Muistutukset Säterinkallionkulman, alue 118000, kaavaan ja kaavaehdotukseen

1.     Yleiskaava: tiivistä ja matalaa, pitkäjänteiseen, viihtyisään asumiseen Oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukaan alueelle pitää sijoittaa ensisijaisesti tiivistä ja matalaa asuntorakentamista – A2-alue. Suunnitelmaan sisältyi alunperinkin Raide-Jokerin linjaus alueen läpi.  Pientalovaltaisen rauhallisen Säterinmetsän asuinrakennuksista osa on townhouse-tyyppisiä kaupunkipientaloja, kerrostalot ovat 3-kerroksisia. Rakennukset ovat väritykseltään eloisia ja monimuotoisia. Viereiset toimistotyöpaikkakorttelien rakennukset ovat 5-6-kerroksisia. Asemakaavan tavoitteissa mainitaan: ”Suunnittelussa huomioidaan alueen maisemalliset lähtökohdat, liikenteen asettamat rajoitukset, liittyminen lähiympäristön maankäyttöön, luontoarvot… tavoitteena laadukas ja viihtyisä asuin- ja toimintaympäristö.” ”Suunnittelussa otetaan erityisesti huomioon tieliikenteen haittojen torjunta.”

2.     Säterinkallionkulman asemakaava ja asemakaavan muutos on yleiskaavan vastainen. Ehdotettu rakennuskanta 800 uudelle asukkaalle ja 350 uudelle työpaikalle on liian ”tehokas”, nykyisiä asukkaita 600, kasvua yli 133%. Suunniteltu alue on kerrostaloalue –A1. Uusien rakennusten kokoa (suunniteltu 5-8 kerroksisia taloja) tulee kohtuullistaa 3-5 kerroksisiksi (kansipihan tasosta ylöspäin). Rakennusten tulisi väljentyä ja madaltua Säterinmetsää kohden. Säterin alueella tulisi olla yhtenäinen ilme. Nykyisestä rakennuskannasta poikkeava rakennustyyli pilaa alueen luonteen ja tunnelman. Metsää ja viheralueita tulee säilyttää suunniteltua enemmän. Erityisesti 1. kortteli nro 51372, on aivan liian massiivinen ja tulisi rakentaa pienemmäksi (3-5 krs.) tai jättää virkistysalueeksi. Koko korttelin alue ylittää Valtioneuvoston päätöksen mukaiset melutasojen ohjearvot: ulko-oleskelualueilla päivällä 55 dB, yöllä 45 dB, asuinhuoneissa päivällä 35 dB, yöllä 30 dB. Lisäksi koko kortteli on HSY:n ja Terveyden ja hyvinvointilaitoksen esittämän ilmanlaatuvyöhykemenetelmän mukaan suositusetäisyyden ulkopuolella. Siksi kortteliin on kiellettyä sijoittaa palveluasumista, hoito- tai päiväkotia tai vastaavaa hoivapalvelua. Korttelialue on ihmisille terveelliseen asumiseen kelpaamaton. Ruukinrannan A2-alueelle Kehä I:n varteen, Laajalahden puolelle Kurkijoentien varteen ja Raide-Jokerin varikon tilalle voidaan rakentaa tehokkaammin, jolloin MAL-sopimuksen tavoitteet alueelle täyttyvät. Olisi toivottavaa, että Espoossakin kaavoituksen lähtökohtana olisivat asukkaat ja heidän viihtyisyytensä ja terveytensä. Upsalassa on tehty juuri päätös raitiotien rakentamisesta kaupunkiin. Vanhojen kerrostalojen viereen aletaan rakentaa kohtuullisen tiivistä ja matalaa -asuntoaluetta ja vanhoja kerrostaloja uudistetaan voimallisesti (viherkatot, kasvihuoneita katoille…). Aluesuunnittelun lähtökohtana on lapsiystävällisyys. Mikä on hyvä lapsille, on hyvä myös aikuisille. Tulevaisuuden lähiöt ovat vihreitä. Luonto tulee kaupunkiin. Tanskassakin vastaavia tiivis ja matala –projekteja on parhaillaan useita meneillään, mm. Ballerupissa, joka toimi Espoon käynnistämän Säterinmetsä-projektin innoittajana.

3.     Virkistysalueet – Metsä on tärkeä – Nature comes back to town! Tulevaisuuden asuinalueet ovat vihreitä. Kadun linjauksen vuoksi Leiripuiston eteläinen osa pienenee. Leiripuisto pitäisi jättää mahdollisimman suureksi, puita kasvavaksi virkistysalueeksi, kuusia, haapoja, koivuja. Myös kaavan pohjoisosan metsää pitäisi jättää mahdollisimman paljon. Espoon koulu- ja päiväkotimetsäselvityksen mukaan läheiset päiväkodit ja koulut ilmoittivat Säterinmetsän tärkeimmäksi metsäkseen. Tärkeä se on myös asukkaille, lapsille, lemmikeille, liito-oraville. Nykyinen metsämme ei ole oikein kestänyt meitä 600 käyttäjää, se ei kestä yli 133%:n lisäystä - 800 uutta käyttäjää lemmikkeineen. Säterinmetsässä on yksi lasten leikkipuisto.  Virkistysalueet ovat riittämättömät suunnitellulle käyttäjämäärälle.

