty suoraksi nykyisen kapean ja mutkaisen tien sijaan. Kaavoitusprosessiin vihkiytymättömillä asukkailla ja kaavoitusprosessin jälkeen asuntonsa tai tonttinsa hankkineilla lilhemtilaisilla oli ja on kaikki syyt olettaa, että toteutettavat ratkaisut olisivat toimivia. Valitettavasti näin ei ole käynyt ja lopputuloksesta kärsitään jo nyt, vaikka asukas- ja liikennemäärän voimakkaampi kasvu on vasta edessä. 

 

Requirements of petition summarized: 

We, the signers of the petition, demand that the recently closed driving connection from Lillhemt through Vanha Lillhemtintie and Maakirjantie (the ‘old driving connection’) is to be reopened for the use of the residents in the area. Opening the old driving connection will significantly improve road safety and traffic flow as well as reduce traffic emissions compared to the new driving connection. The new driving connection has shifted all traffic to pass right next to Opinmäki school, leading to an increased risk of accidents. It will not meet the needs of smooth traffic in the growing region. 

  1. The City of Espoo is to take steps to open the old driving connection mentioned above immediately to be used during the construction of Suurpelto.
  2. The City of Espoo is to start the necessary planning processes needed to keep the old driving connection as an alternative route also in the long term.  

At the meeting of the Espoo City Council on January 27, 2020, the Council Initiative, signed by a majority of the Council, was submitted by Henrik Vuornos This petition is intended to support the implementation of the measures set out in the initiative. Link: https://www.espoo.fi/download/noname/%7B32B2DC2A-E687-4BE9-AEF0-91A5ABAEB050%7D/124928)

This address is supported by three associations in the area. Lillhemtin omakotiyhdistys - Egnahemsföreningen i Lillhemt ry (‘the Lillhemt Detached House Association’) supports the demands to reopen the old driving connection to ensure smooth and safe traffic. The Parents' Association for Espoo International School ry and the Olari School and Home Association (Olarin koulu- ja koti-yhdistys) support the demands by this petition which would improve road safety in the school area. 

Further justification for the claims made at the petition: 

The signers of this petition have chosen to call for the measures outlined above for the following reasons: 

The new connecting road runs right next to Opinmäki School unlike the old driving route. Moving all the traffic in the area to the side of the school creates more and more unnecessary dangerous situations, when the volume of traffic increases. There are already over 800 students in Grades 1-9 enrolled in Opinmäki School generating a lot of traffic around the school since this school is home to the Espoo International School (EIS). These students come from around the metropolitan area and are often driven to school by their parents. In addition, there is a kindergarden of some 120 kids located close to the Opinmäki School. Construction work is already taking place in Suurpelto III area as well as in the immediate presence of the school with special traffic arrangements around school. Besides, there is complementary construction in progress in Lillhemt which also causes construction traffic in the area. Moreover, child transport to day care adds to the heavy traffic in the area due to Touhula Tikasmäki’s location in Lillhemt. 

Population and traffic in the Suurpelto – Lillhemt area will multiply in the years to come in consequence of the residential construction in Suurpelto and Lillhemt. Approximately 1,000 new residents are planned for the Suurpelto III area, the population of Lillhemt will increase significantly (from about 500 to about 750 today and over the next years up to 1,200) and most of the rest of Suurpelto will be built in the coming years (e.g. Suurpelto IV and V plans will include 5 300 new residents and more than 2,800 jobs). With the current volume of traffic alone, traffic is congested during traffic hours e.g. around Opinmäki School. Even before the effects of growth in the area, the new driving connection offers poor connection via Opinmäki school. 

The construction of the area will result in exceptional circumstances with heavy vehicles traveling in the area for years to come. The Suurpelto area has been under construction for ten years and is still partly in progress. The new driving connection runs mainly in an area where construction work has not even started. The new connection is narrow and susceptible to disruption, causing significant disorder and danger to residents in the area. After the old driving connection has been closed, there is no alternative route for the residents and emergency vehicles. 

