MALTTIA SAARIJÄRVEN JA PYLKÖNMÄEN TUULIVOIMARAKENTAMISEEN

Vetoamme teihin, hyvät Saarijärven kaupungin päättäjät. Ei käynnistetä uusia
tuulivoimakaavoja Saarijärvelle, koska:

1. Keski-Suomen maakuntakaavan laatiminen on kesken, ja kaavaan on olettavasti tulossa muutoksia mm. seudullisesti merkittävien tuulivoima-alueiden, luontoselvitysten ja muiden selvitysten sekä käytettävien puskurien suhteen. Viranomaiskuuleminen on parhaillaan käynnissä.
2. Jo rakennetun Soidinmäen hankkeen tuulivoimaloiden ongelmat ovat vielä selvittämättä, mukaan lukien haitat lähiasukkaille ja ympäristölle. On ensiarvoisen tärkeätä, että melumittaukset tehdään, mahdolliset virheet korjataan ja niiden seurauksena tuulivoimarakentamisen ohjesäännöt ja toimintaperiaatteet päivitetään.
3. Valtakunnallisesti on vielä hyvin vähän tietoa nykyisistä maatuulivoimahankkeissa käytettävistä suurista, yli 300 m korkeista, tuulivoimaloista. On viisasta odottaa kokemuksia ja tutkimustuloksia muista hankkeista, jotta ei toisteta aiempia virheitä vielä suuremmassa mittaluokassa.


Saarijärvellä on jo kaksi valmistunutta hanketta. Saarijärvi on täten jo tehnyt osansa
ilmastonmuutoksen torjunnan suhteen. Saarijärvi voi kehittää myös muita energiaratkaisuja, joihin profiloitua. Suuret tuulivoimalat ovat Saarijärven ainutlaatuiselle maisemalle, ihmisten ja eläinten elinympäristöille sekä luonnonrauhalle hyvin vieraita elementtejä ja yhteisvaikutuksiltaan hyvin vahvasti ympäristöään leimaavia.

Pylkönmäeltä näkee kauaksi ja se näkyy kaukaa, niin korkealla kirkonkylä sijaitsee. Maisemiltaan ja näkymiltään se on aivan ainutlaatuinen koko Suomessa. Näillä hiljaisilla Suomenselän ylängöillä on elinpiiri useilla uhanalaisilla eläimillä. Näitä arvoja ei saa tuulivoimarakentamisella heikentää.

Saarijärvellä on huikean arvokas matkailukohde – Pyhä-Häkin kansallispuisto. Moni kunta
kilpailee saadakseen kansallispuiston alueelleen, mutta ei saa, vaikka haluaa. Tuntuu, että täällä ei nähdä sen todellista arvoa, kun viereen viritellään tuulivoimahankkeita.

On kaikkien – myös virkamiesten ja valtuutettujen – etu, että Saarijärvellä tehdään
tilannekatsaus, selvitetään uuden tiedon varassa tuulivoimahankkeiden vaikutukset, ennen kuin käynnistetään uusia tuulivoimakaavoja. Etäisyydet loma-asutukseen ja asutukseen on oltava aidosti riittävät.

Hyvät päättäjät, mahdollistakaa turvallinen ja terveellinen elinympäristö sekä kaunis ja
rauhallinen luontokokemus kaikille saarijärveläisille, täällä matkaileville ja vapaa-aikaansa
viettäville. Teillä on siihen mahdollisuus, ja te olette siitä vastuussa!


Elina Siltasalmi, arkkitehti Pylkönmäki    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Elina Siltasalmi, arkkitehti Pylkönmäki voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…