4.     Liikenne Suunnitellussa asemakaavassa katkaistaan Impilahdentie ja liikenne ohjataan alueen sisäkautta Linnoitustielle, Raide-Jokerin kiskojen yli –> tasoristeys, jonoa, onnettomuusriski. TÄTÄ EI VARMASTI KUKAAN ASUKKAISTA HALUA! Alueen liikenne tulisi ohjata kuten nykyisinkin Impilahdentietä Jokeri-radan alitse Linnoitustielle – ei ohjata liikennettä alueen sisälle: vältetään tasoristeys, autoliikenne asuintalojen välissä, lasten, kävelijöiden, pyöräilijöiden onnettomuudet, peräänajot . Suunniteltu tie jäisi kapeammaksi viihtyisäksi kävelykaduksi. Impilahdentie voi koukata lähempää Turun tietä tai sen voi kaivaa alemmaksi, jotta alituskorkeus Jokeri-radan alta riittää. Kun kortteli 1 pienennettäisiin, jäisi tilaa nykyiselle Impilahdentielle ja vaikka yleiselle pysäköintialueelle. Vaikka Impilahdensilta pengerrettäisiin, voisi pengerryksessä olla rumpu autoliikennettä varten. Ohjataan niiden asukkaiden, joiden autopaikat ovat rakennusten pihakansien alla yhdessä tasossa, autoliikenne pohjoisempaa, korttelin 3 ja 5 välistä radan yli Linnoitustielle (Korttelin 4 (51290) kaikki autopaikat ja osa korttelien 3 (51370) ja 5 (51370) autopaikoista.) . Ne asukkaat, joiden autopaikat ovat pysäköintitalossa, ajavat sisään alueelle, kun kuljettavat ostoksia, perhettään kotiin ja ajavat sen jälkeen pysäköintitaloon. (Kaikki korttelien 1 (51372) ja 2 (51371) autopaikat sekä osa korttelien 3 (51370) ja 5 (51370) autopaikoista.) Ehdotuksen mukainen liikennejärjestely ohjaa myös oikaisemaan alueelle Leirikaarta pitkin. Iso liikenneonnettomuusriski on silti vielä pohjoisempana Linnoitustiellä Säterinrinteen toimistotalojen kohdalla, kun Raide-Jokeri  ja autoliikenne käyttävät samaa väylää: asukkaiden autot, bussit, Säterinportin ja Säterinrinteen työpaikkojen autot sekä yrityksissä vierailevien autot, läpiajoliikenne. Autoliikenne nykyisin 3100 ajoneuvoa/vuorokausi. Kaavaehdotuksen mukaisten 800 uuden asukkaan ja 350 uuden työpaikan jälkeen ennuste vuodelle 2030 n. 6700 ajoneuvoa/vuorokausi. Silloinkin Raide-Jokerin ja autojen pitää  käyttää vuorotellen samaa väylää.

5.     Tieliikenteen haitat – Melu ja Ilmanlaatu Pääkaupunkiseudun ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen 2017 mukaan pääosa kaava-alueesta on melualuetta = ulkotilojen päivämelutasot ylittävät valtioneuvoston päätöksen mukaisen uusien asuinalueiden ohjearvon: 55 dB ja yömelun ohjearvo: 45 dB alittuu vain pohjoisosalla. Nykyinen melueste ei riitä vaimentamaan melua – estettä jatkettava ja parannettava. Vaikeampi keino melun vaimentamiseksi olisi rajoittaa Turunväylän ajonopeutta esim. 80 km/tunnissa.

6.     Pysäköintiratkaisut Korttelien asuntojen autopaikat ovat pihakansien alla tai pysäköintitalossa. Osa nykyisistä pysäköintipaikoista siirretään uusille LPA-2 korttelialueille. Yleisiä pysäköintipaikkoja on varattu 41 ap katujen varsille ja yleisille pysäköintialueille. Nykyisin Säterinsyrjän ja Säterinrinteen toimistotaloissa työskentelevien autoja on pysäköitynä Linnoitustien varrella, Impilahdentien itäpäässä ja Impilahdentien varrella. Kaavasuunnitelman mukaan tulee lisää 350 työntekijän autot. Asukkaiden autoja on pysäköitynä Leirikadun varrella. Impilahdentien itäpäässä on liityntäpysäköintiä. Monessa alueen taloudessa on kaksi autoa. Alueelle pitää osoittaa lisää autopaikkoja alueella työskenteleviä ja satunnaista pysäköintitarvetta varten: vieraat, liikkeissä vierailevat, perhejuhliin osallistuvat, sukulaiset…

7.     Päiväkodit Jos asukasmäärä kasvaisi yli 133%:lla, alueelle tarvittaisiin vähintään kaksi uutta päiväkotia. Säterinmetsän asukkaille asuinpaikkaa valitessaan on ollut tärkeä kriteeri nykyisen päiväkodin lapsiystävällinen läheisyys. Säterinmetsän päiväkoti on täynnä ja sinne jonotetaan. Päiväkodin tulee jatkossakin olla ensisijaisesti Säterinmetsän lasten päiväkoti. Mahdolliset uudet päiväkodit eivät saa enää supistaa virkistyskäyttöön jäävää metsäaluetta.  

8.     Kaava-alueella yksi asuttu pientalo Impilahdentien Turunväylän puolella oleva asutus on Friisinmäen jälleenrakennusajan pientaloaluetta, kulttuuriympäristöä. Yksi 1950-luvulla rakennettu pientalo on jäänyt erilleen, ja osa kiinteistöstä on jo aiemmin pakkolunastettu Turunväylän maantiealueeseen. Asuttu pientalo jää Raide-Jokerin viereen ja asukkaat joutuvat lähtemään kauan omistamastaan kodista vuokralle. Kaupungin pitää maksaa riittävä korvaus, jotta asukkaat voivat hankkia uuden asunnon esim. alueelle rakennettavista taloista.    

Facebook
Tulisiko lapsilisää korottaa?