Most of the traffic in the area is directed south of Suurpelto towards Länsimetro (the main connection to the public transportation in the metropolitan area), Länsiväylä, Iso Omena and other services etc. The change in driving connection doubled the distance out of the area in this direction (Tikasmäentie 1 - intersection of Suurpellontie and Ylismäentie (1.3 km vs. 2.5 km). Due to the implementation of opening the new driving connection and increasing traffic in the coming years, travel time and traffic emissions will be more than double compared to the use of the old connection. Considering the problems with capacity of Ring II during afternoon traffic hours, one will have to exit Ring II in the Olarinluoma junction instead of the Suurpelto junction. Similarily in the morning, bypasses avoiding Ring II junctions are preferred when driving towards Länsiväylä. Thus, during traffic hours the new driving connection nearly doubles the distance of travel through the small streets of Suurpelto compared to the old driving connection. 

A good and safe driving connection is one of the most important services for residents provided by the city. It makes everyday life easier, adds value to property, and supports desirable traffic behavior. Considering the public transport and location of secondary schools in the area, a smooth driving connection is particularly important for residents in Lillhemt area. The proposal to maintain the old driving connection as an alternative route does not significantly increase maintenance costs (i.e plowing). This is a 500-meter section of road in a good condition, so there is no need for extra expenses/repair. Reopening of the route via Maakirjantie would move most of the Lillhemt traffic and possibly some of the traffic related to the construction of Suurpelto III back to the old driving connection and would significantly reduce the traffic next to the Opinmäki school. 

Arguments supporting the plan to close the old driving connection are disadvantages of the housing on this route as well as ‘green connection’ in the area.  It is also to be taken into consideration, closing the old driving connection will significantly complicate traffic and/or everyday life of current and future residents of Lillhemt, future residents of Suurpelto III, the Opinmäki School community and of those living along the Lillhemtintie. If needed, heavy traffic along this stretch of the road can be prohibited in the longer term. Regarding to ‘green connection’,  reopening of the old driving connection will not change anything compared to the previous situation. The similar results are easily achieved by a bridge or a tunnel (i.e the recently built bridge in Lillhemtintie in Suurpelto).

The reopening of the old driving connection will have a positive impact on road safety in the area. The traffic in front of the school will decrease, as the current traffic will be divided on both the new and the old driving connections. When traffic is split between two roads, there is less danger for residents and children in the area, especially because the old driving connection is located so that most of the children do not need to cross that road on their way to Opinmäki. The city of Espoo wants to contribute to reducing greenhouse gas emissions, we residents and members of our associations also want to carry our own bunch by supporting and reducing emissions by using the shorter driveway available. In the future, the authorities in Espoo need to understand that it is not in anyone's interest that the only major thoroughfare in the area to be built is in front of the school. 

Closing of the old connection is hard to understand and accept by residents and associations in the area. In addition, when planning the zone and driving connections in the area, residents of the area (back then) had been misinformed by the city of Espoo that the old driving connection will remain in use and the new driving connection, presented in the draft plans, will be ‘straight line’ through the Suurpelto III area, not the current narrow and windy street as it is now.  Residents (home or plot owners) in Lillhemt now and then (when the plan has been published), had and should have the full right to expect the implemented solutions would work in practice. Unfortunately, this is not the case in Lillhemt; the residents have already been hit by the implementation of the plan, although the stronger growth in population and traffic are yet to come.

---

Tilanne koulun vieressä: 
Tilanne_koulun_vieressä.jpg

Havainnekuva vanhan ja uuden ajoyhteyden sijoittumisesta kartalle sekä poistuminen niitä pitkin alueelta etelään.Havainnekuva_ajoyhteyksien_sijoittumisesta_ja_muutoksesta.JPG


Riikka Oksanen ja joukko muita alueen asukkaita ja yhdistyksiä    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Riikka Oksanen ja joukko muita alueen asukkaita ja yhdistyksiä voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )