Maahantulokriisi

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MAAHANTULON KIELTÄMINEN TURVALLISESTA EU-MAASTA SAAVUTTAESSA JA MAAHANTULON EDELLYTYSTEN VÄLIAIKAINEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lainsäädäntövaltaa Suomessa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta. Suomen valtiontalous ei kestä tällä hetkellä tapahtuvaa hallitsematonta turvapaikanhakijoiden virtaa. Suomen kansalaisilta ei voida leikata etuja, jotka vaikuttavat monessa tapauksessa heidän ansiotasoonsa merkittävästi ja samaan aikaan maksaa EU-alueen turvapaikan hakijoiden kuluja EU-alueen ulkopuolisista maista alueelle laittomasti tulleille henkilöille, jotka jo ovat EU:n alueella turvallisissa maissa, eivätkä siten ole hengenvaarassa.

Eduskunnan tulee vaatia hallituksen toimivan alla mainitulla tavalla, vaatia valtion budjettiin kuuluvien maahantulon kustannusten sekä pakolaismäärien käsittelyä koko eduskunnan kesken sekä ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin lainsäädännön muokkaamiseksi vähintään seuraavilta osin sekä adressin muun sisällön ja hengen mukaisesti:

 1. Suomen rajatarkastusviranomaiset ja poliisi tulee määrätä kieltäytymään vastaanottamasta turvapaikkahakemukset henkilöiltä, jotka tulevat tai ovat tulleet Suomeen toisesta täysin turvallisesta EU-maasta.
 2. Suomen tulee keskeyttää tilapäisesti Schengen-sopimuksen soveltaminen ja palauttaa rajatarkastukset rajoilleen.
 3. Eduskunnan tulee käsitellä ja hyväksyä valtion budjettiin kuuluvat maahantulon kustannukset ja vuosittain hyväksyttävät pakolaismäärät osana valtion budjettia.
 4. Eduskunnan päättämä ja budjettiin hyväksytty pakolaismäärä tulee ottaa hallitusti suoraan kriisialueilta tai niiden välittömästä läheisyydestä.

Suomen tulee kieltää turvapaikkahakijoiden maahantulo turvallisesta EU-maasta saavuttaessa. Tämä tulee tehdä kieltäytymällä ottamasta täysin turvallisesta EU-maasta tulevia Suomessa tutkittaviksi, koska voimme kohtuullisesti olettaa, että aiempi EU-valtio suorittaa tutkinnan tai antaa riittävän suojelun. Asiassa sovelletaan

 • neuvoston direktiiviä 2005/85/EY (22): "...ellei tässä direktiivissä säädetä toisin, erityisesti silloin, kun voidaan kohtuullisesti olettaa, että toinen valtio suorittaa tutkinnan tai antaa riittävän suojelun." ja
 • ensimmäisen turvapaikkamaan määrittelyä em. direktiivin artikla 26 (erityisesti kohta b) mukaan.

Lisäksi Suomen rajatarkastusviranomaiset ja poliisi tulee määrätä kieltäytymään vastaanottamasta turvapaikkahakemuksia toistaiseksi kokonaan (myös Suomen ja Venäjän välinen raja ylitettäessä).

Suomen tulee keskeyttää tilapäisesti Schengen-sopimuksen soveltaminen ja palauttaa rajatarkastukset rajoilleen. Kaikilla raja-asemilla tulee ottaa toistaiseksi käyttöön kaikille maahantulijoille, myös EU-alueelta saapuville, ulkomaalaislain 11 §:ssä (30.12.2013/1214) [HE 134/2013] määritellyn mukaiset maahantulon edellytykset. Maahantulo edellyttää em. lain mukaan, että:

 1. henkilöllä on voimassa oleva vaadittava rajanylitykseen oikeuttava matkustusasiakirja;
 2. hänellä on voimassa oleva vaadittava viisumi, oleskelulupa taikka työntekijän tai elinkeinonharjoittajan oleskelulupa;
 3. hän pystyy tarvittaessa esittämään asiakirjoja, joilla osoitetaan suunnitellun oleskelun tarkoitus ja edellytykset ja hän pystyy osoittamaan, että hänellä on toimeentuloon tarvittavat varat, kun otetaan huomioon sekä suunnitellun oleskelun kesto että lähtömaahan paluu tai kauttakulkumatka sellaiseen kolmanteen maahan, jonne hänen pääsynsä on varmistettu, tai että hän pystyy laillisesti hankkimaan nämä varat;
 4. häntä ei ole määrätty maahantulokieltoon; ja
 5. hänen ei katsota vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta, kansanterveyttä tai Suomen kansainvälisiä suhteita.

