Nokian kultakaivoshanke on pysäytettävä

Pinsiön kultakaivoshanke uhkaa erittäin harvinaisten jokihelmisimpukan ja purotaimenen elinolosuhteita Nokialla. Vetoamme elinkeinoministeri Mika Lintilään ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoseen kaivoslain muutoksen nostamiseksi kiireelliseen käsittelyyn. Uudessa kaivoslaissa tulee huomioida koko prosessin vaikutukset herkkiin suojelualueisiin ja huolehtia kaavaillun kaivoksen lähialueella asuvien ihmisten vaikuttamismahdollisuuksista ja erityisesti maanomistajien oikeudesta päättää omilla maillaan tehtävistä toimista. Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistelussa olevan uuden kaivoslain on myös huomioitava paikalliset elinkeinot ja sen on koskettava jo vireille pantuja hankkeita. Kuntien on pystyttävä rajaamaan omassa kaavoitustyössään omien intressiensä mukaan alueita, joille kaivostoimintaa ei sallita. Nokian Pinsiön kaivoshanke on pysäytettävä ennen kuin se ehtii aiheuttamaan ympäristölle peruuttamatonta vahinkoa ja lähialueen asukkaille vuosien epävarmuutta tulevasta.

Kaivoslain muutoksessa on kytkettävä jokainen lupaprosessi niihin päämääriin, joita lupahakemuksen kohteena olevilla toimilla on. Alueille, joille ei kaivostoimintaa voi kestävästi perustaa ei voi antaa kenenkään tehdä myöskään siihen tähtääviä toimia. Malminetsintä ei ole kaivostoiminnasta erillinen toimi vaan aina siihen tähtäävä valmisteleva toimenpide.  

 

Sotkamo Silver Oy on hakenut Nokialla Pinsiössä 11,59 ha alueelle malminetsintälupaa, johon on saanut Tukesilta myönteisen päätöksen 1.10.2020. Sittemmin lupapäätös on myyty australialaisomisteiselle Newpeak Finlandille.  

Linkki lupapäätökseen: https://tukes.fi/documents/5470659/20498128/ML2016_0014_Sotkamo%20%20Silver%20Oy_Mets%C3%A4kyl%C3%A4%201_p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_tukesnet.pdf/b07adf5a-17f8-28ef-d435-81b9dc063d10/ML2016_0014_Sotkamo%20%20Silver%20Oy_Mets%C3%A4kyl%C3%A4%201_p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_tukesnet.pdf  

Newpeak Finland aikoo suorittaa alueella mittavia kairauksia päämääränään kultakaivoksen perustaminen. Lupapäätöstä mietittäessä otetaan huomioon vain sen toimenpiteen vaikutukset alueeseen. Jo pelkät kairaukset voivat aiheuttaa kiintoaineksen joutumista Matalusjokeen, joka sijaitsee tutkittavan alueen valuma-alueella.  

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys on valittanut luvasta perusteenaan:

1.     Hankkeen vaikutukset lähiasutukseen, kaivoihin ja pohjaveteen, peltoihin, yksityisteihin, elinkeinoihin, ja näiden suojavyöhykkeet on määritetty ja arvioitu väärin sekä ilman riittäviä selvityksiä ja kuulemisia. Asumiseen ja työntekoon tarkoitettuja rakennuksien ja pihojen suojaalueita ei ole poistettu lupa-alueelta.

2.     Lupapäätöksessä on vakavia puutteita ympäristön tilaan ja uhanalaisten lajien elinympäristöön ja luonnonolosuhteisiin kohdistuvien seurausten arvioinnissa.

3.     Tehty pintapuolinen lupalausunto ei perustu tieteeseen Pinsiön-Matalusjoen uhanalaisten ja EU:n direktiivilajien huomioinnissa. Välttämätöntä Natura-arviointia ei ole suoritettu eikä luontoarvoja ole selvitetty.

4.     Kemiallisia ympäristövaikutuksia ei ole huomioitua asianmukaisesti ja kaivoslain edellyttämä kaivannaisjätesuunnitelma puuttuu.

5.     Kuulutuksen ja kuulemisen virheet, hankekokonaisuus ja hakijan uskottavuus.  

Linkki valitukseen liitteineen: https://www.sll.fi/nokia/2020/11/03/valitus-koskien-tukesin-paatosta-1-10-2020-lupatunnus-ml20160014-sotkamo-silver-oy/?fbclid=IwAR0YvNRsN-oaCMBhUrAs90XjkSOW2msJc_rJEu_d_pUd9uWcU4VEA5RJiaw  

 

On täysin epäloogista, että kaivostoiminnan lupaprosesseissa ei oteta lainkaan huomioon lupahakemuksen kohteena olevan toimenpiteen päämääriä. Maaperätutkimuksia ei tehdä, jos ei tavoitteena ole kaivostoiminnan käynnistäminen alueella.  

Tällä alueella kaivostoiminnan käynnistäminen on täysin kestämätöntä niin inhimilliseltä ja luontoarvojen kannalta kuin elinkeinojenkin näkökulmasta.  

Alueen välittömässä läheisyydessä virtaava Matalusjoki on ympäristöltään äärimmäisen herkkä ja ennemmin suojelullisten kuin vahingoittavien toimenpiteiden tarpeessa. Siinä elävät jokihelmisimpukat eivät kestä mullistuksia elinympäristössään ja pienikin muutos veden sedimenttipitoisuudessa voi tarkoittaa lajin täydellistä häviämistä virrasta. Joki on Natura 2000 suojelukohde.  

Havitellun kaivosalueen välittömässä läheisyydessä on pysyvää asutusta. Sen lisäksi, että kaivostoiminta naapurissa tekee asumisen alueella sietämättömäksi, se romahduttaa näiden asuinkiinteistöjen arvon. Alueen tieverkkoa ei ole suunniteltu ja rakennettu kaivostoiminnan vaatimalle määrälle raskasta liikennettä ja kaivos edellyttäisi tiestön uudelleen rakentamista. Rakentamisen kustannukset olisivat kalliit ja se muuttaisi omalta osaltaan idyllisen maalaismaisen maiseman hyvin laajalta alueelta.  

Kairausalueella ja sen lähiympäristössä harjoitetaan maaseudun elinkeinoja. Kaivostoiminnan rinnalla ei ruoantuotanto ole mahdollista. Näillä alueella ensin toimineilla täytyy olla ensisijainen oikeus jatkaa toimintaansa niillä alueilla, joihin ovat oman toimintansa perustaneet isoilla investoinneilla.  

Haviteltu kaivosalue sijaitsee merkittävien maataiteen suurteosten ”Yltä ja Alta” sekä ”Puuvuori” välittömässä läheisyydessä. Nämä kohteet kauniissa kulttuuriperintöympäristössään ovat tärkeä atraktio sekä retkeilijöille että kulttuurimatkailijoille. Niiden houkuttelevuus matkailunäkökulmasta romahtaisi ympäristön vaihtuessa maalaismaisemasta kaivosteollisuuteen.    


Laura Lehtinen, Ei kaivoksia Nokialle    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Laura Lehtinen, Ei kaivoksia Nokialle voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…