Limingan lakeuden valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue turvattava

Limingan kunta on kaavoittanut Limingan kuntakeskuksen ja Tupoksen kylän välille Ekokortteliksi kutsutun alueen "materiaalien käsittelyä ja kierrätystä" varten. Alue kuuluu MK-7 –merkinnällä osoitettuun Lakeuden kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeään alueeseen (Limingan lakeus). Ekokortteli sijaitsee keskellä kyseistä aluetta.

Lisäksi alueen länsipuolella Tupoksentien varressa kulkee pyörätie, jota muun muassa matkapyöräilijät - ja virkistysliikkujat käyttävät käyttävät merkittävässä määrin.

Alueelle hakee nyt väliaikaisen ympäristöluvan tilalle uutta ympäristölupaa kaksikin yritystä. Ympäristölupahakemukset ovat nähtävissä muun muassa Limingan kunnan nettisivuilla:

Yritysten jo jonkin aikaa väliaikaisella luvalla jatkuneen tähänastisen toiminnan ympäristöä muuttavat vaikutukset eivät ole kaavan laatuvaatimusten kanssa linjassa. Alueen (allaolevassa kartassa mustalla viivalla reunoitettu alue Limingan ja Tupoksen välissä) ulkoasu erityisesti Tupoksentieltä katsottuna on ristiriidassa Ekokorttelin kaavaselostuksen valtakunnallisesti arvokasta  Limingan lakeuden kulttuurimaisema-aluetta korostavien määrittelyjen kanssa.

Sieppaa5.PNG

Tämän adressin loppuosaan on listattu Ekokorttelin kaavaselostuksen laatukriteerejä, joita alueen toiminta rikkoo.

“Ihmisen havainnoista merkittävä osa on visuaalista, mutta myös äänimaisema on tärkeä osa maiseman kokemista”, kerrotaan ELY-keskuksen maisemaselvitys-oppaassa. Lakeuden kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeään alueeseen voidaan siis lukea kuuluvaksi alueen äänimaisema. Ekokorttelin toiminta ei siis myöskään saa rikkoa siihen rajoittuvan Lakeuden kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeän alueen maalaismaista, rauhallista äänimaisemaa.

Tämä adressi tullaan toimittamaan Oulun seudun ympäristötoimeen mielipiteenä alueelle ympäristölupaa hakevien yritysten kuulemiseen.

VAATIMUS

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Limingan Ekokortteliin rajoittuvan valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen ja kulttuurihistoriallisesti merkittävän alueen maisemallisten piirteiden ja kulttuurihistoriallisten erityispiirteiden säilyminen on taattava, kuten alueen kaavakin jo edellyttää.

Alueella jo toimivien ja uutta ympäristölupaa hakevien yritysten tähänastinen toiminta ei ole linjassa  alueen kaavaselostuksen laatutavoitteiden kanssa.

Kaavan hengen mukaisesti Ekokorttelin toiminta ja sen infrastruktuuri ei saa näkyä valtakunnallisesti arvokkaalle ja kulttuurihistoriallisesti merkittävälle maisema-alueelle eikä myöskään rikkoa sen maalaismaista, rauhallista äänimaisemaa.

Myös lähialueiden viihtyisyys ja sitä myötä matkapyöräilijöiden ja virkistysliikkujien käyttämän pyörätien maisema-arvot ja viihtyisyys tulee taata.

Lisäksi vaadimme, että tämä adressi otetaan mielipiteenä huomioon alueelle ympäristölupaa hakevien yritysten lupakäsittelyssä.

Liite: Ekokorttelin kaavaselostuksen laatukriteerejä

http://www.liminka.fi/tiedostot/Hallinto-osasto/Kaavoitus/Ekokortteli/EKOKORTTELI_selostus_hyvaksytty.pdf

“Tavoitteena on imagovaikutuksiltaan positiivinen teollisuusyritysten ja logistiikkapalveluiden alue.” (sivu 2)

“Suunnittelualue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Limingan lakeuden kulttuurimaisema-alueella.” (sivu 6)

“Suunnittelualue kuuluu lisäksi mk-7–merkinnällä osoitettuun Lakeuden alueen maaseudun kehittämisen kohdealueeseen ja kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeään alueeseen (Limingan lakeus).” (sivu 9)

“Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää alueiden maisema- , kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaislaatu.” (sivu 10)

“Alueiden käytön suunnittelussa on pyrittävä edistämään historiallisten reittien käyttöä soveltuvin osin matkailu-ja virkistysreitteinä, mm. pyöräilyyn siten, että teiden linjaus ja kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot säilyvät.” (sivu 10)

“Alueen maisemallisten ja/tai kulttuurihistoriallisten erityispiirteiden säilyminen on turvattava. LIMINGAN LAKEUS. Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.” (sivu 10)

“Asemakaavoitettava alue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön ja maisemaan sekä kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävään tiehen. Kaavan suunnittelussa huomioidaan uuden rakentamisen sopeutuminen kulttuuriympäristöön ja maisemaan.” (sivu 16)

“Alueiden käytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä.” (sivu 16)

“Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja luonnonperinnön arvot säilyvät.” (sivu 16)

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Petri Saarela voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…