Suomen kansalaisen maahantulon edellytyksenä tulee toistaiseksi olla rajanylitykseen oikeuttava matkustusasiakirja. Kaikkien matkustusasiakirjat tulee toistaiseksi tallentaa rajatarkastusasemilla, jotta mahdollisesti myöhemmin poliisille turvapaikkahakemustaan jättäviltä henkilöiltä voidaan kieltäytyä vastaanottamasta turvapaikkahakemus ja ohjata heidät takaisin aiempaan turvalliseen EU-maahan.

Suomen tulee viipymättä arvioida Dublinin sopimuksen soveltamista, koska sen tarkoitus ei nyt toteudu (Neuvoston asetus EY 343/2003, alkuluvun kohta 14, "Tämän asetuksen soveltamista olisi arvioitava säännöllisin väliajoin"). Suomen on vaadittava muilta EU-mailta Dublinin sopimuksen noudattamista ja edellytettävä turvapaikanhakijan käsittelyä siitä EU-maassa, johon hän ensimmäisenä saapuu. Sopimuksen tarkoitus on ollut saattaa vastuuseen turvapaikkahakemuksen käsittelystä se EU-maa, jonka EU-ulkoraja on ylitetty. Ensimmäinen turvallinen maa tulisi olla paikka, johon hakijat jäävät ja joka käsittelee hakemukset. Laittomat maahantulijat käyttävät nyt hyväkseen sitä, että emme pysty osoittamaan sitä, mistä he ovat tulleet EU-alueelle. Tämä mahdollistaa turvapaikan omavaltaisen valinnan, joka ei ole Dublinin sopimuksen tarkoitus.

Mikäli henkilö haluaa hakea turvapaikkaa Suomesta, tulee hänen jättää turvapaikkahakemuksensa Suomen suurlähetystöön ulkomailla.

 

PERUSTELUT

Suomen taloudellinen tila ja alla mainitut taloudelliset riskit vaativat yllä mainittujen, tekstin sisällön ja hengen mukaisten toimenpiteiden välitöntä toteuttamista. Valtiomme ei voi samaan aikaan hakea tuntuvia säästöjä ja pyrkiä katkaisemaan valtion velkaantuminen sekä päästää maahamme rajattomat määrät turvapaikanhakijoita, joiden kustannukset katettaisiin valtion velan lisäämisellä tai oman maamme kansalaisiin kohdistuvilla leikkauksilla.

Osalla ihmisistä, jotka tulevat rajojemme yli, on tietoinen tarkoitus tulla hyötymään sosiaaliturvastamme. Heillä saattaa olla myös halu tukea viestein ja matkustusvinkein sukulaisiaan ja tuttaviaan saapumaan Suomeen. Se sekä mahdolliset myöhemmin toteutettavat perheenyhdistämiset lisäävät hallitsemattomasti väestömääräämme. Erityisesti väestöryhmä, joka tarvitsee runsaasti taloudellista tukea mahdolliseen integroitumiseensa, uhkaa kasvaa merkittävästi. Meillä ei ole vallitsevaan tilanteeseen riittävää tietoa mahdollisista kustannuksista, ei kustannusarviota eikä yhdessä päätettyä rahoitusta. Sosiaali- ja terveysministeri Mäntylä on esittänyt julkisuudessa arvion, jonka mukaan jokaisesta turvapaikanhakijasta syntyisi vuositasolla 13.200 euron kulu. Sisäministeriön tämänhetkinen arvio 30.000 - 35.000 turvapaikanhakijasta vuoden 2015 aikana tarkoittaisi ministeri Mäntylän laskelmilla yhteensä 400 - 460 miljoonaa euron kulua vuodessa. Tästä kuluerästä vain pieni osa on sisällytetty tähän mennessä esiteltyyn valtion budjettiin, jossa maahanmuuton kulut on budjetoitu Maahanmuuttoviraston elokuussa esittämän arvion (15.000 turvapaikanhakijaa vuoden 2015 aikana) mukaan. Sisäministeri Orpon mukaan turvapaikanhakijoista aiheutuvat lisäkulut katetaan ottamalla lisää velkaa. Tässä yhteydessä on myös huomioitava, että Mäntylän esittämä arvio turvapaikanhakijasta koituvasta vuotuisesta kulusta voidaan perustellusti kyseenalaistaa riittämättömänä.

