Kalleusluokitus poistettava myös opettajilta

Vuoden alussa (1.1.2008) kalleusluokitus päättyi, kun sitä koskevaa lakia ei enää uudistettu. Yleisesti kuviteltiin, että kalleusluokitus poistuisi automaattisesti kaikista palkkataulukoista. Joillakin aloilla (esim. opettajat) sitä edelleen noudatetaan.

Asuinpaikka ei saa vaikuttaa palkan suuruuteen, vaan samasta työstä täytyy saada sama palkka.

Lähde kunnat.net (alla)

Kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain (955/1973) mukaan kunnat jaetaan tutkimuksella todettujen elinkustannusten erojen perusteella kahteen kalleusluokkaan. Valtioneuvosto vahvistaa kuntien kalleusluokituksen valtiovarainministeriön esityksestä. Voimassa olevan kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1230/2005) mukaan ensimmäiseen eli kalliimpaan kalleusluokkaan kuuluu 60 kuntaa. Muut kunnat kuuluvat toiseen kalleusluokkaan. Kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annettu laki on voimassa vuoden 2007 loppuun.

Kuntien kalleusluokituksen tulisi perustua tutkimuksen perusteella todettuihin elinkustannusten eroihin eri kunnissa. Nykyisen kalleusluokituksen pohjana olevia kuntakohtaisia kustannustietoja ei ole kuitenkaan tarkistettu vuoden 1980 jälkeen. Kalleusluokituksen jatkamista vuosille 2004-2007 koskevan hallituksen esityksen perusteluissa (HE 267/2002 vp) todettiin, että tulonsiirtojen ja palkkojen porrastaminen kaavamaisesti määriteltyjen kalleusluokkien mukaan soveltuu huonosti nyky-yhteiskunnan toimintamuotoihin. Eduskunta hyväksyi vuonna 2003 lain jatkamisen vuoden 2005 loppuun.

Sen jälkeen kuntien yleistä kalleusluokitusta ehdotettiin vuonna 2005 jatkettavaksi vielä kahdella vuodella eli vuoden 2007 loppuun (HE 120/2005 vp).