Kaikki tai suuri osa turvapaikanhakijoista, joille mahdollisesti annettaisiin käsittelyajan (tähän saakka ollut keskimäärin 7 kk) jälkeen kielteinen päätös, valittavat siitä hallinto-oikeudessa. Tämä prosessi voi kestää useita vuosia ja he voivat myös saada valtion kustantamaa oikeusapua koko ajalle.

Jo nyt on arvioitu, että Suomeen on suuntaamassa 200.000 turvapaikanhakijaa. Tätä lukuja ei voida vahvistaa, koska näitä ihmisiä ei ole missään päästetty hallitusti rajojen yli eikä heidän lukumäärää ole laskettu. EU:n ulkorajan yli ilman lupia ja henkilötodistuksia saapuneiden, Euroopassa tällä hetkellä vaeltavien ihmisten määrää ei tiedetä. Joka tapauksessa määrä on hallitsematon, suuri, jatkuva ja todennäköisesti voimistuva. Ihmismassat saapuvat ilman lupia ja henkilöpapereita EU:n alueelle eivätkä rekisteröidy Dublinin sopimuksen mukaan ensimmäisessä turvallisessa EU-maassa. Maat, joiden alueille tullaan joko olemaan tai kulkemaan läpi, eivät huolehdi siitä, että turvapaikkahakemus jätettäisiin tai olisi jätetty ensimmäiseen turvalliseen EU-maahan. Turvapaikanhakijan saapuessa Suomeen ovat kaikki kauttakulun sallineet EU-maat rikkoneet Dublinin sopimusta. Dublinin sopimuksen laiminlyönti mahdollistaa EU:n alueelle tulleiden ihmisten täysin avoimen vaelluksen sinne, minne he haluavat mennä. Irakissa asuu joidenkin lähteiden mukaan 36 miljoonaa asukasta, Syyriassa 23, Afganistanissa 33, Somaliassa 11 eli yhteensä 103 miljoonaa ihmistä. Myös Afrikasta voi suuri määrä ihmisiä lähteä Eurooppaan turvapaikanhakuun. Emme pysty tietämään, moniko haluaa tai on jo matkalla Eurooppaan ja Suomeen.

Euroopassa jo aiemmin olleet siirtolaiset tai eri EU-maiden kansalaiset voivat ryhtyä käyttämään tilannetta hyväkseen. Tämä voisi tarkoittaa sitä, että eri syistä Suomeen suuntaava ihmisvirta kasvaisi myös Euroopan sisältä. Tällä hetkellä mikään ei estä kenen tahansa sekä Euroopan ulko- että sisäpuolelta jättämästä aitoja henkilöllisyyspapereitaan pois matkasta ja ilmoittautumasta missä tahansa EU-maassa turvapaikanhakijaksi joko väärennetyillä henkilöllisyyspapereilla tai ilman niitä.

Päättäjät eivät uskalla ulkopoliittisten paineiden vuoksi tehdä rohkeita päätöksiä suojata ensin Suomi ja sitten auttaa rajallisilla resursseillamme apua tarvitsevia.


Huom. Muistathan vahvistaa adressin allekirjoituksesi klikkaamalla sähköpostiisi lähetettyä vahvistusviestin linkkiä!